Hasła

Trwa wczytywanie

Autor: Joanna Krakowska

socrealizm

Synonim: realizm socjalistyczny

Kierunek w sztuce, metoda twórcza, a zarazem system podporządkowania twórców polityce państwa i ideologii komunistycznej. Termin używany w Związku Radzieckim od 1932 roku z inspiracji Józefa Stalina. Dwa lata później na Zjeździe Pisarzy Radzieckich w Moskwie proklamowany jako oficjalna doktryna państwowa. Początkowo socrealizm odnosił się do literatury, później jego założenia rozszerzono na wszystkie dziedziny sztuki.

Wacław Dobrowolski (1890–1969), „Armia pokoju”, olej, płótno, po 1950.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Twórczość artystyczna miała być zrozumiała, zaangażowana, trzymać się realiów społecznych i przedkładać treść nad formę. Socrealizm przeciwstawiano przy tym innym, zwalczanym oficjalnie nurtom w sztuce – zarówno naturalizmowi, jak i abstrakcjonizmowi, czyli „burżuazyjnej dekadencji” i „formalistycznym wynaturzeniom”.

Socrealistyczny mural w Warszawie. Fot. Gerald Howson, 1959. 

W myśl założeń socrealizmu twórczość artystyczna miała służyć budowie socjalizmu, przedstawiać rzeczywistość realistycznie i komunikatywnie dla masowego odbiorcy, zgodnie z wizją i ideologicznymi wymogami rządzącej partii, a zarazem z patosem sprzyjającym jej funkcjom propagandowym. Dzieło socrealistyczne miało uwzględniać typowość opisywanych sytuacji, cechować się dbałością o realistyczne obrazowanie, wytyczać jasne granice między dobrem a złem, przedstawiać ideologiczne motywacje i zawierać przesłanie dydaktyczne.

Teatr Ludowy w Nowej Hucie przed otwarciem (listopad 1950).

Architektura miała być monumentalna, a w sztukach plastycznych pożądane było nawiązywanie zarówno do klasycyzmu, jak i do ludowości. Dzieła socrealistyczne miały mówić o ludziach pracy, o ich życiu i zmaganiach dotyczących spraw produkcyjnych, walki klasowej, sojuszu robotniczo-chłopskiego etc.

Do połowy lat pięćdziesiątych socrealizm miał status obowiązującej doktryny artystycznej i wyznaczał politykę kulturalną w Związku Radzieckim, a po drugiej wojnie światowej także w innych krajach obozu socjalistycznego. W Polsce zdominował politykę kulturalną i znalazł powszechne odbicie w sztuce po 1949 roku. Tego roku właśnie odbyła się bowiem seria ogólnopolskich konferencji poświęconych poszczególnym dziedzinom sztuki, podczas których władze zapoznawały artystów z założeniami socrealizmu: 20–23 stycznia – zjazd literatów w Szczecinie; 12–13 lutego – zjazd plastyków w Nieborowie; 18–19 kwietnia – narada teatralna w Oborach; 5–8 sierpnia – konferencja kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim; 19–22 listopada – zjazd filmowców w Wiśle.

W polskim życiu teatralnym doktryna socrealistyczna zakładała upowszechnienie i masowy dostęp do sztuki teatralnej, czemu sprzyjać miały niskie ceny biletów i organizacja widowni zbiorowej oraz upaństwowienie scen, którym zapewniono stałe finansowanie. Centralizacja umożliwiała państwu pełny nadzór ekonomiczny, personalny, ideologiczny i repertuarowy nad teatrami. Od teatru oczekiwano zaangażowania w propagowanie socjalizmu, budzenia wiary w postęp ludzkości i zrozumienia dla polityki państwa. Doprowadziło to do drastycznego ograniczenia repertuaru, gdyż klasyka polska oraz obca, a także współczesna dramaturgia zachodnia zdaniem władz nie spełniały tych oczekiwań. Nadzieję na skuteczne wprowadzanie do teatru socrealizmu pokładano zatem w nowej dramaturgii, wierząc, że nowe treści przyniosą automatycznie nową konwencję teatralną. Prawodawcy socrealizmu nie zdołali bowiem sformułować postulatów estetycznych pod adresem twórców teatralnych, a jedynie postulaty ideologiczne pod adresem dramatopisarzy. Ich realizację stanowił plon Festiwalu i Konkursu Polskich Sztuk Współczesnych w 1951, będący szczytowym osiągnięciem socrealizmu i kulminacją jego ofensywy w polskim teatrze. Sztuki zwane „produkcyjniakami” pisane według jednego schematu okazały się jednak niezadowalające nawet dla entuzjastów doktryny.

„Brygada szlifierza Karhana”,
reż. Kazimierz Dejmek, Teatr Nowy, Łódź, prem. 12 listopada 1949.
Na zdjęciu: Janusz Warmiński, Janusz Kłosiński, Tadeusz Minc, Bronisława Bronowska-Woźniak, Adam Daniewicz.
Fot. M. Frankfurt

Za sztandarowy i programowy spektakl teatru socrealistycznego uważana jest Brygada szlifierza Karhana czeskiego autora Vaška Káni w Teatrze Nowym w Łodzi, której premiera odbyła się 12 listopada 1949 roku. Zbiorowa reżyseria, tematyka produkcyjna, metoda pracy oparta na systemie Stanisławskiego oraz bezpośredniej obserwacji życia i pracy robotników, zaangażowanie ideologiczne i entuzjazm zespołu – mogłyby mieć być może charakter wzorcotwórczy. Entuzjazm ów jednak nie przeniósł się na inne sceny, które w stosunku do socrealizmu stosowały rozmaite uniki lub realizowały sztuki produkcyjne bez zaangażowania, a zarazem bez frekwencyjnego powodzenia.

Apogeum socrealizmu w Polsce przypada na lata 1950–1953. Krótko po śmierci Stalina pojawiły się pierwsze symptomy odwilży, a wraz z nią krytyka i odchodzenie od doktryny socrealistycznej.

Bibliografia

  • Dudzik, Wojciech: Czterdzieści lat temu, czyli przełom, „Dialog” 1989, nr 5;
  • Fik, Marta: Czy warto pisać o socrealizmie?, w: tejże, Autorytecie wróć?, Warszawa 1997;
  • Godlewska, Joanna: Schematy schematyzmu, „Dialog” 1983, nr 4;
  • Jarmułowicz, Małgorzata: Sezony błędów i wypaczeń, Gdańsk 2003;
  • Kelera, Józef: Socrealizm w dramacie 1949–1954, „Dialog” 1989, nr 5;
  • Koecher-Hensel, Agnieszka: Między umownością a realizmem. O scenografii polskiej lat 1944–1954, „Pamiętnik Teatralny” 2008, z. 3-4;
  • Krakowska, Joanna: PRL. Przedstawienia, Warszawa 2016. 

Brygada szlifierza Karhana w „Polskiej Kronice Filmowej”

Polska Kronika Filmowa 16/50, źródło: www.repozytorium.fn.org.pl

 

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji