Artykuły

Sopot. "Uduszeni modą" w Teatrze Boto

8 czerwca o godz. 19 w Teatrze Boto odbędzie się wernisaż wystawy pt. "Uduszeni modą". Pro­jekt ma na celu przedstawienie wizji świa­ta, któ­ry produkował za szyb­ko i na chwi­lę, nisz­cząc powietrze, swo­je oto­cze­nie i całe ekosystemy. Współautorką projektu jest m.in. Dorota Androsz, aktorka Teatru Wybrzeże.

Głów­nym tema­tem wysta­wy foto­gra­fii i insta­la­cji video jest tworzą­cy się Nowy Czło­wiek w post­ka­ta­stro­ficz­nym świe­cie, zdefor­mo­wa­ny, w trak­cie prze­ista­cza­nia się i uciecz­ki od natury.

Wyko­rzy­sta­ne w pro­jek­cie stro­je pocho­dzą z kolek­cji zainspirowanej sta­dia­mi dez­in­te­gra­cji drze­wa zaata­ko­wa­ne­go przez pasożyt.

Tech­ni­ka two­rze­nia final­ne­go obra­zu pole­ga ukła­da­niu bazy zdjęć za pomo­cą algo­ryt­mu kom­pu­te­ro­we­go, łącząc w sobie kom­po­zy­cje: widzia­ną z odda­li jako 1 obraz i przy zbli­że­niu jako 5'000 do 10'000 obrazów.

Jest to bez­po­śred­nie odnie­sie­nie do dro­bin pla­sti­ku, któ­re nie­zau­wa­żal­nie wchła­nia­ne są przez wszyst­kie orga­ni­zmy żywe.

Autorzy projektu:

Jacek Szycht

Doro­ta Androsz

Justy­na Bartoszewicz

Nata­lia Rejszel

Alek­san­dra Maliszewska

---

Czy ktoś mnie słyszy?

Jest rok 2030. Oca­la­łam. Żyję.

Prze­trwa­li nie­licz­ni, któ­rych orga­ni­zmy oka­za­ły się podat­ne. Chcie­li­śmy mieć wszyst­ko jed­no­ra­zo­we; słom­kę, spodnie i samo­chód. Teraz syn­te­ty­ki mamy we krwi, best­sel­le­rem sta­ły się kre­my na gry­zą­ce tok­sy­na­mi powie­trze. Dzi­siaj już nikt nie nosi ubrań, my sta­li­śmy się nimi.

Nie wiem jak to się sta­ło, że uda­ło mi się prze­trwać. Dzi­siaj w wie­lu miej­scach tem­pe­ra­tu­ra powie­trza wzro­sła do 50 stop­ni, kie­dyś tęt­nią­ce życiem metro­po­lie zamie­ni­ły się w pusty­nie. Żyje­my w małych gru­pach. Trud­no powie­dzieć, czy przy­po­mi­nam jesz­cze człowieka.

Nie wiem czy mnie sły­szysz, ale...

Czy takie­go jutra wycze­ku­jesz? Czy zga­dzasz się na syn­te­tycz­ny świat? Czy wiesz jak oddy­chać dwu­tlen­kiem węgla?

***

Wernisaż 08.06.2019 - 19:00

Teatr BOTO w Sopocie

ul. Boha­te­rów Mon­te Cas­si­no 54B

Wysta­wa potrwa do 8 lip­ca 2019 r.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji