Osoby

Trwa wczytywanie

Władysław Bogusławski

Władysław Bogusławski

Kryptonimy i pseudonimy: ‑b‑; B.; ‑B‑; ‑W‑; W.B.; (W.B.); W.Bg.; (W.Bog.); wb.; wł.; Wł.B.; (Wł.B.); Wł.B-ski; Wł.Bo…; Wład.Bog.
Prawdopodobne: X; ski., -c-
Wątpliwe: b.; (b)

Ur. 9 lutego 1839 w Warszawie, zm. 18 sierpnia 1909 roku w Warszawie.

Krytyk teatralny, literacki i muzyczny, nowelista, tłumacz, reżyser.

Pochodził z rodziny związanej z teatrem. Był wnukiem Wojciecha Bogusławskiego oraz synem Stanisława, aktora i literata oraz Katarzyny z Frölichów, aktorki i tancerki. Po ukończeniu w 1857 gimnazjum oraz szkoły muzycznej w Warszawie (klasa fortepianu), w latach 1858–1863 studiował prawo na uniwersytetach w Moskwie, Petersburgu, Paryżu i Heidelbergu, równolegle kontynuował też studia muzyczne. Już wtedy zadebiutował jako krytyk teatralny i autor tekstów literackich. W październiku i listopadzie 1858 przesłał z Moskwy do „Kuriera Warszawskiego” dwie korespondencje – recenzje z występów gościnnych śpiewaczki Eleonory Buszek, znanej również ze sceny warszawskiej. Z kolei pierwszy opublikowany utwór literacki to zapewne Mąż dla bytu zamieszczony w 1862 w „Noworoczniku. Kalendarzu Ilustrowanym dla Polek na rok 1863”.

Na wieść o wybuchu powstania styczniowego Bogusławski powrócił do kraju i zaangażował się w prace Departamentu Prasowego Rządu Narodowego oraz redagował powstańczą „Prawdę”. Po upadku powstania w styczniu 1864 roku został uwięziony i skazany na śmierć, potem ułaskawiony i zesłany na Syberię, gdzie przebywał aż do amnestionowania. Dzięki staraniom rodziny wrócił do Warszawy na początku 1869 i wkrótce rozpoczął współpracę ze stołeczną prasą. W październiku tego roku w „Gazecie Polskiej” opublikował obszerną recenzję książki Władysława Chomętowskiego Dzieje Teatru Polskiego od najdawniejszych czasów do 1750 roku. Wtedy też zainaugurował swoją wieloletnią i regularną pracę sprawozdawcy teatralnego oraz muzycznego. Pierwsze recenzje w „Gazecie Polskiej” (w ostatnich miesiącach 1869 roku) publikowane były anonimowo, ale stylem i znajomością przedmiotu zdradzają pióro Bogusławskiego, a ponadto niektóre z nich krytyk wspominał po latach, jak np. obszerny felieton omawiający premierę opery Stanisława Moniuszki Paria (11 grudnia 1869). Tekst jest nie tylko rzetelną i wszechstronną analizą literackiej i muzycznej strony utworu, ale ma również cel poznawczy (charakterystyczny dla recenzji Bogusławskiego), „miłośnikom sceny warszawskiej” tłumaczy różnicę „między dramatem zwyczajnym a dramatem muzycznym” (czyli tragedią Casimira Delavigne’a a operą Moniuszki z librettem Jana Chęcińskiego).

Władysław Bogusławski,
„Echo Muzyczne i Teatralne” 1886 nr 127

W 1870 Bogusławski odziedziczył rodzinne udziały w najpoczytniejszym stołecznym dzienniku „Kurierze Warszawskim”, wszedł do redakcji pisma i po Mironie (właśc. Aleksandrze Michaux) objął dział krytyki teatralnej, a po Aleksandrze Walickim krytyki muzycznej. Pierwsze recenzje pisał anonimowo lub pod kryptonimem (być może na początku ‑X‑, potem zwykle ‑B‑ oraz ‑W‑), z czasem coraz częściej podpisywał teksty swoim nazwiskiem. Sprawozdania z warszawskiego życia teatralnego i muzycznego, a także korespondencje teatralne z podróży krajowych i zagranicznych zamieszczał na łamach „Kuriera Warszawskiego” regularnie aż do 1887, z kilkumiesięczną przerwą, kiedy przez krótki czas (4 maja – 12 grudnia 1876) był reżyserem teatrów stołecznych. W latach współpracy z „Kurierem Warszawskim” pisywał też do „Gazety Polskiej” dłuższe teksty o aktorach warszawskich w cyklu Siły i środki naszej sceny (1878 oraz osobne wyd. 1879) oraz nadsyłał korespondencje z teatrów niemieckich Monachium-Oberammergau (1880). W maju 1887 przeniósł się do „Kuriera Codziennego” i tam przez dwa lata kontynuował pracę sprawozdawcy teatralnego i muzycznego, a w 1889 r. zaangażował się do „Gazety Polskiej”, gdzie od kwietnia publikował obszerne felietony teatralne lub mniejsze sprawozdania w rubryce Z teatru lub Z teatru i muzyki. Stałym krytykiem teatralnym i muzycznym „Gazety Polskiej” był prawie 10 lat (do 1897), a potem na krótko ponownie objął fotel recenzencki w „Kurierze Warszawskim” (1898–1901).

Bogusławski pisał o teatrze i muzyce nie tylko w dziennikach, ale również w warszawskich tygodnikach, miesięcznikach i kwartalnikach. W 1872 redagował czasopismo ilustrowane „Wieniec”, w którym opublikował m.in. artykuł Krytyka i pamflet i zapewne był autorem anonimowych recenzji teatralnych tam zamieszczanych, a w latach 1883–1885 kilka jego ważnych tekstów ukazało się w „Echu Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym” (np. rozprawa Estetyka sceniczna) oraz w „Ateneum” (artykuł o teatrze meiningeńskim). Był współpracownikiem, a przez pewien czas również stałym sprawozdawcą teatralnym „Tygodnika Powszechnego” (1881–1882) i „Tygodnika Ilustrowanego” (1898–1904), a przede wszystkim ogłaszał obszerne, kwartalne przeglądy teatralne w „Bibliotece Warszawskiej”, z którą współpracował od roku 1890 do końca życia. Ostatni opublikowany tam tekst (już po śmierci autora) to Teatr pogłębiony („Biblioteka Warszawska” 1909, t. 3). Poza Warszawą artykuły Bogusławskiego pojawiały się w prasie krakowskiej („Afisz Teatralny”), lwowskiej („Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki”) oraz poznańskiej („Dziennik Poznański”) i były to zwykle przedruki z pism stołecznych. Krytyk od 1879 był członkiem Association Littéraire Internationale i współpracował z czasopismem francuskim „Revue d’Art Dramatique”, gdzie w 1889 opublikował dużą historyczną rozprawę o teatrze polskim Le théâtre en Pologne.

Władysław Bogusławski,
rys. Stanisław Lentz, „Świat” 1908 nr 13

Dorobek Władysława Bogusławskiego, krytyka teatralnego i muzycznego, jest imponujący: kilka tysięcy sprawozdań, recenzji, obszernych felietonów teatralnych i przeglądów, a także artykułów problemowych z historii, teorii i estetyki teatru, portretów aktorów, dramaturgów oraz kompozytorów. Jego recenzje oraz wypowiedzi programowe miały czasami oryginalną formę udramatyzowanych scenek i dialogów, jak np. sprawozdanie z przedstawienia Pięknej Heleny Jacquesa Offenbacha („Kurier Warszawski” 1870, nr 154) lub trzyczęściowa Rozmowa z przyjacielem ubiegającym się o dyrekcję teatru lwowskiego („Kurier Warszawski” 1900, nr 83, 86 i 87). Bogusławski zajmował się wszystkimi aspektami polskiego życia teatralnego drugiej połowy XIX i początku XX stulecia, opisywał najważniejsze zjawiska w teatrze europejskim i przenosił na grunt polski obcą myśl teatralną przełomu wieków. Był krytykiem oryginalnym, wszechstronnie wykształconym, eklektykiem o szerokich horyzontach myślowych i artystycznych, nie związanym bliżej z żadnym kierunkiem literackim, choć często zaliczanym do idealistów (np. przez Wilhelma Feldmana). Jak ocenił Mieczysław Rulikowski (pierwszy systematyczny badacz twórczości Bogusławskiego), każdą wypowiedź krytyka cechowała „gruntowna znajomość przedmiotu, głębokie ujęcie poruszanych spraw, sąd niezależny, wreszcie piękna forma, był bowiem Bogusławski świetnym stylistą, słusznie przeto został on uznany za najwybitniejszego z polskich krytyków teatralnych” (cyt. za: Wstęp do: Aktorzy warszawscy, s. 7). Z kolei Henryka Secomska, edytorka wybranych tekstów Bogusławskiego, tak opisała krytyka i jego poglądy: „wychowanek epoki romantycznej wyznaczał jednak sztuce, a przede wszystkim sztuce scenicznej wysoką funkcję narodowo-społeczną. Jego program od początku konkretny i nowoczesny obejmował: wartościowy repertuar, wprawnie zarysowaną koncepcję reżyserską, której podporządkowany miał być aktor i pozostali twórcy przedstawienia, wreszcie prawidłową organizację sceny i kulturalne przygotowanie widza, którego teatr, podobnie jak aktora, musi sobie wychować” (Wstęp do: Siły i środki…, s. 10)

Władysław Bogusławski w karykaturze „Muchy”

 

Estetyczne poglądy Bogusławskiego zmieniały się na przestrzeni lat, ale ten program pozostawał niezmienny. Krytyk sformułował go w latach siedemdziesiątych XIX w., kiedy dostrzegał już pierwsze oznaki kryzysu scen stołecznych i powtórzył pod koniec życia w jednym z felietonów na łamach „Biblioteki Warszawskiej” (dodając zdanie o krytyce teatralnej), w 1905 pisał: „pomyślny stan każdej sceny zawisł niewątpliwie od trzech głównych czynników: od dobrego repertuaru, od dobrych aktorów, którzy by dobrze grali ten repertuar i od publiczności, która by smakując w takim repertuarze, zapewniła teatrowi podstawy materialnego bytu. Harmonię między tymi czynnikami podtrzymywać powinna krytyka, podnosząca wszystko, co teatr wytwarza pięknego, kontrolująca wszystko, co w teatrze jest grzechem przeciwko Pięknu i Sztuce”. Na temat krytyki teatralnej Bogusławski wypowiadał się wielokrotnie (np. Krytyka i pamflet, „Wieniec” 1872, nr 78; Na co się zda krytyka, „Gazeta Polska” 1894, nr 198), negatywnie oceniał „wzmiankarzy” i sprawozdawców zajmujących się „teatralną plotką” i skandalem, protegujących wybranych aktorów i aktorki, reklamujących „najgłupsze farsy” oraz pozbawionych własnego zdania. Dla Bogusławskiego sprawozdawca teatralny miał być fachowym przewodnikiem i nauczycielem kształtującym szlachetny gust publiczności i obiektywnie oceniającym sztukę teatru. Takim krytykiem starał się być autor Sił i środków naszej sceny od początku swojej aktywności recenzenckiej. Sumienne, regularne studia oraz obserwacje podczas podróży teatralnych dały mu duże doświadczenie i bogaty materiał porównawczy, który pozwalał zestawiać sytuację i warunki rozwoju sceny warszawskiej z najważniejszymi teatrami polskimi (Kraków, Lwów) i europejskimi (Francja, Niemcy, Anglia).

Bogusławski wielokrotnie włączał się w dyskusje estetyczne prowadzone na łamach warszawskiej prasy, jak np. głośna debata zapoczątkowana odczytem Henryka Struvego O teatrze i jego znaczeniu dla życia społecznego w 1871, czy dyskusja na temat gwiazdorstwa i aktoromanii. Sztuce aktorskiej przypisywał charakter podrzędny wobec twórczości dramaturga oraz zdecydowanie opowiadał się za podporządkowaniem indywidualności aktorskich woli reżysera, co było jedną z przyczyn konfliktu krytyka z aktorami epoki gwiazd (m.in. Wincentym Rapackim) oraz szybkiej rezygnacji ze stanowiska reżysera Warszawskich Teatrów Rządowych. Bogusławski preferował model aktorstwa oparty na zrównoważeniu samoistnego talentu z twórczą pracą, dlatego kładł duży nacisk na kształcenie aktorów, zabiegał o powstanie szkoły związanej z teatrem warszawskim i nawet nakreślił plan zajęć trzyletniego kursu (Szkoła dramatyczna, „Kurier Warszawski” 1878, nr 194–196). Krytyk był wybitnym znawcą i interpretatorem sztuki aktorskiej, autorem wnikliwych, analitycznych portretów artystów warszawskiej sceny, np. Heleny Modrzejewskiej, Wincentego Rapackiego, Alojzego Żółkowskiego oraz zagranicznych gości, jak Sara Bernhardt, Ernesto Rossi, Andrea Maggi. Towarzyszył rozwojowi teatru gwiazd od lat siedemdziesiątych XIX w., odnotowywał zmiany modelu aktorstwa pod wpływem naturalizmu i modernizmu, bardzo przychylnie witał w Warszawie przedstawicieli krakowskiej szkoły aktorskiej. W 1888 opisał w polskiej prasie polemikę dwóch słynnych aktorów Henry Irvinga i Coquelina o wzruszaniu i przeżywaniu na scenie i przedrukował ankietę artystyczną opracowaną przez krytyka teatralnego Williama Archera.

Stałym tematem rozważań Bogusławskiego był wielki repertuar narodowy (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Fredro) i europejski (Shakespeare), który stanowi najlepszą szkołę dla aktora, widza i całej instytucji teatralnej. Z zainteresowaniem śledził też nową dramaturgię, systematycznie informował warszawską publiczność o kolejnych etapach europejskiej reformy teatralnej, ważniejszych teatralnych dyskusjach i publikacjach, jak np. pierwsze studium teoretyczne na temat nowoczesnej sztuki inscenizacji L’art de la mise en scène. Essai d’esthétique théâtrale autorstwa Louisa Becq de Fouquières, które omówił szczegółowo w cyklu artykułów Estetyka sceniczna. Obszerne rozprawy poświęcał współczesnej dramaturgii europejskiej. W studium Skandynawizm w literaturze. Henryk Ibsen („Biblioteka Warszawska” 1891) wystąpił przeciwko nadmiernemu kultowi Ibsena, a jego utwory krytykował zarówno ze względów światopoglądowych, jak i artystycznych, z kolei rozprawą Mroki i brzaski na scenie europejskiej. Dramaty d’Annunzia („Biblioteka Warszawska” 1898) włączył się w młodopolskie dyskusje literackie.

Krytyk, choć przywiązany do idei teatru literackiego, doceniał całość widowiska i jednolitość przedstawienia. Fascynował się nowoczesnymi horyzontami teatru w zakresie mise en scène, reżyserii i roli aktora. Ryszard Wagner, Meiningeńczycy, a pod koniec życia Moskiewski Teatr Artystyczny to zjawiska, które szczegółowo opisywał i analizował w kontekście szerszych rozważań o scenie warszawskiej. W 1883 opublikował gruntowne historyczno-teatralne studium Teatr meiningeński i reforma sceny, a dwa lata później szczegółowo relacjonował warszawskie występy niemieckiego zespołu. Pod koniec życia w 1906 zachwycił się goszczącym w stolicy teatrem Konstantego Stanisławskiego i stawiał go jako wzorzec dla sceny warszawskiej.

Bogusławski był też wnikliwym obserwatorem życia muzycznego i sztuki wykonawczej. Wiele miejsca poświęcał zwłaszcza recepcji sztuki polskiej, obszernie opisywał występy polskich wirtuozów i koncerty monograficzne rodzimych kompozytorów oraz wszystkie przedstawienia operowe, recenzując premiery w obszernych i fachowych felietonach. Systematycznie omawiał również kolejne występy śpiewaków polskich i obcych goszczących w teatrze i salach koncertowych Warszawy (Marcelina Sembrich-Kochańska, Władysław Mierzwiński, Jan i Edward Reszke oraz Mattia Battistini), a także popisy Instytutu Muzycznego i koncerty towarzystw śpiewaczych i muzycznych. Jako jeden z pierwszych zaznajomił Warszawę z twórczością Wagnera i wagnerowską reformą teatru. Przy okazji polskiej premiery Aidy Giuseppe Verdiego (23 listopada 1875) pisał o Wagnerze i „nieznanej formie sztuki – dramacie muzycznym”, a w felietonie po pierwszej warszawskiej inscenizacji opery niemieckiego kompozytora Lohengrinie (19 lipca 1879) omówił całą jego twórczość.

Bogusławski wielokrotnie angażowany był do jury konkursów na utwory dramatyczne oraz komitetów i komisji opiniujących kolejne próby reform w teatrach warszawskich, a z jego zdaniem liczyli się prezesi teatrów stołecznych, dramaturdzy, reżyserzy i aktorzy. Władysław Rabski przy okazji uroczyście obchodzonego jubileuszu krytyka w 1908 pisał: „Czyż można sobie wyobrazić premierę warszawską bez Bogusławskiego? Nawet w chorobie zrywa się z łóżka i staje do apelu. I nigdy nie wychodzi przed końcem. Nie opuszcza prawie żadnego wznowienia, interesuje się każdą nową obsadą”(„Kurier Warszawski” 1908, nr 40, s.4), a Jan Kleczyński ocenił, że: „jego wpływ na kulturę publiczności warszawskiej był niepospolicie ważny i, rzekłbym decydujący” („Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 8, s. 157). Wreszcie po latach Leon Schiller nazwał Bogusławskiego „Najświetniejszym, najbardziej przygotowanym do swego zawodu i najwnikliwszym krytykiem teatralnym w ostatnim dwudziestopięcioleciu ubiegłego i na początku naszego wieku” (L. Schiller, Teatr ogromny, s. 459).

Bibliografia podmiotowa

Układ chronologiczny, oznaczono teksty anonimowe (także niepewnego autorstwa) oraz publikowane pod kryptonimami i pseudonimami, reszta opatrzona była pod pełnym nazwiskiem

◼ Ogólne wypowiedzi o teatrze i dramacie, sylwetki, artykuły historyczno-teatralne, edycje tekstów dramatycznych, recenzje publikacji o teatrze i dramacie

Dzieje Teatru Polskiego od najdawniejszych czasów do 1750 roku przez Wł. Chomętowskiego. – Warszawa u Gebethnera i Wolffa 1870, „Gazeta Polska” 1869 nr 237 [rec. książki]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 277 [o twórczości zmarłego pisarza A. Dumasa]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 57 [rec. prelekcji H. Struvego Znaczenie teatru]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 135 [rec. powieści E. Lubowskiego Aktorka]; • Scena, „Wieniec” 1872 nr 3 [anonimowo, niepewne autorstwo]; • Krytyka i pamflet, „Wieniec” 1872 nr 78 [anonimowo]; • Antoni Stolpe wspomnienie pośmiertne, „Wieniec” 1872 nr 78 [o kompozytorze]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 74 [o poemacie dramatycznym J. Szujskiego „Kopernik”]; • ‑w‑, Jan Królikowski, „Kurier Warszawski” 1873 nr 86; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 221 [nekrolog Salomei Palińskiej]; • ‑w‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 230 [o Alojzym Żółkowskim przed jubileuszem 40‑lecia]; • Michał Chomiński, „Kurier Warszawski” 1874 nr 141 [anonimowo]; • Wiktoryna Bakałowiczowa, „Kurier Warszawski” 1874 nr 240 [po śmierci aktorki]; • Ogród czy ogródek, „Kurier Warszawski” 1876 nr 197 [anonimowo, o teatrzykach ogródkowych]; • [Alojzy Stolpe, nekrolog aktora], „Kurier Warszawski 1876 nr 268 [anonimowo]; • Gmach teatralny, „Kurier Warszawski” 1877 nr 34 [anonimowo, o gmachu Teatru Wielkiego]; • ‑B‑, Sztuka czytania, „Kurier Warszawski” 1877 nr 205 [o książce Ernesta Legouvé]; • ‑B‑, Jeszcze o pani Modrzejewskiej, „Kurier Warszawski” 1877 nr 208 [sprawa powrotu na scenę warszawską]; • Siły i środki naszej sceny skreślił Władysław Bogusławski, „Gazeta Polska” 1878 nr 108–117, nr 130–140, nr 146, nr 218–226, nr 241–245, nr 267–269, nr 271–275, nr 282–283 [wyd. osobne: Warszawa 1879]; • ‑w‑, Kilka słów poświęconych reżyserowi teatrów warszawskich, „Kurier Warszawski” 1878 nr 57; • Szkoła dramatyczna, „Kurier Warszawski” 1878 nr 194, nr 195, nr 196 [program kształcenia aktorów]; • Jan Tomasz Seweryn Jasiński, „Kurier Warszawski” 1879 nr 10; • ‑X‑, Scena stołeczna wobec prowincjonalnych, „Kurier Warszawski” 1879 nr 145 [autorstwo niepewne]; • Jan Jasiński, „Tygodnik Powszechny” 1879 nr 7; • Monachium. Oberammergau, „Gazeta Polska” 1880 nr 159, nr 160 [o teatrze niemieckim]; • W sprawie teatru, „Kurier Warszawski” 1880 nr 73 [funkcjonowanie teatrów europejskich i reforma sceny warszawskiej]; • b., Offenbach, „Kurier Warszawski” 1880 nr 223 [nekrolog kompozytora]; • Helena Modrzejewska, „Tygodnik Powszechny” 1880 nr 5–6; • ‑B‑, Faust, „Kurier Warszawski” 1880 nr 142, nr 143, nr 144 [o utworze J.W. Goethego]; • Trochę o niegranej komedii i odegranym dramacie, „Kurier Warszawski” 1881 nr 1 [o szt. E. Orzeszkowej Pokociło się i dam nogę]; • Nowy dramat, zarys krytyczny, „Kurier Warszawski” 1881 nr 59, nr 60 [m.in. o dramacie H. Sienkiewicza Na jedną kartę]; • Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 85 [anonimowo, zabezpieczenie teatru warszawskiego przed pożarem i sprawy finansowe]; • Projekt, „Kurier Warszawski” 1881 nr 105 [o Teatrze Narodowym w Pradze]; • W.B., Echo Muzyczne, „Kurier Warszawski” 1881 nr 262 [o nowym czasopiśmie muzyczno-teatralnym]; • Paulina Rivolówna, „Kurier Warszawski” 1881 nr 229 [nekrolog]; • Paulina Rivoli, „Tygodnik Powszechny” 1881 nr 47; • O teatrze. Rozmyślania wielkopostne, „Kurier Warszawski” 1882 nr 79 [deficyt i obniżenie poziomu artystycznego teatrów warszawskich]; • ‑B‑, Reżyseria z wyboru, „Kurier Warszawski” 1882 nr 167 [o reżyserii w teatrach warszawskich]; • ‑B‑, Teatr polski w Petersburgu, „Kurier Warszawski” 1882 nr 174; • Alojzy Żółkowski, „Kurier Warszawski” 1882 nr 274 [sylwetka jubileuszowa]; • Teatr, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 3 [o kryzysie w teatrach warszawskich i gościnnych występach]; • Sara Bernhardt, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 5 [z okazji gw. w Warszawie]; • Romana Popiel-Święcka, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 19; • Teatr meiningeński i reforma sceny, „Echo Muzyczne i Teatralne” 1883–1884 nr 4–8, nr 10, nr 12–13, nr 17–20; • Sprawiedliwość opinii, „Kurier Warszawski” 1883 nr 38 [o krytyce prasowej]; • W.B., Rocznica, „Kurier Warszawski” 1883 nr 46 [rec. z jubileuszu 50 rocznicy powstania gmachu Teatru Wielkiego i uwagi o potrzebie reformy teatru warszawskiego]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1883 nr 291b, nr 292b [krytyka prasowa i teatr]; • Jan Królikowski, „Kurier Warszawski” 1883 nr 342b [z okazji jubileuszu]; • Adolf Ostrowski, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 11; • Waleria Niewiarowska, „Echo Muzyczne i Teatralne” 1884 nr 45; • Jan Aleksander Fredro, „Echo Muzyczne i Teatralne” 1884 nr 36, nr 37; • Lindau o teatrze warszawskim przez Władysława Bogusławskiego, „Echo Muzyczne i Teatralne” 1884 nr 52, nr 53; • Jeden z trzech. Słówko z niedawnych dziejów teatru warszawskiego przez Władysława Bogusławskiego, „Echo Muzyczne i Teatralne” 1884 nr 60, nr 61 [o Józefie Rychterze]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 16b [o historii i przyszłości Teatru Rozmaitości z okazji otwarcia budynku odbudowanego po pożarze]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 71b [o sztuce aktorskiej]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 113b [o polskim dramacie w związku z konkursem dramatycznym]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 320b [o Wojciechu Bogusławskim]; • Teatr Meiningeński, „Ateneum” 1885 t. 2 s. 564–571; • Estetyka sceniczna. „L’art de la mise-en-scène”, przez L. Becq de Fouquières. Paryż, 1884. Studyum, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1885 nr 83, nr 84, nr 86, nr 88, nr 90, nr 92, nr 94, nr 97, nr 101, nr 103, nr 106, nr 108, nr 112, nr 114; • Adam Münchheimer, „Kurier Warszawski” 1885 nr 106b [sylwetka jubileuszowa kompozytora, dyrygenta i dyrektora warszawskiej opery]; • Szczególny konkurs, „Gazeta Polska” 1886 nr 1 [o konkursie dramatycznym]; • -b.-, Librecista „Pięknej Heleny” [Ludovic Halèvy], „Kurier Warszawski” 1886 nr 54b; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1886 nr 64b, nr 65b [o wynikach konkursu dramatycznego im. W. Bogusławskiego]; • Jan Królikowski, „Kurier Warszawski” 1886 nr 252 [sylwetka po śmierci aktora]; • Michał Chomiński, „Kurier Warszawski” 1886 nr 295 [nekrolog]; • Jan Królikowski, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1886 nr 121 [przedruk art. z „Kuriera Warszawskiego”]; • Wojciech Bogusławski [w:] Stanisław Gabriel Kozłowski, Albert wójt krakowski. Tragedia w 10 obrazach uwieńczona pierwszą nagrodą na konkursie imienia Wojciecha Bogusławskiego. Warszawa 1887, przedr. w: Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek w. XIX, t. 1, Warszawa 1901; • W.B., Tłum na scenie, „Kurier Warszawski” 1887 nr 22 [w związku z przedstawieniem pantomimy Epopea w Paryżu]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1887 nr 118, nr 119 [o dramacie naturalistycznym]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Codzienny” 1887 nr 193, nr 194 [o teatrze europejskim za publikacjami niemieckich autorów: Conrad Alberti, Karol Böther, Hans Herrig]; • Konkurs na sztukę ludową, „Kurier Codzienny” 1887 nr 298; • „Don Juan”, „Kurier Codzienny” 1887 nr 299 [dzieje powstania i realizacji scenicznych Don Juana W.A. Mozarta]; • Za wiele kwiatów, „Kurier Codzienny” 1887 nr 339 [krytyka owacji kwiatowych]; • Wilhelm Troszel, „Tygodnik Ilustrowany” 1887 nr 219; • Kraszewski jako dramaturg, „Tygodnik Ilustrowany” 1887 nr 221; • W.B., Manon Lescout, „Kurier Codzienny” 1888 nr 89 [przed premierą opery]; • W.B., Massenet. Z powodu wtorkowej premiery, „Kurier Codzienny” 1888 nr 90 [przed premierą opery Manon Lescout]; • W.B., Kwestionariusz artystyczny, „Kurier Codzienny”1888 nr 183 [felieton omawiający ankietę Williama Archera dot. gry aktorskiej]; • W., Michał Bałucki w świetle najnowszej krytyki, „Kurier Codzienny” 1888 nr 213 [rec. szkicu Czesława Pieniążka o M. Bałuckim]; • Dziennikarstwo przyszłości, „Kurier Codzienny” 1888 nr 215; • Henryk Sienkiewicz i jego zapomniany dramat, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1889 nr 277 [dramat Na jedna kartę]; • Józef Verdi, „Gazeta Polska” 1889 nr 259; • Alojzy Żółkowski, „Gazeta Polska” 1889 nr 267, nr 268 [obszerna sylwetka napisana po śmierci aktora]; • Felieton teatralny I–IV, „Gazeta Polska” 1889 nr 279–282 [o gwiazdorstwie w teatrze warszawskim, o Meiningeńczykach i krytyce teatralnej]; • Waleria Niewiarowska, „Kurier Codzienny” 1889 nr 80 [z okazji jubileuszu]; • Le Théâtre en Pologne, „Revue d’Art Dramatique” 1889 t. XV nr 88, nr 89, s. 193–210, 274–288; • Twórczość dramatyczna Kraszewskiego. Wstęp [do:] Józef Ignacy Kraszewski, Wybór pism. Oddział VII. Utwory dramatyczne. Warszawa 1890; • Przesilenie teatralne I–III, „Gazeta Polska” 1890 nr 194, nr 195, nr 197 [krytyczna ocena teatrów warszawskich]; • Teatr w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 49, nr 50; • W.B., Ś.p. Jan Tatarkiewicz, „Gazeta Polska” 1891 nr 269; • Skandynawizm w literaturze. Henryk Ibsen, „Biblioteka Warszawska” 1891 t. 4, s. 553–605; • W.B., Odczyt. P. Józef Kotarbiński, „O sztuce aktorskiej”, „Gazeta Polska” 1893 nr 87 [rec. odczytu]; • Żółkowski i Królikowski, „Gazeta Polska” 1893 nr 94 [o przedstawieniu na dochód budowy pomników aktorów]; • Józef Bliziński, „Gazeta Polska” 1893 nr 99 [nekrolog pisarza]; • W.B., Bolesław Ładnowski, „Gazeta Polska” 1893 nr 102 [z okazji jubileuszu 30‑lecia pracy scenicznej]; • „Budowniczy Solness” dramat w 4‑ch aktach Henryka Ibsena, „Gazeta Polska” 1893 nr 121, 122 [o dramacie]; • Z literatury dramatycznej. „Tamten”. „Der Andere” – dramat w 4‑ch aktach przez Pawła Lindau’a, „Gazeta Polska” 1893 nr 184 [o dramacie]; • Na co się zda krytyka, „Gazeta Polska” 1894 nr 198 [refleksje o krytyce teatralnej]; • Dwa dramata rodzinne, „Gazeta Polska” 1894 nr 277–279 [o dramaturgii niemieckiej]; • Leontyna Halpertowa, „Gazeta Polska” 1895 nr 73 [wspomnienie po śmierci aktorki]; • Steinträger Luise, „Gazeta Polska” 1895 nr 124 [o dramacie Jerzego Hirschfelda]; • Adolf Ostrowski (Wspomnienie pośmiertne), „Gazeta Polska” 1895 nr 257; • Aleksander Dumas, „Gazeta Polska” 1895 nr 276, nr 277; • wb., Na marginesie. „Giełda biletowa”, „Gazeta Polska” 1895 nr 296 [o spekulacji biletami teatralnymi]; • Reżyser dramatu i komedii, „Gazeta Polska” 1896 nr 152 [o objęciu reżyserii przez Bolesława Ładnowskiego i o roli reżysera]; • Bogusławski i jego scena. (Szkic historyczny z krótkim poglądem na dzieje teatru warszawskiego do ostatnich czasów), „Album Teatralne” 1897 t. 1; • Józef Korzeniowski, „Gazeta Polska” 1897 nr 63 [z okazji setnej rocznicy urodzin]; • Edward Wolski, „Gazeta Polska” 1897 nr 96 [z okazji jubileuszu]; • Władysław Żeleński, „Gazeta Polska” 1897 nr 280 [z okazji jubileuszu]; • Mroki i brzaski na scenie europejskiej. I. Dramaty d’Annunzia, „Biblioteka Warszawska” 1898 t. 4, s. 34–64; • Felieton teatralny. Owacje i kwiaty, „Kurier Warszawski” 1898 nr 254 [krytycznie o owacjach kwiatowych]; • Felieton teatralny. Szkoła reżyserii, „Kurier Warszawski” 1898 nr 262; • Ś.p. Aleksandra Rakiewiczowa, „Kurier Warszawski” 1898 nr 326; • Bolesław Leszczyński, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 23 [z okazji jubileuszu]; • W.B., Aleksandra Rakiewiczowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 49 [po śmierci]; • Kazimierz Sterling „Dramaty”. Warszawa 1900. Nakład Władysława Okręta, „Biblioteka Warszawska” 1899 t. 4, s. 559–562 [rec. książki]; • Judyta Renaudin [Pierre Loti], „Kurier Warszawski” 1899 nr 1 [o sztuce]; • Henryk Becque, „Kurier Warszawski” 1899 nr 135 [po śmierci dramaturga]; • Franciszek Sarcey, „Kurier Warszawski” 1899 nr 137 [po śmierci krytyka]; • Z teatru. Marian Prażmowski, „Kurier Warszawski” 1899 nr 346 [sylwetka jubileuszowa]; • „Dziady” i „Widma”, „Kurier Warszawski” 1900 nr 12, nr 13; • Z teatru. Józefa Mazurowska, „Kurier Warszawski” 1900 nr 39 [sylwetka jubileuszowa]; • Rozmowa z przyjacielem. I–III, „Kurier Warszawski” 1900 nr 83, nr 86, nr 87 [o zadaniach i kłopotach dyrektora teatru, o roli reżysera, aktora, repertuarze i publiczności]; • Józef Grzywiński, „Kurier Warszawski” 1900 nr 304 [sylwetka jubileuszowa]; • Reforma teatrów warszawskich, „Biblioteka Warszawska” 1901 t. 4, s. 522–545; • Arcydzieło Fredry, „Kurier Warszawski” 1901 nr 24 [przed wznowieniem Zemsty]; • Z teatru. „Czwarta scena”, „Kurier Warszawski” 1901 nr 33 [o potrzebie nowego teatru]; • Wincenty Rapacki (Z okoliczności jubileuszu), „Kurier Warszawski” 1901 nr 165; • Teatr jutrzejszy [w:] Scena Polska w Łodzi 1844–1901, Łódź 1901; W sprawie reformy teatrów warszawskich. Głos p. Władysława Bogusławskiego na posiedzeniu komisji teatralnej w dniu 10‑ym b.m., „Kurier Warszawski” 1901 nr 285–287; • Józef Verdi, „Tygodnik Ilustrowany” 1901 nr 5; • Michał Bałucki, „Tygodnik Ilustrowany” 1901 nr 43 [wspomnienie po śmierci komediopisarza]; • Mieczysław Frenkiel, „Tygodnik Ilustrowany” 1904 nr 19 [sylwetka aktora z okazji jubileuszu]; • Początki Teatru Narodowego, „Kurier Warszawski” 1905 nr 1; • Teatr Wielki, „Kurier Warszawski” 1905 nr 1; • Aktorzy warszawscy. Szkice krytyczne. Wstęp i oprac. H. Secomska, Warszawa 1962 [przedruki tekstów z lat 1878–1909]; • Siły i środki naszej sceny. Wstęp i oprac. H. Secomska, Warszawa 1962 [przedruk cyklu z „Gazety Polskiej” z 1878]; • Myśl teatralna i filmowa. Antologia pod red. T. Siverta i R. Taborskiego. Warszawa 1971 [przedruk kilku tekstów]; • Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, Wybór i opracowanie S. Brzozowska, M. Dybizbański, Opole 2016 [przedruk kilku tekstów].

◼ Recenzje teatralne

1858

Wł.Bo…, Moskwa, „Kurier Warszawski” 1858 nr 281 [rec. z występów śpiewaczki Eleonory Buszek w Moskwie w: G. Donizetti, Lukrecja Borgia]; • Z Moskwy, „Kurier Warszawski” 1858 nr 339 [rec. z przedstawień w Teatrze Wielkim w Moskwie: G. Verdi, Traviata, występy Eleonory Buszek i balet A. Adam, Korsarz]

1869

Teatr, „Gazeta Polska” 1869 nr 261 [rec. z A. Dumas, Panna de Belle Isle, G. Sand, Mauprat, anonimowo, niepewne autorstwo]; • Teatr. „Miss Multon” [A. Belot, E. Nus], „Gazeta Polska” 1869 nr 269 [anonimowo, niepewne autorstwo]; • „Paria”, opera Moniuszki w trzech aktach słowa J. Chęcińskiego, muzyka St. Moniuszki (pierwsze przedstawienie d. 11 b.m.), „Gazeta Polska” 1869 nr 274 [anonimowo]; • Teatr. „Donna Diana” – komedia (pierwsze przedstawienie d. 27 b.m.), „Gazeta Polska” 1869 nr 286 [anonimowo, niepewne autorstwo]

1870

[nie wszystkie rec. z kryptonimem ‑X‑ mogą być autorstwa Bogusławskiego]

‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 1 [rec. z S. Moniuszko, Hrabina]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 9 [rec. z W. Shakespeare, Romeo i Julia, benefis H. Modrzejewskiej]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 13 [rec. z G. Pacini, Safo]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 15 [rec. z E. Labiche, Ja czyli Samoluby]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 17 [rec. z A. Fredro, Zemsta]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 21 [rec. z F. Boieldieu, Biała dama]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 25 [rec. z G. Verdi, Trubadur]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 37 [rec. z M. Bałucki, Radcy pana radcy, występ W. Rapackiego]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 40 [rec. z G. Rossini, Otello, N. Fournier, H. Meyer, Partia pikiety]; • ‑w‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 54 [rec. z Z. Mellerowa, Wanda]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 60 [rec. z J. Offenbach, Małżeństwo przy latarniach]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 65 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 70 [rec. z V. Sardou, Safanduły]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 77 [rec. z W.A. Mozart, Don Juan]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 90 [rec. z A. Thomas, Le Caid]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 98 [rec. z deb. Romany Popiel]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 99 [rec. z teatrzyku Towarzystwa Dobroczynności, m.in. J.A. Fredro, Posażna jedynaczka]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 103 [rec. z wieczoru deklamacyjnego Daniela Filleborna z udziałem H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 154 [o nowo otwartym Teatrze Letnim i rec. z J. Offenbach, Piękna Helena]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 220 [rec. z P. Berton, Didier]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 233 [rec. z A. Langer, Tylko jedno słowo]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 245 [rec. z E. Sue, Tułacz]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 250 [rec. z A. Fredro, Posażna jedynaczka i G. Donizetti, Linda z Chamounix]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 267 [rec. z E. Labiche, E. Martin, Podróż pana Perichona]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1870 nr 289 [rec. z A. Daudet, Ostatnie bożyszcze]

1871

[nie wszystkie rec. z kryptonimem ‑X‑ mogą być autorstwa Bogusławskiego]

‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 3 [rec. z G. Meyerbeer, Afrykanka]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 5 [rec. z G. Verdi, Rigoletto]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 10 [rec. z G. Sand, Margrabia de Villemer]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 17 [rec. z V. Bellini, Lunatyczka]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 22 [rec. z G. Rossini, Hrabia Ory]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 40 [rec. z L. Halèvy, H. Meilhac, Frou-Frou]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 43 [rec. z G. Donizetti, Maria di Rohan]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 48 [rec. z V. Bellini, Norma]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 49 [rec. z J. Halèvy, Żydówka]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 49 [rec. z E. Grangé, Gwóźdź w zamku]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 58 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • ‑X‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 63 [rec. z G. Rossini, Cyrulik sewilski]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 94 [rec. z E. Augier, Post Scriptum]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 114 [rec. z M. Carré, Dzień z życia Diderota]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 142 [rec. z A. Fredro, Odludki i poeta, J.A. Fredro, Piosnka wujaszka, gw. Gustawa Fiszera]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 144 [rec. z Ch. Gounod, Faust, gw. Wandy Miller-Czechowskiej]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 150 [rec. z V. Sardou, Serafina]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 174 [rec. z P. Beaumarchais, Wesele Figara]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 220 [rec. z O. Feuillet, Portrety margrabiny]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 231 [rec. z E. Scribe, E. Legouvé. Powieści królowej Nawarry]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 245 [rec. z A. Bourgeois, Dwóch głuchych]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 251 [rec. z E. Legouvé, Bez stanu]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 262 [rec. z O. Feuillet, Dalila]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1871 nr 280 [rec. z E. Abraham, G. Guillemot, Miłość niewiniątka]

1872

‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 23 [rec. z Z. Sarnecki, Bezinteresowni]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 53 [rec. z R. Benedix, Broń niewieścia]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 61 [rec. z E. Manuel, Robotnicy]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 73 [rec. z M. Bałucki, Pracowici próżniacy]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 86 [rec. z J.A. Fredro, Consilium facultatis]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 96 [rec. z J. Słowacki, Maria Stuart]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 114 [rec. z A. Hennequin, Trzy kapelusze]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 120 [rec. z O. Feuillet, Za i przeciw]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski”1872 nr 131 [rec. z A. de Leuven de Ribbing i Brunswick, Robert i Bertrand]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 156 [rec. z H. Mosenthal, Debora]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 166 [rec. z E. Labiche, A. Delacour, Skarbonka]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 193 [rec. z E. Pailleron, Inny powód]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 209 [rec. z J. Narzymski, Epidemia]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1872 nr 227 [rec. z K. Holtei, Hans Jurga]; • Przegląd teatralny. „Bezinteresowni”, komedia w czterech aktach prozą przez Zyg. Sarneckiego, „Wieniec” 1872 nr 11 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Fedra”. Tragedia w pięciu aktach G. Conrada, przełożona wierszem z niemieckiego przez Wł. Anczyca. Muzyka St. Moniuszki. (Pierwsze przedstawienie dnia 29 lutego r.b., na benefis pani Modrzejewskiej), „Wieniec” 1872 nr 19 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Broń niewieścia”. Komedia w jednym akcie Benedixa, z niemieckiego przerobiona, „Wieniec” 1872 nr 21 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Robotnicy”. Dramat w 1‑ym akcie p. E. Manuel’a z francuskiego wierszem przełożony przez Sewerynę z Ż. D., „Wieniec” 1872 nr 25 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Pracowici próżniacy”. Komedia w trzech aktach przez Michała Bałuckiego, „Wieniec” 1872 nr 29 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Consilim Facultatis”. Komedyjka w jednym akcie przez Jana Aleksandra Fredrę, „Wieniec” 1872 nr 34 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Maria Stuart”. Dramat w 5‑ciu aktach Juliusza Słowackiego, „Wieniec” 1872 nr 38 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Trzy kapelusze”. Komedia w trzech aktach Alfreda Hennequin, tłumaczona z francuskiego, „Wieniec” 1872 nr 45 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Za i przeciw”. Komedia w 1‑ym akcie Benedixa przez Oktawiusza Feuillet, „Wieniec” 1872 nr 47 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Robert i Bertrand czyli Dwaj złodzieje”. Krotochwila w czterech aktach tłumaczona z niemieckiego przez Władysława Anczyca, „Wieniec” 1872 nr 51 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Skarbonka” (5 aktów p. Labiche i Delacour), „Wieniec” 1872 nr 63 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Księżna Jerzowa”. Utwór sceniczny w 3‑ch aktach przez Aleksandra Dumasa (syna), „Wieniec” 1872 nr 70 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Inny powód”. Komedia w jednym akcie przez E. Paillerona, „Wieniec” 1872 nr 72 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny. „Epidemia”. Dramat w czterech aktach przez Józefa Narzymskiego, „Wieniec” 1872 nr 79 [anonimowo, autorstwo niepewne]; • Przegląd teatralny, „Hans Jurga”. Obrazek dramatyczny w 1‑nym akcie przez Karola Holteya, przekład z niemieckiego, „Wieniec” 1872 nr 84 [anonimowo, autorstwo niepewne]

1873

-b.-, Bez tytułu [felietony o różnej tematyce, częściowo teatralnej], „Gazeta Polska” 1873 nr 72 [m.in. A. Asnyk, Rienzi; • benefis J. Królikowskiego], nr 84 [m.in. opera włoska], nr 94 [m.in. jubileusz J. Królikowskiego], nr 126 [m.in. o repertuarze teatru], nr 137, nr 173, nr 183 [m.in. o teatrzykach ogródkowych], nr 149 [m.in. o krytyce teatralnej]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 15 [rec. z V. Hugo, Marion Delorme]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 30 [rec. z J. Sandeau, H. Decourcelle, Marcel]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 61 [rec. z R. Benedix, Flegmatyk]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 63 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 83 [rec. z koncertu Mikołaja Rubinsteina w Teatrze Wielkim]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 86 [rec. z J. Słowacki, Mazepa, benefis i jubileusz J. Królikowskiego]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 88 [rec. z Ch. Gounod, Faust, deb. Marii Juniewicz]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 98 [rec. z S. Moniuszko, Halka]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 100 [rec. z J. Bliziński, Marcowy kawaler]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 101 [rec. z G. Rossini, Cyrulik sewilski]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 107 [rec. z G. Verdi, Trubadur]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 120 [rec. z H. Henrik, Córka króla Rene]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 156 [rec. z O. Feuillet, Miłość ubogiego młodzieńca]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 176 [rec. z F. Schiller, Zbójcy]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 178 [rec. z L. Achard, Klucz od kasy]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 181 [rec. z J. Offenbach, Bandyci]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 209 [o debiutach w operze]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 215 [rec. z J. Bliziński, Przezorna mama]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 227 [rec. z L. Laluyè, Wiosna]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” nr 236 [rec. z E. Plouvier, Hrabia de Saulles]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 243 [rec. z W. Shakespeare, Otello]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 256 [rec. z Ch. Narrey, Marionetki Justyna]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 261 [rec. z O. Feuillet, Akrobata]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 266 [rec. z A. Erckmann-Chatrian, Hans Mathis]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 272 [rec. z H. Meilhac, L. Halèvy, Babie lato]; • ‑B‑, Rienzi, „Kurier Warszawski” 1873 nr 274 [rec. z A. Asnyk, Cola Rienzi]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1873 nr 278 [rec. z jednoaktówki Każdy przy swojem]

1874

‑B‑, Teatr. („Czarne Diabły” [V. Sardou]), „Kurier Warszawski” 1874 nr 3; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 8 [rec. z F. Règnier, Helena de la Seiglière, deb. Marii Mazurowskiej]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 13 [rec. z A. Wilbrandt, Miłość młodzieńcza]; • ‑w‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 22 [rec. z M. Bałucki, Emancypowane]; • ‑B‑, Teatr. („Waza na stole”), „Kurier Warszawski” 1874 nr 25; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 38 [rec. z W. Shakespeare, Otello, gw. Maurycego Neville]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 39 [rec. z przedstawienia składanego, m.in. szt. z francuskiego Nadzieje]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 40 [rec. z W. Shakespeare, Hamlet, gw. M. Neville]; • ‑B‑, Teatr. („Przechodzień”, nokturn sceniczny Coppe’go), „Kurier Warszawski” 1874 nr 42; • ‑B‑, Teatr. („Don Karlos” Szyllera), „Kurier Warszawski” 1874 nr 48; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 54 [rec. z G. Meyerbeer, Afrykanka]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 58 [rec. z W. Bobrowski, Synalek]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 59 [rec. z G. Verdi, Don Carlos]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 68 [rec. z W. Szymanowski, Na ulicy]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 82 [rec. z A. de Musset, Kaprysy Marianny]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 91 [rec. z Ch. Gounod, Faust, deb. Marii Braciszewskiej]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 96 [rec. z J. Narzymski, Pozytywni]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 119 [rec. z Z. Mellerowa, Zyzio]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 120 [rec. z St. Moniuszko, Straszny dwór]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 125 [rec. z W. Shakespeare, Kupiec wenecki]; • Przedstawienie benefisowe p. Michała Chomińskiego. „Stary mąż”, komedia w 4‑ch aktach J. Korzeniowskiego, „Kurier Warszawski” 1874 nr 142 [anonimowo]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 177 [rec. z G. Meyerbeer, Jan z Lejdy (Prorok)]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 178 [rec. z H. Meilhac, L. Halèvy, Tricoche i Cacolet]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 184 [rec. z E. Gondinet, Homar]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 190 [rec. z J. Narzymski, Pozytywni, deb. Władysława Zaręby]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 194 [rec. z E. Manuel, Robotnicy, deb. W. Zaręby]; • ‑B‑, Teatr. „Sganarelle” Moliera, „Kurier Warszawski” 1874 nr 198; • ‑B‑, Teatr. „Świętoszek” Moliera, „Kurier Warszawski” 1874 nr 211; • ‑W‑, Teatr. „Robert Diabeł”. „On nie jest zazdrosnym”. „Zemsta za mur graniczny”. (Występy gościnne pana Cybulskiego), „Kurier Warszawski” 1874 nr 215; • ‑B‑, Teatr. „Sfinx” dramat Oktawiusza Feuillet’a, „Kurier Warszawski” 1874 nr 228; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 234 [rec. z V. Bellini, Lunatyczka]; • ‑B‑, Teatr. „Miłe złego początki” komedia w jednym akcie hr. Koziebrodzkiego, „Kurier Warszawski” 1874 nr 247; • ‑B‑, Teatr. „Flecista”, komedia w jednym akcie E. Augiera, przełożona wierszem przez W. Szymanowskiego, „Kurier Warszawski” 1874 nr 255; • Nieobecny. Obrazek dramatyczny w 1‑m akcie, Eugeniusza Manuel’a przełożony wierszem przez Sewerynę Duchińską, „Kurier Warszawski” 1874 nr 272 [anonimowo]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1874 nr 275 [rec. z G. Meyerbeer, Afrykanka]

1875

‑B‑, Teatr. „Nietoperze” komedia w 4‑ch aktach Edwarda Lubowskiego, „Kurier Warszawski” 1875 nr 3; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 21 [rec. z J. Wieniawski, Koneserowie]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 22 [rec. z G. Verdi, Moc przeznaczenia]; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 28 [rec. z J. Halèvy, Żydówka]; • Teatr. „Krytycy” komedia w pięciu aktach, wierszem przez J. Chęcińskiego napisana, „Kurier Warszawski” 1875 nr 39; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 45 [rec. z Ch. Lecocq, Córka pani Angot]; • ‑B‑, Teatr. „Kosa i kamień” J.I. Kraszewskiego, -„Okno na pierwszym piętrze” Korzeniowskiego, „Kurier Warszawski” 1875 nr 52; • ‑B‑, Teatr. „Intryga i miłość” tragedia mieszczańska Szyllera, „Kurier W
arszawski” 1875 nr 56; • Teatr. „Wit Stwosz”. Dramat w 5‑ciu aktach z faktów dziejowych napisał Wincenty Rapacki, „Kurier Warszawski” 1875 nr 85; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 90 [rec. z W.L. Anczyc, Flisacy]; • ‑B‑, Teatr. „Pocztylion z Lonjumeau” [A. Adam], „Serafina” [V. Sardou], „Kurier Warszawski” 1875 nr 95; • Teatrzyki letnie, „Kurier Warszawski” 1875 nr 115 [anonimowo]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 121 [rec. z T. Barrière, T. Lambert, Na łasce zięcia]; • ‑w‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 157 [gw. Marii Deryng]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 172 [rec. z J. Korzeniowski, Qui pro quo]; • ‑W‑, Teatr. „Pojedynek” (Le pré aux clercs), opera w 3‑ch aktach Herolda, „Kurier Warszawski” 1875 nr 181; • Teatr. „Stara romantyczka” S. Bogusławskiego, „Kurier Warszawski” 1875 nr 197; • ‑B‑, Teatr. „Fałszywi poczciwcy” (Les faux bons hommes), komedia w 4‑ch aktach T. Barriè’a, „Kurier Warszawski” 1875 nr 218; • Teatr. „Niewinni” dramat w 3‑ch aktach Wł. Okońskiego, „Kurier Warszawski” 1875 nr 236 [anonimowo]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 254 [rec. z W. Koziebrodzki, W jesieni]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1875 nr 259 [rec. z Z. Sarnecki, Bezinteresowni]; • Teatr. „Aida” opera w czterech aktach Verdiego, „Kurier Warszawski” 1875 nr 261; • Teatr. „Przed ślubem”, komedia w pięciu aktach Kazimierza Zalewskiego, „Kurier Warszawski” 1875 nr 275

1876

Teatr. „Angelo Malipieri”. Dramat Wiktora Hugo, „Kurier Warszawski” 1876 nr 12; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1876 nr 28 [ rec. z E. Labiche, A. Delacour, Cel upragniony]; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1876 nr 33 [rec. z A. Gomez, Guarana]; • ‑B‑, Teatr. „Maria Magdalena” komedia w 4‑ch aktach P. Lindaua, „Kurier Warszawski” 1876 nr 49; • ‑B‑, „Kurier Warszawski” 1876 nr 56 [rec. z G. Meyerbeer, Jan z Lejdy (Prorok)]; • ‑B‑, Teatr. „Gałązka Heliotropu”, komedia w 1‑ym akcie przez Ely… oryginalnie napisana. „Dziwacy”, komedia w 1‑ym akcie z francuskiego pp. Leterrier i Vanloo tłumaczona. Przedstawienia na korzyść Przytuliska. Żywe obrazy pp. Gerson i Lanci. Występ pani Hoffmanowej w komedii „Wieśniak i aktorka”, „Kurier Warszawski” 1876 nr 57; • ‑B‑, Ze świata muzycznego, „Kurier Warszawski” 1876 nr 68 [m.in. rec. z V. Bellini, Lunatyczka]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1876 nr 286 [ rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]

1877

Przegląd teatralny za rok 1876, „Ateneum” 1877 t. 1 z. 2, s. 424–440 [o rodzimym repertuarze i konkursie na dzieła dramatyczne]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 17 [rec. z W. Shakespeare, Romeo i Julia]; • Teatr. „Złe ziarno”, komedia w 3 aktach oryginalnie przez p. Kazimierza Zalewskiego napisana, „Kurier Warszawski” 1877 nr 27; • ‑B‑, Aida [G. Verdi], „Kurier Warszawski” 1877 nr 34; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 37 [rec. z G. Petit, Pani z przeciwka]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 44 [rec. z T. Barrière. A. Regnauld de Prébois, Hrabina de Sommerive]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1877 nr 51 [rec. z G. Verdi, Rigoletto]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1877 nr 58 [rec. z G. Meyerbeer, Jan z Lejdy (Prorok)]; • ‑B‑, Poranek pana Rapackiego, „Kurier Warszawski” 1877 nr 61; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 65 [rec. z V. Hugo, Kromwel]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 70 [rec. z S. Moniuszko, A. Mickiewicz, Dziady]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 81 [rec. z J. Wieniawski, Blaga]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 90 [rec. z G. Verdi, Trubadur]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 92 [rec. z A. Fredro, Wielki człowiek do małych interesów]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 110 [rec. z W. Shakespeare, Otello, gw. Ernesta Rossiego]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 112 [rec. z W. Shakespeare, Hamlet, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 113 [rec. z A. Fredro, Dwie blizny]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 114 [rec. z W. Shakespeare, Makbet, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 115 [rec. z W. Shakespeare, Król Lear, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Teatr. „Romeo i Julia”, „Hamlet”, „Kurier Warszawski” 1877 nr 118 [gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 126 [rec. z G. Verdi, Trubadur]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 127 [rec. z J. Słowacki, Maria Stuart]; • ‑B‑, Ze świata muzyki, „Kurier Warszawski” 1877 nr 132 [rec. z koncertu kompozytorskiego R. Wagnera z fragm. Walkirii]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 140 [rec. z H. Litolff, Puszka Pandory]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 142 [rec. z A. Fredro, Świeczka zgasłaZ kim kto przestaje takim się staje]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 155 [rec. z G. Meyerbeer, Robert Diabeł, A. Dumas, Panna de Belle-Isle]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 170 [rec. z D. Auber, Fra Diavolo]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 171 [rec. z E. Deryng, Z życia artysty, J.I. Kraszewski, Słomiana wdowa]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 175 [rec. z J. Bliziński, Pan Damazy]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 180 [rec. z J. Kościelski, Nierówne prawa]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1877 nr 187 [rec. z G. Donizetti, Linda z Chamonix]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 188 [rec. z E. Scribe, Adrianna Lecouvreur z Marią Deryng]; • ‑B‑, Teatr. „Teatr amatorski” komedia w 2‑ch aktach przez M. Bałuckiego. „Sąsiadka” komedia w 1‑nym akcie z francuskiego przez J. Tatarkiewicza tłumaczona, „Kurier Warszawski” 1877 nr 194; • ‑B‑, Teatr. Debiuty p. Kotarbińskiego w „Mazepie” i panny Malickiej w „Doktorze Robin”, „Kurier Warszawski” 1877 nr 198; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 209, nr 213, nr 217 [rec. z gw. Władysława Woleńskiego: A. Fredro, Śluby panieńskie, J. Słowacki, Mazepa, F. Schiller, Zbójcy]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 220 [rec. z deb. Marii Mireckiej i gw. Teodozji Jakowickiej w G. Verdi, Bal maskowy]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 226 [rec. z baletu Kuglarka i deb. Józefa Kotarbińskiego w F. Schiller, Intryga i miłość]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 230 [rec. z G. Verdi, Aida gw. T. Jakowickiej]; • ‑B‑, Muzyka i teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 239 [rec. z H. Bocage, Córka Ewy i jubileuszu dyrektora chórów opery Jana Mellera]; • ‑B‑, Poranek muzyczny panny Deryng, „Kurier Warszawski” 1877 nr 242; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1877 nr 255 [rec. z G. Donizetti, Łucja z Lammermooru]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1877 nr 263 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 270 [rec. z Z. Mellerowa, W Alpach]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1877 nr 276 [rec. z Ch. Nuitter, J. Derley, Filiżanka herbaty]

1878

Teatr. „Cudzoziemka”, (L’etrangère). Komedia w 5‑ciu aktach Aleksandra Dumasa (syna), „Kurier Warszawski” 1878 nr 1 [anonimowo]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1878 nr 6 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1878 nr 9 [rec. z G. Donizetti, Łucja z Lammermooru]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 11 [rec. z F. Flotow, Marta]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 13 [rec. z V. Bellini, Lunatyczka]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1878 nr 17 [rec. z G. Verdi, Traviata]; • ‑B‑, Teatr. „Mignon” [A. Thomas], „Kurier Warszawski” 1878 nr 26; • ‑B‑, Teatr i muzyka. „Nowożeńcy”, komedia w dwóch aktach przez Björnsona napisana. Przekład Ed. Lubowskiego, „Kurier Warszawski” 1878 nr 28; • ‑B‑, Teatr. „Pogodzeni z losem” komedia w 5‑ciu aktach Edwarda Lubowskiego, „Kurier Warszawski” 1878 nr 33; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 43 [rec. z G. Sand, Mauprat]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 52 [m.in. rec. z J. Bliziński, Przezorna mama]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 66 [rec. z A. Fredro, Jestem zabójcą]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 75 [rec. z S. Mosenthal, Sylwia]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 95 [rec. z Kajetan Kraszewski, Uproszone zaloty; A. Choler, A. Marc Michel, Numer 36 i 37]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 99 [rec. z M. Bałucki, Po śmierci cioci]; • ‑B‑, Teatr. „Poczciwi wieśniacy”, komedia w 5‑ciu aktach przez Wiktoryna Sardou, „Kurier Warszawski” 1878 nr 115; • ‑B‑, Teatra letnie, „Kurier Warszawski 1878 nr 124 [rec. z V. Sardou, Dora (zespół poznański)]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1878 nr 127, nr 130, nr 137 [rec. z gw. Juliana Zakrzewskiego: F. Flotow, Marta, Ch. Gounod, Faust, G. Verdi, Aida]; • ‑B‑, Z teatru, „Kurier Warszawski” 1878 nr 131 [rec. z G. Verdi, Violetta i objęcie reżyserii dramatu przez J. Tatarkiewicza]; • ‑B‑, Z teatrów, „Kurier Warszawski” 1878 nr 132 [rec. z gw. Anieli Aszpergerowej w teatrzyku „Eldorado”]; • ‑B‑, Pierwszy występ Rossiego, „Kurier Warszawski” 1878 nr 136 [rec. z W. Shakespeare, Otello, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Z teatru, „Kurier Warszawski” 1878 nr 138 [rec. W. Shakespeare, Hamlet, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 139 [rec. W. Shakespeare, Król Lear, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 140 [rec. W. Shakespeare, Ryszard III, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 142 [rec. W. Shakespeare, Romeo i Julia, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 144 [rec. W. Shakespeare, Makbet, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1878 nr 145 [rec. z G. Verdi, Aida, występ Justyny Machwicówny]; • ‑B‑, Neron, „Kurier Warszawski” 1878 nr 146 [rec. P. Cossa, Neron, gw. E. Rossiego]; • ‑B‑, Z teatru, „Kurier Warszawski” 1878 nr 203 [rec. z J. Korzeniowski, Panna mężatka, deb. Zofii Lebrun]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 213 [rec. z S. Dąbrowski, Nauczycielka, J.A. Fredro, Kalosze]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 214, nr 219 [rec. z deb. Jadwigi Czaki: W. Müller von Königswinter, Zbudziło się w niej serce i M. Carré, Stary jegomość]; • ‑B‑, Teatr. „Czarnokwit”, komedia w 4‑ch aktach E. Lubowskiego, „Kurier Warszawski” 1878 nr 220; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1878 nr 232 [rec. z G. Verdi, Trubadur]; • ‑B‑, Koncert, „Kurier Warszawski” 1878 nr 253 [rec. z koncertu z deklamacjami J. Królikowskiego i R. Popiel]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 261 [rec. z V. Sardou, Walka kobiet]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 273 [rec. z W. Shakespeare, Makbet]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 286 [rec. z A. Dumas, Cudzoziemka]; • b., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1878 nr 287 [rec. z Ch. Gounod, Faust]

1879

‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 4 [rec. z E. Gondinet, Tunel]; • Teatr. „Rodzina Fourchambault”, komedia w pięciu aktach Emila Augier’a, „Kurier Warszawski” 1879 nr 24; • ‑B‑, Muzyka, „Kurier Warszawski” 1879 nr 39 [rec. z S. Moniuszko, Widma]; • ‑B‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1879 nr 44 [rec. z G. Meyerbeer, Afrykanka]; • ‑B‑, Opera włoska, „Kurier Warszawski” 1879 nr 50; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1879 nr 57 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • ‑w‑, Przegląd teatralny. Teatr Rozmaitości. „Dziedzictwo pana Plumet” [T. Barrière], „Kurier Warszawski” 1879 nr 58; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1879 nr 63, nr 64 [rec. z G. Meyerbeer, Robert diabeł]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1879 nr 72 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • ‑B‑, Teatr. „Na trakcie” [J. Wieniawski (Jordan)], „Kurier Warszawski” 1879 nr 83; • ‑X‑, „Krewniaki”. Komedia w 4‑ch aktach przez Michała Bałuckiego uwieńczona pierwszą nagrodą na konkursie krakowskim w roku 1879, „Kurier Warszawski” 1879 nr 157 [autorstwo niepewne]; • ‑B‑, Teatr. „Lohengrin”, opera romantyczna w 3 aktach. Muzyka i treść Ryszarda Wagnera, „Kurier Warszawski” 1879 nr 161; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 162 [rec. z W. Shakespeare, Hamlet, gw. Bolesława Ładnowskiego]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 182 [rec. W. Shakespeare, Król Lear z B. Ładnowskim]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 194 [rec. K. Zalewski, Przed ślubem z B. Ładnowskim]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 219 [rec. z O. Feuillet, Miłość ubogiego młodzieńca, deb. Heleny Marcello]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 221 [rec. z E. Scribe, E. Legouvé, Adrianna Lecouvreur, deb. Julii Otrembowej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 227 [rec. z E. Augier, Rodzina Fourchambault, deb. H. Marcello]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 228 [rec. z H. Meilhac, L. Halèvy, Dom do sprzedania]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 240 [rec. z gw. J. Otrembowej i deb. operowych]; • ‑B‑, Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1879 nr 246 [rec. z G. Donizetti, Linda z Chamounix]; • ‑B‑, Teatr. „Mieszczanie na prowincji”, komedia Wiktoryna Sardou, „Kurier Warszawski” 1879 nr 250, nr 256; • ‑w‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1879 nr 264 [rec. E. Labiche, A. Delacour, Wróble]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 273 [rec. z E. Scribe, A. Legouvé, Adrianna Lecouvreur, gw. H. Modrzejewskiej]; • b., Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1879 nr 276 [rec. z W. Shakespeare, Romeo i Julia, gw. H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 279 [rec. z W. Hugo, Angelo Malipieri, gw. H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 281 [rec. z A. Dumas, Księżna Jerzowa, gw. H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 282 [rec. z A. Dumas, Cudzoziemka, gw. H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 283 [G. Donizetti, Łucja z Lammermooru, gw. M. Sembrich-Kochańskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 285 [rec. z G. Meyerbeer, Robert Diabeł, gw. M. Sembrich-Kochańskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1879 nr 288, nr 291 [rec. z A. Dumas, Dama kameliowa, gw. H. Modrzejewskiej]

1880

‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 2 [rec. z F. Schiller, Maria Stuart, gw. H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 3 [rec. z O. Feuillet, Dalila, gw. H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑,Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 10 [rec. z W. Shakespeare, Antoniusz i Kleopatra, gw. H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 11 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • ‑B‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1880 nr 25 [rec. z G. Meyerbeer, Afrykanka; E. Scribe, Walka kobiet, gw. H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑, Poranek Modrzejewskiej, „Kurier Warszawski” 1880 nr 36; • ‑W‑, „Kurier Warszawski” 1880 nr 48 [wieczór dramatyczno-muzyczny z udziałem Modrzejewskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 55 [rec. z P. Ferrier, Kodycyl; L. Halèvy, H. Meilhac, Niewiniątko]; • ‑B‑, Teatr. „Pro honore domus”. Dramat W. Rapackiego, „Kurier Warszawski” 1880 nr 60; • ‑B‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1880 nr 64 [rec. z G. Verdi, Aida]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 67 [rec. z G. Verdi, Rigoletto]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 75 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 80 [rec. z W.A. Mozart, Don Juan]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 84 [rec. z E. Lubowski, Sąd honorowy]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1880 nr 88 [rec. z G. Rossini, Cyrulik sewilski]; • ‑B‑, Pierwszy koncert [Sembrich] Kochańskiej, „Kurier Warszawski” 1880 nr 94; • ‑B‑, Drugi koncert [Sembrich] Kochańskiej, „Kurier Warszawski” 1880 nr 95; • ‑B‑, Trzeci koncert [Sembrich] Kochańskiej, „Kurier Warszawski” 1880 nr 98; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 101 [rec. z A. Bergen, Brylant nieoszlifowany]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 105 [rec. z A. Asnyk, Przyjaciele Hioba]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 111 [rec. z G. Verdi, Trubadur]; • ‑B‑, Ze szkoły dramatycznej, „Kurier Warszawski” 1880 nr 115 [rec. z przedstawienia uczniów szkoły Emila Derynga]; • W.B., Z Monachium. Dnia 1‑go lipca, „Kurier Warszawski” 1880 nr 147 [korespondencja teatralna z przedstawień klasycznych w Monachium]; • W.B., Teatr klasyczny w Monachium, „Kurier Warszawski” 1880 nr 154, nr 155; • W.B., Przedstawienia pasyjne w Oberammergau, „Kurier Warszawski” 1880 nr 162, nr 163; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 171 [rec. z gw. Józefa Rychtera]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 179 [rec. z J. Guillemot, Dzień św. Zofii]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 186 [rec. z Molière, Harpagon, gw. J. Rychtera]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 193 [o repertuarze teatru warszawskiego i rec. z J. Racine, Fedra, V. Sardou, Safanduły]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 195 [rec. z J. Racine, Fedra]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 198 [debiuty w teatrze warszawskim]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 204 [rec. z E. Legouvé, Rozłączenie]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 208 [rec. z M. Hertz, Gwarkowie]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1880 nr 214 [rec. z G. Verdi, Aida]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 225 [rec. z M. Bałucki, Krewniaki]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 226 [rec. z G. Rossini, Kopciuszek]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1880 nr 231 [rec. z J.W. Goethe, Faust]; • - B -, Odczyt prof. Strakotscha, „Kurier Warszawski” 1880 nr 238, nr 242 [rec. z występów deklamacyjnych Aleksandra Strakoscha]; • - B -, Koncert, „Kurier Warszawski” 1880 nr 244 [rec. z koncertu w salach redutowych z występem. M. Sembrich-Kochańskiej i M. Deryng]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1880 nr 247 [rec. z G. Donizetti, Łucja z Lammermooru, gw. M. Sembrich-Kochańskiej]; • ‑B‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1880 nr 249 [rec. z K. Zalewski, Artykuł 264]; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1880 nr 255 [rec. z G. Donizetti, Łucja z Lammermooru]; • ‑B‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1880 nr 265 [o otwarciu Teatru Małego przy ul. Daniłłowiczowskiej]; • ‑B‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1880 nr 269 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • ‑B‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1880 nr 277 [rec. z W. Szymanowski, Posąg, V. Sardou, Mieszczanie na prowincji]; • W.B., Teatr. „Mefisto”, opera A. Boito, „Kurier Warszawski” 1880 nr 283; • ‑B‑, Opera, „Kurier Warszawski” 1880 nr 289 [rec. z G. Donizetti, Faworyta]

1881

‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 2 [rec. z Z. Sarnecki, Nad ranem; Z. Mellerowa, Poranek muzyczny]; • w., Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1881 nr 7 [rec. z J. Halèvy, Żydówka]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 18 [rec. z poranku dramatycznego z udziałem R. Popiel-Święckiej]; • W., Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 26 [rec. z W. Koziebrodzki, Stryj przyjechał]; • ‑B‑, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1881 nr 29 [rec. z przedstawienia na dochód kasy zapomogowej artystów teatru]; • B., Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1881 nr 52 [rec. z L. Świderski, Jesienią]; • B., Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1881 nr 57 [rec. z G. Verdi, Aida i składanego poranku, m.in. M. Gawalewicz, Z rozpaczy]; • B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 97 [rec. z M. Gawalewicz, Kraszewski w Warszawie, J. Offenbach, Kubuś i Piotrusia i rec. z Teatru Małego: T. Samolińska, Trzy Flory]; • ‑b‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 99 [rec. ze wznowienia baletu Giselle]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 101 [rec. z W. Okoński, Helvia]; • Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1881 nr 125 [anonimowo o repertuarze popołudniówek]; • B., Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1881 nr 134 [rec. z przedstawienia składanego na dochód Bolesława Ładnowskiego]; • Teatr. „Pani podkomorzyna”, komedia w 4‑ch aktach pana Kazimierza Zalewskiego, „Kurier Warszawski” 1881 nr 146 [anonimowo]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 155 [rec. z J. Łętowski, Izrael na puszczy]; • W.B., Występ Mierzwińskiego, „Kurier Warszawski” 1881 nr 189 [gw. Władysława Mierzwińskiego w G. Rossini, Wilhelm Tell]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 221 [rec. z J. A. Fredro, Wielkie bractwo]; • B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1881 nr 232 [rec. z A. Fredro, Dożywocie, gw. J. Rychtera]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 233 [rec. z M. Bałucki, Sąsiedzi]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 249 [rec. z E. Pailleron, Iskierka]; • W.B., „Elda”. Opera w 4‑ch aktach, p. Catalaniego, „Kurier Warszawski” 1881 nr 256; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1881 nr 274 [rec. z V. Sardou, Rozwiedźmy się, gw. A. Hoffmannowej]; • Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 277 [anonimowo, rec. z S. Rzętkowski Livia Quintilla]; • Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1881 nr 284 [anonimowo, rec. z A. Dennery, J. Mallian, Maria Joanna, gw. A. Hoffmannowej]; • Teatr, „Kurier Warszawski” 1881 nr 287 [anonimowo, rec. z F. Coppe, Lutniarz z Cremony, V. Sardou, Rozwiedźmy się]; • Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1881 nr 294 [anonimowo, krótkie rec. z koncertów i przedstawień]; • Teatr. „Pani Podkomorzyna”, komedia w 4 aktach Kazimierza Zalewskiego, przedstawiona w Teatrze Letnim, „Tygodnik Powszechny” 1881 nr 29; • Teatr. „Izrael na puszczy”. Obraz dramatyczny w 5 odsłonach na tle biblijnym, Juliana Łętowskiego, „Tygodnik Powszechny” 1881 nr 30; • Teatr, „Tygodnik Powszechny” 1881 nr 40 [o polskiej dramaturgii i rec. z M. Bałucki, Grube ryby, L. Świderski, Biedni]; • „Wielkie bractwo”. Komedia w 3 aktach Al. Hr. Fredry (syna). „Sąsiedzi”. Komedia w 4 aktach Michała Bałuckiego, „Tygodnik Powszechny” 1881 nr 43; • Teatr, „Tygodnik Powszechny” 1881 nr 48 [rec. z E. Pailleron, Świat nudów]; • Teatr, „Tygodnik Powszechny” 1881 nr 51 [rec. z V. Sardou, Rozwiedźmy się gw. A. Hoffmanowej; S. Rzętkowski, Livia Quintilla]

1882

W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 6 [rec. z A. Dumas, Dama kameliowa, I gw. Sary Bernhardt]; • Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 7 [anonimowo, gw. S. Bernhardt, m.in. E. Scribe, A. Legouvé, Adrianna Lecouvreur]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 9 [rec. z L. Halèvy, H. Meilhav, Frou-Frou, gw. S. Bernhardt]; • Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 11 [anonimowo, rec. z O. Feuillet, Sfinks, gw. S. Bernhardt]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 12 [przedst. składane, m.in. rec. z A. Dumas, Księżna Jerzowa, gw. S. Bernhardt]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 15 [rec. z V. Hugo, Angelo Malipieri, gw. H. Modrzejewskiej]; • Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 23 [anonimowo, A. Dumas, Dama kameliowa, rec. z, gw. H. Modrzejewskiej]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 31 [rec. z E. Pailleron, Niby małżeństwa]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 41 [rec. z A. L’Arronge, Doktor Klaus]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 45 [rec. z A. Boito, Mefistofeles]; • Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 50 [anonimowo, rec. z L. Battu, Honor domu, gw. H. Modrzejewskiej]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 57 [rec. z H. Ibsen, Nora, gw. H. Modrzejewskiej]; • b., Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1882 nr 63 [rec. z występu nowo zaangażowanej opery włoskiej]; • Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1882 nr 68 [anonimowo, rec. z występów opery włoskiej i poranku benefisowego M. Deryng]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 76 [rec. z J. Bliziński, Rozbitki]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 91 [rec. z poranku dramatycznego oraz H. Sienkiewicz, Czyja wina]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 97 [rec. z Molière, Jerzy Dandin]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 103 [rec. z M. Gawalewicz, Preludium Szopena]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 129 [rec. z benefisu primadonny czeskiej M. Sittównej]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 146 [rec. z A. Wilbrandt, Córka Fabrycjusza]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 149 [rec. z G. Bizet, Carmen]; • -B.-, Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 164 [rec. z deb. operowych]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 169 [rec. z M. Galasiewicz, Wspólne winy]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 198 [rec. z gw, m.in. A. Hoffman]; • ‑B‑, Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 202 [rec. z V. Sardou, Odetta, gw. A. Hoffman]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 204 [rec. z S. Moniuszko, Halka]; • B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1882 nr 246 [spotkanie z nowym prezesem teatrów i występ A. Żółkowskiego po dłuższej chorobie]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 259 [rec. z I. Maciejowski, Świetne partie]; • B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 265 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 275 [anonimowo, o jubileuszu A. Żółkowskiego]; • Teatr, „Kurier Warszawski” 1882 nr 284 [rec. z E. Lubowski, Jacuś]; • Teatr, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 3 [rec. z F. Coppée, Lutniarz z Cremony]; • Teatr, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 7 [rec. z gw. H. Modrzejewskiej]; • Teatr, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 9 [rec. z E. Pailleron, Niby małżeństwa]; • Teatr. „Honor domu” dramat z francuskiego w 5 aktach, „Nora” komedia w 3 aktach Ibsena, ze szwedzkiego tłumaczona, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 12 [gw. Modrzejewskiej]; • Teatr. „Rozbitki”, komedia w 4 aktach, oryginalnie przez Józefa Blizińskiego napisana, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 16

1883

Wł.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 2–3 [rec. z H. Ibsen, Podpory społeczeństwa]; • Występy Coquelina, „Kurier Warszawski” 1883 nr 6, nr 11; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 31 [rec. z Z. Mellerowa, Kto winniejszy]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 34 [rec. z E. Brisebarre, Ubodzy w Paryżu w Teatrze Małym]; • W.B., Obrazy z „Pana Tadeusza”, „Kurier Warszawski” 1883 nr 52 [rec. z przedstawienia żywych obrazów]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 57 [rec. z G. Ohnet, Cudzoziemiec]; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1883 nr 77b [rec. z P. Cossa, Nero]; • W.B., Przegląd teatralny, „Kurier Warszawski” 1883 nr 94b [ rec. z O. Feuillet, Dwa światy]; • Wł.B., „Tannhäuser” [R. Wagner], „Kurier Warszawski” 1883 nr 101b; • Przegląd teatralny. „Tannhäuser”, opera romantyczna w trzech aktach przez Ryszarda Wagnera, „Kurier Warszawski” 1883 nr 103; • Wł.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 141a [rec. z J. A. Fredro, Oj młody, młody!]; • Wł.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 152b [rec. z E. Pailleron, Wiek niewdzięczny]; • Wł.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 181b [rec. z V. Sardou, Rodzina Benoiton]; • ‑B‑., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 256a [rec. z A. Daudet, A. Belot, Fromont syn i Rysler starszy]; • B. Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 261, nr 265a [rec. z przedstawień opery włoskiej]; • W.B., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 272a [rec. z V. Sardou, Safanduły]; • w., Teatr, „Kurier Warszawski” 1883 nr 278a [rec. z przedstawienia w salach redutowych]; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1883 nr 283 [rec. z Ch.W. Gluck, Kady oszukany]; • Przegląd artystyczny. „Trzpiotka”, komedia w 3‑ch aktach T. Barrière’a. -Sauret w Łodzi i drugi jego koncert w salach redutowych. Debiut panny Volmar-Drużyńskiej. Judic w Warszawie, „Kurier Warszawski” 1883 nr 298b; • Przegląd artystyczny. Tydzień bez nowości. Czy się tym martwić należy? -Gorączka repertuarowa i jej początek. Ogródki. Tradycja ogródkowa w małym teatrze. „Partia szachów” i „Papa”, „Kurier Warszawski” 1883 nr 305b; • Przegląd artystyczny. „Anna de Kerviller” dramat w jednym akcie Ernesta Legouvégo, „Kurier Warszawski” 1883 nr 313b; • Przegląd artystyczny. „Słomiany człowiek”, komedia w trzech aktach Jordana. – Operetka w teatrze małym. „Wędrujące melodie” Toppereta. Nieco o pięknie w życiu i w narodzie, „Kurier Warszawski” 1883 nr 319b

1884

Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 8b [podsumowanie 1883 roku w teatrze warszawskim]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 22b [otwarcie Teatru Rozmaitości i rec. z M. Bałucki, Dom otwarty, F. Coppèe, Skarb]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 36b [m.in. rec. z W. Shakespeare, Makbet]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 43b [rec. z W.A. Mozart, Don Juan, J. Święcki, O własnej sile]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 50b [rec. z przedst. baletowych]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 65b [rec. z L. Lefèvre, Numer o dwóch łóżkach, H. Chivot, Małżeństwo w czwórkę, L. Madejski, Miodowe miesiące]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 79b i nr 80b [rec. z J. Kościelski, Dwie miłości]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 100b [rec. z H. Laube, Hrabia Essex]; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1884 nr 112a [rec. z E. Gondinet, Co za głowa]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 126b [rec. z E. Cadol, Hrabina Berta]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 139b [rec. z E. Pailleron Wiek niewdzięczny, E. Augier, Rodzina Fourchambault i o sezonie ogórkowym]; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1884 nr 149a [rec. z M. Bałucki, Gęsi i gąski]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 153b [rec. z M. Bałucki, Gęsi i gąski]; • Wł.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1884 nr 162 [rec. z G. Donizetti, Faworyta]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 177b [rec. z G. Ohnet, Właściciel kuźnic]; • Wł.B. Z teatru, „Kurier Warszawski” 1884 nr 243a [rec. z H. Meilhac, Mój kolega]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 258b i 259b [T. Barrière, L. Thiboust, Kobiety z kamienia]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 279b [rec. z M. Gawalewicz, Barkarola]; • „Sen nocy letniej” [W. Shakespeare], „Kurier Warszawski” 1884 nr 294b i nr 295a [przed premierą]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 296b [rec. z W. Shakespeare, Sen nocy letniej]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 327b [rec. z Molière, Szkoła kobiet, występ Józefa Rychtera]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 342b [o warszawskim Teatrze Małym]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1884 nr 355b [podsumowanie sezonu, zapowiadane występy Modrzejewskiej]

1885

Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 2 [rec. z A. Staszczyk, Noc świętojańska]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 5 [rec. z A. Ponchielli, Gioconda]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 21b, nr 22b, nr 34, nr 35b [o występach H. Modrzejewskiej i rec. z V. Sardou, Odetta, H. Ibsen, Nora, W. Shakespeare, Wieczór trzech króli]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 55b [rec. z V. Sardou, Dora]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 72b [m.in. relacja z wizyty w teatrze krakowskim i lwowskim]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 91b [rec. z H. Laube, Kato niezłomny]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 111b [felieton przed występami Meiningeńczyków]; • W.B., Pierwsze przedstawienie teatru mieningeńskiego, „Kurier Warszawski” 1885 nr 127 [rec. z W. Shakespeare, Juliusz Cezar]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 133, nr 134b [występy Meiningeńczyków, rec. z F. Schiller, Wallenstein, W. Shakespeare, Opowieść zimowa]; • -c-, Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1885 nr 139a [występy Meiningeńczyków, rec. z F. Schiller, Maria Stuart]; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1885 nr 139b [występy Meiningeńczyków, rec. z F. Schiller, Maria Stuart]; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski 1885 nr 140b [rec. z poranka teatralnego Meiningeńczyków]; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1885 nr 143 [występy Meiningeńczyków, rec. z F. Schiller, Zbójcy]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 164b [rec. z A. Boito, Mefisto]; • Józef Rychter, „Kurier Warszawski” 1885 nr 175b [nekrolog]; • „Halka”, „Kurier Warszawski” 1885 nr 177 [z okazji 300 przedstawienia opery S. Moniuszki]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 179b [rec. z A. Dumas, Djoniza]; • Przegląd artystyczny. „W domu i za domem” komedia w czterech aktach Madejskiego, „Kurier Warszawski” 1885 nr 275; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1885 nr 288 [anonimowo, rec. z F. Coppée, Przechodzień]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 305b [o publiczności i repertuarze operowym i operetkowym]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 328b [rec. z E. Augier, Diana]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 340 [rec. z A. Dumas, Półświatek]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1885 nr 353b [rec. z P. Giacometti, Śmierć cywilna]

1886

Z teatru, „Kurier Warszawski” 1886 nr 2 [anonimowo, o repertuarze trzech scen teatrów warszawskich, m.in. rec. z W.A. Mozart, Wesele Figara]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1886 nr 20b [rec. z E. Augier, Bezczelni]; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1886 nr 26b [anonimowo, występy zespołu francuskiego P. Dieudonne i J. Lassalle]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1886 nr 40b, nr 41b [rec. z J.I. Kraszewski Chata za wsią]; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1886 nr 45 [rec. z J.W. Gomulicki, Skrytka]; • Koncert Kochańskiej, „Kurier Warszawski” 1886 nr 75b [anonimowo]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1886 nr 77b [rec. z W. Tomaszewicz, Za późno]; • Przegląd artystyczny. Wystawienie „Lohengrina”. Niefortunne debiuty. Plany i klęski p. Rebiczka, „Kurier Warszawski” 1886 nr 83b; • Przegląd artystyczny. „Romans paryski”, dramat w 5‑ciu aktach przez Oktawiusza Feuilleta, „Kurier Warszawski” 1886 nr 107b; • Przegląd artystyczny. „Osaczony” komedia w 5‑ciu aktach przez Edwarda Lubowskiego napisana. „Rabuś” opera w 3‑ch aktach Gustawa Alberta Lortzinga, „Kurier Warszawski” 1886 nr 129b; • „Aktorowie dworu”. (Dramat w 4‑ch aktach Karola Wartenburga), „Kurier Warszawski” 1886 nr 221a; • Z teatrzyków, „Kurier Warszawski” 1886 nr 228b [rec. z teatrzyków ogródkowych, m.in. G. Zapolska, Małaszka]; • „Muszkieterowie”. Operetka w 5‑ciu aktach pp. Ferrier i Prevel. Muzyka Ludwika Varney, „Kurier Warszawski” 1886 nr 229a; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1886 nr 246 [rec. z W. Shakespeare, Poskromienie złośnicy]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Warszawski” 1886 nr 275b, nr 276b [m.in. o dramatach S. Rzewuskiego, rozpoczęciu sezonu teatralnego, J. Królikowskim, krakowskiej szkole aktorskiej]; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1886 nr 293a [rec. ze wznowienia J. Słowacki, Mazepa]; • W.B., „Kurier Warszawski” 1886 nr 341b [przed premierą A. Wilbrandt, Aria i Messalina]; • Przegląd artystyczny. „Arrja i Messalina”, tragedia w 5‑ciu aktach Adolfa Wilbrandta, przekład K. Kaszewskiego, „Kurier Warszawski” 1886 nr 343, nr 344

1887

Przegląd artystyczny. „Żorżeta” (Georgette), komedia w 4‑ch aktach Wiktoryna Sardou, „Kurier Warszawski” 1887 nr 3, nr 4; • W.B., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1887 nr 14 [rec. z wznowienia A. Bayard, P. Dumanoir, Sztuka przypodobania się]; • Przegląd artystyczny. „My się kochamy”, komedia w 5‑iu aktach Edwarda Lubowskiego, odznaczona na konkursie imienia Wojciecha Bogusławskiego. „Noe” opera w 3‑ch aktach Halèvyego i Bizeta, „Kurier Warszawski” 1887 nr 33, nr 34; • „Larik”, Kraków 23go lutego, „Kurier Warszawski” 1887 nr 60, nr 61 [rec. z J. Gadomski, Larik, premiera w teatrze krakowskim 26 lutego 1887, benefis Edmunda Rygiera]; • Z estrady i ze sceny, „Kurier Codzienny” 1887 nr 126 [rec. z A. Hennequin, Zmykajmy i monodramów Gustawa Fiszera]; • W.B., „Djana”, „Kurier Codzienny” 1887 nr 130 [rec. z M. Jezierski, Diana]; • W.B., Z opery, „Kurier Codzienny” 1887 nr 131 [nowy tenor]; • Przegląd artystyczny, „Kurier Codzienny” 1887 nr 134 [m.in. o wydarzeniach teatralnych]; • „Francillon”. Sztuka w 3‑ch aktach A. Dumasa (syna), „Kurier Codzienny” 1887 nr 139; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 140 [rec. z A. Dumas, Francillon]; • „Bogusławski i jego scena”, widowisko dramatyczne w 5‑ciu aktach przez Wincentego Rapackiego, „Kurier Codzienny” 1887 nr 148, nr 149 [rec. z premiery w Krakowie, 28 maja 1887]; • „Lena”, dramat w 5‑ciu aktach Mariana Jasieńczyka, odznaczony na konkursie Wojciecha Bogusławskiego, „Kurier Codzienny” 1887 nr 151; • Przegląd artystyczny. „Małżeństwo Apfel”, komedia w 4 aktach przez p. Kazimierza Zalewskiego, „Kurier Codzienny” 1887 nr 158, nr 159; • Wł.B., Premiera, „Kurier Codzienny” 1887 nr 160 [rec. z J.K. Tyl, Córka podpalacza]; • Wł.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 161 [rec. z G. Verdi, Aida]; • Wł.B., Z operetki, „Kurier Codzienny” 1887 nr 188 [rec. z Varney, Przemokły kupidynek]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 207 [rec. z Ch. Gounod, Faust, opera włoska]; • Wł.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 208 [rec. z deb. Antoniny Junoszówny]; • „Męczennica”. Dramat w 5‑ciu aktach pp. d’Ennery i Tarbé, „Kurier Codzienny” 1887 nr 215; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 245 [rec. z C. Allary, Pojedynek w Ninon]; • Wł.B., Z estrady, „Kurier Codzienny” 1887 nr 259 [rec. z koncertu pamięci J. Królikowskiego z udziałem W. Mierzwińskiego]; Wł.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 263 [G. Meyerbeer, Hugonoci, gw. W. Mierzwińskiego]; • Wł.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 279 [rec. z G. Meyerbeer, Prorok]; • Wł.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 265 [rec. z deb. G. Zapolskiej w Norze H. Ibsena]; • W.B., Teatr. „Pokusa” komedia w 5‑ciu aktach przez Oktawjusza Feuillet’a, „Kurier Codzienny” 1887 nr 300; • W.B., Z teatrów. „Polowańko” krotochwila w dwóch aktach przez Jordana, „Kurier Codzienny” 1887 nr 322; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 330 [rec. z J. Bliziński, Rozbitki, deb. Mieczysława Frenkla]; • ski., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 337 [rec. z występów M. Frenkla]

1888

W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 1 [rec. z G. Ohnet, Hrabina Sara]; • „Hrabina Sara”. Sztuka w pięciu aktach Jerzego Ohneta, „Kurier Codzienny” 1888 nr 2; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 7 [rec. z T. Barrière i L. Thiboust, Szyk]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 13 [rec. z A. Fredro, Przyjaciele]; • „Nie wypada”. Komedia w 5‑ciu aktach prozą, przez J. Kotarbińskiego i M. Wołowskiego napisana, „Kurier Codzienny” nr 18, nr 19; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 22 [rec. z G. Moser, Meteor]; • W.B., Z poranku, „Kurier Codzienny” 1888 nr 23 [rec. z przedstawienia benefisowego Jana Tatarkiewicza]; • Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 50 [rec. z E. Augier, Syn Giboyera]; • W.B., Z dramatu, „Kurier Codzienny” 1888 nr 57 [rec. z Z. Przybylski, Państwo Wackowie]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 65 [rec. z H. Chivot, A. Duru, Księżniczka Rinaldini]; • „Najnowszy skandal”. Komedia w 3‑ch aktach Teodora Barrière’a, „Kurier Codzienny” 1888 nr 78; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 85 [rec. z E. Verconsin, Przygody Jana]; • Teatr. „Manon” opera w 5‑ciu aktach J. Masseneta, „Kurier Codzienny” 1888 nr 93; • W.B., „Nowy dziennik” komedia w 3‑ch aktach Michała Bałuckiego, „Kurier Codzienny” 1888 nr 97; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 107 [rec. z H. Feugère, Życie wspólne]; • Z teatru, „Galeotto”, dramat w 3‑ch aktach Echegaraya odegrany na poranku benefisowym p. Heleny Marczellówny, „Kurier Codzienny” 1888 nr 112; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 126 [rec. z L. Gandillot, Przylepki]; • W.B., „Durand i Durand” [M. Ordonneau, A. Valabrègue], „Kurier Codzienny” 1888 nr 133; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 141 [rec. z G. Meyerbeer, Robert diabeł]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 145 [rec. z R. Planquette, Korsarz]; • Wł.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 152 [rec. z Ch. Gounod, Romeo i Julia]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 155 [rec. z G. Verdi, Bal maskowy]; • W.B., Wczorajsze teatra. W Nowym, „Kurier Codzienny” 1888 nr 159; • W.B., Z opery, „Kurier Codzienny” 1888 nr 201 [rec. z deb. śpiewaczki Heleny Rejewskiej]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 208 [rec. z F. Schönthan, G. Kadelburg, Złota rybka]; • W.B., „Małżeństwo jakich wiele” [I. Kliszewskiego], „Kurier Codzienny” 1888 nr 216; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 220 [rec. z Ch. Gounod, Faust z debiutami]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 225 [rec. z G. Donizetti, Favorita w nowej obsadzie]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 229 [rec. z J. Halèvy, Żydówka, gw. Ignacego Warmutha]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 231 [rec. z gw. Antoniego Siemaszki]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 232 [rec. z G. Verdi, Aida, gw. I. Warmutha]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 240 [rec. z pierwszego występu M. Wisnowskiej po powrocie z urlopu]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 241 [rec. z G. Verdi, Traviata z H. Rejewską]; • W.B., Z teatru. Premiera, „Kurier Codzienny” 1888 nr 244 [rec. z G. Moser, Dom przy ulicy Urwańskiej]; • „Lena”, dramat Mariana Jasieńczyka na naszej scenie, „Kurier Codzienny” 1888 nr 247; • W.B., Z opery, „Kurier Codzienny” 1888 nr 253 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • „Król powiedział” [L. Delibesa], „Kurier Codzienny” 1888 nr 255; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 258 [o debiutach]; • W.B., Z opery, „Kurier Codzienny” 1888 nr 264 [rec. z występów I. Warmutha]; • „Myszka”. Komedia w 3‑ch aktach E. Paillerona, „Kurier Codzienny” 1888 nr 267; • Teatr, literatura i sztuka. „Rozmaitości”, „Kurier Codzienny” 1888 nr 278 [rec. ze wznowienia J. Bliziński, Przezorna mama]; • Teatr, literatura i sztuka. Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 283 [rec. z F. Flotow, Alessandro Stradella]; • Burgtheater (Korespondencja własna Kuriera Codziennego), „Kurier Codzienny” 1888 nr 287, nr 289; • „Hamlet”, „Kurier Codzienny” 1888 nr 296 [aktorzy obcy grający Hamleta i rec. z Hamleta z B. Ładnowskim]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 299 [rec. z Ch. Gounod, Faust z Aleksandrą Dąbrowską]; • W.B., Teatr, literatura i sztuka. Signora Sigrid Arnoldson, „Kurier Codzienny” 1888 nr 313; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 335 [rec. z S. Moniuszko, Straszny dwór]; • „Hrabia Rene”, poemat dramatyczny w 5‑ciu aktach Fryderyka Halma, „Kurier Codzienny” 1888 nr 341, nr 342; • „Uriel Acosta”. Tragedia w 5‑ciu aktach Karola Gutzkowa, „Kurier Codzienny” 1888 nr 347; • Kwestia kobieca… na scenie, „Kurier Codzienny” 1888 nr 348 [rec. M. Jasieńczyk, „Lena”]; • Teatr, literatura i sztuka. Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 354 [rec. z A. Abrahamowicz, Propinacja]

1889

Teatr, „Gazeta Polska” 1889 nr 74 [rec. z A.K. Ciwon, Mąż w opałach i o Teatrze Małym]; • W.B., Teatr i sztuka, „Gazeta Polska” 1889 nr 75 [rec. z wieczorku z udziałem Romany Popiel-Święckiej]; • W.B., Teatr i sztuka, „Gazeta Polska” 1889 nr 76, nr 78 [rec. z koncertów Władysława Mierzwińskiego]; • Felieton teatralny. „Lis w kurniku”, komedia w 5 aktach Kazimierza Zalewskiego. „Dzienniczek Justysi”, komedia w 1 akcie Józefa Kościelskiego, „Gazeta Polska” 1889 nr 80; • Teatr i sztuka, „Gazeta Polska” 1889 nr 85 [rec. z wieczorku z udziałem R. Popiel-Święckiej]; • Teatr i sztuka, „Gazeta Polska” 1889 nr 88 [rec. ze wznowienia V. Sardou, Nasi poczciwi wieśniacy]; • Felieton teatralny. Moda jednoaktówek. „Nie mów hop aż przeskoczysz”, Z.Lasockiej. –„O Józię” Bałuckiego”. „Księżniczka Trebizondy” [J. Offenbach], -„30.000.000 gladiatora” Labiche’a. -„Flotrowers zaczarowany” [balet], „Gazeta Polska” 1889 nr 101, nr 102; • W.B., Teatr i sztuka, „Gazeta Polska” 1889 nr 104 [rec. z L. Niemojewski, Owoc zakazany]; • Felieton teatralny. „Dziwak”, komedia w 5‑ciu aktach Aleksandra Mańkowskiego, „Gazeta Polska” 1889 nr 108; • Felieton teatralny. „Pan Zołzikiewicz”. Obraz dramatyczny w 5‑ciu odsłonach z noweli Sienkiewicza („Szkice węglem”), przez Z. Mellerową i J. Galasiewicza napisany, z muzyką Z. Noskowskiego, „Gazeta Polska” 1889 nr 113, nr 114; • Felieton teatralny. Występy p. Bandrowskiego. Operetka; czem była, czem jest, czem chce być. „Noc przedślubna” p. Toulmouche, „Gazeta Polska” 1889 nr 119; • Z życia i sztuki, „Gazeta Polska” 1889 nr 128 [m.in. o aktualnych wydarzeniach teatralnych i amfiteatrach]; • Felieton teatralny. „Nikareta”, komedia w 1‑ym akcie F. Cavalottiego, tłumaczyła z włoskiego T. Prażmowska. „Niespodzianki rozwodowe”, komedia w 3‑ch aktach A. Bisson’a i A. Marsa, tłumaczenie z francuskiego. „Wyższe sfery”, komedia w 3‑ch aktach E. Labiche’a. Zmiana reżyserii w Małym teatrze. Występ panny Soffritti i p. Crotti w „Romeu i Julii” Gounod’a. -Początek kampanii ogródkowej, „Gazeta Polska” 1889 nr 133; • Felieton teatralny. „Niema z Portici” Aubera, „Gazeta Polska” 1889 nr 141; • W.B., Z ogródków, „Gazeta Polska” 1889 nr 143 [m.in. rec. z M. Bałucki, Ciężkie czasy]; • Felieton teatralny. „Oj! kobiety, kobiety!” komedia w 3 aktach Dumanoir’a. -„Mąż i żona” Fredry, „Gazeta Polska” 1889 nr 147; • Felieton teatralny. Hennequin i publiczność dzisiejsza. „Pociąg spacerowy”. Zmiana reżyserii, dublowanie ról. Występ p. Jeromina. „Żyd” Ely…ego, „Gazeta Polska” 1889 nr 156; • Felieton teatralny. Dwie kasy zamknięte. Włochy i „Ali-Baba”. Świat wschodni i „Tysiąc nocy”. Operetka Lecoque’a. -Pogłoski o zamknięciu teatru Małego. Przedstawienie „Faworyty”, „Gazeta Polska” 1889 nr 164; • Felieton teatralny. „Konik polny i mrówki” komedia w jednym akcie Er. Legouvé’go i Eug. Labiche’a. -„Odwiedziny” komedia w dwóch aktach Edwarda Brandes’a. -„Nowa Francillon”, fraszka w jednym akcie Ryszarda Ruszkowskiego i Ad. Abrahamowicza. „Florek”, krotochwila w trzech aktach pióra tych samych autorów, „Gazeta Polska” 1889 nr 168; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 174 [rec. z gw. w operze i deb. w dramacie]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 176 [rec. z Z. Mellerowa, Chata za wsią i deb. Józefa Popławskiego i Antoniny Junoszówny]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 177 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 205 [rec. z G. Verdi, Moc przeznaczenia]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1889 nr 216 [rec. z L. Śliwiński, J. Rutkowski, W ruinach]; • Felieton teatralny. Wznowienie „Fedry” Racine’a, „Gazeta Polska” 1889 nr 223; • Felieton teatralny. „Hamlet” grany przez p. Kotarbińskiego, „Gazeta Polska” 1889 nr 240; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 248 [rec. z G. Donizetti, Lukrecja Borgia gw. Paolo Wulmana]; • Teatr i muzyka, „Gazeta Polska” 1889 nr 249 [rec. z D. Auber, Fra Diavolo, gw. P. Wulmana]; • Z teatru. „Ciężkie czasy” komedia w 3‑ch aktach Michała Bałuckiego, „Gazeta Polska” 1889 nr 250; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 258 [rec. z A. Abrahamowicz, Adwokat bez klientów]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 260 [rec. z przedstawienia na cześć G. Verdiego]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1889 nr 266 [rec. z G. Bizet, Carmen]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1889 nr 271 [o koncercie M. Sembrich-Kochańskiej i rec. z G. Verdi, Ernani z gw. P. Wulmana]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 274 [rec. z Molière, Skąpiec]; • Z teatru. „Marżolana” – operetka Lecocq’a, „Gazeta Polska” 1889 nr 275; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 277 [rec. z G. Rossini, Cyrulik sewilski]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 283 [rec. z E. Blum, R. Toché, Nerwy]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 290 [rec. z G. Verdi, Rigoletto]; • Felieton teatralny. „Ostatni dzień Don Juana”, dramat w czterech aktach przez Stanisława hr. Rzewuskiego, „Gazeta Polska” 1889 nr 291; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1889 nr 292 [rec. z przedstawienia składanego, m.in. M. Bałucki, Kuzynek, S. Moniuszko, Widma, Ch. Remy, Grzeszki babuni]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 2 [rec. z Ch. Gounod, Romeo i Julia]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 7 [rec. z M. Gawalewicz, Guzik]; • Wł.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 18 [rec. z A.K. Ciwon, Kłopoty naczelnika]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 21 [rec. z G. Verdi, Aida, gw. E. Russel]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 24 [rec. z M. Jasieńczyk, Lena występ Seweryna Nowickiego]; • Wł.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 26 [rec. z K. Gutzkow, Uriel Acosta z J. Kotarbińskim]; • „Chamillac”. Komedia w 5‑ciu aktach Oktawiusza Feuilleta, „Kurier Codzienny” 1889 nr 27; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 28 [rec. z O. Feuillet, Chamillac i reżyserii B. Ładnowskiego]; • W.B., Z teatrów, „Kurier Codzienny” 1889 nr 30 [rec. z kilku scen warszawskich]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 31 [rec. z przedstawień operetkowych]; • W.B., Z teatru i muzyki, „Kurier Codzienny” 1889 nr 35 [rec. z koncertu i E. Lubowski, Nietoperz]; • W.B., Z teatru i muzyki, „Kurier Codzienny” 1889 nr 38, nr 43 [rec. występów Anny Bocskay w operetce]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 42 [rec. z wznowienia A. Asnyk, Gałązka Heliotropu]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 62 [rec. z M. Boucheron i R. Hyppolyte, Cocard i Bicoquet]; • Teatr, literatura i sztuka. „Ojciec Konstanty” [L. Halèvy], „Kurier Codzienny” 1889 nr 69; • Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 74 [rec. z O. Feuillet, Montjoye z R. Żelazowskim]; • W.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 77, nr 81 [rec. z G. Meyerbber, Hugenoci, występ Elli Russel]; • W.B., Z teatru i muzyki, „Kurier Codzienny” 1889 nr 84 [rec. z jubileuszowego przedstawienia Walerii Niewiarowskiej]; • Wł.B., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1889 nr 90 [rec. z A.K. Ciwon, Mąż w opałach]; • Z krainy tonów, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 330 [m.in. o występach Władysława Mierzwińskiego i Romany Popiel-Święckiej]; • Z krainy tonów, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 355 [m.in. o operze i operetce w sezonie letnim]; • Z krainy tonów, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 362 [m.in. o Alojzym Żółkowskim po śmierci aktora i o występach M. Sembrich-Kochańskiej]

1890

Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1890 nr 2 [rec. z J. Bayard, P. Dumanoir, Pierwsza wyprawa młodego RichelieuSztuka przypodobania się, S. Bernhardt, Wyznanie]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 7 [rec. z F. Flotow, Marta]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1890 nr 9 [o abonamencie w Teatrze Rozmaitości i rec. z A. Fredro, Śluby panieńskie, J. Bliziński, Szach i mat]; • Z teatru, „Gazeta Polska 1890 nr 15 [rec. z Z. Mellerowa, Fałszywe blaski]; • Felieton teatralny. P. Rapacki w „Fałszywych poczciwcach”. Wznowienie „Pozytywnych” Narzymskiego. „Nanon” z panią Zimajerową w partii tytułowej, „Gazeta Polska” 1890 nr 18; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 21 [rec. z W. Shakespeare, Sen nocy letniej]; • Dyskusja, „Gazeta Polska” 1890 nr 23 [list W. Rapackiego i odpowiedź W. Bogusławskiego w związku z recenzją z Fałszywych poczciwców]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 24 [rec. z L. Fulda, W cztery oczy]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 28 [rec. z G. Donizetti, Favorita gw. Wilhelminy Lewickiej i Władysława Millera]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 29 [rec. z gw. Mieczysława Frenkla]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 30 [rec. z E. Pailleron, Myszka, deb. Heleny Zimajer]; • Felieton teatralny. „Książę Pan”, komedia w 3 aktach Abrahamowicza i R. Ruszkowskiego. „Żona papy”, wodewil w 3 aktach A. Hennequin’a i A. Millauda. Koncert w towarzystwie muzycznym. Poranek na rzecz kasy artystów. Wznowienie „Asmodei”, „Gazeta Polska” 1890 nr 1890 nr 33; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 36 [rec. z J.A. Fredro, Hipnotyzm]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 38 [rec. z J. Bliziński, Rozbitki, gw. M. Frenkla]; • Felieton teatralny. „Manon” Masseneta, wznowienie z panną Russel w tytułowej partii. Pan Salto jako Radames w „Aidzie”. Wpływ garderoby na repertuar. „Anna de Kerviller” Legouvégo, wznowienie ze zmienioną obsadą. Panna Wisnowska w komedii K. Zalewskiego „Przed ślubem”, „Książątko” Lecocque”a, wznowienie z p. Zimajerową, „Gazeta Polska” 1890 nr 45, nr 46; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1890 nr 47 [rec. z G. Verdi, Aida, gw. Pauliny Rossini]; • Z opery, „Gazeta Polska” 1890 nr 50 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci gw. Elli Russel]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 54 [o występach Eugeniusza Salto i E. Russel]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 55 [rec. z S. Dobrzański, Złoty cielec z M. Frenklem]; • Felieton teatralny. „Przyjaciółka żon”, komedia w 5 aktach E. Lubowskiego. Poranek w teatrze Małym na benefis Wiktora Misiewicza, „Gazeta Polska” 1890 nr 56; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 57 [rec. z A. Ponchielli, Gioconda, gw. Pauliny Rossini]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 59 [rec. z występów M. Frenkla]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 61 [rec. z A. Pinero, Niebieska grota]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 64 [rec. z deb. H. Zimajer w V. Sardou, Poczciwi wieśniacy]; • Felieton teatralny. „Piękna”, dramat w 4‑ch aktach Wł. Okońskiego, „Gazeta Polska” 1890 nr 72; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 74 [rec. z E. Augier, Syn Giboyera]; • Felieton teatralny. „Artykuł 264”, komedia K. Zalewskiego. „Telegram”, komedia Pflegera-Morawskiego, „Lekka kawaleria”, operetka Suppego, „Gazeta Polska” 1890 nr 84; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 87 [rec. z E. Augier, Syn Giboyera, gw. Edmunda Rygiera]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 88 [rec. z G. Verdi, Aida i przedstawienia na dochód Hipolita Meuniera, tancerza i reżysera baletu]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 89 [rec. z K. Gutzkow, Uriel Acosta gw. E. Rygiera]; • Felieton teatralny. „Żywy posąg” dramat w 5‑ciu aktach z prologiem, T. Ciconi’ego, „Gazeta Polska” 1890 nr 95; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 96 [rec. z S. Moniuszko, Halka, E. Lubowski, Nietoperze]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 98 [rec. z K. Zalewski, Małżeństwo Apfel, gw. E. Rygiera]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 100 [rec. z M. Jasieńczyk, W. Kosiakiewicz, Komedia do spółki]; • Lohengrin, „Gazeta Polska” 1890 nr 106; • Felieton teatralny. „Teściowa”, komedia w 3‑ch aktach przez Wiktoryna Sardou i Rajmunda Deslandes, „Gazeta Polska” 1890 nr 111; • „Gazeta Polska” 1890 nr 157 [rec. z G. Donizetti, Faworyta]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1890 nr 158, nr 159 [rec. z P. Lindau, Cień]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1890 nr 160 [rec. z F. Marchetti, Zemsta katalońska]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1890 nr 161, nr 162 [rec. z J. Galasiewicz, Ciarachy]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 167 [o braku publiczności na przedstawieniach operowych]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 170 [rec. z P. Verconsin, Przed bramą]; • Felieton teatralny. „Testament Cezara Girodot”, komedia w 3‑ch aktach A. Belot’a i E. Villefort’a, „Gazeta Polska” 1890 nr 172; • Felieton teatralny. „Symplicjusz”, operetka w 4 odsłonach J. Strauss’a. -Operetka francuska w Warszawie, „Gazeta Polska” 1890 nr 173; • Felieton teatralny, „Kłusownicy”, krotochwila w 4‑ch aktach z niemieckiego. „Hanusia”, obraz ludowy w 4‑ch odsłonach Sewera, „Gazeta Polska” 1890 nr 179; • Felieton teatralny. „Ojciec Marcyala” dramat w 5‑ciu aktach z francuskiego według A. Delpita przez Śliwowskiego przerobiony, „Gazeta Polska” 1890 nr 182; • Felieton teatralny. „Klub kawalerów” komedia w 3‑ch aktach Michała Bałuckiego, „Gazeta Polska” 1890 nr 190; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 198 [rec. z F. Hérold, Handel na żony]; • Felieton teatralny. „Sprawa Clemenceau”, sztuka w 5 aktach przez Aleksandra Dumasa (syna), „Gazeta Polska” 1890 nr 200; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 202 [rec. z pożegnalnego przedstawienia Józefa Chodakowskiego]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 204 [rec. z G. Verdi, Bal maskowy gw. Rudolfa Bernhardta]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 206 [rec. z Teatru Nowego]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 210 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 216 [rec. z J. Vrchlický, W beczce Diogenesa]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 217 [rec. z A. Fredro, Wielki człowiek do małych interesów z M. Frenklem]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 225 [rec. M. Klapp, Rozenkranz i Güldenstern]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 227 [rec. z K. Zalewski, Oj mężczyźni, mężczyźni, gw. Władysława Wojdałowicza]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 229, nr 230 [rec. z gw. W. Wojdałowicza, m.in. J. Bliziński, Pan Damazy]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 234 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 237 [rec. z A. Fredro, Mąż i żona oraz Dożywocie]; • Felieton teatralny. „Pospolite ruszenie”, krotochwila w 4‑ch aktach pp. Abrahamowicza i Ruszkowskiego. „Czarodziejskie skrzypki”, operetka w jednym akcie J. Offenbacha, „Gazeta Polska” 1890 nr 253; • Z teatru. „Paryżanin”, komedia w 3‑ch aktach Edmunda Gondineta. „Zabobon”, opera komiczna w 3‑ch aktach J.N. Kamińskiego z muzyką Kurpińskiego. Występ panny Codier w partii „Viletty”, „Gazeta Polska” 1890 nr 268; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 271 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1890 nr 275 [rec. z J. Galasiewicz, Ciarachy]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1890 nr 280 [rec. z A. Hennequin, Niniche]

1891

Na nowej scenie. „Jak wam się podoba”. Komedia Shakespearea. „Królowa Saby, opera Goldmarcka. „Rycerskość wieśniacza, opera Mascagniego, „Biblioteka Warszawska” 1891 t. 4, s. 389–398 [rec. z Teatru Wielkiego po przebudowie]; • W.B., Z teatru „Gazeta Polska” 1891 nr 1 [rec. z M. Bałucki, Klub kawalerów]; • Felieton teatralny. „Ewa” sztuka w 5‑ciu aktach przez Ryszarda Vossa, „Gazeta Polska” 1891 nr 18; • W.B, Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 19 [rec. K. Laufs, Szalony pomysł]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 31 [rec. z F. Schiller, Maria Stuart, gw. H. Modrzejewskiej]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 33 [rec. z E. Scribe, F. Legouvé, Walka kobiet, gw. H. Modrzejewskiej]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 35 [rec. z A. Dumas, Maria Gauthier (Dama kameliowa), gw. H. Modrzejewskiej]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 37 [rec. z O. Feuillet, Dalila, gw. H. Modrzejewskiej]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 39 [rec. z V. Sardou, Odetta, gw. H. Modrzejewskiej]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1891 nr 43 [rec. z gw. H. Modrzejewskiej, poranek na dochód kasy pożyczkowej i o śmierci Marii Nowakowskiej po przedstawieniu Marii Stuart F. Schillera]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 47 [rec. z W. Shakespeare, Makbet, gw. H. Modrzejewskiej]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 48 [rec. z poranka benefisowego Modrzejewskiej oraz o nowościach w Teatrze Małym]; • Felieton teatralny. „Paryżanka” komedia w 3‑ch aktach Henryka Becque’a, „Na wakacjach” komedia w jednym akcie Kazimierza Glińskiego, „Państwo Moulinard” farsa w 3‑ch aktach pp. Valabregu’a i Ordonneau, „Gazeta Polska” 1891 nr 57; • Felieton teatralny. „Honor” sztuka w 4‑ch aktach Hermana Sudermanna, przełożył z niemieckiego Marian Gawalewicz, „Gazeta Polska” 1891 nr 76; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 86 [rec. z P. Duniecki, Paziowie]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 92 [rec. z A. Abrahamowicz, Jubileusz i przedstawienia na dochód J. Galasiewicza]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1891 nr 104 [rec. z E. Augier, Post Scriptum, J. Chęciński, W niełasce, H. Meilhac, Księżna Martin]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 105 [rec. z F. Šamberg, Jedenaste przykazanie]; • Felieton teatralny. „Dwór we Władkowicach” komedia w 4‑ch aktach przez Zygmunta Przybylskiego. Występy pani Camillowej, artystki opery lwowskiej. „Ptasznik z Tyrolu”, operetka w 3‑ch aktach Z muzyką Zellera, „Gazeta Polska” 1891 nr 146; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 157 [rec. z F. Schönthan, Miłość wszystko może]; • „Szwagrowie” Adolfa Dygasińskiego, „Gazeta Polska” 1891 nr 163; • Z teatru. „Teść”, komedia w 3‑ch aktach oryginalnie napisana przez R. Ruszkowskiego i A. Abrahamowicza, „Gazeta Polska” 1891 nr 174; • Z teatru. „Bajadera” krotochwila w 3‑ch aktach Freda Hornera tłumaczona z angielskiego, „Gazeta Polska” 1891 nr 185; • Felieton teatralny. „Roznosicielka chleba” dramat w 4 aktach (9 obrazach) z francuskiego pp. Ksawerego Montepin i A. Dornay, tłumaczony. Panna Janina Babińska w partii Gagi w „Ptaszniku z Tyrolu”, „Gazeta Polska” 1891 nr 192; • Felieton teatralny. Dwie sztuki ludowe, „Gazeta Polska” 1891 nr 202 [rec. z A. Szczepański, Górale, A. Dygasiński, Narzeczona z Ojcowa]; • Felieton teatralny. Teatr Wielki, „Gazeta Polska” 1891 nr 203 [uroczystość otwarcia teatru po remoncie]; • Felieton teatralny. „Królowa Saby”, opera w 4‑ch aktach, słowa Mosenthala, muzyka Karola Goldmarka, tłumaczenie Piotra Maszyńskiego, „Gazeta Polska” 1891 nr 207; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 219 [przegląd przedstawień i frekwencji publiczności]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1891 nr 223 [rec. z Ch. Gounod, Faust, występy artystów włoskich]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 226 [rec. z baletu Asmodea]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 230 [rec. z K. Millöcker, Wiceadmirał]; • Felieton teatralny. „Jak wam się podoba”, komedia w pięciu aktach W. Shakespeare’a. Przekład L. Ulrich, muzyka M. Hertza, „Gazeta Polska” 1891 nr 231; • „Rycerskość wieśniacza” („Cavalleria rusticana”), opera w jednym akcie. Słowa pp. Targioni-Tonizetti i G. Menasci, muzyka Piotra Mascagni, „Gazeta Polska” 1891 nr 235; • „Gazeta Polska” 1891 nr 238 [rec. z przedstawienia na dochód kasy pożyczkowej artystów]; • Felieton teatralny. „Przeszkoda”, komedia w 4 aktach przez Alfonsa Daudeta, „Gazeta Polska” 1891 nr 244; • Z teatru. „Do życia”, komedia w jednym akcie Vrchlickiego. „Kuzynka” komedia w 3 aktach Henryka Meilhaca, „Gazeta Polska” 1891 nr 255; • Z teatru. „Narkotyk” komedia w 1‑m akcie Henryka Meilhaca. „Do rozwodu”, komedia w 1‑m akcie Stanisława Żyżkowskiego. „Nawrócenie”, komedia w 1‑m akcie Karola de Courcy. „Zazdrośni”, komedia w 1‑m akcie Wład. hr. Koziebrodzkiego. „Gondolierzy”, operetka w 2‑ch aktach z muzyką Sullivana, „Gazeta Polska” 1891 nr 270; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 277 [rec. z jubileuszu Wincentego Rapackiego]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1891 nr 281 [o debiutach i wznowieniach]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1891 nr 289 [m.in. rec. z P. Mascagni, Rycerskość wieśniacza]

1892

Poezja w teatrze, „Biblioteka Warszawska” 1892 t. 2, s. 297–310 [rec. z G. Byron, Manfred, H. Sudermann, Koniec Sodomy, A. Daudet, Przeszkoda, E. Lubowski, Bawidełko, G. de Maupassant, Musotta i występów Andrei Maggiego]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 1 [rec. z J. Słowacki, Mazepa]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 3 [rec. z S. Graybner, Słodka trucizna]; • Felieton teatralny. „Bawidełko”, sztuka w 4‑ch aktach Edwarda Lubowskiego, „Gazeta Polska” 1892 nr 6; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 9 [rec. z H. Moulin, E. Delavigne, Człowiek o stu głowach]; • Felieton teatralny. „Koniec Sodomy”, dramat w 5‑ciu aktach Hermana Sudermanna. „Beata”, opera w jednym akcie Stanisława Moniuszki, „Gazeta Polska” 1892 nr 27, nr 28; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 37 [rec. z K. Laufs, Dom wariatów, S. Moniuszko, Halka]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1892 nr 54 [rec. z V. Bersecio, Kłopoty pana Travetti i koncertu Władysława Żeleńskiego z fragmentami opery Goplana]; • Felieton teatralny. „Manfred” Byrona, z muzyką Schumann’a, „Gazeta Polska” 1892 nr 59, nr 60; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 62 [rec. z A. Fredro, Śluby panieńskie, deb. Gabrieli Morskiej]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 66 [rec. z E. Blum, R. Tochè, Pani Mongodin]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 72 [rec. z A. Valabrègue, Profesor moralności]; • Felieton teatralny. „Musotta” sztuka w 3‑ch aktach Gwidona de Maupassanta i J. Normanda, „Klucz od zatrzasku” komedia w 1‑ym akcie pp. Grange i Bernarda, „Gazeta Polska” 1892 nr 76; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 77 [rec. z deb. Gabrieli Morskiej, m.in. M. Jasieńczyk, Lena]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 80 [rec. z deb. Ireny Trapszówny w M. Jasieńczyk, Lena]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1892 nr 91 [rec. z M. Gawalewicz, Perła i występów artystów włoskich w operze]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 100 [rec. z W. Shakespeare, Otello, gw. Andrea Maggi z zespołem]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 102 [rec. z W. Shakespeare, Hamlet, gw. A. Maggi]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 103 [rec. z W. Shakespeare, Król Lear, gw. A. Maggi]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 104 [rec. z G. Giacosa, Czerwony hrabia, gw. A. Maggi]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 106 [rec. z A. Dumas, Kean, gw. A. Maggi]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 107 [rec. z A. Konar, Bankruci]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 108 [rec. A. Delavigne, Ludwik XI, gw. A. Maggi]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 114 [rec. z A. Giacometti, Śmierć cywilna, gw. A. Maggi]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 115 [rec. z A. Bisson, Kacyk Koko]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 119 [rec. z A. Bisson, Rodzina Pont-Biquet i o repertuarze operowym]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 123 [rec. z A. Dumas, Dama kameliowa, gw. A. Maggi]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 127 [rec. z P. Siraudin, Trzecia głowa]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 134 [rec. z Z. Przybylski, Protekcja dam]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1892 nr 135 [rec. z K. Millöcker, Dziecko szczęścia]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 139 [rec. z A. Dennery, E. Cormon, Głośna sprawa]; • W.B., Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1892 nr 140 [rec. z K. Goldmark, Królowa Saby z Janiną Babińską]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 153 [rec. z M. Wołowski, Nasze anioły oraz z operowych gw. Aleksandry Stromfeld-Klamrzyńskiej]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 173 [rec. z V, Sardou, Stryj Sam]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 177 [rec. z L. Varney, Lirniczka z Sabaudii]; • Felieton teatralny. „Ubogie lwice” komedia w 5 aktach Emila Augiera i Foussier’a. -Nowe siły w dramacie i komedii: panna Horwathówna i panna Szymanowska. Występy pani Klamrzyńskiej i p. Stehle, „Gazeta Polska” 1892 nr 207; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 249 [rec. z W. Gąsiorowski, Szare życie]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1892 nr 256 [rec. z O. Blumenthal, G. Kadelburg, Influenza prowincjonalna]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1892 nr 262 [rec. z W. Koziebrodzki, Nauczycielka]; • Felieton teatralny. „Te panny”, komedia w 4‑ch aktach tłumaczona z włoskiego. „Afrykanka” i „Traviata” w teatrze Wielkim, „Gazeta Polska” 1892 nr 274; • Felieton teatralny. „Hedda Gabler”, dramat w 4‑ch aktach Henryka Ibsena. „Doktor Żożo”, krotochwila w 3‑ch aktach Alberta Carré. „Przyjaciel Fryc”, opera w 3‑ch aktach Mascagniego, „Gazeta Polska” 1892 nr 281, nr 282, nr 283

1893

Przegląd teatralny, „Biblioteka Warszawska” 1893 t. 3, s. 364–390 [rec. M. Bałucki, Flirt, W. Koziebrodzki, Nauczycielka, M. Praga, Te panny, K. Zalewski, Prawa serca, M. Gawalewicz, Stare długi, P. Wolff, Te które się szanuje, H. Ibsen, Hedda Gabler, M. Bliziński, Chwast i przedstawienia operowe, występy Jana i Edwarda Reszków]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 1[rec. z Z. Przybylski, Wejście w świat]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1893 nr 9 [rec. z przedstawień operowych i operetkowych, m.in. L. Varney, Żołnierze Ludwika XIII]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 11 [rec. z gw. Miry Heller w A. Thomas, Mignon]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 12 [rec. z J. Wieniawski, Wśród lasu, O. Blumenthal, L. Kadelburg, Podróż na wschód]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 16 [rec. z gw. M. Heller w G. Bizet, Carmen]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 17 [rec. z gw. tancerki Idy Fuller]; • Felieton teatralny. „Safo”, sztuka w 5‑iu aktach z romansu A. Daudeta, przez Belota przerobiona. „Fredzio, Stanisława Graybnera, odznaczona na konkursie dramatycznym w Krakowie w r. 1892. „Wesoła dwójka”, opereta w 3‑ch aktach z muzyką Milloeckera. Występ panny Miry Hellerówny w „Afrykance” Meyerbeera, „Gazeta Polska” 1893 nr 32, nr 34; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 36 [rec. z gw. M. Heller w G. Meyerbeer Afrykanka]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 41[rec. z gw. Augusty Cruz w operze ]; • Felieton teatralny. „Hrabina Tea” sztuka w III-ch aktach, napisana przez Zofię Mellerową, „Gazeta Polska” 1893 nr 48; • Felieton teatralny. Teatr Rozmaitości: „Te, które się szanuje” komedia w 3‑ch aktach Piotra Wolffa, tłumaczenie Gabrieli Zapolskiej. Teatr Wielki: występ panny Miry Heller w „Faworycie”, „Gazeta Polska” 1893 nr 52; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 53 [rec. z G. Moser, Mężatka – panna oraz gw. tenora Russitano w operze]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 61 [rec. z G. Verdi, Aida]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 62 [rec. z E. Audran, Wielki mogoł]; • Felieton teatralny. Teatr Wielki: „Willidy”, opera w 2‑ch aktach. Słowa Ferdynanda Fontana. Muzyka Giacoma Pucciniego. Teatr Rozmaitości: „Dzieci muzy”, komedia w 1 akcie Franciszka Domnika, „Gazeta Polska” 1893 nr 64; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 69 [rec. z R. Ruszkowski, Już go mam]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 83 [rec. z A. Jaime, G. Duval, Ach, ta wiosna!]; • Z teatru. „Stare długi”, sztuka w dwóch aktach oryginalnie przez M. Gawalewicza napisana. „Wet za wet”, komedia w jednym akcie przez Chmurkę, „Gazeta Polska” 1893 nr 88; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 89 [rec. z gw. A. Stromfeld-Klamrzyńskiej]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 90 [rec. z deb. Anieli Bogusławskiej w F. Coppé, Przechodzień]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 93 [rec. z R. Leoncavallo, Pajace i deb. A. Bogusławskiej w K. Kaszewski, Tancerka]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 96 [rec. z S. Moniuszko, Straszny dwór]; • Felieton teatralny. „Prawa serca”, sztuka w 4‑ch aktach przez Kazimierza Zalewskiego, „Gazeta Polska” 1893 nr 100; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 101 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • W.B., Jubileusz Ładnowskiego, „Gazeta Polska” 1893 nr 105 [rec. z przedstawienia składanego, m.in. P. Calderon de la Barca, Lekarz swojego honoru, Z. Przybylski, Bzy kwitną, M. Wołowski, Ostatni grosz]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 108 [rec. z G. Meyerbeer, Robert diabeł]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 113 [rec. z W. Roger, Przygody Klaretty]; • Z teatru. Występy Reszków, „Gazeta Polska” 1893 nr 114 [rec. Ch. Gounod, Romeo i Julia]; • Z teatru. Występy Reszków („Lohengrin”), „Gazeta Polska” 1893 nr 116; • Z teatru. Występy Reszków. „Faust”, „Gazeta Polska” 1893 nr 118; • Z teatru. „Legalni kochankowie”, komedia w trzech aktach pp. Ambrożego Janvier i Marcelego Ballot, z francuskiego tłumaczona. Ostatni występ Reszków, „Gazeta Polska” 1893 nr 119; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 158 [rec. z deb. Laury Bończy i Teodora Rolanda]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 160 [rec. z G. Bizet, Carmen]; • Teatr. „Andrea” komedia w 4‑ch aktach przez Wiktoryna Sardou. „Porwanie Sabinek” krotochwila w 3‑ch aktach E. Gondillota, „Gazeta Polska” 1893 nr 166; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 174 [rec. z K. Weinberger, Weseli spadkobiercy]; • Teatr. „Zły zasiew” – sztuka w 4 aktach Ottona Vischer’a z niemieckiego tłumaczona przez Teodora Jeske-Choińskiego, „Gazeta Polska” 1893 nr 180; • Z teatru. „Stadła paryskie” komedia w 3‑ch aktach przez Albina Valabrègue’a, „Gazeta Polska” 1893 nr 185; • W.B., Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1893 nr 189 [rec. z M. Wołowski, Ostatni grosz]; • W.B., Z teatru. „Mateczka” komedia w 3‑ch aktach Henryka Meilhaca i Ludwika Halévy’ego, „Gazeta Polska” 1893 nr 197; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 203 [o repertuarze końca sezonu, m.in. rec. z S. Moniuszko, Halka]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 205 [rec. z G. Feydeau. M. Desvallières, Champignol mimo woli]; • Z teatru. „Chamska dusza” – sztuka w 4‑ch aktach p. M. Wołowskiego, „Gazeta Polska” 1893 nr 207; • W.B., Teatr i sztuka, „Gazeta Polska” 1893 nr 218 [rec. z deb. Marii Federowicz]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 219 [rec. z G. Meyerbeer, „Hugonoci”]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 220 [rec. z W. Shakespeare, Król Lear z Bolesławem Leszczyńskim]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 223 [rec. z W. Gutowski, Wnuk Tumrego]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 225 [rec. z P. Wolff, Mężowie ich córek]; • „Otello”, opera w 4‑ch aktach J. Verdiego, słowa według Shakespeare’a, Boity, „Gazeta Polska” 1893 nr 226; • Felieton teatralny. „Flipota” komedia w 3‑ch aktach przez Juliusza Lemaitre’a, „Gazeta Polska” 1893 nr 239; • W.B., Z opery, „Gazeta Polska” 1893 nr 244 [rec. z gw. Miry Heller w operze]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 253 [rec. z R. Dellinger, Don Cezar de Bazan]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 261 [rec. z R. Leoncavallo, Pajace i deb. Aleksandry Parisotówny w V. Sardou, Andrea]; • Z teatru. „Jakub Warka” D. Zglińskiego, „Gazeta Polska” 1893 nr 262; • W.B., Z opery, „Gazeta Polska” 1893 nr 264, nr 266 [rec. z gw. Wiktora Maurela w G. Verdi, Otello]; • Z opery, „Gazeta Polska” 1893 nr 265 [rec. z G. Verdi, Aida]; • Z opery, „Gazeta Polska” 1893 nr 269, nr 271 [rec. z gw. Wiktora Maurela w G. Verdi, Rigoletto]; • Z teatru. „Maryna” obrazek dramatyczny w jednym akcie wierszem Theurieta (wznowienie); -„Panna z posagiem” komedia w jednym akcie prozą Józefa Blizińskiego i „Boubourche”, sztuka w dwóch aktach prozą Jerzego Courtelina, „Gazeta Polska” 1893 nr 280; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 287 [rec. z K. Millöcker, Zaklęty zamek]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1893 nr 288 [rec. z Z. Przybylski, Przyjaciel męża]

1894

Przegląd teatralny, „Biblioteka Warszawska” 1894 t. 3, s. 380–394 [rec. z M. Bałucki, Bajki; K. Zalewski, Jak myślicie, E. Lubowski, Wycieczka z przeszkodami, J. Bliziński, Panna z posagiem, S. Graybner, Irena, Z. Przybylski, Zjazd koleżeńskiLetnicy, D. Zgliński, Jakub Warka, P. Wolff, Mężowie ich córek, G. Cognetti, Santa Lucia i przedstawienia operowe, G. Verdi, Otello]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 1 [rec. z S. Bogusławski, Stoliki magnetyczne]; • W.B., Z teatru. (Poranek na rzecz kasy artystów), „Gazeta Polska” 1894 nr 5; • Teatr w roku 1893, „Gazeta Polska” 1894 nr 5 [podsumowanie 1893 r. w teatrze warszawskim]; • Z teatru (Wznowienie „Giocondy”), „Gazeta Polska” 1894 nr 9; • Felieton teatralny. „Bajki”, komedia w 4‑ch aktach Michała Bałuckiego, „Gazeta Polska” 1894 nr 11; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 15 [rec. z R. Leoncavallo, Pajace, występ Marii Skulskiej]; • W.B., Widowisko na rzecz ochrony, „Gazeta Polska” 1894 nr 16 [rec. z przedstawienia amatorskiego]; • Z opery. Występy panny Leonardi i pani Kamińskiej, „Gazeta Polska” 1894 nr 17; • W.B., Z opery, „Gazeta Polska” 1894 nr 19 [rec. z A. Ponchielli, Gioconda]; • Felieton teatralny. „Myszy bez kota”, krotochwila w 3‑ch aktach oryginalnie przez Jordana napisana, „Gazeta Polska” 1894 nr 23; • W.B., Z teatru. (Występ p. Leonardi w „Carmen” Bizeta), „Gazeta Polska” 1894 nr 25; • Felieton teatralny. „Wycieczka z przeszkodami”, krotochwila w 3‑ch aktach oryginalnie napisana przez Edwarda Lubowskiego, „Gazeta Polska” 1894 nr 26; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 28 [rec. z Z. Przybylski, Grajek, deb. Marcelego Trapszy]; • W.B., Z teatru. Wznowienie „Jana z Lejdy”, „Gazeta Polska” 1894 nr 29; • W.B., Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1894 nr 31 [rec. z P. Mascagni, Rycerskość wieśniacza, deb. Gustawa Jerzyny]; • Z opery. Występ w „Halce” pani Zofii Konarskiej, „Gazeta Polska” 1894 nr 34; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 39 [rec. z S. Moniuszko, Straszny dwór deb. G. Jerzyny]; • Z opery. Wznowienie „Trubadura”, „Gazeta Polska” 1894 nr 42; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 45 [rec. z gw. Miry Heller w operze]; • Felieton teatralny. „Małżeństwo za Ludwika XV”, komedia w 4‑ch aktach Aleksandra Dumasa, „Gazeta Polska” 1894 nr 52; • W.B., Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1894 nr 55 [rec. z P. Mascagni, Rycerskość wieśniacza, w. Zofii Konarskiej]; • Felieton teatralny. „Niewierny Tomasz”, krotochwila w 3 aktach Karola Laufsa, „Gazeta Polska” 1894 nr 58; • Felieton teatralny. „Irena”, sztuka w czterech aktach przez Stanisława Graybnera, „Gazeta Polska” 1894 nr 59; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 71, nr 75 [rec. z występu śpiewaczki Zoe Mingardi]; • Felieton teatralny. „Najlepszy z mężów”, komedia w 3‑ch aktach Albina Valabrègue. „Sen”, obrazek dramatyczny w 1‑ym akcie, oryginalnie przez S. Żyżkowskiego napisany, „Gazeta Polska” 1894 nr 80; • Z teatru. (Występ p. Ruszkowskiego), „Gazeta Polska” 1894 nr 84, nr 88 [rec. z gw. Ryszarda Ruszkowskiego]; • Z teatru. (Premiera w Teatrze Letnim), „Gazeta Polska” 1894 nr 89 [rec. z L. Krenn, Biedna dziewczyna]; • Z teatru (Opera), „Gazeta Polska” 1894 nr 90, nr 92; • Felieton teatralny. „Nieuczciwi”, dramat w 3‑ch aktach G. Rovetta z włoskiego tłumaczony. Wznowienie „Posażnej jedynaczki” J.A. Fredry (syna), „Gazeta Polska” 1894 nr 94; • W.B., Z opery, „Gazeta Polska” 1894 nr 95 [rec. z G. Verdi, Aida, gw. Eugenii Mandilli de Mondevani]; • W.B, Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 99 [rec. z K. Zalewski, Oj mężczyźni, mężczyźni gw. R. Ruszkowskiego]; • Z teatru (Opera), „Gazeta Polska” 1894 nr 100 [rec. z J. Massenet, Manon]; • Felieton teatralny. „Letnicy”, komedia w 3‑ch aktach p. Zygmunta Przybylskiego. Występ w „Rigolecie” panny Nikity Nicholson, „Gazeta Polska” 1894 nr 103; • W.B., Z teatru (Występ p. Nikity Nicholson), „Gazeta Polska” 1894 nr 104; • Z muzyki i teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 107 [rec. z występu Bolesława Bolesławskiego]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 109 [rec. z B. Thomas, Ciotka Karola]; • Z teatru. „Na Santa Lucia” obrazek dramatyczny w 2‑ch aktach G. Cognettiego, „Gazeta Polska” 1894 nr 110; • Felieton teatralny. Poranek pożegnalny p. Dowiakowskiej. Występ pani Stehle w „Traviacie”, „Gazeta Polska” 1894 nr 113; • Felieton teatralny. „Na Santa Lucia”, opera w 2‑ch aktach z muzyką Tosca. Debiut pani Siennickiej we „Flircie” Bałuckiego, „Gazeta Polska” 1894 nr 115; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 117 [rec. z nowości baletowych]; • W.B., Z teatru. (Występ pani Siennickiej), „Gazeta Polska” 1894 nr 118; • W.B., Z teatru. (Czterechsetne przedstawienie „Halki”), „Gazeta Polska” 1894 nr 119; • Felieton teatralny. „Jak myślicie?” komedia fantastyczna w 4‑ch aktach, oryginalnie przez p. Kazimierza Zalewskiego napisana, „Gazeta Polska” 1894 nr 123; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1894 nr 170 [rec. z J. Słowacki, Mazepa]; • Felieton teatralny. „Ferreol”, dramat w 4‑ch aktach Wiktoryna Sardou, „Gazeta Polska” 1894 nr 171; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 176, nr 183 [rec. z deb. Eweliny Wróblewskiej]; • Felieton teatralny. „Tułacz”, dramat Eugeniusza Sue, „Gazeta Polska” 1894 nr 184; • Z teatru. (Debiut p. Kopczewskiego), „Gazeta Polska” 1894 nr 190 [rec. z V. Sardou, Ferreol]; • Felieton teatralny. „Rodzina”, sztuka w 3‑ch aktach p. Augusta Germain’a, „Gazeta Polska” 1894 nr 195; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 200 [inauguracja sezonu operowego, gw. Inez Salvador i Luigi Iribarne]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 201 [rec. S. Moniuszko, Halka]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 204 [rec. z deb. Marii Święckiej]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 205 [rec. z deb. Janiny Falkowskiej i Mariana Tatarkiewicza]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1894 nr 207 [rec. z M. Bałucki, Grube ryby i R. Leoncavallo, Pajace]; • W.B., Z teatru (Opera), „Gazeta Polska” 1894 nr 211; • W.B., Z opery („Łucja z Lammermooru”), „Gazeta Polska” 1894 nr 212, nr 227; • Felieton teatralny. „Wina kobiety”, sztuka w 3 aktach przez Emila Girardin. „Pierwszy pacjent”, krotochwila w jednym akcie przez Jordana, „Gazeta Polska” 1894 nr 223; • W.B., Z opery („Violetta”), „Gazeta Polska” 1894 nr 229; • Felieton teatralny. „Mały Haydn”, opera w 1‑ym akcie G. Cippoliniego. „Mara”, opera w 1‑ym akcie Fr. Hummla, „Gazeta Polska” 1894 nr 237; • Felieton teatralny. „Maruder”, komedia w 3‑ch aktach oryginalnie przez p. Stanisława Graybnera napisana, „Gazeta Polska” 1894 nr 248; • W.B., Z teatru (Opera), „Gazeta Polska” 1894 nr 281 [rec. z S. Moniuszko, Straszny dwór gw. Henryka Kawalskiego]; • Felieton teatralny. „Doryna” sztuka w 3‑ch aktach G. Rovetty. Koncert Barcewicz. Występ panny Carnioli w „Mignon”, „Gazeta Polska” 1894 nr 283; • Z opery. Występy nowych artystów włoskich w „Otellu” i w „Aidzie” Verdiego, „Gazeta Polska” 1894 nr 288; • Z opery. Występy p. Battistiniego, „Gazeta Polska” 1894 nr 290; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 292 [rec. z G. Donizetti, Favorita]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1894 nr 294 [rec. z G. Meyerbeer, Afrykanka]

1895

Literatura czy muzyka?, „Biblioteka Warszawska” 1895 t. 3, s. 318–342 [o przewadze opery i operetki nad dramatem w teatrach warszawskich, rec. z H. Sudermann, Walka motyli, E. Orzeszkowa, Harde dusze, A. Germain, Rodzinka, G. Rovetta, Doryna, A. Pinero, Druga żona pana Tanqueray; G. Puccini, Manon Lescaut]; • W.B., Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1895 nr 2 [rec. przedstawień operowych]; • Felieton teatralny. „Walka motyli” sztuka w 4‑ch aktach Hermana Sudermanna, „Gazeta Polska” 1895 nr 3; • Z teatru (Opera), „Gazeta Polska” 1895 nr 4 [włoscy śpiewacy w operze]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 6 [rec. z L. Grenet-Dancourt, Przygody Berlurona]; • Felieton teatralny. „Manon Lescaut” opera w 4‑ch aktach Pucciniego, „Gazeta Polska” 1895 nr 20; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 22 [rec. z G. Puccini, Manon Lescaut]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 23 [rec. z A. Thomas, Mignon, M. Wołowski, Nasze anioły]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 29 [rec. z J. Offenbach, Perichola]; • Felieton teatralny. „Cały los” obrazek sceniczny w 3‑ch aktach przez Rufina Morozowicza, „Gazeta Polska” 1895 nr 39; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 51 [rec. z W. Shakespeare, Hamlet z Ireną Trapszo]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 52 [rec. z E. Lubowski, Jacuś]; • Felieton teatralny. „Druga żona pana Tanqueray” sztuka w 4‑ch aktach A. Pinero z angielskiego tłumaczona, „Gazeta Polska” 1895 nr 56; • Z teatru (Opera), „Gazeta Polska” 1895 nr 64 [rec. z R. Wagner, Lohengrin]; • Teatr i muzyka. „Ciepła wdówka”, komedia w 3‑ch aktach Michała Bałuckiego, „Gazeta Polska” 1895 nr 70; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 72 [rec. z F. Schönthan, G. Kadelbur, Pan senator]; • Z teatru „Dalila” Feuilleta, „Gazeta Polska” 1895 nr 81; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 83 [rec. z G. Verdi, Otello]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 84 [o publiczności warszawskiej przy okazji rec. z S. Moniuszko, Straszny dwór]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1895 nr 88, nr 111 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • W.B., Z teatru (Z opery), „Gazeta Polska” 1895 nr 90 [rec. z G. Donizetti, Łucja z Lammermooru]; • Z teatru („Córka regimentu”), „Gazeta Polska” 1895 nr 93; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 97 [rec. z J. Korzeniowski, Przyjaciółki]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 100 [rec. z W. Shakespeare, Jak wam się podoba]; • Z teatru, Z opery, „Gazeta Polska” 1895 nr 102, nr 114 [rec. z występów włoskich śpiewaków]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 103 [rec. z G. Donizetti, Linda z Chamonix gw. M. Battistini]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1895 nr 104 [rec. z przedstawienia składanego na dochód Władysława Szymanowskiego, m.in. Molière, Doktor z musu i J. Wieniawski, Dzień feralny]; • Felieton teatralny. „Don Juan” [W.A. Mozarta], „Gazeta Polska” 1895 nr 108; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 113 [rec. z A. Dreyfus, Od pierwszej do trzeciej]; • Z muzyki, „Gazeta Polska” 1895 nr 116 [rec. z benefisu kapelmistrza opery Cezara Trombiniego]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1895 nr 120 [m.in. rec. z pożegnalnego występu M. Battistiniego]; • Felieton teatralny. „Madame Sans-Gêne”, sztuka w 4‑ch aktach przez Wiktoryna Sardou i Emila Moreau, „Gazeta Polska” 1895 nr 121; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 130 [rec. z J. Strauss, Jabuka czyli Święto jabłek]; • Felieton teatralny. „Harde dusze”, sztuka w 3 aktach według powieści Elizy Orzeszkowej przez Zygmunta Sarneckiego napisana, „Gazeta Polska” 1895 nr 136; • Z muzyki i teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 142 [m.in. rec. z popisu klasy deklamacji Towarzystwa Muzycznego]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1895 nr 147 [rec. z O. Blumenthal, G. Kadelburg, Dwa herby]; • Z muzyki i teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 153 [m.in. o przedstawieniach w teatrze na wyspie w Łazienkach]; • Z teatrzyków, „Gazeta Polska” 1895 nr 156 [rec. z Teatru Nowości, T. Barrière, H. Murger, Cyganeria]; • Z teatru. „Paragraf 214”, komedia w 3‑ch aktach pp. Sylvane’a i Ordonneau, „Gazeta Polska” 1895 nr 157; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 161 [rec. z V. Sardou, Madame Sans-Gêne przeniesionej do Teatru Letniego]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 164 [rec. z gw. Antoniego Siemaszki]; • Felieton teatralny. „Gazeta Polska” 1895 nr 174 [rec. z B. Smetana, Sprzedana narzeczona]; • Felieton teatralny. „Lep” dramat w 5‑iu aktach (6‑iu obrazach) J. Richepina, tłumaczony z francuskiego przez Gabrielę Zapolską, „Gazeta Polska” 1895 nr 178; • Z teatrzyków. „Łotrzyca”, komedia w 5 aktach przez Kazimierza Zalewskiego, „Gazeta Polska” 1895 nr 194 [rec. z teatrzyku „Wodewil” i występu G. Zapolskiej]; • Felieton teatralny. „Dwie sieroty”, sztuka w 5‑iu aktach (8‑iu obrazach) A. d’Ennery’ego i Cormona, „Gazeta Polska” 1895 nr 195; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 255 [rec. z S. Moniuszko, Halka, pożegnalny występ Zofii Konarskiej]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 269 [rec. A. Kinderfreund, Gąsienice]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 273 [rec. z pożegnalnego występu M. Battistiniego]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 278 [rec. z przedstawienia składanego na dochód kasy pożyczkowej artystów, m.in. K. Zalewski, Piękny sen]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 287 [rec. z G. Verdi, Bal maskowy]; • Wieczór fredrowski, „Gazeta Polska” 1895 nr 289; • Z teatru. „Syn”, sztuka w 4‑ch aktach oryginalnie przez Kazimierza Zalewskiego napisana, „Gazeta Polska” 1895 nr 292; • wb., Z teatru, „Gazeta Polska” 1895 nr 296 [rec. z E. Lubowski, Wieczór wigilijny]; • Sprawozdania roczne. Teatr w r. 1895, „Gazeta Polska” 1895 nr 298 [podsumowanie 1895 r. w teatrach warszawskich]

1896

Przesilenie teatralne, „Biblioteka Warszawska” 1896 t. 3, s. 505–527 [rec. z K. Zalewski, Syn, E. Lubowski, Królewicz, S. Graybner, Odstępca, A. Konar, Gąsienice, Jordan (J. Wieniawski), Wilki i owce, A. Dennery, P. Cormon, Dwie sieroty, A. Richepin, Lep, M. Szutkiewicz, Popychadło, A. Thomas, Mignon, balet Dama kierowa]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 1 [o debiutach przy okazji rec. z P. Berton, Ciężka próba i o nowym tenorze]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 4 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 9 [rec. z A. Fredro, Zemsta]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 13 [nowy baryton w operze]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1896 nr 21 [rec. z L. Gondillot, Pan Podprefekt i składane przedstawienie na dochód rodziny po A. Ostrowskim, m.in., J. Słowacki, Balladyna, E. Lubowski, Mankiet]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 22 [o abonamencie w Teatrze Rozmaitości i rec. z deb. Jadwigi Dylewskiej w Strasznym dworze]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 23 [rec. z G. Verdi, Rigoletto]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 25 [rec. z G. Rossini, Cyrulik sewilski]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 27 [rec. z występu W. Mierzwińskiego w Salach Redutowych]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 28, nr 33, nr 37, nr 44 [rec. z gw. Miry Heller w operze] i nr 29 [polemika śpiewaczki]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 29 [rec. z J. Wieniawski, Wilk i owce]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 38 [rec. z G. Verdi, Violetta]; • Felieton teatralny, „Królewicz” – komedia w 4‑ch aktach Edwarda Lubowskiego, „Gazeta Polska” 1896 nr 45; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 47 [rec. z R. Leoncavallo, Pajace]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1896 nr 58 [rec. z J. Korzeniowski, Żydzi]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 65 [rec. z G. Verdi, Bal maskowy]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 67 [rec. z G. Donizetti, Faworyta]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 69 [rec. z J. Korzeniowski, Okrężne]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1896 nr 75 [rec. z A. Fredro, Dożywocie]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 80 [rec. z A. Thomas, Hamlet gw. M. Battistini]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 85 [rec. z A. Thomas, Mignon, W.A. Mozart, Don Juan gw. M. Battistini i S. Arnoldson]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1896 nr 91 [ rec. z V. Bellini, Purytanie]; • Felieton teatralny. „Odstępca”, komedia w 3‑ch aktach Stanisława Graybnera, „Gazeta Polska” 1896 nr 92; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 97 [ rec. z E. Prudens, Wycieczka do Ameryki]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1896 nr 103 [rec. z baletu Dama kierowa]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 107 [rec. z Fischer, Jarno, Wyrodny ojciec]; • Z muzyki i teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 113 [rec. z P. Czajkowski, Jolanta]; • W.B., Z teatru. „Verbum nobile”, opera Stanisława Moniuszki, „Gazeta Polska” 1896 nr 125, nr 238; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 153 [rec. z G. Grünecke, Za oceanem]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1896 nr 174 [rec. E. Pailleron, Komedianci]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 178 [ rec. z J. Słowacki, Mazepa]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 182 [rec. z W. Shakespeare, Hamlet, L. Varney, Owieczki]; • W.B., Z teatru „Gazeta Polska” 1896 nr 185 [rec. z A. Fredro, Mąż i żona]; • W.B., Z teatru „Gazeta Polska” 1896 nr 186 [rec. z A. Lénéka, Rozwód Pierrota]; • W.B., Z teatrzyków, „Gazeta Polska” 1896 nr 195 [rec. z M. Szutkiewicz, Popychadło w wyk. zespołu łódzkiego]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 203 [rec. z J. Korzeniowski, Umarli i żywi]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 213 [rec. z A. Abrahamowicz, Teść]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 224 [rec. z H. Meilhac, L. Halèvy, Frou-Frou]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 228 [rec. z otwarcia sezonu w Teatrze Rozmaitości: A. Fredro, Nikt mnie nie znaŚluby panieńskie]; • Felieton teatralny. „Skowronek”, sztuka w 4 aktach z niemieckiego, E. Wildenbrucha, przez G. Kempnera tłumaczona, „Gazeta Polska” 1896 nr 230, nr 234; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 234 [rec. z L. Delibes, Lakme, S. Moniuszko, Halka]; • Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1896 nr 246 [rec. z D. Zgliński, Szantaż]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 240 [rec. z S. Moniuszko, Verbum Nobile, P. Mascagni, Rycerskość wieśniacza]; • W.B, Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 244 [rec. z J. Galasiewicz, Czartowska ława]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 250 [rec. z przedstawień opery włoskiej, G. Bizet, Carmen]; • W.B., Z teatru i muzyki, „Gazeta Polska” 1896 nr 252 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • Felieton teatralny. „Frydzio”, sztuka w jednym akcie Hermana Sudermanna z niemieckiego tłumaczona. „Kto to?” – drobnostka sceniczna w jednej odsłonie E. Lubowskiego, „Gazeta Polska” 1896 nr 263; • Felieton teatralny. „Maria de Rohan” i Battistini. „Hrabina Oczko”, krotochwila w 3‑ch aktach Fr. Schönthana i Fr. Kopfel-Ellfelda, „Gazeta Polska” 1896 nr 264; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 269 [rec. z G. Verdi, Ernani]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 285 [rec. z E. Blum, R. Toché, Primaballerina]; • W.B., Z muzyki i teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 287 [rec. z benefisu M. Battistiniego]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 288 [rec. z E. Blum, R. Toché, Paryż pod koniec stulecia]; • Maeterlinck w Warszawie, „Gazeta Polska” 1896 nr 289 [rec. z amatorskiego przedstawienia, M. Maeterlinck, Intruz i odczytu Mariana Gawalewicza]; • Felieton teatralny. „Miłostka”, sztuka w 3 aktach Artura Schnitzlera, tłumaczona z niemieckiego, „Gazeta Polska” 1896 nr 294; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1896 nr 296 [rec. z G. Verdi, Otello]

1897

Scena warszawska w 1896–1897 r., „Biblioteka Warszawska” 1897 t. 3, s. 465–502 [rec. z S. Kozłowski, Turniej, I. Grabowski, Bez wyjścia, G. Zapolska, Żabusia, M. Bałucki, Niewolnice z Pipidówki, R. Bracco, MaskiNiewierna, A. Schnitzler, Miłostki, G. Hirschfeld, Matki, R. Bracco, Niewierna, przedstawienia z okazji 100 rocznicy urodzin Józefa Korzeniowskiego oraz o operze]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 1 [rec. z Ch. Gounod, Faust i K. Gliński, Dlaczego]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 6 [rec. z G. Meyerbeer, Afrykanka]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 11 [rec. z A. Thomas, Hamlet]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 13 [rec. z A. Konar, Figle amora]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 14 [rec. z R. Ruszkowski, Jadzia wdową]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 20 [rec. z G. Meyerbeer, Jan z Lejdy]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 21, nr 42 [rec. z G. Verdi, Rigoletto]; • Felieton teatralny. „Matki”, sztuka w 4 aktach Jerzego Hirschfelda w przekładzie Edwarda Lubowskiego, „Gazeta Polska” 1897 nr 30, nr 31; • Felieton teatralny. „Zięć pana Poirier”, komedia w 3‑ch aktach E. Augiera i J. Sandeau z francuskiego, „Gazeta Polska” 1897 nr 36; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 40 [rec. z G. Verdi, Violetta]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 41 [rec. z S. Kozłowski, Turniej]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 43 [rec. z I. Grabowski, Szarada]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 47 [rec. z K. Weinberger, Panna kadet]; • Felieton teatralny. „Żabusia” – sztuka w trzech aktach Gabrieli Zapolskiej, „Gazeta Polska” 1897 nr 59; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 60, nr 89 [rec. z G. Meyerbeer, Hugonoci]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 63 [rec. z przedstawienia amatorskiego, m.in. A. Fredro, Z Przemyśla do Przeszowy]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 64 [rec. z przedstawienia składanego na pamiątkę setnej rocznicy urodzin Józefa Korzeniowskiego]; • Z muzyki i teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 71 [rec. z J. Korzeniowski, Karpaccy górale]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 75 [rec. z G. Kamieński, Jak mogło być… i jak było]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 77 [rec. z K. Laufs, Koniec świata]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 81 [rec. z baletu Postój kawalerii]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 83 [rec. z przedstawienia amatorskiego, m.in. M. Gawalewicz, Barkarola, B. Ronikier, „Dla rodu”]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 86 [rec. z V. Sardou, Madame Sans-Gêne z Honoratą Leszczyńską]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 91 [rec. z G. Donizetti, Łucja z Lammermooru]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 95 [rec. z A. Rubinstein, Demon]; • Teatr i sztuka. Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 97 [rec. z M. Bałucki, Niewolnice z Pipidówki]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 100 [rec. z F. Suppé, Modelka]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 101, nr 284 [rec. z G. Rossini, Cyrulik sewilski]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 105 [rec. z S. Kozłowski, Esterka, jubileusz Edwarda Wolskiego]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 106 [rec. z S. Moniuszko, Halka]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 109 [rec. z P. Mascagni, Rycerskość wieśniacza i baletu ]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 111 [rec. z V. Bellini, Purytanie]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 117 [rec. z K. Wartenburg, Aktorowie dworu]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 119 [rec. sezonu operowego ]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 120 [rec. z G. Verdi, Violetta, gw. Aleksandra Myszugi]; • Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1897 nr 121, nr 124 [rec. z V. Herbert, Czarodziej znad Nilu]; • Felieton teatralny. „Maski”, dramat w jednym akcie i „Niewierna” komedia w trzech aktach Roberta Bracco. Występy w operze Aleksandra Myszugi, pp. Sienkiewicza i Szymańskiego, „Gazeta Polska” 1897 nr 122; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 124 [rec. z Ch. Gounod, Romeo i Julia, gw. A. Myszugi]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 125 [rec. z debiutów w operze]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 126 [rec. z S. Moniuszko, Halka, gw. A. Myszugi]; • Ruch w operze, „Gazeta Polska” 1897 nr 128; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 162 [rec. z J. Strauss, „Marzanna”]; • Operetka lwowska, „Gazeta Polska” 1897 nr 165 [rec. z J. Offenbach, Opowieści Hoffmana w wyk. zespołu lwowskiego]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 166 [rec. z I. Maciejowski, T. Miciński, Marcin Łuba gw. Józefa Śliwickiego]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 167 [o debiutach w teatrach warszawskich]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 168 [rec. z H. Sienkiewicz, Czyja wina deb. Wandy Majchrzyckiej]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 171 [rec. z J. Szutkiewicz, Kula u nogi]; • Z teatru lwowskiego, „Gazeta Polska” 1897 nr 178 [rec. z J. Jakesch Werbownicy w wyk. zespołu lwowskiego]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 181 [rec. z J. Korzeniowski, Karpaccy górale, deb. Eweliny Wróblewskiej]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 183 [rec. z O. Feuillet, Miłość ubogiego młodzieńca]; • „Gazeta Polska” 1897 nr 185 [rec. z G. Zapolska, Małka Szwarcenkopf w teatrze „Eldorado”]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 188 [rec. z R. Benedix, Broń niewieścia, deb. Marii Polkowskiej]; • Z teatru. „Bez wyjścia”, sztuka w 4‑ch aktach pp. Ignacego Grabowskiego i Antoniego Knolla, „Gazeta Polska” 1897 nr 191; • Z teatru lwowskiego, „Gazeta Polska” 1897 nr 198 [rec. z K. Millöcker Palestrant w wyk. zespołu lwowskiego]; • „Dziady”, „Gazeta Polska” 1897 nr 204 [rec. z S. Moniuszko Dziady w wyk. zespołu lwowskiego]; • Felieton teatralny. „Marcela”. Komedia w 4‑ch aktach Wiktoryna Sardou, „Gazeta Polska” 1897 nr 213; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 216 [o debiutach w teatrach warszawskich]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 220 [rec. z Z. Przybylski, Dwór we Władkowicach, deb. Marii Polkowskiej]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 222 [o otwarciu sezonu w Teatrze Wielkim]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 230 [rec. z Z. Przybylski, K. Szaniawski, Baby]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 234 [rec. z E. Lubowski, Bawidełko]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 237 [rec. z V. Bellini, Lunatyczka, m.in. o reżyserii operowej]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 238 [rec. z S. Moniuszko, Straszny dwór]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 239 [rec. z G. Puccini, Manon Lescaut]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 240 [rec. z S. Moniuszko, Verbum Nobile, P. Mascagni, Rycerskość wieśniacza i balet]; • Z muzyki i teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 244 [rec. z wieczoru fredrowskiego w Teatrze Letnim]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 250 [rec. z D. Auber, Fra Diavolo]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 254 [rec. z Ch. Gounod, Faust]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 255 [rec. z K. Weinberger, Motylek]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 259 [rec. z G. Verdi, Violetta, gw. M. Battistiniego]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 260 [rec. z 454 przedstawienia Halki S. Moniuszki]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 261, nr 275 [rec. z S. Moniuszko, Straszny dwór]; • Felieton teatralny. „Ucieczka”. Komedia w trzech aktach przez pana Brieuxa napisana, „Gazeta Polska” 1897 nr 267; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 268 [rec. z R. Leoncavallo, Pajace z A. Myszugą]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 269 [rec. z P. Hirschberger, Koziołki]; • Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 283 [rec. z J. Wieniawski, Dla dobra ogółu]; • W.B., Z teatru, „Gazeta Polska” 1897 nr 286 [rec. G. Verdi, Aida]

1898

Nowa opera polska, „Biblioteka Warszawska” 1898 t. 1, s. 325–346 [rec. z W. Żeleński, Goplana]; • Felieton teatralny, „Kurier Warszawski 1898 nr 137 [o jubileuszach i benefisach H. Marcello i B. Leszczyńskiego]; • Felieton teatralny, „Kurier Warszawski 1898 nr 141 [rec. z O. Feuillet, Miłość ubogiego młodzieńca]; • Felieton teatralny, „Kurier Warszawski 1898 nr 148 [rec. W. Sardou, Starzy kawalerowie, jubileusz B. Leszczyńskiego]; • Z teatru. „Zazdrośnica”, komedia w 3‑ch aktach Al. Bissona i Ad. Leclerq’a, w przekładzie z francuskiego Kazimierza Glińskiego, „Kurier Warszawski 1898 nr 161; • Co grają gdzieindziej, „Kurier Warszawski” 1898 nr 181 [rec. z G. Hauptmann, Dzwon zatopiony w teatrze lwowskim]; • Felieton teatralny, „Kurier Warszawski 1898 nr 203 [rec. z występów opery lwowskiej, J. Halèvy, Żydówka]; • Felieton teatralny, „Kurier Warszawski 1898 nr 204 [rec. z oper włoskich kompozytorów]; • Z teatru. Teatr lwowski: „Halka” opera Stanisława Moniuszki, „Kurier Warszawski 1898 nr 206; • Felieton teatralny, „Kurier Warszawski 1898 nr 207 [rec. z P. Decourcelle, Dwaj malcy]; • Z muzyki. Kurpiński i Moniuszko, „Kurier Warszawski 1898 nr 217; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1898 nr 219 [ o dublowaniu ról i rec. z P. Decourcelle, Dwaj malcy i J. Korzeniowski, Karpaccy górale]; • Z teatru. Teatr Nowy (przy ul. Królewskiej) „Narzeczona na loterii”. Operetka w trzech aktach. Libretto Alfreda Douane, muzyka A. Messagera, „Kurier Warszawski 1898 nr 225; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1898 nr 227 [rec. z J. Słowacki, Mazepa]; • Z teatru. „Prawo mężczyzny” komedia w 3‑ch aktach p. Pawła Hervieu. „Farbiarze” komedia w jednym akcie p. Walewskiego. „Królewna zza morza” sztuka w 3‑ch aktach Edmunda Rostanda, „Kurier Warszawski 1898 nr 228, nr 229; • Felieton teatralny. Nieco o wzruszeniach dramatycznych, „Kurier Warszawski 1898 nr 238 [rec. z A. Dennery, P. Cormon, Dwie sieroty]; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1898 nr 242 [rec. z F. Schiller, Zbójcy wznowienie]; • Z teatru. (Wznowienie „Otella” Szekspira), „Kurier Warszawski” 1898 nr 245; • Z teatru. Nowy: „Zemsta Nietoperza” Straussa, „Kurier Warszawski” 1898 nr 255; • Felieton teatralny. „Uriel Acosta”, tragedia Gutzkowa, „Kurier Warszawski” 1898 nr 271; • Felieton teatralny. „Chory z urojenia” Molière’a. -„Albo piekło, albo niebo” Madejskiego, „Kurier Warszawski 1898 nr 280; • Z teatru, „Mały lord”, „Kurier Warszawski” 1898 nr 290; • Z teatru. „Taboryci” S. Kozłowskiego w teatrze Wielkim. „Piękna Galatea” i „Bursze” Suppégo, „We czworo” M. Gawalewicza w Ogrodzie Saskim, „Kurier Warszawski 1898 nr 294; • W teatrach wiedeńskich, „Kurier Warszawski” 1898 nr 309; • Z teatru. „Zastępca”, krotochwila w 3‑ch aktach W. Busnacha i J. Duvala, „Kurier Warszawski 1898 nr 312; • Z teatru, „Harpagoni” komedia w 3‑ch aktach Edw. Grabowieckiego, „Kurier Warszawski” 1898 nr 318; • Z teatru, Wznowienie „Skąpca” Moliera, „Kurier Warszawski” 1898 nr 343; • Z teatru, „Familia” – dramat konkursowy w 5‑iu aktach, „Kurier Warszawski” 1898 nr 322, nr 323; • Z teatru, „I co teraz?” sztuka w trzech aktach z konkursu Kuriera Warszawskiego, „Kurier Warszawski” 1898 nr 332; • Z teatru. Teatr w ogrodzie Saskim: „Kontroler wagonów sypialnych” krotochwila w 3‑ch aktach Al. Bissona z francuskiego tłumaczona. Teatr Wielki: „Cyganeria” dramat z francuskiego według Murgera I Barrière’a przerobiony, „Kurier Warszawski 1898 nr 336; • Z teatru, Wznowienie „Skąpca” Moliera, „Kurier Warszawski” 1898 nr 343; • Uwagi znakomitego krytyka o trupie lwowskiej, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1898 nr 156 [przedruk art. z „Kuriera Warszawskiego” o występach zespołu lwowskiego w Krakowie]; • (W.Bog.), „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 13 [rec. z E. Lubowski, Nietoperze]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 14 [m.in. rec. z F. Schönthan, Złota Ewa]; • Z teatru. „Towarzyszki życia” sztuka w 3 obrazach, E. Grabowieckiego. „Córka Jeftego”, komedia w 1 akcie Felicjana Cavallotti’ego, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 15; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 18 [m.in. rec. z debiutów Tekli Trapszówny oraz z O. Blumenthal i G. Kadelburg, Kinematograf]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 19 [rec. z M. Bałucki, Szwaczki]; • Wazantazena, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 20 [rec. z benefisu H. Marcello-Palińskiej w dramacie indyjskim]; • Z teatru, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 30 [rec. z M. Praga, Idealna żonaPrzyjaciel]; • Ogród a ogródki. „Samotni” Hauptmanna. „Jojne Firułkes” Zapolskiej. „Dwaj malcy” Deocourcell’a. -Opera lwowska, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 32, nr 33; • Na różnych scenach, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 35 [m.in. rec. z A. Walewski, Farbiarze, P. Hervieu, Prawo mężczyzny]; • (W.B), Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 41 [o pierwszych występach Salomei Kruszelnickiej]; • Cyganeria. Opera Pucciniego w Teatrze Wielkim, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 41; • „Hrabina” [S. Moniuszki], „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 45; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 46 [rec. z S. Moniuszko, Hrabina]; • Z teatru. Sztuki konkursowe. Teatr prywatny Z. Przybylskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 48, nr 49; • Z teatru, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 51 [rec. ze sztuk konkursowych i wznowień]

1899
Teatra warszawskie, „Biblioteka Warszawska” 1899 t. 4, s. 83–102 [krytycznie o teatrze warszawskim, aktorstwie i repertuarze, rec. m.in. z M. Bałucki, Szwaczki, W. Shakespeare, Ryszard III, dramat indyjski Wazantazena); • Z teatru. „Koledzy szkolni” komedia w 4‑ch aktach L. Fuldy, „Kurier Warszawski” 1899 nr 2; • Z teatru. „Kwiaciarka” operetka Weinbergera, „Kurier Warszawski” 1899 nr 16 [anonimowo]; • Z teatru. „Przykry wiek” komedia w trzech aktach przez Juliusza Lemaitrea, w przekładzie z francuskiego przez Zygmunta Sarneckiego, „Kurier Warszawski” 1899 nr 19, nr 20; • „Dzika kaczka” [H. Ibsena, przedstawiona przez Kółko Miłośników Sceny], „Kurier Warszawski” 1899 nr 23; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1899 nr 30 [rec. z E. Blum, R. Toché, „Pan Coulisset” w t. ogródkowym „Odeon”]; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1899 nr 34 [rec. z F. Schiller, Zbójcy ze zmianą obsadową w roli Karola Moora, Seweryn Nowicki zamiast B. Leszczyńskiego]; • Z teatru. „Najstarsza”, komedia w 4‑aktach, 5‑u obrazach przez Juliusza Lemaitre’a (poranek pani Marceli Borkowskiej). „Anonimy”, krotochwila w 3ch aktach Desvallieres’a i Marsa, „Kurier Warszawski” 1899 nr 37, nr 38; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1899 nr 42 [rec. ze zmian obsadowych w K. Gutzkow, Uriel Acosta]; • Z teatru. „Komedianci” Paillerona, „Kurier Warszawski” 1899 nr 49; • Z teatru. „Dzwon zatopiony” – baśń dramatyczna Gerharta Hauptmanna, w przekładzie Jana Kasprowicza, „Kurier Warszawski” 1899 nr 62, nr 63; • (W.B.), Na scenie amatorskiej, „Kurier Warszawski” 1899 nr 65 [rec. z przedstawienia Towarzystwa Miłośników Sceny, m.in. L. Rydel, Z dobrego serca]; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1899 nr 67 [o Zuzannie Ostrowskiej przed jubileuszem]; • Z teatru. Losy „Dzwonu zatopionego”. Pożytek dublowania ról. Nowa krotochwila Bissona „Przepadł” w teatrze w ogrodzie Saskim, „Kurier Warszawski” 1899 nr 72; • Z teatru. Występy p. Romana Żelazowskiego, artysty sceny lwowskiej w sztukach Bracca: „Maski” i „Pietro Caruso”, „Kurier Warszawski” 1899 nr 77; • Z teatru. Benefis pani Zuzanny Ostrowskiej. „Sokrates i Ksantypa”, komedia w jednym akcie Teodora Banville’a. -„Evviva l’arte”, komedia w 3‑ch aktach Zygmunta Sarneckiego, „Kurier Warszawski” 1899 nr 79, nr 80; • Z teatru. Drugi występ gościnny pana Romana Żelazowskiego w dramacie p.t. „Nieuczciwi”, „Kurier Warszawski” 1899 nr 83; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1899 nr 87 [rec. z M. Bałucki, Po teatrze, M. Praga, Idealna żona]; • Z teatru. Występy Romana Żelazowskiego we wznowionych „Rozbitkach” Blizińskiego, „Kurier Warszawski” 1899 nr 95; • Z teatru. „Dzika kaczka” Ibsena na scenie teatru Rozmaitości. „Dziewiczy wieczór” G. Zapolskiej, grany przez amatorów w Dolinie Szwajcarskiej. Edward Pailleron. Przyjęcie p. Żelazowskiego, „Kurier Warszawski” 1899 nr 113, nr 114, nr 115; • Z teatru. Występ p. Siemaszkowej, „Kurier Warszawski” 1899 nr 127 [rec. z A. Fredro, Śluby panieńskie]; • Z teatru. Występy gościnne, „Kurier Warszawski” 1899 nr 133 [gw. Wandy Siemaszkowej i Michała Szoberta]; • Ryszard III, „Kurier Warszawski” 1899 nr 145 [przed premierą]; • Z teatru. „Król Ryszard III”, tragedia w 5‑iu aktach Shakespeare’a, przedstawiona po raz pierwszy w teatrze Wielkim na dochód rodziny po ś.p. Aleksandrze Rakiewiczowej, „Kurier Warszawski” 1899 nr 146; • Z teatru. Pierwszy występ pani Matury, „Kurier Warszawski” 1899 nr 196 [rec. z R. Wagner, Lohengrin gw. Ruzeny Matury-Schreinerowej]; • Z teatru. „Rycerskość” i „Pajace”, „Kurier Warszawski” 1899 nr 198; • Z teatru. „Zemsta” Fredry w nowej obsadzie, „Kurier Warszawski” 1899 nr 211; • Z teatru. „Kurier Warszawski” 1899 nr 220 [rec. ze wznowienia K. Zalewski, Nasi zięciowie]; • Na wakacjach. I. „Zaczarowane koło” w teatrze krakowskim, „Kurier Warszawski” 1899 nr 231; • Na wakacjach. II. „Woźnica Henschel” i „Kolega Crampton” Hauptmanna. „Skowronek” Wildenbrucha, „Kurier Warszawski” 1899 nr 241 [rec. z przedstawień w teatrach niemieckich]; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1899 nr 245 [rec. z G. Ohnet, Właściciel kuźnic]; • Na wakacjach. III. „Okręt widmo” Wagnera w Operze wiedeńskiej. „Niniche” z muzyką w Marienbadzie. „Piękny Giro”. Blasel w Trenczynie, „Kurier Warszawski 1899 nr 257; • Z teatru. „Zaczarowane koło” – baśń dramatyczna w 5‑iu aktach wierszem przez Lucjana Rydla napisana, „Kurier Warszawski” 1899 nr 261; • Z teatru. „System Ribadeiera”, krotochwila w 3‑ch aktach Jerzego Feydeau i Maurycego Hennequina, „Kurier Warszawski” 1899 nr 286; • Z teatru. „Cyrano de Bergerac”, komedia bohaterska w 5‑iu aktach Edmonda Rostanda. Przekład Marii Konopnickiej i Włodzimierza Zagórskiego, „Kurier Warszawski” 1899 nr 290, nr 291; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1899 nr 311 [rec. A. Bisson, M. Hennequin, Sekretarz]; • Z teatru. „Karykatury”, studium sceniczne w 4‑ch aktach przez Jana Augusta Kisielewskiego, „Kurier Warszawski” 1899 nr 321, nr 322; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1899 nr 329 [rec. z A. Niemojewski, Bajka, W. S. Reymont, Za późno, T. Jaroszyński, Fatalista]; • Z teatru. „Zaza”, komedia w 5‑u aktach pp. Bertona i Karola Simona, „Kurier Warszawski” 1899 nr 335; • Z teatru. „Romantyczni”, komedia w 3‑ch aktach Ed. Rostanda, „Piękny sen”, fantazja w 3‑ch obrazach Kazimierza Zalewskiego, „Kurier Warszawski” 1899 nr 340; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1899 nr 344 [rec. z debiutu w dramacie tancerki Felicji Kochówny, G. Hauptmann, Dzwon zatopiony]; • Z teatru. „Rothhornówna”, pięć obrazów, St. Graybnera i M. Prażmowskiego, „Kurier Warszawski” 1899 nr 349; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1899 nr 356 [rec. z występów komika Felixa Galipaux]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 3 [rec. z L. Fulda, Koledzy szkolni i z koncertów]; • Na estradzie i na scenie, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 5 [rec. z koncertów J. I. Paderewskiego i z J. Lemaitre, Przykry wiek oraz operetek w Teatrze Letnim]; • Z teatru, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 8, nr 9 [rec. z J. Lemaitre, Najstarsza i E. Desvallières]; • „Dzwon zatopiony”, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 11 [rec. ze szt. G. Hauptmanna]; • W.B., Przedstawienie jubileuszowe, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 12 [rec. z jubileuszu Zuzanny Ostrowskiej]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 14, nr 15 [rec. z Z. Sarnecki, Eviva l’arte, gw. R. Żelazowskiego i koncertów]; • Ibsen i „Dzika kaczka”, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 19; • Na estradzie i na scenie, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 21 [rec. z P. Czajkowski, Eugeniusz Oniegin]; • Na estradzie i na scenie, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 40, nr 41 [rec. z L. Rydel, Zaczarowane koło, G. Zapolska, Urszulka z Czarnolasu i koncertów]; • Cyrano de Bergerac [E. Rostanda], „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 44; • Na estradzie i na scenie, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 49 [rec. z J.A. Kisielewski, Karykatury i koncertów]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1899 nr 51[rec. z K. Zalewski, Piękny sen, E. Rostand, Romantyczni i koncertów]

1900

Z teatru, „Kurier Warszawski” 1900 nr 1 [rec. z przedstawienia składanego na dochód kasy artystów z udziałem Anieli Bogusławskiej]; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1900 nr 4 [rec. z deb. Felicji Rutkowskiej w A. Monnier, E. Labiche, Pomyłka]; • Z teatru. „Sprawa kobiet”, komedia w 4‑ch aktach Michała Bałuckiego, „Kurier Warszawski” 1900 nr 15; • Z teatru. „Miejsca kobietom”, krotochwila w 4‑ch aktach A. Valabrègue’a i M. Hennequina, „Kurier Warszawski” 1900 nr 22; • Z teatru. „Kariera”, sztuka w 5‑ciu aktach Bogdana Jaksy Ronikiera, „Kurier Warszawski” 1900 nr 27; • Występ p. Siemaszkowej, „Kurier Warszawski” 1900 nr 32; • Z teatru. Benefis Józefy Mazurowskiej. „Widma” Moniuszki, „Kurier Warszawski” 1900 nr 50; • Z teatru. „W koszarach” krotochwila w 3‑ch aktach Henryka Stobitzera, „Kurier Warszawski” 1900 nr 57; • Z teatru. Wznowienie „Heleny de la Seiglière” Juliusza Sandeau, „Kurier Warszawski” 1900 nr 66; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1900 nr 69 [rec. z J. Słowacki, Mazepa z W. Siemaszkową]; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1900 nr 75 [rec. z T. Banville, Pocałunek]; • Z teatru. „Jan Gabriel Borkman” – sztuka w 4‑ch aktach Henryka Ibsena, „Kurier Warszawski” 1900 nr 88; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1900 nr 102 [rec. z E. Manuel, Robotnicy gw. Janiny Falkowskiej]; • Z teatru. „Dzierżawca z Olesiowa”, komedia w 4‑ch aktach Zygmunta Przybylskiego, „Kurier Warszawski” 1900 nr 105; • Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1900 nr 107 [rec. z części deklamacyjnej koncertu w Towarzystwie Muzycznym, występ Heleny Arkawin]; • (W.B.), Z teatru i muzyki, „Kurier Warszawski” 1900 nr 111 [rec. z popołudniowych przedstawień składanych]; • Z teatru. „Zgon miłości”, satyra w 4‑ch aktach Roberta Bracca. –Przedstawienie popołudniowe w teatrze Rozmaitości, „Kurier Warszawski” 1900 nr 118–119; • Z teatru. „Rodzina” komedia w 4‑ch aktach Henryka Lavedana, „Kurier Warszawski” 1900 nr 139; • Z teatru. „Żona mego brata” komedia w trzech aktach Blumenthala i Kadelburga, „Kurier Warszawski” 1900 nr 222; • Z teatru. „Ludwik XI” tragedia Kazimierza Delavigne’a w przekładzie polskim Krystyna Ostrowskiego, „Kurier Warszawski” 1900 nr 241; • Z teatru. „Ludwik XI” z p. Żelazowskim w roli tytułowej, „Kurier Warszawski” 1900 nr 245; • Z teatru. „Dyletanci”. Studium sceniczne w 4‑ch aktach przez Zofię Wójcicką, „Kurier Warszawski” 1900 nr 258; • Z teatru. „Księżna Marta”, sztuka w 4‑ch aktach przez Wiktoryna Sardou, „Kurier Warszawski” 1900 nr 301; • Z teatru. Przedstawienie benefisowe na dochód Józefa Grzywińskiego, „Kurier Warszawski” 1900 nr 306; • Z teatru. „Wykradziona żona”, krotochwila w 3‑ch aktach i „Pokój zawarty”, komedia w jednym akcie Zygmunta Przybylskiego, „Kurier Warszawski” 1900 nr 327; • Koncert p. W. Siemaszkowej, „Kurier Warszawski” 1900 nr 328; • Z teatru. „Królowa-bajka” [M. Tatarkiewicza], „Kurier Warszawski” 1900 nr 330; • Z teatru. Józef Giacosa, „Kurier Warszawski” 1900 nr 337 [o autorze przed premierą]; • Z teatru. „Jak liście…” komedia w 4‑ch aktach J. Giacosy, „Kurier Warszawski” 1900 nr 338; • Na scenie i na estradzie. „Edyp Król” Sofoklesa w teatrze amatorskim. „Rothornówna”, pięć obrazów St. Graybnera i M. Prażmowskiego. Panna Helena Krzyżanowska w Towarzystwie Muzycznym. Benefis Battistiniego i panna Korolewiczówna jako Rozyna w „Cyruliku Sewilskim”, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 1; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 5 [rec. z M. Bałucki, Sprawa kobiet, A. Valabrègue, Miejsca kobietom, B. Ronikier, Kariery]; • Mickiewicz i Moniuszko. „Zamek na Czorsztynie” Kurpińskiego i „Widma” Moniuszki, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 9; • Na scenie i na estradzie. Ibsen i publiczność. Jan Gabriel Borkman. Młodzi kompozytorowie polscy, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 14; • Na scenie i na estradzie. „Dzierżawca z Olesiowa”, komedia w 4‑ch aktach Z. Przybylskiego. Popisy deklamacyjne panny Heleny Arkawin, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 17; • Teatr. „Mazepa”, opera w 4‑ch aktach Adama Münchheimera. „Zgon miłości”, satyra w 4‑ch aktach Roberta Bracco, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 19; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 23 [rec. z H. Lavedan, Rodzina, E. Lubowski, Jacuś, koncert kompozytorski W. Żeleńskiego]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 39 [rec. z O. Blumenthal, G. Kadelburg, Żona mojego brata, C. Delavigne, Ludwik XI, Z. Wójcicka, Dyletanci oraz jubileusz Józefa Grzywińskiego]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 47 [rec. z T. Konczyński, Otchłań, V. Sardou, „Księżna Marta”, poranek benefisowy J. Grzywińskiego, P. Czajkowski, Dama pikowa, koncert z deklamacją W. Siemaszkowej]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1900 nr 52 [rec. z M. Tatarkiewicz, Królowa bajka, J. Giacosa, Jak liście…, jubileuszowe przedstawienia Halki S. Moniuszki]

1901

Teatr „Nowości”, „Kurier Warszawski” 1901 nr 7 [rec. z przedstawienia inauguracyjnego nowej sceny, m.in. A. Fredro, Gwałtu co się dzieje]; • Z teatru. Wznowienie „Safandułów”, „Kurier Warszawski” 1901 nr 8; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1901 nr 62 [rec. z P. Dumanoir, Oj kobiety, kobiety]; • Z teatru. „Hajduczek”, komedia w 4‑ch aktach z powieści Henryka Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski”, przez N.J. Popławskiego przerobiona, „Kurier Warszawski” 1901 nr 72; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1901 nr 74 [rec. z kolejnych przedstawień Hajduczka]; • Z teatru, „Czerwona toga”, „Kurier Warszawski” 1901 nr 91 [rec. z występu artystów wiedeńskich]; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1901 nr 91 [rec. z Teatru Nowości, A. Valabregue, Dama zawoalowana]; • Z teatru. „Sobótki”, sztuka w 4‑ch aktach Hermana Sudermanna, „Kurier Warszawski” 1901 nr 103, nr 104; • Poranek benefisowy, „Kurier Warszawski” 1901 nr 110 [rec. z jubileuszu Władysława Szymanowskiego]; • Z teatru. „Sublokator”, studium sceniczne w 1‑ym akcie Bolesława Gorczyńskiego, „Kurier Warszawski” 1901 nr 118; • Poezja francuska na estradzie, „Kurier Warszawski” 1901 nr 131 dod. poranny [rec. z występu Armanda Dutertre (Bolesława Plucińskiego)]; • Z teatru. „Dwa światy”, dramat Oktawiusza Feuilleta, „Kurier Warszawski” 1901 nr 131; • Z teatru. „Odwiedziny”, komedia Al. Dumasa. „Blanchetta”, sztuka Eugeniusza Brieux, „Kurier Warszawski” 1901 nr 135; • Z teatru. „Mężowie Leontyny”, sztuka w 3‑ch aktach p. Alfreda Capusa, „Kurier Warszawski” 1901 nr 143; • (W.B.), „Kurier Warszawski” 1901 nr 145 [rec. z W. Shakespeare, Otello]; • Z teatru. „Blagierzy”, komedia w czterech aktach Michała Bałuckiego, „Kurier Warszawski” 1901 nr 147; • Z teatru. „Czarne diabły”, sztuka w 4‑ch aktach Wiktoryna Sardou, „Kurier Warszawski” 1901 nr 207; • B., Z teatrów prywatnych. Teatr Fantazja: „Kominiarze”, sztuka w 4‑ch aktach ze śpiewami i tańcami przez Franciszka Domnika. Muzyka Michała Świerzyńskiego, „Kurier Warszawski” 1901 nr 232; • Z teatru. „Na wakacjach”, sielanka humorystyczna w 3‑ch aktach, oryginalnie napisana przez Sydona Friedberga. „Pacjent Nr 1”, humoreska sceniczna w 1 akcie, przez A. Starkmana, „Kurier Warszawski” 1901 nr 242; • Z teatru. „Furman Henschel”, sztuka w 5 aktach Gerharda Hauptmann, „Kurier Warszawski” 1901 nr 256; • Z teatru. „Wieczna bajka”, obrazek dramatyczny Andrzeja Marka, „Kurier Warszawski” 1901 nr 266; • -ski, Teatr Wielki w Łodzi, „Kurier Warszawski” 1901 nr 270; • Z teatru. „Wiedenki”. Komedia w 3‑ch aktach Hermana Bahra, „Kurier Warszawski” 1901 nr 280; • Z teatru. „Symbolista” Stanisława Kozłowskiego. „Pan Geldhab” Aleksandra Fredry, „Kurier Warszawski” 1901 nr 284; • Z teatru. „Porwanie Sabinek”, krotochwila w 4‑ch aktach Franciszka i Pawła Schönthanów, „Kurier Warszawski” 1901 nr 155; • Z teatru. Występy pani Réjane, „Kurier Warszawski” 1901 nr 293, nr 294; • „Dziady” w Krakowie, „Kurier Warszawski” 1901 nr 305 [rec. z premiery Dziadów w inscenizacji Wyspiańskiego, Kraków 31 października 1901]; • Z teatru. „Kajetan Orug”, dramat w 4‑ch aktach przez Tadeusza Konczyńskiego, „Kurier Warszawski” 1901 nr 306; • Z teatru, „Kurier Warszawski” 1901 nr 321 [rec. G. Okonkowsky, Jarmark małżeński]; • Z teatru. „Maria Stuart” Słowackiego, „Kurier Warszawski” 1901 nr 326; • Z teatru. Teatr Rozmaitości. „Złote runo”, dramat w 3‑ch aktach Stanisława Przybyszewskiego, „Kurier Warszawski” 1901 nr 338; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1901 nr 6 [rec. z S. Kozłowski, Diana]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1901 nr 18 [rec. z H. Sudermann, Sobótki, J. Popławski, Hajduczek, W. Bogusławski, Spazmy modne i występów zespołu wiedeńskiego i francuskiego]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1901 nr 38 [rec. z A. Lindner, Krwawe gody]; • W.B., Nowy teatr w Łodzi, „Tygodnik Ilustrowany” 1901 nr 41 [rec. z uroczystego otwarcia]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1901 nr 47, nr 48 [rec. G. Hauptmann, Woźnica Henszel, H. Bahr, Wiedenki, A. Fredro, Pan Geldhab, T. Konczyński, Kajetan Orug oraz z teatru krakowskiego A. Mickiewicz, Dziady w inscenizacji S. Wyspiańskiego]

1902

Teatr i muzyka, „Biblioteka Warszawska” 1902 t. 2, s. 101–122 [o reformie teatrów warszawskich, organizacja opery, rec. z P. Hervieu, Zagadka, F. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld, Odrodzenie, S. Przybyszewski, Złote runo, teatr japoński, występy Sady Yacco, Z. Noskowski, Święto ognia, balet]; • Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska” 1902 t. 3, s. 132–147 [rec. z J. A. Kisielewski, W sieci, Z. Noskowski, Livia Quintilla, I.J. Paderewski, Manru]; • Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska” 1902 t. 4, s. 121–139 [rec. z A. Walewski, Zbyszko i Danusia, E. Brieux, Córki pana DupontCzerwona toga oraz przedstawienia operowe]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1902 nr 2 [rec. z S. Przybyszewski, Złote runo, J. Massenet, Werther]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1902 nr 5, nr 6 [rec. z E. Humperdinck, Jaś i Małgosia, P. Hervieu, Zagadka, S. Krzywoszewski, Piękna ogrodniczka]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1902 nr 9 [rec. z F. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld, Odrodzenie]; • Na estradzie i na scenie, „Tygodnik Ilustrowany” 1902 nr 18 [rec. z Z. Noskowski, Livia Quintilla, O. Ernst, Dyrektor Flachshmann, J.A. Kisielewski, W sieci]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1902 nr 22 [rec. z Z. Mellerowa, Zbyt doświadczony, I.J. Paderewski, Manru]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1902 nr 36 [rec. z A. Walewski, Zbyszko i Danusia oraz debiuty i występy gościnne]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1902 nr 42 [rec. z G. Zapolska, Ahasver, E. Brieux, Czerwona toga, G. Engel, Ponad wodami]

1903

Teatr i muzyka, „Biblioteka Warszawska” 1903 t. 1, s. 119–141 [rec. z Z. Krasiński, Nie-Boska komedia (w teatrze krakowskim) oraz G. Zapolska, Ahasver, Z. Kawecki, Dramat Kaliny, S. Przybyszewski, Dla szczęścia, S. Kozłowski, Luminarz, J. Renard, Marchewka, G. Engel, Ponad wodami, A. Maillart, Dragoni Villarsa, L. Mancinelli, Hero i Leander]; • Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska” 1903 t. 2, s. 113–140 [rec. z S. Krzywoszewski, Małe dusze, A. Mańkowski, Jadzia, A. Kisielewski, Ostatnie spotkanie, H. Sudermann, Niech żyje życie!, R. Wagner, Walkiria oraz omówienie utworów z konkursu dramatycznego, m.in. T. Rittner, Maszyna, S. Brzozowski, Mocarz); • Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska” 1903 t. 3, s. 115–140 [rec. z W. Paliński, W odmęcie, M. Szukiewicz, Odkupienie, Z. Sarnecki, Chopin, S. Wyspiański, Protesilas i Laodamia, M. Maeterlinck, Monna Vanna, C. Saint-Saëns, Samson i Dalila, W. Żeleński, Janek]; • Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska” 1903 t. 4, s. 95–121 [rec. z B. Gorczyński, Noc lipcowa, Z. Przybylski, Dług honorowy, S. Przybyszewski, Matka (zespół łódzki), W. Shakespeare, Opowieść zimowa, A. Capus, Dwie szkoły, E. Humperdinck, Jaś i Małgosia]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr 2 [rec. z Z. Kawecki, Dramat Kaliny, S. Przybyszewski, Dla szczęścia, S. Kozłowski, Luminarz, S. Krzywoszewski, Małe dusze, L. Mancinelli, Hero i Leander]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr 9 [rec. z A. Mańkowski, Jadzia, H. Sudermann, Niech żyje życie! oraz o sztukach nagrodzonych na konkursie dramatycznym]; • Na estradzie i na scenie, „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr 19 [rec. z W. Żeleński, Janek, C. Saint-Saëns, Samson i Dalila, J.A. Kisielewski, Ostatnie spotkanie, M. Szukiewicz, Odkupienie]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr 32 [rec. z W. Paliński, W odmęcie, B. Gorczyński, W noc lipcową, M. Maeterlinck, Monna Vanna]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr 43 [o kryzysie w teatrach warszawskich i rec. z Z. Przybylski, Dług honorowy, A. Capus, Dwie szkoły, A. Fredro, ZemstaPan Benet]; • Na scenie i estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr 52 [rec. z T. Konczyński, Błędne ognie, S. Brzozowski, Mocarz, W. Feldman, Cień, P. Wolff, Tajemnica publiczna, B. Smetana, Sprzedana narzeczona]

1904

Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska” 1904 t. 1, s. 76–104 [rec. z T. Konczyński, Błędne ognie, S. Brzozowski, Mocarz, W. Feldman, Cień, P. Wolff, Tajemnica publiczna, występy zespołu francuskiego G. Leblanc-Maeterlinck i opera włoska]; • Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska” 1904 t. 2, s. 127–152 [rec. z S. Przybyszewski, Śnieg, G. Zapolska, Nieporozumienie, T. Rittner, Maszyna, H. Melcer, Maria]; • Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska” 1904 t. 3, s. 100–129 [rec. z M. Hertz, Ananke, B. Ronikier, Zawód, S. Krzywoszewski, Tęcza, O. Mirbeau, Interes przede wszystkim, H. Ibsen, Jan Gabriel Borkman, H. Lavedan, Margarbia de Priola, G. Orefici, Chopin]; • Dramat i opera, „Biblioteka Warszawska” 1904 t. 4, s. 142–160 [rec. z gw. Kazimierza Kamińskiego i Ireny Solskiej, m.in. C. Karlweis, Bogaty wujaszek oraz z opery, m.in. R. Statkowski, Filenis]; • Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1904 nr 16 [rec. z S. Przybyszewski, Śnieg, G. Zapolska, Nieporozumienie, T. Rittner, Maszyna, S. Krzywoszewski, Tęcza, H. Melcer, Maria]

1905

Na scenie i na estradzie, „Biblioteka Warszawska” 1905 t. 1, 109–137 [stan i reforma teatru, rola krytyki, publiczność oraz rec. z H. Ibsen, Upiory, T. Rittner, Mały domek, S. Kozłowski, Pod okrętem]; • Na scenie i na estradzie, „Biblioteka Warszawska” 1905 t. 2 s. 120–143 [rec. z G. Rovetta, Dwa sumienia, W. Perzyński, Lekkomyślna siostra, B. Gorczyński, Bagienko, F. Wedekind, Duch ziemi, F. Hérold, Zampa, J. Offenbach, Opowieści Hoffmana]; • Literatura czy aktorstwo?, „Biblioteka Warszawska” 1905 t. 3 s. 145–166 [o kryzysie teatrów warszawskich oraz rec. z J.A. Kisielewski, Sonata, J. Żuławski, Eros i Psyche]; • Na scenie i na estradzie, „Biblioteka Warszawska” 1905 t. 4, s. 101–122 [o kryzysie teatrów warszawskich oraz rec. z W. Shakespeare, OtelloKról Lear, S. Kozłowski, Komandor]

1906

Unarodowienie teatrów warszawskich, „Biblioteka Warszawska” 1906 t. 1 s. 121–140 [m.in. o cenzurze teatralnej, repertuarze rodzimym i rec. z J.U. Niemcewicz, Powrót posła, W. Rapacki, Bogusławski i jego scena]; • Między starym a nowym kursem, „Biblioteka Warszawska” 1906 t. 2, s. 111–138 [o reformie teatrów warszawskich i rec. z A. Asnyk, Bracia Lerche; E. Bośniacka, Przeor Paulinów czyli Obrona Częstochowy, G.B. Shaw, Candida, K. Zalewski, Górą nasi!, E. Fabre, Gorączka złota, R. Statkowski, Maria]; • Pod znakiem tymczasowości, „Biblioteka Warszawska” 1906 t. 3 s. 79–103 [o cenzurze teatralnej i rec. z J. Słowacki Nowa Dejanira, S. Kozłowski, Esterka, M. Halbe, Młodość, A. Nowaczyński, Starościc ukarany oraz z występów Moskiewskiego Teatru Artystycznego K. Stanisławskiego]; • Aktualność czy sztuka, „Biblioteka Warszawska” 1906 t. 4 s. 84–102 [rec. z Sz. Asz, Mesjaszowe czasy, P. Langmann, Bartel Turaser, J. Gąsiorowski, Pani Walewska, L. Döczi, Pocałunek, W. Rapacki, Odsiecz Wiednia, O. Wilde, Kobieta bez znaczenia, A. Schnitzler, W matni]

1907

Przyszłość teatru polskiego w Warszawie, „Biblioteka Warszawska” 1907 t. 1 s. 114–141 [sprawa umiastowienia teatrów warszawskich i rec. z J. Słowacki, Lilla Weneda, B. Gorczyński, Inteligent, S. Krzywoszewski, Edukacja Bronki]; • Tragedia naszego teatru, „Biblioteka Warszawska” 1907 t. 2 s. 114–139 [o hegemonii aktorów i rec. z W. Shakespeare, Wesołe kumoszki z Windsoru, S. Kozłowski, Pochodnia, G.B. Shaw, Bohaterzy, H. Bernstein, W szponach]; • Losy sceny dramatycznej w teatrze warszawskim, „Biblioteka Warszawska” 1907 t. 3 s. 116–139 [o sytuacji w teatrach warszawskich i rec. z M. Tatarkiewicz, Kniaź Popiel, A. Fredro, Rewolwer, A. Herman, Piękna pani Hener, H. Sudermann, Łódź kwiatowa, H. Bernstein, Złodziej]; • Chroniczny przełom w teatrze, „Biblioteka Warszawska” 1907 t. 4 s. 124–143 [sytuacja teatrów warszawskich i rec. z G. de Porto-Riche, Rodzina Malefilatre, A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna, J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich, P. Baryka, Z chłopa król, H. Heijermans, Dzień zaduszny]

1908

Rok zmarnowany w teatrach warszawskich, „Biblioteka Warszawska” 1908 t. 1 s. 151–175 [krytycznie o stanie teatrów warszawskich oraz rec. z A. Małecki, List żelazny, E. Grabowiecki, Pohańbiona, G.B. Shaw, Nie można przewidzieć, A Sokołowska, Zmartwychwstanie pieśni, Z. Kawecki, Szkoła, G. Zapolska, Ich czworo, S. Wyspiański, Bolesław Śmiały]; • Pod osłoną literatury, „Biblioteka Warszawska” 1908 t. 2 s. 136–157 [rec. m.in. z O. Wilde, Mąż idealny, G. Clemenceau, Zasłona szczęścia, Z. Kawecki, Gość uparty, A. Śliwiński, Sąd, M. Arnstejn, Królestwo krzywdy, A. Caillavet, R. de Flers, Miłość czuwa, H. Heijermans, Getto]; • Koniec wielkiego sezonu, „Biblioteka Warszawska” 1908 t. 3 s. 110–133 [rec. z H. Heijermans, Siódme przykazanie, S. Przybyszewski, Śluby, O. Wilde, Wachlarz lady Windermere, A. Caillavet, R. de Flers, Nowa Circe, G. Wied, Dwa razy dwa równa się pięć, W. Shakespeare, Hamlet i A. Strinberg Ojciec z gw. Karola Adwentowicza i Stanisławy Wysockiej]; • Siły i środki naszej sceny, „Biblioteka Warszawska” 1908 t. 4, s. 153–180 [o zespole aktorskim teatrów warszawskich i rec. z W. Rapacki, Odbijanego, S. Kozłowski, Hrabina Cosel, F. Molnar, Diabeł, F. Nozière, Chrzest]

1909

Pragnienia i rzeczywistość, „Biblioteka Warszawska” 1909 t. 1 s. 149–173 [rec. z E. Sée, Papla, E. Hartleben, Słowo honoru, K. Hamsun, U wrót królewskich, A. Świętochowski, Aspazja, P. Beaumarchais, Wesele Figara, S. Krzywoszewski, Przywódca, B. Gorczyński, Wyzwanie, G. Zapolska, Skiz, A. Nowaczyński, Smocze gniazdo]; • Przebłyski literackie, „Biblioteka Warszawska” 1909 t. 2, s. 151–175 [o powołaniu J. Kotarbińskiego na kierownika literackiego teatru warszawskiego oraz rec. z B. Gorczyński, Wyzwanie, K. Zalewski, Dla rubla, M. Tamayo y Baus, Żona Joricka, W. Grubiński, Pijani, R. Scheridan, Szkoła obmowy, G. Hauptmann, Kolega Crampton, G.B. Shaw, Lekarz na rozdrożu]; • Helena Modrzejewska, „Biblioteka Warszawska” 1909 t. 2 s. 348–355 [po śmierci aktorki]; • Teatr pogłębiony, „Biblioteka Warszawska” 1909 t. 3 s. 111–133 [o Teatrze Rozmaitości i rec. z J. Słowacki, Beatrix Cenci, G. Thurner, Wielki dziennik, S. Kozłowski, Ewa Frank, F. Duquesnel, Patachon].

Bibliografia przedmiotowa

a) słowniki, bibliografie, repertuary

 • Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana. T. IX, Warszawa 1898 (Piotr Chmielowski, portr.);
 • Orgelbrand, Encyklopedia Powszechna. T. II, Warszawa 1898 (portr.);
 • Rocznik Naukowo-Literacko-Artystyczny (encyklopedyczny) na rok 1905, Warszawa 1905;
 • Polski Słownik Biograficzny, T. 2., Kraków 1936 (Ludwik Simon);
 • Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut. T. 13, Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, Warszawa 1970;
 • Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, Warszawa 1973;
 • Bieńka Maria Olga, Repertuar Warszawskich Teatrów Rządowych 1891–1900, Warszawa 1995;
 • Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 r. T. 4, Wrocław 1996 (wykaz kryptonimów);
 • Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1, A-H., Warszawa 2000;
 • Słownik badaczy literatury polskiej. T. IV, red. Jerzy Starnawski. Łódź 2003 (Edward Kula).

b) opracowania

 • [Dygasiński Adolf], Solista krytyki teatralnej, „Przegląd Tygodniowy” 1884 nr 51;
 • Rębajło [Wiślicki Adam?], Potomstwo Zoila. V. Władysław Bogusławski, „Przegląd Tygodniowy” 1885 nr 29;
 • S., Współcześni estetycy polscy. IV. Władysław Bogusławski, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1886, nr 127 (portr.);
 • Gawalewicz Marian, Bogusławscy. (Trzy pokolenia), „Tygodnik Ilustrowany” 1895, nr 5 (portr.);
 • Kurjer Warszawski. Książka jubileuszowa 1821–1896, Warszawa 1896 (portr.);
 • „Album Teatralne” 1897, t. 2 (biogram W. Bogusławskiego rozpoczyna dział Krytycy teatralni, portr.);
 • Krytyka muzyczna w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1899, nr 3 (portr.);
 • Feldman Wilhelm, Piśmiennictwo polskie 1880–1904. T. 4. Współczesna krytyka literacka w Polsce, Lwów 1905 (w rozdziale „Krytyka teatralna” osobny podrozdział Władysław Bogusławski, s. 351–356);
 • [Kleczyński Jan], Władysław Bogusławski, „Tygodnik Ilustrowany” 1908, nr 8 [art. jubileuszowy];
 • Rabski Władysław, Władysław Bogusławski, „Kurier Warszawski” 1908, nr 40 [art. jubileuszowy]
 • Kozłowski Stanisław, W 70‑tą rocznicę urodzin, „Świat” 1908, nr 8 [portr.];
 • Gawalewicz Marian, Ś.p. Władysław Bogusławski, „Biblioteka Warszawska” 1909, t. 3, s. 388–393;
 • Rzewuski Stanisław, Boguslawski, le Sarcey septentrional, „Comoedia”, 1909 nr 697;
 • Zagórski Adam, Władysław Bogusławski jako krytyk teatru, „Kurier Lwowski” 1909, nr 394;
 • Kotarbiński Józef, Władysław Bogusławski jako krytyk teatralny, „Kurier Warszawski” 1909, nr 228;
 • Secomska Henryka, Aktorzy w pismach krytycznych Władysława Bogusławskiego, [w:] Teatr warszawski drugiej połowy XIX wieku, red. Tadeusza Sivert, Wrocław 1957;
 • Chrząszcz-Przybylska Kalina, Przypomnienie Władysława Bogusławskiego, „Dialog” 1961 nr 1;
 • Secomska Henryka, Władysław Bogusławski – krytyk zapomniany. Wstęp [do:] Władysław Bogusławski, Siły i środki naszej sceny, Warszawa 1961;
 • Secomska Henryka, Aktorzy, krytycy i recenzenci warszawscy okresu przełomu. Wstęp [do:] Władysław Bogusławski, Aktorzy warszawscy. Szkice krytyczne, Warszawa 1963;
 • Świdwińska Zofia, Władysław Bogusławski 1838–1909, [w:] Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 3. Red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1969;
 • Polska myśl teatralna i filmowa. Antologia, red. Tadeusz Sivert i Roman Taborski, Warszawa 1971;
 • Lipski Jan Józef, Warszawscy „pustelnicy” i „bywalscy”, T. 1, Felietoniści i kronikarze 1818–1899, Warszawa 1973;
 • Waszkiel Halina, Stanisław Bogusławski, Warszawa 2010;
 • Dziadek Magdalena, Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914. Czasopisma i autorzy, Cieszyn 2012;
 • Sobieraj Tomasz, Polska krytyka i myśl teatralna w drugiej połowie XIX wieku. Studia i szkice, Kraków 2014 (rozdział: Władysław Bogusławski – koryfeusz polskiej myśli teatralnej, s. 15–57);
 • Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, wybór i oprac. Sabina Brzozowska, Marek Dybizbański, Opole 2016.

Oprac. Barbara Maresz

 

Biogram w Słowniku biograficznym teatru polskiego

BOGUSŁAWSKI Władysław (9 lutego 1839 Warszawa – 18 sierpnia 1909 Warszawa), reżyser.

Był synem Stanisława BogusławskiegpKatarzyny Fröhlich, wnukiem – Wojciecha Bogusławskiego. W 1857 ukończył w Warszawie gimnazjum realne oraz szkołę muzyczną (klasę fortepianu pod kierunkiem Ignacego Dobrzyńskiego). W 1858–63 odbywał uniwersyteckie studia prawno-administracyjne, filozoficzne, literackie oraz muzyczne w Moskwie, Petersburgu, Paryżu, Heidelbergu i warszawskiej Szkole Głównej. Po wybuchu powstania styczniowego wrócił do kraju i objął funkcję referenta prasy zagranicznej w Departamencie Prasowym przy Romualdzie Traugutcie. W procesie Rządu Narodowego w 1864 został skazany na karę śmierci, następnie dzięki staraniom rodziny zamienioną na dożywotnią katorgę, a w końcu na dziesięć lat ciężkich robót w Usolju na Syberii. Po roku przeniesiony do Irkucka, zajmował się tam organizacją życia muzycznego w polskiej kolonii, dając koncerty i lekcje muzyki. Amnestionowany, w początku 1869 wrócił do kraju i objął felieton teatralny i muzyczny w „Kurierze Warszawskim”.

Wychowanek epoki romantycznej, kształtujący poglądy ideowo-artystyczne pod wpływem oświeceniowych, racjonalistycznych tradycji środowiska, wszedł w literaturę w epoce pełnego rozkwitu pozytywizmu. Rozbieżność poglądów ideowo-estetycznych po przeszło dziesięcioletniej nieobecności w kraju była powodem konfliktów młodego krytyka z otoczeniem zarówno literackim jak teatralnym, co odbiło się w sposób decydujący na pierwszym okresie jego kariery. U źródeł estetyki Bogusławskiego odnajdujemy kryteria klasyków warszawskich, skojarzone z wysokim poczuciem narodowej i wychowawczej misji sztuki, przede wszystkim teatru, który uważał za syntezę sztuk. Przed teatrem, jedyną wówczas oficjalną polską placówką kulturalną, zakreślał od początku zbyt rozległe horyzonty i zanadto zobowiązujący w poczuciu ogółu program, w zestawieniu z warunkami kulturalnego zastoju Warszawy lat siedemdziesiątych.

Od 4 maja do 12 grudnia 1876 zajmował stanowisko reżysera dramatu i komedii WTR i „zaczął tworzyć repertuar umiejętnie i celowo, wprowadzał na scenę dzieła Szekspira i Victora Hugo, wyzyskując co się tylko dało w zakresie twórczości oryginalnej”, ale „pod względem fachowym nie był przygotowany do trudnej pracy inscenizacyjnej, do studiowania z aktorami ról i sytuacji” (Józef Kotarbiński: Aktorzy i aktorki). Spotkał się ze zorganizowaną opozycją i bojkotem wpływowej grupy aktorskiej oraz większości prasy warszawskiej i musiał ustąpić z teatru. Owocem tych doświadczeń była wydana w 1879 w Warszawie książka o aktorach lat siedemdziesiątych warszawskiego Teatru Rozmaitości pt. Siły i środki naszej sceny, najpełniejszy dotąd zarys monograficzny aktorstwa tzw. epoki gwiazd. Bogusławski stawiał tu problem „całości” widowiska w teatrze. Poza wartością dokumentacyjną książka stanowi cenną dotąd pozycję ze względu na jej treści teoretyczno-programowe.

Do działalności w teatrze Bogusławski nie wrócił już nigdy, choć np. w 1879 otrzymał propozycję objęcia kierownictwa artystycznego teatru lwowskiego. W 1880 został członkiem komitetu dla zbadania sytuacji teatrów warszawskich; w 1881 wespół z kilkoma czołowymi aktorami projektował w nowo powstałym Teatrze Małym założenie kameralnej sceny doświadczalnej (która byłaby „pepinierą młodych talentów” i szkołą „doborowego repertuaru”); do końca życia uczestniczył w komisjach teatralnych i konkursach dramatycznych. Oceniając trzeźwo „obiektywne warunki” nie kusił się już o reformy podstawowe, z których nie zrezygnował zresztą do końca. Jego recenzje i rozprawy budziły zawsze ferment, wpływały na poglądy i koncepcje gry, o czym świadczą po latach wspomnienia aktorskie. Domagając się pełnej autonomii teatru, za najważniejszy warunek dalszego jego rozwoju uważał unarodowienie scen warszawskiej i stworzenie żelaznego repertuaru dramatu i opery polskiej.

Jako krytyk teatralny, muzyczny i literacki współpracował m.in. z „Kurierem Warszawskim” (1870–87, 1899–1901), „Kurierem Codziennym” (1878, 1887–89), „Tygodnikiem Powszechnym” (1881–1882), „Echem Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym” (1883–84), „Gazetą Polską” (1889–98), „Tygodnikiem Ilustrowanym” (1898–1904), „Biblioteką Warszawską” (od 1890 do zgonu).

W 1885 objął posadę w biurach Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; praca ta dała mu możliwość odbycia licznych podróży teatralnych po Europie. W 1887 opublikował pracę o początkach polskiej sceny narodowej i jej założycielu pt. Wojciech Bogusławski, zamieszczoną jako wstęp do dramatu Stanisława Kozłowskiego Albert wójt krakowski. W tych latach nawiązał stały kontakt z Revue d’Art Dramatique, gdzie w 1889 w nr 8889 zamieścił syntetyczny zarys Le théâtre en Pologne. W 1890 został obok Dionizego Henkla współredaktorem „Biblioteki Warszawskiej”; nawał zajęć sprawił, że ostatecznie przeszedł na uprawiany już do końca życia typ obszernych kwartalnych kronik sprawozdawczych z zakresu teatru, dramatu i muzyki, drukowanych w zeszytach „Biblioteki Warszawskiej”. Należał do przedstawicieli najbardziej twórczej polskiej krytyki teatralnej. Leon Schiller określił go jako „najświetniejszego, najbardziej przygotowanego do swego zawodu i najwnikliwszego krytyka teatralnego w ostatnim dwudziestopięcioleciu ubiegłego i na początku naszego wieku”.

Prócz teatru, który był jego główną pasją, zajmował się publicystyką muzyczną a także krytyką i historią literatury. Był również autorem nowel ogłaszanych w czasopismach i tłumaczył sztuki dramatyczne oraz powieści. Ożeniony był z Julią Norblin (ślub 30 września 1871 w Warszawie).

Bibliografia

Album teatr. II s. 5–6 (il.); Bogusławski: Aktorzy; Bogusławski: Siły i środki (il.); EdS II; G. Korbut: Literatura polska od początków do wojny światowej t. IV, Warszawa 1931 (tu bibl.); Kotarbiński: Aktorzy i aktorki s. 187–190; Kotarbiński: Że świata ułudy s. 162–164; Modrzejewska, Chłapowski: Korespondencja; S. Orgelbrand: Encyklopedia Powszechna t. II, Warszawa 1898 (il); PSB II (L. Simon); Rulikowski: Teatr warsz.; Schiller: Teatr ogromny; Szczublewski: Teatr warsz.; Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustr. t. IX, Warszawa 1893 (P. Chmielowski; tu il.); Biblioteka warsz. 1909 t. III s. 388–393 (M. Gawalewicz); Kur. warsz. 1908 nr 40, 1909 nr 228, 230; Tyg. ilustr. 1908 nr 8; M. Rulikowski: Przypisy do reedycji Sił i środków naszej sceny, zb. M. Rulikowskiego sygn. 55, IS PAN.

◼ Ikonografia

S. Lentz: Portret, olej, ok. 1908 – MN Warszawa; S. Lentz: Portret, rys., karyk., repr. Świat 1908 nr 13; M. Gerson-Dąbrowska: Portret, medalion, 1910 – pomnik nagrobny, Cmentarz Powązkowski Warszawa.

Źródło: Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, PWN, Warszawa 1973.
Zachowano konwencję bibliograficzną i większość skrótów używanych w źródłowej publikacji.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji