Hasła

Trwa wczytywanie

Autor: Barbara Osterloff

szkolnictwo teatralne

System obejmujący instytucje edukacyjne, których zadaniem jest kształcenie artystów teatru (głównie aktorów i reżyserów), zasady organizacyjne dotyczące kierunków i programu kształcenia oraz całokształt zagadnień związanych z uczelniami teatralnymi – utrzymywanymi ze środków prywatnych bądź publicznych. Szkolnictwo teatralne oparte jest na wielowiekowej tradycji, której podstawę stanowi bliski związek z praktyką, relacje typu mistrz – uczeń.

Pierwsze placówki przygotowujące kandydatów na scenę powstały w Europie w XVIII w.: we Francji (paryska École Royale de Chant et de Déclamation, 1784) i w Rosji (szkoła kształcąca m.in. aktorów w Petersburgu, 1779), co wiązało się z rozwojem stałych teatrów publicznych.

Początki polskiego szkolnictwa teatralnego

Dzieje polskiego szkolnictwa teatralnego rozpoczyna powołanie przez Wojciecha Bogusławskiego kształcącej aktorów Szkoły Dramatycznej, która od 4 czerwca 1811 działała przy Teatrze Narodowym jako „instytucja kontrolowana i subwencjonowana przez rząd, co dało jej wysoką rangę” [Wilski 1978: 26]. Była to placówka o nowoczesnym programie nauczania, obejmującym nie tylko przedmioty praktyczne (wymowa, mimika, deklamacja, muzyka, taniec), lecz również ogólnokształcące (np. „język ojczysty” i języki obce, historia powszechna, „dzieje narodu polskiego”). Funkcjonowała z przerwami do 1868, przekształcana organizacyjnie i programowo m.in. pod kierownictwem Ludwika OsińskiegoKarola Kurpińskiego. Rzemiosła scenicznego i prawidłowej wymowy uczyli tutaj wybitni artyści warszawskiej sceny: Bonawentura Kudlicz, Wincenty Rapacki, Jan Tomasz Seweryn Jasiński, Leontyna Halpertowa, Jan Królikowski, Józef Rychter, Jan Chęciński.

Tradycję warszawskiego szkolnictwa teatralnego podtrzymywały w drugiej połowie XIX i w pierwszych dekadach XX w. kolejne instytucje edukacyjne: prywatna Szkoła Dramatyczna Emila Derynga (1878-1883), Klasa Dykcji i Deklamacji przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym (1889-1916), Szkoła Aplikacyjna Warszawskich Teatrów Rządowych (1908-1914), Warszawska Szkoła Dramatyczna przy Teatrach Miejskich (1916-1921, od 1919 subwencjonowana przez Ministerstwo Sztuki i Kultury).

PIST i „Reduta”

31 marca 1935 – otwarcie siedziby PIST przy ul. Trębackiej 10 – uroczystość w sali teatralnej. Widoczni m.in.: dyrektor Rostkowski, prezes ZASP Józef Śliwicki, ks. Jan Lorek, wiceminister WRiOP Bronisław Żongołłowicz, Aleksander Zelwerowicz, dyrektor Departamentu Sztuki w Ministerstwie WRiOP Władysław Zawistowski. Źródło: NAC

Instytucją finansowaną przez państwo – czego środowisko teatralne domagało się na III Walnym Zjeździe ZASP-u w marcu 1921 – był także Oddział Dramatyczny przy Warszawskim Konserwatorium Muzycznym, powołany 4 lipca 1921 pod kierownictwem Stanisławy Wysockiej (która unowocześniła kształcenie, wprowadzając rozbudowany program zajęć ruchowych), w 1932 przekształcony w Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej (PIST), samodzielną (lecz bez praw akademickich) uczelnię podległą Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Instytut miał dwa wydziały: Sztuki Aktorskiej (od 1932), którym kierował Aleksander Zelwerowicz, i Sztuki Reżyserskiej (od 1933), kierowany przez Leona Schillera. Kadra pedagogiczna PIST-u składała się z wybitnych praktyków teatru i badaczy, którzy w kształceniu przyszłych aktorów, reżyserów i scenografów realizowali swoje autorskie programy nauczania (Stanisław Stanisławski, Stanisława Wysocka, Stefan Jaracz, Jadwiga Turowicz, EdmundMaria Wiercińscy, Aleksander Węgierko, Karol Borowski, Jerzy Stempowski, Aleksander Hertz, Bohdan Korzeniewski, Tymon Terlecki). PIST miał przełomowe znaczenie dla polskiego szkolnictwa teatralnego – określił programowe fundamenty nowoczesnego kształcenia dla teatru, zachowane w edukacji do dzisiaj; wykształcił pokolenie ludzi teatru, którzy w swojej działalności odwoływali się do zdobyczy Wielkiej Reformy Teatru.

Odmienny model kształcenia aktorów, oparty na systemie studyjnym, utrwaliła w okresie międzywojennym Reduta, zwłaszcza w ramach Instytutu Reduty, działającego pod kierunkiem Juliusza OsterwyMieczysława Limanowskiego.

Po drugiej wojnie światowej

Podczas okupacji PIST działał w konspiracji; w 1945 został reaktywowany przez Zelwerowicza w Łodzi. Po likwidacji PIST-u w 1946 Minister Kultury i Sztuki powołał Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie z tymczasową siedzibą w Łodzi, pierwszą w Polsce placówkę kształcenia teatralnego o statusie uczelni wyższej, w 1949 przeniesioną do stolicy, gdzie szkolnictwo teatralne odradzało się w efemerycznych instytucjach edukacyjnych, jak np. Miejska Szkoła Dramatyczna Janusza Strachockiego, Warszawska Państwowa Szkoła Dramatyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska. Połączenie ostatniej z nich z PWST w 1950 zamknęło ostatecznie burzliwy okres instytucjonalnych przekształceń warszawskiego szkolnictwa teatralnego.

W 1946 powstała Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, która obecnie ma filie we Wrocławiu i Bytomiu. Kontynuatorką utworzonej w 1949 Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Łodzi jest obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera. Od 1996 warszawska PWST im. Aleksandra Zelwerowicza jako jedyna w Polsce ma status Akademii Teatralnej z wydziałami: Aktorskim, Reżyserii, Wiedzy o Teatrze i Sztuki Lalkarskiej (filia w Białymstoku). Poza tymi instytucjami w Polsce działają szkoły prywatne / niepubliczne (np. Lart Studio w Krakowie), kształci się też aktorów w studiach istniejących przy zespołach teatralnych (np. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie) lub instytucjach teatralnych (Akademia Praktyk Teatralnych Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice). Polskie szkolnictwo teatralne jest zdominowane przez uczelnie państwowe, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra sztuki.

Bibliografia

 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza. 75 lat kształcenia dla teatru, Warszawa 2007;
 • Dwóchsetlecie Szkoły Dramatycznej w Warszawie 1811-2011, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Warszawa 2011;
 • Mrozińska, Stanisława: Szkoła Leona Schillera. PWST 1946-1949, Wrocław 1972;
 • „Pamiętnik Teatralny” 1995, z.1-2;
 • Schiller, Leon: Referat programowy Zjazdu, „Scena Polska” 1936 [Pamiętnik Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu ZASP];
 • Szletyński, Henryk: Szkoła Dramatyczna Wojciecha Bogusławskiego, „Pamiętnik Teatralny” 1954, z. 3-4;
 • Warszawska Szkoła Teatralna. Szkice i wspomnienia, Warszawa 1991;
 • Wilski, Zbigniew: Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944, Wrocław 1978;
 • Zelwerowicz, Aleksander: Program nauki na Wydziale Sztuki Aktorskiej PIST, „Scena Polska” 1936;
 • Zelwerowicz, Aleksander: Szkolnictwo teatralne w okresie międzywojennym i w Polsce Ludowej, „Pamiętnik Teatralny” 1968, z. 3;
 • Wierciński, Edmund: Program nauki na Wydziale Sztuki Reżyserskiej PIST, „Scena Polska” 1936.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji