Osoby

Trwa wczytywanie

Maria Deryng (Derynżanka)

DERYNG Maria, zamężna de Colonna Walewska (25 III 1857 Wilno - 1918 Rosja), aktorka. Była cór­ką - Emila D. i Aleksandry z Wiśniewskich (Wiszniew­skich), siostrą - Bronisława Bronisławskiego. Lata dziecinne spędziła w Wiłuniach, majątku swych dziad­ków na Litwie. W ósmym roku życia przyjechała wraz z rodziną do Warszawy. Do szkół chodziła w Krakowie i w Stanisławowie (i zapewne również w innych miastach galicyjskich w związku ze zmienia­jącymi się miejscami pobytu jej rodziców). Do zawodu aktorskiego przygotowywał ją ojciec. Zaczęła wystę­pować na scenie bardzo wcześnie. Wiadomo np., że już 3 VII 1866 uczestniczyła w Krakowie w zorganizowa­nym przez ojca przedstawieniu dziecinnym, a we wrześniu tego roku w przedstawieniach amatorskich; w 1869-70 grała w t. prywatnym Russockich w Wielicz­ce, m.in. 30 V 1869 Paulinę ("Stary jegomość") w przed­stawieniu na dochód ojca. 28 IV 1870 grała Pazia w "Marii Stuart" J. Słowackiego w amatorskim przed­stawieniu w t. krakowskim. W 1870 zaangażowana zo­stała do t. we Lwowie do tzw. ról naiwnych, na miejsce ustępującej Romany Popiel. Debiutowała na scenie lwow. 28 X 1870 w roli Adrianny ("Pożar w klasztorze") i pozostała tu do końca czerwca 1876. Przez cały pierw­szy sez. grała role naiwnych, m.in. Walentynę ("Po­szukuje się nauczyciela"), Helenkę ("Radcy pana radcy"), Floretkę ("Donna Diana"), Małgorzatę ("Safanduły"). Jak pisał S. Pepłowski, zdradzała już wtedy "talent nie­pospolity" do ról dram. i zamiłowanie do poważnego repertuaru. 29 IX 1871 wystąpiła po raz pierwszy w dramacie, w roli Joanny ("Maria Tudor"). Odtąd za­częto jej powierzać role dram., a także tragiczne. 19 VII 1875 wystąpiła gościnnie w T. Letnim w Warszawie; grała rolę Małgorzaty w scenie więziennej z V aktu "Fausta" i odniosła duży sukces. Wróciła następnie do Lwowa i dopiero w 1876 została zaangażowana do WTR na miejsce wyjeżdżającej do Ameryki Heleny Modrzejewskiej. 30 VI 1876 odbył się ostatni występ D. we Lwowie.
Po raz pierwszy, już jako aktorka WTR, wystąpiła na scenie warsz. 8 VII 1876 w roli Ludwiki ("Intryga i mi­łość"). Objęła w Warszawie po H. Modrzejewskiej czołowe role bohaterek w dramatach i komediach, w których, szczególnie na początku, przyjmowana była entuzjastycznie. "Wstępnym bojem zwyciężyła wszyst­kich, przewyższała nawet swoją poprzedniczkę siłą temperamentu, choć nie dorównywała jej wdziękiem i subtelnością gry" - pisał W. Rapacki. Od 20 VI do 4 VII 1877 odbyła dziewięć gościnnych występów w Krakowie, 29 VI tego roku występowała w Wieliczce, w kwietniu i maju 1878 w t. we Lwowie, a od 13 do 21 XII 1879 z ogromnym powodzeniem w Pradze cze­skiej. Stąd wyjechała do Wiednia i Paryża (brak wiado­mości czy tam grała także). Od 24 I 1880 występowała w Warszawie. W 1882 znowu gościnnie występowała w Pradze (tym razem dwukrotnie - w maju i paździer­niku) oraz w Poznaniu (13-27 IV). 15 i 17 I 1883 wy­stępowała po raz ostatni na scenie; grała w T. Wielkim w Warszawie Marcelinę ("Mieszczanie na prowincji") oraz tę samą rolę, w której tu debiutowała - Małgorzatę ("Faust"). 23 I tego roku odbył się w Warszawie jej ślub z Bogumiłem de Colonna Walewskim, prawnikiem. Po ślubie wyjechali oboje do Piotrkowa; później osied­lili się na stałe w Rosji, początkowo w Ochońsku w guberni permskiej, potem w Kazaniu, Irkucku, wreszcie we Władywostoku. D. odwiedzała niekiedy Polskę i projektowała nawet występy na scenie (w 1888 i 1894 w Warszawie, w 1893 w Krakowie), ale zamierze­nia te nie zostały zrealizowane.
Została przez współczesnych uznana za jedną z naj­lepszych amantek romantycznych, zarówno w tragedii, jak i w komedii. Była średniego wzrostu, wątłej budo­wy; w twarzy dominowały duże, wyraziste oczy. H. Sienkiewicz tak opisywał jej warunki zewnętrzne i grę: "Postać wysmukła, wiotka, ale gibka, rysy wyraziste, z łatwością odbijające wrażenia, głos donośny, pełen owych głębokich drgań, płynących z duszy i trafiają­cych do duszy, a przy tym giętki i dźwięczny"; "w grze nie ma misterności, nie ma drobiazgowego rzeźbienia szczegółów i zwykłych aktorskich efektów. Sposób traktowania szeroki a potężny"; braki techniki "na­gradza pełnia uczucia i niepospolita twórczość", a gra D. "przede wszystkim jest natchnioną" (Gazeta Pol­ska 1875 nr 260). S. Pepłowski opisując jej urodę i głos melodyjny, czysty mezzosopran, "niezwykle silny i dźwięczny", stwierdzał, że z tych wspaniałych wa­runków "artystka po mistrzowsku umiała skorzystać". Do najwybitniejszych jej ról należały m.in. Małgorzata ("Faust"), Ludwika ("Intryga i miłość"), Amalia ("Zbójcy"), Joanna ("Dziewica Orleańska"), Roza ("Lilla Weneda"), Goplana ("Balladyna"), Barbara ("Barbara Radziwiłłówna" A. Felińskiego), Alicja ("Hrabina de Sommerive"); szekspi­rowskie : Ofelia ("Hamlet"), Kordelia ("Król Lear"), Jessyka ("Kupiec wenecki"), Julia ("Romeo i Julia"); komediowe: Klara i Aniela ("Śluby panieńskie"), Aniela ("Wielki czło­wiek do małych interesów"), Zofia ("Przyjaciele"), Helena ("Przed ślubem").
Bibl.: Bogusławski: Siły i środki (il.); EdS IV; Estreicher: Teatra; Fredro na scenie; Got: Teatr Koźmiana; Hann: Shakespeare w Polsce; Kotarbiński: Ze świata ułudy s. 79-80: Modrzejewska, Chłapowski: Korespondencja; Pepłowski: Teatr we Lwowie I; Rapacki: Sto lat (il.); H.Sienkiewicz: Sprawy bieżące, Warszawa 1950 s. 191-192; Szczublewski: Teatr warsz. (il.); Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustr., Warsza­wa 1895 t. XV (W. Rapacki; tu il.); EMTA 1888 nr 261, 262, 1894 nr 546, 551; Gaz. pol. 1875 nr 163, 260 (H. Sienkiewicz); Kłosy 1875 nr 534 (il.), 1880 nr 779; Kur. warsz. 1893 nr 356; Pam. teatr. 1952 z. 2/3 (A. Grodzicki s. 266-268); Tyg. ilustr. 1875 nr 396 (il.); Tyg. powsz. 1877 nr 28, 29 (I. Sewer-Maciejowski); Afisze, IS PAN, Bibl. Ukraińskiej Akademii Nauk Lwów; Chomiński; Jasiński; J. Pini-Suchodolska: Maria Deryng, PIW.
Ikon.: W. Walkiewicz: Portret, lit., Mucha 1876 nr 29; Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa, Muzeum Naro­dowe Praga, zb. J. Gota.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji