Hasła

Trwa wczytywanie

Autor: Ewa Wąchocka

teatr w teatrze

(ang. play within the play, fr. théâtre dans le théâtre, niem. Theater im Theater)

Konstrukcja dramatyczna polegająca na wprowadzeniu do akcji dramatu lub przedstawienia teatralnego innego (oryginalnego lub przytoczonego) utworu dramatycznego (przedstawienia).

Zabieg taki prowadzi do podwojenia rzeczywistości scenicznej, w której ramach pojawia się swoiste odwzorowanie relacji scena – widownia, w efekcie czego publiczność na widowni ogląda jednocześnie spektakl wewnętrzny oraz proces odbioru przedstawiany przez postaci będące widzami tego spektaklu.

T. w t. początkowo był formą obrazującą barokową wizję theatrum mundi (William Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca). W późniejszych czasach topos „teatru świata” ulega modyfikacji, przesuwając się z płaszczyzny transcendentalnej na płaszczyznę społeczną, a t. w t. staje się za

razem narzędziem refleksji na temat sztuki teatru. Podstawą tej konstrukcji są dwie właściwości strukturalne teatru, decydujące o jego specyfice: z jednej strony podwójna komunikacja – między fikcyjnymi postaciami w obrębie świata przedstawionego oraz między sceną a widownią – która dzięki włączeniu w tok akcji innej sztuki zostaje pomnożona o kolejne plany teatralnej fikcji, z drugiej – jednoczesność procesu kreacji i procesu odbioru, która w następstwie wkomponowania tych procesów w przebieg zdarzeń fabularnych staje się istotną częścią teatralnego przekazu. Przez wprowadzenie spektaklu wewnętrznego obie te cechy teatru zostają stematyzowane, co powoduje zintensyfikowanie sytuacji teatralnej, w jakiej znajduje się widz – unaocznienie jego statusu widza.

W perspektywie komunikacyjnej t. w t. jest formą refleksji metateatralnej (por. metateatr), w perspektywie filozoficznej i antropologicznej efektywnym środkiem wypowiedzi o świecie i człowieku; zwykle plany te ściśle przenikają się ze sobą. Zwielokrotnienie i relatywizacja sposobów reprezentacji stają się obrazem złożoności świata; ukazanie działań aktorskich jako elementu przedstawionej rzeczywistości pogłębia świadomość właściwego człowiekowi zmysłu gry, teatralizacji codziennych zachowań, rozmaitych procesów performatywnych – świadomość nieostrej granicy między teatrem a życiem. Figura t. w t. podważa iluzję autonomicznego istnienia świata przedstawionego w dramacie, uruchamiając grę z fikcją teatralną i narzucając dystans. Tworzy wypowiedź teatru o samym sobie – jako sztuce, zdarzeniu społecznym, instytucji; obiektywizuje autorefleksję na temat rządzących nim mechanizmów oraz zasad reprezentacji / kreacji, czyli praktyki symbolicznej teatru.

Ze względu na możliwości kształtowania dyskursu, jak również widowiska teatralnego dramatopisarze europejscy chętnie sięgali po konstrukcję t. w t., w XX w. m.in. Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, Peter Weiss, Jean Genet, Ivo Brešan, Tom Stoppard. W dramacie polskim do charakterystycznych form opartych na zestawieniu dwóch (lub więcej) sztuk, które mogą się łączyć w różne układy o różnym stopniu zespolenia, należą: przedstawienie (Za kulisami Cypriana Kamila Norwida, Wyzwolenie i Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego), próba teatralna (Jasełka moderne Ireneusza Iredyńskiego, Kopciuch Janusza Głowackiego), zestawienie odrębnych sztuk (Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego), wstawienie (Miłość na Krymie Sławomira Mrożka).

Bibliografia

  • Egan, Robert: Drama within Drama: Shakespeare’s Sense of His Art in „King Lear”, „The Winter’s Tale”, and „The Tempest”, New York – London 1975;
  • Kowzan, Tadeusz: L’art en abyme, „Diogène” 1976, nr 96;
  • Nelson, Robert J.: Play within a Play. The Dramatic Conception of His Art: Shakespeare to Anouilh, New York 1971;
  • Schmeling, Manfred: Métathéâtre et intertexte: Aspects du théâtre dans le théâtre, Paris 1982;
  • Świontek, Sławomir: Dialog, dramat, metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego, Warszawa 1999.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji