Artykuły

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi na podstawie zarządzenia Nr l297N/07 z dnia 9 listopada 2007 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 93.

. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać łącznie następujące wymogi:

l) wykształcenie wyższe w dziedzinie kultury,

2) doświadczenie w pracy artystycznej,

3) odpowiedni stan zdrowia.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

l) wniosek-pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu wraz z motywacją objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi,

2) zarys koncepcji artystycznej Teatru Nowego w Łodzi,

3) curriculum vitae,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych (dopuszcza się przedstawienie oryginału lub odpisu bądź uwierzytelnionej. notarialnie kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia),

5) oświadczenie kandydata zawierające informację o jego dorobku artystycznym,

6) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego.

Nie zostanie dopuszczony do konkursu kandydat, nie spełniający któregokolwiek z powyższych wymogów. Powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi może nastąpić od dnia l września 2008 r.

Dokumenty, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi" należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. ul. Piotrkowska 102, l piętro, 90-926 Łódź. W powszednie dni tygodnia oprócz sobót od godz. 8.00 do godz. 16.00. we wtorki od godz. 9.00 do godz.17.00, bądź przesłać listem poleconym na adres wydziału (decyduje data nadania przesyłki) w terminie do 14 grudnia 2007 r.

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Nowego w Lodzi kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Teatru oraz pod numerem telefonu (042) 633 33 72 (sekretariat Teatru). Tryb pracy Komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym htt1J:/lbiD.uml.lodz.pl i w siedzibie Wydziału KulturyUMŁ. Złożone wnioski będą rozpatrzone w terminie do 17 stycznia 2008 r.

O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji