Warunki korzystania

Warunki korzystania

z usługi udostępniania zasobów multimedialnych

1. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie może zdalnie udostępnić materiały multimedialne przekazane przez producenta materiału (dalej: Teatr) do celów naukowych za pośrednictwem serwisu internetowego Encyklopedia teatru polskiego w jednym z niżej wymienionych zakresów użytkowania:

a) wolny dostęp – dla wszystkich użytkowników serwisu,

b) dostęp ograniczony – dla zarejestrowanych użytkowników serwisu,

c) dostęp indywidualny – zastrzeżony przez Teatr dla pojedynczego użytkownika, który po zgłoszeniu się do Instytutu poprzez formularz kontaktowy, otrzyma niedostępny publicznie, aktywny na czas określony, link do materiału multimedialnego.

2. Dostęp do usługi, która polega na nieodpłatnej prezentacji materiału multimedialnego uzyskiwany jest przez użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www serwisu Encyklopedia teatru polskiego. Z chwilą skorzystania z usługi pomiędzy Instytutem i użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku użytkownik korzystając z usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Warunków korzystania z serwisu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

Aktywacja materiału przez użytkownika jest równoznaczna z udzieleniem licencji niewyłącznej przez Instytut lub Teatr na korzystanie przez użytkownika z materiału na zasadach określonych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi.

3. Użytkownik serwisu internetowego Encyklopedia teatru polskiego korzysta z materiałów multimedialnych w serwisie na podstawie umowy licencyjnej zawieranej przez Teatr jako producenta materiału lub Instytut jako dostawcę usługi udostępniania.

4. Umowa licencyjna zawierana jest między Teatrem jako licencjodawcą oraz Użytkownikiem jako licencjobiorcą. Instytut jako właściciel serwisu nie jest stroną licencji pomiędzy użytkownikiem a Teatrem, chyba że umowa dotyczy materiałów, których producentem lub współproducentem jest Instytut. Wyłączną odpowiedzialność za każdy materiał, zawarte w nim treści oraz  gwarancje prawidłowego korzystania  z materiału oraz za wszelkie roszczenia użytkownika lub innej osoby związane  materiałem ponosi Teatr.

5. Licencja upoważnia użytkownika serwisu internetowego Encyklopedia teatru polskiego do korzystania z materiału/-ów na żądanie w miejscu i czasie przez siebie wybranym w formie transmisji internetowej w technologii przesyłu strumieniowego, bez możliwości zwielokrotniania materiału/-ów i bez możliwości korzystania w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej i komercyjnej. Licencja udzielana jest na czas trwania umowy i jest licencją niewyłączną.

6. Licencja upoważnia użytkownika do korzystania z materiału/-ów bez ograniczeń terytorialnych, z wyłączeniem materiałów które mogą być dostępne tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, utrwalać, modyfikować, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać i prezentować materiału, w całości bądź we fragmentach.

8. Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń Teatru, Instytutu oraz osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek niewłaściwego korzystania z materiałów.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji