Osoby

Trwa wczytywanie

Ryszard Ordyński

ORDYŃSKI Ryszard Stanisław Kazimierz (5 października 1878 Maków Podhalański – 13 sierpnia 1953 Warszawa)

reży­ser, dyrektor teatru, aktor

Był synem Ignacego i Emilii Blumenfeldów, bratem Mariana Ordyńskiego. W 1896 ukończył gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie, a w 1901 wydział filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie pracował jako nauczyciel gimnazjalny kolejno w Jaśle, Bochni i Krakowie. 18 stycznia 1903 w Wielopolu Skrzyńskim ożenił się ze Stefa­nią Stanik.

Od 1906 współpracował z „Nową Reformą”, w której zamieszczał m.in. recenzje teatralne, w 1907–08 był też współredaktorem „Gazety Powszechnej”. Od 1908 często wyjeżdżał za granicę, zapoznawał się z teatrem niemieckim, angielskim, rosyjskim, francuskim i pisywał na te tematy korespon­dencje do prasy polskiej.

W 1909 w Monachium zetknął się po raz pierwszy z Maxem Reinhardtem i wkrótce został przyjęty jako wolontariusz do zespołu Deutsches Theater w Berlinie. Podczas krótkich pobytów w Polsce współpracował przy wystawieniu Beatryks Cenci w Poz­naniu (1909) i Majora Barbary w Krakowie (1910).

W lecie 1910 został asystentem Reinhardta, a z czasem samodzielnym reżyserem w jego zespole. Wystawił m.in. w Kammerspiele Zdobycie twierdzy Berg-op-zoomAndroklesa i lwa, ponadto kierował zespołem podczas za­granicznych tournées, m.in. w Ameryce (1912); w 1913 kierował przez pewien czas szkołą dramatyczną przy Deutsches Theater. W tym czasie ożenił się z aktorką niemiecką Kamilą Eibenschutz.

„Kaliban na żółtych piaskach” – szkice kostiumów i scenografii do widowiska prezentowanego dziesięciokrotnie na Lewisohn Stadium w Nowym Jorku od 24 maja 1916.
„New York Tribune” 16 kwietnia 1916 (www.loc.gov).

Na zaproszenie Ludwika Śliwińskiego wystawił 8 sierpnia 1913 w warszawskim Teatrze Nowości pantomimę Sumurun i sam grał rolę Garbusa. Od 1 kwietnia 1914 kiero­wał w Warszawie Teatrem Nowoczesnym, ale wkrótce po­wrócił do Berlina, a w styczniu 1915 wyjechał do USA. Tu pracował jako reżyser w wielu teatrach, m.in. w operze w Bostonie, w teatrze Criterion w Nowym Jorku (wystawił tam MakbetaWesołe kumoszki z Windsoru), w Little Theatre w Los Angeles; w 1916 powierzono mu inscenizację wielkiego widowiska plenerowego Kaliban z okazji trzechsetlecia urodzin Szekspira.

W 1917–20 był głów­nym reżyserem Metropolitan Opera House w Nowym Jorku; wystawił m.in. Złotego kogucika. W tym czasie rozpoczął też współpracę z filmem jako scenarzysta, reżyser, a niekiedy i aktor. W 1919 był przez krótki czas w Polsce.

W 1920 po zakończeniu kontraktu z Metro­politan Opera wrócił na stałe do kraju. W końcu tego roku wyjechał jeszcze na kilka miesięcy do Ameryki z misją propagandową, zleconą przez rząd polski. Wiosną 1921 reżyserował Cezara i Kleopatrę w Teatrze Rozmaitości, a od października tego roku objął wraz z Ludwikiem Hellerem kierownictwo Towarzystwa Teatrów Stołecznych, które zarządzało trzema scenami: Komedia, Maska i Nowoś­ci. Na otwarcie tej ostatniej Ordyński wystawił Piękną Helenę.

„Kupiec wenecki”, reż. Ryszard Ordyński, Teatr Polski, Warszawa, prem. 10 lutego 1934. Na zdjęciu: Janina Romanówna, Jan Kreczmar.
Fot. Stanisław Brzozowski

W styczniu 1922 ustąpił z dyrekcji i odtąd mieszkał w War­szawie nie związany stałym kontraktem z żadnym te­atrem. Często wyjeżdżał na krótsze lub dłuższe okresy za granicę, przede wszystkim do Ameryki, gdzie współ­pracował nadal z wytwórniami filmowymi. W Polsce reżyserował w tym czasie szereg sztuk w teatrach Warszawy i Krakowa. Ważniejsze z nich: Poskromienie złośnicy (Teatr Rozmaitości 1923), Uczta szyderców, Henryk IV (Teatr Polski 1924), Ktobądź (Teatr im. Słowackiego w Krakowie 1925), Kres wędrówki (Teatr Narodowy 1929), Magia (Teatr Nowy 1930), Volpone (Teatr Polski 1930), Kupiec wenecki (Teatr Polski 1934), Niedobra miłość (Teatr Narodowy 1936).

Ryszard Ordyński na planie filmu „Pan Tadeusz” (1928). Źródło: NAC

Od 1927 współpracował z polskimi wytwórniami filmowymi, reżyserując m.in. takie filmy jak: Uśmiech losu (1927), Mogiła nieznanego żołnierza (1927), Pan Tadeusz (1928), Dziesięciu z Pawiaka (1931), Amerykańska awan­tura (1936). Od 1934 był przewodniczącym Naczelnej Rady Przemysłu Filmowego w Polsce, współpracował także z Międzynarodowym Instytutem Filmu Naukowe­go.

Od 1937 mieszkał stale w Paryżu jako korespondent prasy polskiej. Po klęsce Francji wyjechał w 1940 do USA i tam podjął ponownie pracę w wytwórniach filmo­wych. W 1942–45 współpracował też z polskim Teatrem Artystów w Nowym Jorku.

Podpis Ordyńskiego pod aktem założycielskim Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI), Praga, 1 lipca 1948.
Ryszard Ordyński wszedł w skład Komitetu Wykonawczego organizacji.
Źródło: ITI

W 1947 po powrocie do Polski nawią­zał współpracę z Teatrem Wojska Polskiego w Łodzi, w sezonie 1948/49 kierował jego warszawską filią, Teatr Placówka, w któ­rym wystawił Synów (1948) i Wesołe kumoszki z Wind­soru (1949). W 1949–51 był zaangażowany jako reżyser w warszawskim Teatrze Polskim, a od 1951 do końca życia w Teatrze No­wym, gdzie wystawił Sen nocy letniej (1952). Ostatnią jego pracą reżyserską były Wesołe kumoszki z Wind­soru wystawione w Teatrze im. Jaracza w Łodzi (18 marca 1953). W ostatnim okresie życia stan zdrowia nie pozwalał mu na bardziej ożywioną działalność reżyserską.

Wychowany w Krakowie pozostawał przez długie lata pod wpływem Tadeusza Pawlikowskiego i Stanisława Wyspiańskiego; w czasie pobytów za granicą nawiązał kontakty z wie­loma wybitnymi ludźmi teatru i filmu, m.in. z Gordonem Craigiem, Konstantinem S. Stanisławskim, George’em B. Shawem, Charliem Chapli­nem, Louisem Jouvetem. Niewątpliwie jednak największy wpływ na jego twórczość reżyserską wywarł Max Reinhardt. Mimo sukcesów odnoszonych za granicą Ordyński po­zostawał stale w kontakcie z polskim środowiskiem teatralnym, często wracał do kraju i tu pracował, przenosząc na nasz grunt ciekawsze osiągnięcia europejskiej sztuki teatralnej, za­równo w dziedzinie repertuaru, jak i inscenizacji. Wilam Horzyca, analizując jego indywidualność artystyczną, pisał o „szerokim, rozlewnym liryzmie, który leżał u dna jego myśli i poczynań” i zwracał uwagę na pewną skłonność do eklektyzmu; kierunek, jaki Ordyński reprezentował, okreś­lił jako „widowiskowy iluzjonizm”.

Od 1910 zajmował się działalnością przekładową. Tłu­maczył m.in. Majora Barbarę, Szklaną menażerię. Opu­blikował też w prasie wiele wspomnień i artykułów na tematy teatralne, które zostały zebrane w książce Z mojej włóczęgi (Warszawa 1939, wydanie zmienione Kraków 1956).

Bibliografia

Banaszkiewicz, Witczak; Lorentowicz: T. Polski; Łoza: Czy wiesz I (il.); R. Ordyński: Z mojej włóczęgi, Kraków 1956 (wstęp W. Horzycy, też il.; por. rec. E. Krasińskiego – Pam. Teatr. 1958 z. 3/4); Pam. Teatr. 1953 nr 2 (il.); Teatr 1954 nr 16 (A. Szyfman); Dokumenty osobiste, wycinki i programy ze zbiorów R.O., IS PAN.

Ikonografia

S. Wyspiański: Portret, pastel, 1897, repr. Katalog Dzia­łu Sztuki Powszechnej Wystawy Krajowej, Poznań 1929; S.I. Witkiewicz: Portret, pastel, 1927, repr. Wiad. Lit. 1929 nr 11; E. Caruso: Portret, karyk., rys., 1919, repr. Wiad. Lit. 1924 nr 8; Fot. pryw. i w rolach – IS PAN, MTWarszawa.

Źródło: Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, PWN, Warszawa 1973.
Zachowano konwencję bibliograficzną i część skrótów stosowanych w źródłowej publikacji.

Uzupełnienia bibliograficzne

  • Stanisław Ozimek: Ordyński (pierwotnie Blumenfeld) Ryszard Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979 [wersja cyfrowa]
1 zdjęcie w zbiorach :+

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji