Osoby

Trwa wczytywanie

Władysław Daszewski

DASZEWSKI Władysław (3 III 1902 Warszawa - 25 VII 1971 Warszawa), scenograf, dyrektor teatru. Był najstarszym synem Konrada D., pocho­dzącego ze zubożałej rodziny szlacheckiej z Poznańskiego, urzędnika w zarządzie kolei nadwiślań­skich, i Anieli z Wiśniewskich, mężem najpierw Marii Klichówny (ślub w Częstochowie w 1. dwu­dziestych), później aktorki Ewy (właśc. Felicji) Bo­nackiej (ślub 15 IV 1935 w Warszawie). W 1915 wraz z rodziną ewakuowany do Rosji, mieszkał w Moskwie i tam chodził do pol. gimnazjum.W końcu 1918 powrócił do kraju pociągiem repatria­cyjnym.W kilka tygodni później zmarł mu ojciec. Odtąd naukę kontynuował dzięki pomocy krewnych. W maju 1920 zdał maturę w gimn. w Lublinie. W lipcu t.r. powołany do wojska (7 pułk ułanów), w drodze na front zachorował na tyfus i do listopada przebywał w szpitalu. Po demobilizacji, w listopa­dzie 1920 wstąpił na Wydz. Architektury Politech­niki Warsz.; jednocześnie słuchał wykładów na Wydz. Filoz. Uniw. Warszawskiego. Zarabiał na życie pryw. lekcjami. Od marca 1923 przeniósł się do warsz. Szkoły Sztuk Pięknych (pracownia ma­larstwa T. Pruszkowskiego). Po roku studia przerwał i pracował jako nauczyciel rysunków w seminariach nauczycielskich w Mogielnicy i Sosnowcu. Konty­nuował studia w roku akademickim 1925/26 i 1927/28. W 1926 rozpoczął pracę jako grafik w wydawnictwach książkowych ("Książka", "Rój") i karykaturzysta-rysownik w wydawnictwach periody­cznych (rysunki sygnował znakiem karcianym pik). Sławę przyniosła mu współpraca szczególnie z "Cy­rulikiem Warszawskim" (1926-29) i "Wiadomościa­mi Literackimi" (1927-29). Projektował lalki do szopek "Cyrulika Warszawskiego" oraz dekoracje dla kabaretu Qui Pro Quo. Jako scenograf t. dram. debiutował w T. Polskim w Warszawie 5 XI 1927 opracowując scenografię {#re#30999}"Wojna wojnie"{/#} w reż. L. Schillera. W 1928 opracował plastycznie przed­stawienie "Mayi" w T. Sensacji, w 1929 faktomon­taż Polityka społeczna RP, wystawiony przez Schillera podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.
Wyjazd z Schillerem do Lwowa w 1930 i objęcie stanowiska scenografa w T. Miejskich otworzyły okres stałej pracy D. dla teatru. Od września 1930 do końca stycznia 1932 opracował we Lwowie róż­norodne w charakterze scenografie, m.in. do przed­stawień: "Król Nikodem" (1930), "Nowa umowa mał­żeńska" (1931), "Jak stać się bogatym i szczęśliwym" (1931), "Hedda Gabler" (1931), "Wieczór Trzech Króli" (1931), "Królowa przedmieścia" (1931), "Roxy" (1932), "Czarna dama z sonetów" (1932), "Wilki w nocy" (1932). Wspólnie z Schillerem wypracował zasady tzw. in­scenizacji neorealistycznej w przedstawieniach: "Zwy­cięstwo" wg J. Conrada (1930), "Dorota Angermann" (1930), "Spór o sierżanta Griszę" (1931). Z pocz. sez. 1931/32 Schiller przeniósł insc. "Królowej przed­mieścia" i "Jak stać się bogatym i szczęśliwym" ze scenografią D. do T. Melodram w Warszawie. Dla tego teatru przygotował też w 1931 oprawę plastycz­ną "Sprawy Dreyfusa" (reż. E. Wiercińskiego). Wios­ną 1932 opracował scenografię do "Widowiska ry­bałtowskiego" w T. im. Żeromskiego. W sez. 1932/33 i 1933/34 w Warszawie realizował z Schillerem przedstawienia w t. Morskie Oko ("Boccaccio, czyli Demon zgorszenia", 1933), T. Nowe Ateneum (po­wtórzenie "Doroty Angermann", 1933), Ateneum ("Re­wolucja w Pikutkowie", 1933) i T. Polskim ("Zbrodnia i kara", 1934; kostiumy do "Snu nocy letniej", 1934). Współpracował również z innymi reżyserami: E. Wiercińskim w T. Ateneum w 1933 ("Major Bar­bara", "Dziwak" A. Afinogenowa), A. Zelwerowiczem w T. Polskim ("Azef", 1933) i T. Małym ("Cudze dziecko", 1934). Dla T. Polskiego opracował też kostiumy do "Ptaków" (1933), a także scenografie przedstawień: "Miarka za miarkę" (1933), "Rozkoszna dziewczyna" (1934). Nawiązał w tym czasie stałą współpracę z zespołem S. Jaracza i opracował w sez. 1933/34 scenografie m.in. do: "Firmy", "Rodziny" i "Płaszcza" (T. Nowa Komedia) oraz do "Moralności pani Dulskiej" (T. Aktora, 1934). Na sez. 1934/35 i jesień 1935 powrócił do Lwowa, odnosząc sukcesy m.in. w inscenizacji dramatu poetyckiego ("Marchołt gruby a sprośny", "Wyzwolenie") i komedii ("Zemsta", "Mieszczanin szlachcicem"), czy w "Krzyku". Od sez 1935/36 do września 1939 był stale w Warszawie; kontynuował pracę w T. Ateneum ("Marcowy ka­waler" - 1935, "Majster i czeladnik" - 1935, "Pan Geldhab" - 1936, "Szkoła żon" - 1936, "Woźny i minister" - 1936, "Ożenek" - 1937, "Świętoszek" - 1938, "Cyrulik sewilski" - 1939, "Dziewczyna z lasu" - 1939). Jego scenografie stanowiły często domi­nantę stylistyczną przedstawień i współtworzyły ob­licze tego teatru. Pracował też w T. Polskim: "Wie­czór Trzech Króli" (1936), "Klub Pickwicka" (1936), "Hamlet" (1939), "Genewa" (1939). Współpracował sporadycznie z innymi t. warsz.: Narodowy ("Cyd"- 1935, "Mieszczanin szlachcicem" - 1936, "Szkoła obmowy" - 1938, "Lśniący Strumień" - 1939, "Wesele Fonsia" - 1939), Letnim ("Żołnierz królowej Ma­dagaskaru" - 1936), Buffo ("Porwanie Sabinek", 1938). W 1938 przygotował dla Schillera oprawę plastyczną "Anny Kareniny" (T. Kameralny w War­szawie) i "Burzy" Szekspira (T. Żydowski w Łodzi). Projektował kostiumy do filmu "Strachy" (1938). Niezwykle twórczy okres pracy teatr. 1930-39 (po­nad 70 premier) przyniósł mu sławę wybitnego artysty. W 1937 na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu zdobył Grand Prix w dziale teatru. W 1929 odbył krótkie studia w Paryżu, ponowił je w 1937. Wyjeżdżał również do ZSRR; jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej w 1932 studiował w t. moskiewskich; w 1934 odwie­dził teatry w Leningradzie, Moskwie i Charkowie. Po powrocie wygłosił kilka odczytów o t. radziec­kim. Pod wpływem ojca, sympatyka SDKPiL, zwią­zany był ideowo z lewicą. W czasie studiów w Szkole Sztuk Pięknych należał do Związku Nieza­leżnej Młodzieży Socjalistycznej. Jako sympatyk KPP brał udział w szeregu akcji politycznych z polecenia tej partii; dostarczał rysunki satyryczne dla półlegalnej i nielegalnej prasy robotniczej ("Mie­sięcznik Literacki", "Dźwignia", "Robotnik", "Po­budka"), brał udział w akcjach propagandowych. W 1936 został członkiem Ligi Obrony Praw Czło­wieka i Obywatela; jako jej delegat wyjechał w 1938 do Pragi na Zjazd w Obronie Pokoju. W pocz. września 1939, zmobilizowany jako sze­regowiec rezerwy, znalazł się na Wołyniu w Kow­lu, gdzie oddał broń jednostce Armii Czerwonej. Wkrótce przedostał się do Lwowa; 1 X 1939 zgłosił się do pracy w t. ukraińskim; brał udział w orga­nizowaniu Państw. Polskiego T. Dramatycznego, był członkiem jego Rady Artyst. i pracował jako sce­nograf do czerwca 1941 ("Zagłada eskadry", "Tania", "Pociąg pancerny", "Zemsta", "Książka Adama Mickie­wicza", "Dom otwarty", "Opowieść o Bartoszu Głowac­kim", "Ostrożnie, świeżo matowane"). Był uczestnikiem spotkania towarzyskiego w restauracji u Aronsona (23 I 1940), zakończonego prowokacyjną bójką i aresztowaniem kilku pol. pisarzy lewicowych (m.in. W. Broniewskiego, T. Peipera, A. Wata, A. Sterna, W. Skuzy). Ponieważ D. zapraszał gości na tę ko­lację, różnie interpretowana jest jego rola w re­lacjach jej uczestników i opinii środowiska, np. A. Wat posądzał go o świadomy współudział w pro­wokacji NKWD. Inni, m.in. W. Broniewski, A. Wa­żyk, L. Schiller, E. Axer, uważali takie oskarżenie za krzywdzące. Po zajęciu Lwowa przez Niemców D. próbował (bez powodzenia) przedostać się za granicę. Od 21 VI do września 1941 ukrywał się w różnych miejscowościach na terenie Ukrainy Za­chodniej, skąd w październiku przyjechał do War­szawy. Poszukiwany przez gestapo, ukrywał się (od 10 XI 1941 do lutego 1945) we wsi Promna (pow. grójecki) w schronisku dla wysiedlonych; od sty­cznia 1944 do stycznia 1945 pracował jako kance­lista w tamtejszym urzędzie gminnym. Wiosną 1945 zgłosił się do dyspozycji MKiS w Lublinie i został oddelegowany do Łodzi, gdzie od kwietnia 1945 do 1 IX 1949 pracował jako sceno­graf T. Wojska Pol. ("Lekkomyślna siostra", "Zemsta", "Uczeń diabła"). Był współautorem sukcesów insce­nizatorskich Schillera: "Cud mniemany, czyli Krako­wiacy i Górale" (1946), "Celestyna" (1947), "Burza" (I nagroda na Festiwalu Szekspirowskim, 1947). Współpracował też z łódz. T. Kameralnym Domu Żołnierza: "Amfitrion 38" (1947), "Kadet Winslow" (1948), "Wyspa pokoju" (1949). W czerwcu 1949 został mianowany członkiem dyrekcji i współkier. artyst. (z W. Krasnowieckim) T. Narodowego w Warszawie (do 15 X 1950); od 6 IV 1959 do 31 XII 1961 był jego dyr. i kier. artyst.; stale od 1 IX 1949 do 1 IX 1963 jego głównym scenografem.
Najważniejsze jego prace w tym teatrze to: "Jegor Bułyczow i inni" (I nagroda na Festiwalu Sztuk Ros. Radzieckich, 1949), "Świętoszek" (1950), "Zemsta" 1953, 1962), "Człowiek z karabinem" (1954), "Śmierć Pazuchina" (1955), "Kordian" (1956), "Wyzwolenie" (1958), "Fircyk w zalotach" i "Tradycja dowcipem załatwiona" (1964). Kilka pozycji repertuarowych T. Narodowego opracował plastycznie wspólnie z H. Głowacką (obecnie Ł. Kossakowska): "Maria Tu­dor" (1959), "Nigdy nie można przewidzieć" (1960), "Szkoła obmowy" (1961); R. Nowickim,"Odezwa na murze" (1951), "Żywy trup" (1960); M. Stańczakiem, "Fantazy" (1960). W okresie tym projektował też scenografię w innych t. warsz.: T. Współczesnym, m.in. "Mieszczanie" (1951), "Czekając na Godota" (1957), "Pamiętnik szubrawca" (1965); T. Dramatycznym "Pa­rady" (1958 w reż. E. Bonackiej, z którą często współpracował w tym czasie). Po odejściu z T. Na­rodowego sporadycznie projektował scenografię dla różnych scen pol.; ważniejsze: "Noc listopadowa" (T. im. Słowackiego w Krakowie, 1965), "Dożywocie" (T. Nowy w Łodzi, 1965), "Caligula" (1965) i "Na­miestnik" (1966) - T. im. Jaracza w Łodzi, oraz w Warszawie: "Nam nie drewno potrzebne lecz ka­mień" (T. Polski, 1967), "Głupi Jakub" (T. Ateneum, 1970), "Freuda teoria snów" (1970) i "Żołnierz i bo­hater" (T. Ludowy, 1971 - ostatni projekt). Wiele prac D. z okresu 1940-70 zrealizowano też w in­nych t. pol.; niektóre wielokrotnie, jak np. "Cud mniemany, czyli Krakowiaków i Górali" oraz "Cele­stynę". Jubileusz czterdziestolecia pracy artyst. ob­chodził 5 I 1968 w Warszawie. Równolegle do pracy w teatrze, od 1 VII 1933 do wybuchu II wojny świat., prowadził wykłady w warsz. Szkole Sztuk Pięknych. W 1935 i 1938/39 wykładał też scenografię na wydz. reżyserii PIST-u (opieka nad warsztatami). Od 1 IV 1945 zatrudniony był w łódz. filii warsz. ASP, od 1949 w Warszawie; w 1945 mianowany prof. nadzwyczajnym, a 1948 prof. zwyczajnym tej uczelni. Opracował program studium scenografii warsz. ASP; od września 1964 do 30 IX 1969 był kier. Katedry Scenografii. Był twórcą tzw. warsz. szkoły scenografii. Za twórczość scenograficzną odznaczony był Państw. Nagrodą Ar­tyst. I st. (1950, 1964) oraz II st. (1953). Jako grafik pracował też po II wojnie, m.in. w "Szpil­kach"; ilustrował wiele książek. Pierwsze lata po II wojnie świat. odznaczały się niezwykłą aktywnością D. jako działacza partyjnego i społecznego. W kwietniu 1945 przyjęty do PPR, został sekretarzem koła artystów i literatów przy Komitecie Woj. w Łodzi; był sekretarzem koła PPR w T. Wojska Pol., delegatem na Kongres Zjedno­czeniowy Partii Robotniczych w grudniu 1948. Zo­stał członkiem PZPR. W 1945-48 był przewodni­czącym Zarządu i członkiem Rady Artyst. Związku Pol. Artystów Plastyków w Łodzi, potem członkiem Prezydium Zarządu Głównego tego związku w War­szawie. Brał udział w pracach organizacyjnych SPA­TiF-u (w 1950-51 - sekretarz generalny Prezydium, potem członek Zarządu Głównego). W 1950 był po­wołany do Rady Kultury i Sztuki i Komitetu Nagród Państwowych. Jako przedstawiciel środowiska odbył jesienią 1954 podróż do ZSRR (Moskwa, Leningrad, Lwów). W 1953 (czerwiec-lipiec) brał udział w po­dróży do Wiednia, Mediolanu i Paryża, związanej z konsultacjami planów architektonicznych T. Wielkiego w Warszawie. Począwszy od 1. sześćdziesiątych był systematycznie odsuwany od eksponowanych stanowisk, m.in. ze względu na stan zdrowia. Wraz z K. Fryczem, W. Drabikiem, A. Pronaszką był przedstawicielem tzw. wielkiej czwórki sceno­grafów pol., tworzących podstawy tej dziedziny sztuki. Rozpoczął pracę w teatrze, gdy minęła fala pierwszych eksperymentów formalnych. Wykorzy­stywał twórczo zdobycze formizmu, ekspresjonizmu i konstruktywizmu. Jego dekoracje łączyły funkcjo­nalność prostych elementów z charakterystyką miej­sca akcji. Wypracowany wspólnie z Schillerem styl neorealistyczny związany był z literaturą naturali­styczną. Interpretacje D. wydobywały cechy rzeczy­wistości wpływające na psychikę i los bohaterów, współtworzyły dramat siłą plastycznego wyrazu. Od­powiedni nastrój uzyskiwał przede wszystkim przez podkreślanie faktury materiałów. Jak sam wspominał: "poszukiwałem (zapewne nie bez związku ze stylem tzw. nowej rzeczowości w malarstwie sztalugowym) środków plastycznego wyrazu pozbawionych efe­ktownej barwności na korzyść działania waloru ma­larskiego i podkreślenia wybranych jako główne atrybutów fakturalnych w przedmiotach przedsta­wianych na scenie. Zatem: zamiast bogatej barw­ności malarskiej - chropawa, obojętna wrogość sczerniałych od sadzy cegieł muru fabrycznego w "Dorocie Angermann", a w "Zwycięstwie" - "ponuro połyskująca masa odłamków, która unikając kolo­rowej, powierzchownej ładności niosła owo ujęcie neorealistyczne, określoną treść emocjonalną". Najdoskonalszą, a zarazem przekraczającą granice realistycznej interpretacji scenografią, zrodzoną z lwow. doświadczeń była "Zbrodnia i kara" (1934). W połowie l. trzydziestych odszedł od neorealisty­cznych metod fakturowania i ekpresjonistycznych napięć kierunkowych. Począwszy od debiutu, przez całe życie rozwijał metody stylizacji, nie tylko w komedii. W repertuarze realistycznym, historycz­nym, czas, miejsce akcji i bohaterów charakteryzo­wał poprzez styl epoki i środowiska. Była to za­zwyczaj syntetyczna interpretacja założeń stylowych epoki. Odnosił sukcesy w różnorodnym repertuarze. "Respekt wzbudza rozpiętość talentu Daszewskiego, skala jego atmosfery - od hieratycznej grandez­zy "Cyda" do satyrycznego "Żołnierza królowej Ma­dagaskaru", od dojmującego Raskolnikowa do ob­razkowego Pickwicka, od fantazyjnie stylizowanych komedyj Szekspira do sarmatyzmu "Zemsty" (K. Stro­menger). Był jednak przede wszystkim twórcą sce­nografii komediowej". Satyryczne interpretacje sztuk Moliera, Fredry, Shawa czy Zapolskiej wyzwalały jego finezyjny dowcip i ironię. Znęcał się nad gu­stem bohaterów, karykaturyzował, groteskowo po­mnażał i powiększał ulubione rekwizyty epoki (np. "Moralność pani Dulskiej" - 1934, "Mieszczanin szla­chcicem" - 1936, "Porwanie Sabinek" - 1938). Pa­stisz, parodia i persyflaż to rodzaje stylizacji, które wzbogaciły język pol. plastyki scen., przede wszy­stkim dzięki osiągnięciom D. Jego specjalnością było kojarzenie ze sobą odległych od siebie kon­wencji - gra aluzji stylistycznych (m.in. "Wojna wojnie" - 1927, "Mieszczanin szlachcicem" - 1935, "Amfitrion 38" - 1947, "Parady" - 1958). Scenografia do "Cudu mniemanego, czyli Krakowiaków i Górali" (1946) w insc. Schillera była najsłynniejszym jego osiągnięciem w dziedzinie persyflażu, łączącym konwencję teatru XVIII w. ze sztuką ludową i formami plastyki współczesnej. Przywołując konwencję, czy obraz rzeczywistości, dokonywał ostrej selekcji szczegółów, przedstawiał często fragment czy tylko atrybut wzorca. Pozwalało to zestawiać, kondensować w jednym przedmiocie wiele znaczeń. Łącząc w całość znaki przywołujące różne desygnaty, odległe od siebie konteksty, bu­dował formy nowe, skrzące wielością skojarzeń. Kreował tak świat poezji, groteski i nonsensu. W zaskakujących zestawieniach, nonsensach konstru­kcji architektonicznych krył się głębszy sens jego scenografii. Architektoniczny "cyrk" tworzyły formy zderzone jedna z drugą; np. w "Wieczorze Trzech Króli" (1936) zbudował dom jako dach oparty na belce i na drągu gołębnika, który dach ten przebija, pałac jako pilaster i kolumny połączone belką, okręt jako jeden maszt z chorągiewką. Nad miejscami akcji umieszczał często godła (np. pegaz, lew, amor), które podobnie jak malowane kurtynki, czy architektoniczne kariatydy, stanowiły komentarz do akcji, czy postaci. W drugiej poł. l. trzydziestych kolorystyka wesoła, barwy czyste, wyraźnie grafi­cznie od siebie odgraniczone, zaczęły ustępować miejsca zawężonej gamie kolorystycznej. Po raz pierwszy w sztuce "Woźny i minister" (1936) "zamiast literackiego dowcipu i deformacji pojawia się efekt totalnego zakurzenia, całkiem dosłownie pojętych ministerialnych salonów, niemal monochromatyczną szarooliwkową tonacją" (J. Kosiński). Zestawy ugro­wo-oliwkowe, brązowo-beżowe, szaro-różowe, wi­doczne w l. czterdziestych ("Lekkomyślna siostra" - 1945, "Jegor Bułyczow i inni" - 1949), zdominowały jego prace w okresie socrealizmu. Scenografie speł­niały wymagania treściowe "marksistowskiej inter­pretacji", ale sceniczny przedmiot był przetrans­ponowany, uproszczony, a obraz skomponowany pre­cyzyjnie i odrealniony poprzez kolor. Łącząc re­alizm treści ze ścisłymi rygorami formalnymi, ob­cymi doktrynie socrealistycznej, dystansował się od niej. Po 1956 powrócił do jasnej kolorystyki, kon­wencji teatralnych komedii dell'arte i cyrku ("Cze­kając na Godota" - 1957, "Parady" - 1958, "Nigdy nie można przewidzieć" - 1960). W ostatnich sce­nografiach do przedstawień komediowych ("Zemsta" 1962, "Fircyk w zalotach" i "Tradycja dowcipem za­łatwiona" 1964) kontynuował nurt estetyzujący; podkreślał umowność konwencji teatru, przywoływał też kontekst historyczny utworu. Posiadał niezwykłą umiejętność transponowania idei lit. i założeń inscenizacyjnych na język plastyki scenicznej. Wykorzystywał zdobycze wszystkich dzie­dzin sztuk plastycznych: malarstwa, grafiki, rzeźby i architektury. Jego syntetyczne, skrótowe, symbo­liczne dekoracje o wybitnych walorach semantycz­nych i estetycznych były b. funkcjonalne. Zabudowa sceny celowa; schody, podesty raczej niskie, podo­bnie jak kostium wygodne dla aktora, przystosowane do ruchu szybkiego, lekkiego. Podstawowy zespól środków wypracował w 1. trzydziestych, później tylko rozwijał i udoskonalał swój język, skłaniając się coraz bardziej ku estetyce klasycystycznej, pro­stocie i symetrii.
Najważniejsze publikacje D.: Kulisy neorealizmu ("Nowa Kronika" 1931 nr 3), Praca dekoratora i zespołu technicznego ("Scena Polska" 1936 z. 1), O architekturze scenicznej ("Plastyka" 1938 nr 7), U progu realizmu socjalistycznego ("Teatr" 1950 nr 7), Pierwsze próby ("Pamiętnik Teatralny" 1955 z. 3-4). Większe zespoły prac. D. znajdują się w zbiorach: Muzeum ASP i Muzeum Teatr. w War­szawie oraz w Dziale Plastyki Teatr. Muzeum Śląs­kiego w Katowicach.
Bibl.: Almanach 1970/71; E. Axer: Ćwiczenia pamięci. Seria druga, Warszawa 1991; Fik: 35 sezonów; J. Kosiński: Kształt teatru, Warszawa 1972; Krasiński: Teatr Jaracza; E. Krasiński: Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913-1939, Warszawa 1991; Lorentowicz: T. Polski; Łoza: Uzupełnie­nia; Marczak-Oborski: Teatr 1918-65; Osiński: Repertuar; K. Puzyna: To, co teatralne, Warszawa 1960; Schiller: Droga przez teatr; Strzelecki: Kierunki scenografii; Strze­lecki: Plastyka teatr.; Strzelecki: Współczesna scenografia; A. Wat: Mój wiek. Pamiętnik mówiony t. 1-2, Londyn 1981; O. Watowa: Wszystko, co najważniejsze, Londyn 1984; WEP; Władysław Daszewski 1902-1971. Scenografia, Warszawa 1982 (katalog wystawy w Zachęcie w osiem­dziesiątą rocznicę urodzin D.); Arkady 1937 nr 6 (K. Stro­menger, M. Sterling); Dialog 1972 nr 2 (H. Szletyński), 1988 nr 9 (E. Axer); Pam. Teatr. 1955 z. 3-4 (W. Daszewski; stąd cyt.), 1972 z. 1-4 (H. Górska); Puls 1987 nr 37 (A. Ważyk); Teatr 1953 nr 20 (Z. Strzelecki), 1968 nr 4 (Z. Strzelecki, J. Kosiński, E. Csató), 1971 nr 24 (M. Fik, J. Kosiński, Ł. Kossakowska, H. Szletyński), 1988 nr 4 (S. R. Dobrowolski, A. Koecher-Hensel, H. Małko­wska, A. Strachocki); Zapis 1980 nr 16 (A. Pasternak); Zesz. Hist. (Paryż) 1963 z. 3 (M. Borowicz); Akta, ZASP.
Ikon.: W. Daszewski: Autoportret, akw., ok. 1930 - włas­ność E. Bonackiej-Daszewskiej; W. Daszewski: Autokary­katury (kilka), rys., oł. - własność E. Bonackiej-Dasze­wskiej; J. Zaruba: Portret, rys., repr. Prz. Kult. 1954 nr 50; Fot. - PWST Warszawa, ZASP.
Film.: 1965 - "Laury" (d.); Fragm. kronik i materiałów film. z 1953-55, Arch. WFD; Materiały - Archiwum TV Warszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji