Artykuły

Lunatycy duzi i mali

Towarzyszący przygotowywanej w Teatrze Kameralnym przez Krystiana Lupę premierze "Lunatyków" według Hermana Brocha spektakl "Małych Lunatyków" - zostanie już niedługo po­kazany w hali "Sokoła" przy ulicy Pił­sudskiego. Reżyserem powstającego w gronie młodych krakowskich ar­tystów widowiska jest Grzegorz Horst, który pełni równocześnie rolę asy­stenta Krystiana Lupy.

- Bezpośrednim źródłem inspira­cji do "Małych Lunatyków'' nie. jest tekst Brocha, ale jego odczytanie przez Krystiana. Lupę - mówi młody reżyser. - Nie oznacza to żadnej in­gerencji z jego strony. Posługujemy się scenariuszem Lupy oraz "niego­towymi", ale już przetworzonymi na próbach przez jego aktorów wyobra­żeniami o występujących w ...Luna­tykach" postaciach. Ponieważ jes­tem równocześnie asystentem w spe­ktaklu mistrza, uczestniczę w two­rzeniu tamtego dzieła na próbach. Mój osobisty obraz rodzącego się przedstawienia wzbogacony o zapis niepowtarzalnych, często przypad­kowych zdarzeń, staje się podstawą nowego scenariusza. Nie jest to naśladmowanie, ale nasza teatralna opo­wieść o procesie twórczym towarzy­szącym pracy nad konkretnym dzie­łem scenicznym.

"Małych Lunatyków" rozpocz­nie głos narratora wywołujące­go poszczególne obrazy z "Luna­tyków". Narratorowi głosu uży­czy Krystian Lupa. Materializa­cja następujących po sobie scen wymknie się jednak spod jego kontroli. Nowa sceniczna rze­czywistość zacznie podążać włas­ną drogą. Czasem zadecyduje o tym z pozoru błahy fakt - czyjaś po­myłka, nieprzewidziany gest, opór przedmiotu albo przychodzące nie wiadomo skąd skojarzenie. Główny bohater obu spektakli, August Esch, stanie na granicy świata realnego i scenicznej fikcji. Być może przywoła pominięte w scenariuszu lub całkiem nowe sceny z życia bohaterów powieści a może nie wystarczy mu już te­atralna, "lunatyczna" rzeczywi­stość. Wtedy kreacja postaci będzie miała szansę przemienić się w dramat człowieka.

Pomysł "Małych Lunatyków" zrodził się podczas rozmów reży­sera i jego asystenta na temat scenariusza powstającego na podstawie powieści Brocha. Horst pracuje nad swoim scena­riuszem równolegle z próbami spektaklu Lupy. Jego widowisko będzie więc miało charakter roz­budowanej wypowiedzi o świecie Brocha, kreacji Lupy, dróg, jaki­mi podąża proces twórczy, i pre­zentacji własnej wrażliwości.

Nie bez znaczenia jest też wy­miar promocyjny. Reżyser "Ma­łych Lunatyków" to student re­żyserii krakowskiej PWST, wię­kszość pozostałych twórców wi­dowiska stanowią młodzi absol­wenci bądź studenci szkół arty­stycznych Krakowa.

Wystąpią Roman Gancarczyk jako Esch, Maja Ostaszewska w roli Hentjen oraz Ewa Kaim, Magdalena Cielecka, Dominika Bednarczyk, Tomasz Schimschei­ner, Błażej Wójcik. Radosław Krzyżowski, Krzysztof Zawadzki i Zbigniew Kaleta. Ruch sceniczny zgodziła się opracować Agniesz­ka Łaska. Autorem scenografii jest Marek Zawierucha, za opra­cowanie muzyczne odpowiada Piotr Hałasa. Barbara Hanicka, Krystian Lupa, Marek Braun, Zygmunt Konieczny i Krzysztof Suchodolski tworzy grupę opie­kunów artystycznych.

Spektakle będą się mogły odbyć dzięki życzliwości PWST, Krako­wskiej Fundacji Artystów Teatru, Austriackiego Konsulatu Gene­ralnego i Stowarzyszenia Gimna­stycznego "Sokół". Patronat pra­sowy nad "Małymi Lunatykami" objęła "Gazeta w Krakowie".

Pierwszy spektakl "Luna­tyków" w reż. Krystiana Lupy odbędzie się 11 lutego. Trzy tygodnie później, w pierwszych trzech dniach marca, bezpośre­dnio po spektaklach w "Kame­ralnym", w hali "Sokoła" poka­zani będą "Mali Lunatycy". Bi­lety z "Kameralnego" będą rów­nocześnie obowiązywały w hali "Sokoła". Na razie próby odby­wają się w sali eksperymentalnej PWST przy ul. Warszawskiej, głównie po nocach, ponieważ większość występujących w tym spektaklu aktorów gra wieczorne przedstawienia w krakowskich teatrach. Za próby artyści nie do­stają żadnych honorariów.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji