Artykuły

Dojrzały, ale późno

Garaż Poffszechny ruszył niecały miesiąc temu "Tlenem" Wyrypajewa, w którym Adam Woronowicz i Paulina Holtz w dzie­sięciu songach przedsta­wiali wszystkie możliwe ob­mierzłości tego świata. To wyraźna wskazówka, że no­wa scena Teatru Powszech­nego otwarta jest na mło­dych, a przez to jeszcze zbuntowanych i niepogodzonych.

Drugą premierą w Gara­żu będzie "Podróż do wnę­trza pokoju" jak najbardziej młodego (rocznik 1979) i przebojowego Michała Wal­czaka, nadziei polskiego te­atru. Walczak sam napisał i sam wyreżyserował. Student reżyserii w Akademii Teatralnej jest, jak większość warszawiaków, "elemen­tem napływowym", pocho­dzi z Sanoka, studiował w SGH, zgłębiał wiedzę o te­atrze w Akademii Teatral­nej. Jest już znany jako dramatopisarz i eseista. Debiu­tancką "Piaskownicą" w 2001 roku zwyciężył w konkursie "My na progu nowego wieku" i mógł ją sobie obejrzeć na scenie wałbrzyskiego Teatru Dra­matycznego. "Rzekę" nagro­dzono w konkursie na ko­medię Talia 2001. "Podróż do wnętrza pokoju" wyróż­niono w konkursie Drama­turgicznego Stowarzyszenia Drama i zaprezentowano podczas tegorocznej edycji festiwalu Radom Odważny.

Bohaterem sztuki jest trzydziestoparolatek odby­wający podróż w gtąb sa­mego siebie. Późno dojrze­wał, młode życie trochę prze­spał, dopiero teraz odkry­wa smak i potęgę miłości, zdrady, odpowiedzialności. Doświadcza samotności i wyobcowania. Towarzy­szami podróży są mu przy­jaciel z dzieciństwa, dziew­czyna, dziwny stwór zwany Ojcomatką oraz podejrzani "wygnańcy z teatru".

- Nie chciałbym, żeby szukanie literackich odno­śników i tropów przesłoni­ło odbiór "Podróży..." - mó­wi autor, który podejmuje grę z Witkacym, Gombro­wiczem, Różewiczem. Wszystkie nawiązania poja­wiły się samoistnie. Nie za­mierzałem niczego konte­stować ani za wszelką ce­nę się buntować. Dla mnie najważniejsza jest rozmo­wa z młodą publicznością, ale nie chciałbym też być czytany jako głos jakiegoś pokolenia. Nie piszę w imie­niu ludzi urodzonych w 1979 roku, mój bohater jest prze­cież starszy. Te problemy dotykają wielu osób, nieza­leżnie od daty ich urodze­nia. Bliższe byłoby mi szu­kanie podobieństw w pew­nej formacji społecznej.

W spektaklu występują głównie młodzi aktorzy: Eliza Borowska (debiut), Sylwester Maciejewski, Mi­chał Piela, Paweł Prokopczuk (debiut), Krzysztof Szczerbiński i Marcin Władyniak. Pokolenie senio­rów reprezentuje Włady­sław Kowalski.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji