Artykuły

Horyniec Zdrój. Laureaci 36. Biesiady Teatralnej

Złoty Róg My­śliw­ski Króla Jana, czyli głów­ną na­gro­dę 36. Bie­sia­dy Te­atral­nej w Ho­ryń­cu-Zdro­ju, zdo­był Teatr From Po­land z Częstochowy za spek­takl "Rok 1913". Lau­re­aci ode­bra­li na­gro­dy w nie­dziel­ne po­po­łu­dnie pod­czas gali za­my­ka­ją­cej Bie­sia­dę.

Na­gro­dzo­ny Zło­tym Ro­giem spek­takl wy­re­ży­se­ro­wał sam autor - Ja­ro­sław Fi­lip­ski.

Jak po­in­for­mo­wa­ła Kry­sty­na Juź­wiń­ska z Cen­trum Kul­tu­ral­ne­go w Prze­my­ślu, które jest głów­nym or­ga­ni­za­to­rem Bie­sia­dy, Srebr­nym Ro­giem na­gro­dzo­no Kom­pa­nię Te­atral­ną Mamro z War­sza­wy za spek­takl "Mąż i żona" Alek­san­dra Fre­dry, a Brą­zo­wym Ro­giem - Teatr Pi­ja­na Sy­pial­nia, także z War­sza­wy, za "Wo­de­wil war­szaw­ski" na mo­ty­wach ko­me­dii Fe­lik­sa Scho­be­ra.

W ra­mach Bie­sia­dy przy­zna­no także Misy Bo­ro­wi­ny za do­ko­na­nia in­dy­wi­du­al­ne. Lau­re­ata­mi Zło­tej Misy zo­sta­ły ak­tor­ki: Jo­an­na Gał­dec­ka i Ka­ro­li­na Kogut z Te­atru PID/GIN z Kra­ko­wa oraz re­ży­ser z tego te­atru - Ame­ry­ka­nin Glen Cul­len. Jury na­gro­dzi­ło troje ar­ty­stów za ak­tor­stwo i re­ży­se­rię "Dzban­ka z czar­nej gliny" na mo­ty­wach "Bal­la­dy­ny" Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go.

Zdo­byw­cą Srebr­nej Misy zo­stał Ma­rian Bed­na­rek z te­atru swo­je­go imie­nia z Ryb­ni­ka za re­ży­se­rię spek­ta­klu do słów św. Pawła "Głę­bo­ka wy­so­kość sze­ro­kiej dłu­go­ści". Na­to­miast Brą­zo­wą Misę przy­zna­no ze­spo­ło­wi ak­tor­skie­mu i mu­zycz­ne­mu Te­atru Sa­ty­ry Zie­lo­na Mrówa z Lu­bli­na. Lau­re­aci Rogów i Mis otrzy­ma­li także na­gro­dy pie­nięż­ne.

Jury przy­zna­ło też na­gro­dę spe­cjal­ną - Różę Ho­ry­niec­ką dla Te­atru Mniej­sza Ka­prys o To z Łap za spek­takl "Przy­pad­ki An­to­nie­go C" An­to­nie­go Cze­cho­wa. Róża Ho­ry­niec­ka zo­sta­ła przy­zna­na po raz trze­ci.

Po­nad­to ju­ro­rzy przy­zna­li na­gro­dę rze­czo­wą dla Ka­ro­li­ny Dą­brow­skiej z Te­atru Cen­trum Kul­tu­ry z Ży­rar­do­wa za mo­no­dram "Moda" Bo­hu­mi­la Hra­ba­la, a także dwa wy­róż­nie­nia za spek­ta­kle: dla Te­atru CMD + Di­va­dlo Kusy cukru z miej­sco­wo­ści Żiar nad Hro­nom ze Sło­wa­cji, i dla Agniesz­ki Ol­szew­skiej z Te­atru Pró­bow­nia z Cho­dzie­ży za rolę w "Łysej śpie­wacz­ce" Eu­ge­ne Io­ne­sco.

Swoją na­gro­dę - Ta­lerz Bie­siad­ny Króla Jana - przy­zna­ła też pu­blicz­ność; w jej ple­bi­scy­cie zwy­cię­żył kra­kow­ski Teatr PID/GIN.

Wrę­cze­nie na­gród lau­re­atom na­stą­pi­ło w nie­dziel­ne po­po­łu­dnie pod­czas gali za­my­ka­ją­cej 36. Bie­sia­dę Te­atral­ną w Ho­ryń­cu Zdro­ju.

W te­go­rocz­nej Bie­sia­dzie wzię­ło udział 15 te­atrów ama­tor­skich z całej Pol­ski, któ­rych or­ga­ni­za­to­rzy wy­bra­li z ponad 30 zgło­szo­nych do udzia­łu w im­pre­zie. Po raz pierw­szy w hi­sto­rii Bie­sia­dy w kon­kur­sie wy­star­to­wa­ła także grupa zza gra­ni­cy; był to wy­róż­nio­ny teatr ze Sło­wa­cji.

Ze­spo­ły, któ­rych człon­ka­mi są w więk­szo­ści bar­dzo mło­dzi lu­dzie, za­pre­zen­to­wa­ły się w re­per­tu­arze kla­sycz­nym i współ­cze­snym, w ad­ap­ta­cjach lub na mo­ty­wach ta­kich zna­nych twór­ców jak np.: Ju­liusz Sło­wac­ki, Alek­san­der Fre­dro, An­to­ni Cze­chow, Eu­ge­ne Io­ne­sco, Sła­wo­mir Mro­żek; jak i we wła­snych pro­gra­mach au­tor­skich.

Ich wy­stę­py na sce­nie daw­ne­go te­atru dwor­skie­go Po­niń­skich w Ho­ryń­cu-Zdro­ju (obec­nie Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry) tra­dy­cyj­nie oce­nia­ło pro­fe­sjo­nal­ne jury. W tym roku za­siadł w nim: Łu­kasz Drew­niak, kry­tyk te­atral­ny z Kra­ko­wa; Marta Klu­bo­wicz, ak­tor­ka te­atral­na i fil­mo­wa z War­sza­wy; Ro­bert Ko­no­wa­lik, in­struk­tor te­atral­ny, aktor i re­ży­ser Te­atru FIE­TER z Ozim­ka oraz To­masz Ro­do­wicz, aktor, muzyk, re­ży­ser z Łodzi. Ju­ro­rzy w ra­mach im­pre­zy pro­wa­dzi­li także warsz­ta­ty te­atral­ne i kon­sul­ta­cje.

Oprócz pre­zen­ta­cji kon­kur­so­wych mło­dzi ar­ty­ści wy­stę­po­wa­li też dla miej­sco­wej pu­blicz­no­ści i ku­ra­cju­szy. W Ho­ryń­cu-Zdro­ju jest to prak­tycz­nie je­dy­na w roku oka­zja do obej­rze­nia te­atru "na żywo", dla­te­go spek­ta­kle cie­szą się dużym za­in­te­re­so­wa­niem.

W cza­sie Bie­sia­dy od­by­ły się rów­nież dwa wy­da­rze­nia to­wa­rzy­szą­ce. Pierw­szym z nich było przed­sta­wie­nie w wy­ko­na­niu Te­atru-Stu­dio Har­my­der z Ukra­iny "Wit­ka­cy jest - Wit­ka­ce­go nie ma", na pod­sta­wie ar­ty­ku­łów, wy­wia­dów, wspo­mnień i frag­men­tów dra­ma­tów Wit­ka­ce­go. Wi­dzo­wie mogli też okla­ski­wać Martę Klu­bo­wicz i Ro­ber­ta Mikę w spek­ta­klu "Pan Baron przy­cho­dzi boso i płaci gu­zi­kiem".

Bie­sia­da Te­atral­na w Ho­ryń­cu Zdro­ju to jeden z naj­star­szych (pierw­szy odbył się w 1976 r.) i naj­bar­dziej zna­nych ogól­no­pol­skich prze­glą­dów ma­łych form te­atral­nych. Od lat pro­mu­je naj­lep­szych ama­to­rów, a przede wszyst­kim mło­dych pa­sjo­na­tów sztu­ki Mel­po­me­ny. Na ho­ry­niec­kiej sce­nie pierw­sze kroki sta­wia­ło wielu zna­nych dziś ak­to­rów te­atral­nych i ka­ba­re­to­wych.

Wy­stę­py mło­dych ar­ty­stów oce­nia­li za­wsze wy­bit­ni ju­ro­rzy, wśród nich Alek­san­der Bar­di­ni, Agniesz­ka Osiec­ka, Jo­nasz Kofta, Anna Cho­da­kow­ska, Ga­brie­la Kow­nac­ka, Adam Krecz­mar, Ol­gierd Łu­ka­sze­wicz, Jan Pe­szek, Jo­an­na Szczep­kow­ska, Ka­zi­mierz Ka­czor.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi 36. Bie­sia­dy Te­atral­nej - Kon­fron­ta­cji Ze­spo­łów Te­atral­nych Ma­łych Form są Cen­trum Kul­tu­ral­ne w Prze­my­ślu i Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Ho­ryń­cu-Zdro­ju; ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem im­pre­zę objął mar­sza­łek wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go.

Przez cały rok Ho­ry­niec-Zdrój sły­nie z wy­so­kiej ja­ko­ści bo­ro­wi­ny, wód siarcz­ko­wych i nie­zwy­kłe­go mi­kro­kli­ma­tu.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji