Artykuły

Na krawędzi światów

- W tej sztuce dwa światy - duchów i lu­dzi - istnieją obok siebie równorzędnie - po­twierdzała Dominika Ostałowska, grająca Leę, dziewczynę bezgranicznie oddaną swe­mu zmarłemu ukochanemu. - Lea nie jest opętana przez złego ducha. Dybuk to ukocha­ny który nie chce jej zrobić nic złego. Dziew­czyna nie jest szalona, tylko zrozpaczona i peł­na miłości dla swego nieżyjącego ukochane­go. To opowieść o miłości, która spełnia się w ekstremalnej formie.

Agnieszka Holland korzystała z przekła­du Michała Friedmana, który uważa przed­stawienie za wybitne.

- "Dybuka" przetłumaczyłem z języka hebrajskiego na polski na początku lat 80. - wspomina Michał Friedman. - Namó­wił mnie na to Jerzy Markuszewski. Chciał wystawić "Dybuka" w ówczesnym warszawskim Teatrze Popularnym. Do re­alizacji jednak nie doszło. Tekst "krążył", aż zadzwoniła do mnie Agnieszka Hol­land i powiedziała, że chciałaby go zreali­zować dla Teatru Telewizji. Dokonałem kilku poprawek adaptacyjnych. Widzia­łem wiele wystawień "Dybuka", lecz to jest wyjątkowe, m.in. za sprawą głównej bohaterki, silnej miłością jak szekspirowska Julia.

W Polsce "Dybuk" wydawany był dwukrotnie. W roku 1922 w przekładzie Joelona i Rottersmana i w roku 1988 - w tzw. drugim obiegu, w tłumaczeniu Ernesta Brylla. - Mój przekład opiera się na współcze­snym języku - podsumowuje swoją pracę Michał Friedman.

"Dybuk" jest precyzyjnym opisem oby­czaju. Sztukę osadzono głęboko w realiach religii judaistycznej. Zrozumienie ich ułatwi zapewne odbiór sztuki.

SŁOWNICIEK:

Jesiebień - uczeń wyższej szkoły talmudycznej. Jest nim Chanan, ukochany głównej bohaterki.

Batlan - człowiek bez zawodu, oderwany od życia codziennego. Oddaje się żarliwie modłom i na­uce Talmudu.

Talmud - zapis wyjaśnień, komentarzy i dyskusji uczonych żydowskich.

Dybuk - oznacza w żydowskiej legendzie grzeszną duszę wstępującą po śmierci w ciało obcej oso­by. Dybuk ma też znaczenie mistyczne jako zlanie się dwu wzajem sobie przeznaczonych dusz, które, nie mogąc się związać za życia, muszą połączyć się w chwili śmierci.

Tora - Pięcioksiąg Mojżesza, czyli pięć początko­wych ksiąg Starego Testamentu. Dla wyznaw­ców judaizmu Tora to najważniejsze objawie­nie, święta księga.

Kabała - znaczy tyle co "tradycja". Jest to nurt teozoficzny w judaizmie, wedle którego liczby po­łączone z 22 literami alfabetu hebrajskiego da­ją klucze do świata stworzonego. Kabała daje możliwość wniknięcia w tajemnice ukryte w Biblii.

Chasydyzm - "chassidim" to po hebrajsku "ludzie nabożni". Ruch chasydzki, zrodzony na Podo­lu około 1720 roku, rozprzestrzenił się w Polsce i w Rosji. Był tam obecny aż do XX wieku. Re­prezentowali go m.in. Isaac B. Singer i Martin Buber, który zdefiniował chasydyzm: "Kabała, która stała się etyką". Na czele grupy chasydów stoi rebe-cadyk, przywódca duchowy.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji