Autorzy

Trwa wczytywanie

Adam Krechowiecki

Pseud. Bukatko Adam, Marjan, Daniłowicz Wratysław, Pręcki Kazimierz, krypt. A. K., K.

Dziennikarz, redaktor, pisarz, tłumacz, krytyk literacki, krytyk teatralny.

Syn Jana, ziemianina, uczestnika powstań listopadowego i styczniowego, i Seweryny z Przygodzkich. Uczył się w gimnazjum w Żytomierzu. Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Lwowskim podjął pracę w namiestnictwie, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery biurokratycznej, uwieńczonej w 1902 tytułem radcy dworu. Pisał poczytne powieści historyczne i współczesne oraz rozprawy historycznoliterackie (m.in. O Cyprianie Norwidzie, 1909). Był prezesem Towarzystwa Dziennikarzy Polskich (1901–1918), wiceprezesem Kółka Mickiewiczowskiego (1893–1899) i aktywnym działaczem komitetu budowy pomnika wieszcza we Lwowie. W uznaniu zasług z okazji 25-lecia jego pracy redakcyjnej w 1908 wydano księgę pamiątkową, w której rozprawy i utwory literackie zamieścili przyjaciele i współpracownicy, m.in: Władysław Bełza, Bronisław Gubrynowicz, Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz, Gabriela Zapolska.

Z teatrem wiązały Krechowieckiego różne funkcje: był cenzorem sztuk teatralnych przy namiestnictwie, członkiem komisji teatralnej Wydziału Krajowego, jurorem w konkursach dramatycznych oraz autorem dramatów Jeden dzień (1902), My (1907) i Syn królewski (1909), wystawionych w teatrze lwowskim. W fotelu recenzenta zasiadał regularnie od 1883, kiedy to objął redakcję urzędowego dziennika „Gazeta Lwowska”, do końca 1905 (z przerwą w sezonie 1901/1902). Jego zasługą było wprowadzenie na łamy pisma stałego działu teatralnego, który zasilał recenzjami z niemal każdej lwowskiej premiery: najpierw anonimowymi lub sygnowanymi znakiem ***, a od 1900 podpisywanymi pełnym nazwiskiem. Sporadycznie zamieszczał również szkice oraz recenzje książek o teatrze.

Był jednym z najbardziej znamienitych krytyków pozytywistycznych w Galicji. Wypełniał zadania recenzenta z ambicją bezstronnej (sine ira et studio) krytyki, która miała służyć dyrekcji teatru, autorom sztuk i publiczności, a w szerszej perspektywie przyczyniać się do rozwoju sceny narodowej. Działalność recenzencką traktował więc jako swego rodzaju misję i służbę narodowi i sztuce. Od krytyka wymagał gruntownego wykształcenia literackiego, znajo¬mości literatury dramatycznej i dobrego rozeznania w zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa teatralnego. Sam miał w tym zakresie doskonałe przygotowanie. Jego poglądy na teatr ukształtowała lektura pism Hipolita Taine’a – przedstawiciela filozofii idealistycz¬nej oraz polskich publicystów doby pozytywizmu: Józefa Narzymskiego, Henryka Struvego, Stanisława Koźmiana i Józefa Kotarbińskiego. Podobnie jak oni, uważał teatr za świątynię sztuki, z której widz wynosi wrażenia piękna, artyzmu i prawdy. Twierdził także, że teatr powinien przedstawiać życie i obyczaje społeczeństwa, w którym funkcjonuje.

Recenzje Krechowieckiego odznaczają się solidnością, znajomo¬ścią przedmiotu, dyscypliną językową, elegancją stylu i tonu, czasem dyskretnym dowcipem – trudno je jednak określić mianem nowatorskich czy inspirujących. Na tle innych sprawozdań jego obszerne, kilkukolumnowe (czasem nawet drukowane w dwu kolejnych numerach) teksty wyróżniały się objętością. Podzielając typowy dla epoki pogląd, że powinnością teatru jest wierna wystawa sceniczna dzieła dramatycznego – właśnie nim był najbardziej zainteresowany. Większą część recenzji z premier poświęcał na szczegółową analizę dramatu, poczynając od streszczenia („szkieletu”) i tezy, po ocenę wartości artystycznej. Rozpatrywał utwór na tle całego dorobku autora, odszukiwał wątki i motywy w twórczości innych literatów. Nie pochwalał adaptacji utworów niescenicznych, będących odstępstwem od owej zasady wierności autorowi i dziełu. Czasem zwracał też uwagę na walory polskiego przekładu. Wobec tej partii recenzji, będącej swego rodzaju studium literackim stanowiącym około 2/3 tekstu, omówienie przedstawienia, na które składało się kilka konwencjonalnych zdań o grze aktorów, reżyserii i dekoracjach, wypadało dość skromnie.

Aktorstwo i reżyseria zajmowały go bardziej w przypadku sztuk granych już od lat na lwowskiej scenie lub gościnnych występów znanych aktorów, m.in. Heleny Modrzejewskiej, Józefa Kotarbińskiego, Marii Wisnowskiej. Dobre aktorstwo oznaczało według niego umiejętność zagrania roli zgodnie z duchem i literą dramatu. Znów więc wychodził od analizy literackiej, by objaśnić autorską koncepcję postaci, a następnie śledził, czy aktor stworzył kreację odpowiadającą intencjom autora, bez odstępstw, innowacji i improwizacji. Zwracał przy tym uwagę na wiele aspektów: postawę, ruch, dykcję, mimikę, głos, kostium. Chwalił aktorów „żyjących życiem odtwarzanej postaci”, grających „z naturalnością i prawdą”. Takie określenia, jak: „pojęła wiernie charakter postaci”, „schwyciła ton właściwy”, „stworzyła postać pełną prawdy” – oznaczały jego najwyższe uznanie. Miał je np. dla Modrzejewskiej, która ujmowała go zdolnością identyfikacji z postacią i tak naturalną grą, że widz odbierał jej kreacje jako prawdę. Krytyk namawiał aktorów do nieustannego studiowania życia, by ich interpretacje sceniczne odpowiadały rzeczywistości, jednak zauważał przy tym, że realizm sceniczny nie powinien zbliżać się do trywialności i przekraczać granic estetyki (np. w scenach bólu i płaczu). Choć doceniał talent Sary Bernhardt, nie był wielbicielem jej naturalistycznego stylu gry, będącego często fotograficznym odbiciem brzydoty. Podobnie jak naturalizmu, nie akceptował maniery, afektacji i przesady w grze.

O reżyserii pisał rzadziej, lecz z wzrastającą świadomością jej roli. Uznawał konieczność „należytego wyćwiczenia”, czyli odpowiedniej liczby prób pod opieką dobrego reżysera, a aktorom zalecał stosowanie się do jego rad. Zachowując w pamięci oglądaną w 1885 inscenizację meiningeńczyków Wilhelma Tella, w której zachwyciły go realistyczne aktorstwo, sztuka mówienia wiersza, a przede wszystkim organizacja scen zbiorowych – oczekiwał od reżyserów, że mając na uwadze całość przedstawienia, którą nazywał „systemem w układzie przedstawienia” bądź „ensamblem”, przy obsadzaniu ról nie będą ulegać gwiazdorskim ambicjom aktorów, lecz kierować się względami artystycznymi. Takie starania zauważył już po pierwszym sezonie dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego w teatrze lwowskim (1900/1901), chwalił więc dyrektora i czołowych aktorów, którzy godzili się występować w scenach zbiorowych lub małych rolach.

Niejednokrotnie – zwłaszcza przy okazji rozpoczęcia bądź zakończenia sezonu –wypowiadał się o repertuarze. Uważał, że teatr lwowski, który dzięki liberalnej polityce Austro-Węgier przejął zadania sceny narodowej, najczęściej i z największą starannością wystawiać powinien sztuki polskie, zarówno te odwołujące się do historii i tradycji, jak i przedstawiającego współczesne problemy społeczeństwa. Wysoko umieszczał również najnowsze dzieła obce, reprezentujące aktualne tendencje w literaturze i odpowiedni poziom artystyczny. Wychodząc z tych założeń, jako cenzor zezwalał na wystawianie dramatów modernistycznych, nawet tych kontrowersyjnych pod względem obyczajowym. Zaprzyjaźniony z Tadeuszem Pawlikowskim, akceptował jego politykę repertuarową, dopuścił na scenę m.in. Złote runo Stanisława Przybyszewskiego (1901) i Młodość Maxa Halbego (1901), a oponentów przekonywał, że teatr nie powinien szerzyć zgorszenia i przekraczać norm estetyki, nie jest jednak szkołą moralności. Również jako recenzent podchodził do sztuk współczesnych bez uprzedzeń i nie odmawiał autorom talentu, lecz konserwatyzm i tradycjonalizm przekonań oraz pozytywistyczny ogląd sztuki powodowały, że nie był szczególnym entuzjastą literatury modernistycznej. W Złotym runie ocenił np. negatywnie ponurą atmosferę i fatalizm losów bohaterów, zaś Wesele Wyspiańskiego, przy całym szacunku dla piękna poezji i głębi myśli autora, ganił za brak respektu dla reguł dramatycznych i twierdził wręcz, że nie jest dramatem.

 

Krechowiecki był we Lwowie postacią znaną i poważaną. Trudno dziś ocenić, w jakim stopniu jego warsztat recenzencki był inspirujący dla innych krytyków, najlepiej oddać głos jednemu z nich, utrzymującemu, że Krechowiecki: „Pokazał jak powinno się pisać oceny teatralne, wychował całe pokolenie następców, którym wpoił miłość do sztuki scenicznej, zrozumienie jej. Jego felietony teatralne były swojego czasu wskazówką i probierzem sceny lwowskiej” (Orski, „Tygodnik Teatralny” 1912 nr 17). Jeśli dodać do tego fakt, że również jako cenzor i członek komisji teatralnej Krechowiecki zabierał głos w kwestiach repertuarowych i artystycznych – można twierdzić, że miał ogromny wpływ na kształt lwowskiej sceny.

Bibliografia przedmiotowa

a) opracowania ogólne: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, T. 5: U–Ż, uzupełnienia, indeksy (koordynacja całości Roman Loth), Warszawa 2004; Obraz literatury polskiej XIX i XX w., S. IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, T. 3., Warszawa 1969 (W. Billip); Polski Słownik Biograficzny, T. 15 Wrocław 1970 (A. Jopek);

b) opracowania szczegółowe: Adamowi Krechowieckiemu, Lwów 1908; H. Cepnik, Adam Krechowiecki. Sylwetka jubileuszowa, Lwów 1908; „Gazeta Lwowska” 1919 nr 148 [tu m.in.: J. Koller, Adam Krechowiecki a teatr lwowski; M. Szydłowska, Adam Krechowiecki – krytyk przełomu epok, [w:] Polska krytyka teatralna w XIX wieku, pod red. E. Udalskiej, Warszawa 1994; Eadem, Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej 1860-1918, Kraków 1995; Eadem, Adam Krechowiecki – sylwetka cenzora lwowskiego, [w:] Teatr polski we Lwowie, pod red. L. Kuchtówny, Warszawa 1997.

Bibliografia podmiotowa

Wykaz recenzji Adama Krechowieckiego sporządzono na podstawie zestawienia Władysława Staniszewskiego: Bibliografia prac Adama Krechowieckiego w 25 rocznikach „Gazety Lwowskiej” (1 czerwca 1883 do 31 maja 1908 r.), [w:] Adamowi Krechowieckiemu [księga jubileuszowa], Lwów 1908, s. 267–308.

Zapisy Staniszewskiego porównano z wykazem recenzji teatralnych zamieszczonych w opublikowanych repertuarach lwowskich (A. Marszałek, Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1881–1886, Kraków 1993; B. Maresz, M. Szydłowska, Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1886–1894, Kraków 1993; Eaedem, Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1894–1900, Kraków 2005; Eaedem, Repertuar teatru polskiego we Lwowie. Teatr Miejski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1886–1894, Kraków 2005), co pozwoliło uzupełnić Bibliografię o kilka pozycji podpisanych symbolem ***. Trzeba jednak zauważyć, że poniższy wykaz może być niekompletny, gdyż wiele sprawozdań w „Gazecie Lwowskiej” ukazało się anonimowo.

Wszystkie zapisy zweryfikowano na podstawie oryginalnych recenzji odszukanych w rocznikach „Gazety Lwowskiej” ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, dostępnych obecnie w wersji zdigitalizowanej na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

Bibliografia recenzji teatralnych publikowanych w „Gazecie Lwowskiej” (1883–1908)

1883

[niepodpisana], Teatr. („Pan Cheribois”, komedia w trzech aktach z francuskiego Ludwika Davyl. Inne przedstawienia w ubiegłym tygodniu. Pożegnanie i powitanie), „Gazeta Lwowska” 1883, nr 281; ***, Teatr. („Fortel Artura”, komedia w 3 aktach Alfreda Duru i Henryka Chivot. Występy gościnne pani Dowiakowskiej. „Eliasz”, wielkie oratorium F. Mendelssohna-Bartholdy), „Gazeta Lwowska” 1883, nr 287; ***, Teatr. („Fedora”, dramat w 4 aktach W. Sardou. „Rodzina Furyozów”, krotochwila w 4 aktach ze szwedzkiego. „Cyrulik Sewilski”, opera Rossiniego; pierwszy występ p. Heleny Hermanównej, artystki opery warszawskiej. „Straszny dwór”, opera Moniuszki), „Gazeta Lwowska” 1883, nr 293; ***, Teatr. („Za późno”, dramat w 5 aktach Apollona Lubicza), „Gazeta Lwowska” 1883, nr 297. [defekt zdigitalizowanego egzemplarza „GL” – brak stron z recenzją].

1884

V –,Teatr. („Otello”, tragedia w pięciu aktach W. Szekspira. „Faust”, opera Gounoda, gościnny występ p. Heleny Hermanównej w roli Małgorzaty), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 5; ***, „Carmen”, opera w 4 aktach Jerzego Bizeta, gościnny występ panny Heleny Herman, primadonny opery warszawskiej, „Gazeta Lwowska” 1884, nr 15; ***, Teatr. („Mój kolega”, komedia w 5 aktach pp. H. Meilhac i F. GilIes), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 23 i 24; ***, Teatr. („Awanturnica”, dramat w 4 aktach Emila Augier, przedstawienie benefisowe p.Teofili Nowakowskiej. – „Ciurkiewicz czy Dziurkiewicz”, fraszka sceniczna w 3 aktach Adolfa Abrahamowicza, „Gazeta Lwowska” 1884, nr 30; ***, Teatr. (Ubiegły tydzień. Koncerty Sarasatego i „Carmen”. „Skąpiec”, komedia Moliera, przedstawienie benefisowe p. Gustawa Fiszera. „Górą nasi!”, komedia w 5 aktach Kazimierza Zalewskiego, „Gazeta Lwowska” 1884, nr 36; ***, Teatr. („Słomiany człowiek”, komedia w 3 aktach Jordana, przedstawienie benefisowe pani Kwiecińskiej. – Benefis p. Heleny Herman), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 40; ***, Teatr. („Postrzelony”, komedia w czterech aktach przez Konrada), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 46 i 47; ***, Teatr. (Występy gościnne pana F. Broulika i panny P. Rossini. „Na obcej ziemi”, obraz dramatyczny w 4 odsłonach Władysława Dunina), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 54; ***, Teatr. („Formoza”, tragedia w 4 aktach Augusta Vacquerie, przekład Karola Brzozowskiego), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 65; [niepodpisana], Teatr. („Samobójstwo”, dramat w pięciu aktach Pawła Ferrari, przekład Adolfa Walewskiego), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 70; ***, Teatr. (Ubiegły tydzień. – Balet. Występy pani Celiny Chaumont) [„Mąż od biedy” J. Blizińskiego, „Świeczka zgasła” A. Fredry, „Dwie teściowe” A. Abrahamowicza], „Gazeta Lwowska” 1884, nr 81; ***, Teatr. („Nihiliści”, komedia w 3 aktach Adolfa Abrahamowicza i R. Ruszkowskiego), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 88; ***, Teatr. („Oblężenie Lwowa”, dramat historyczny w 5 aktach Karola Brzozowskiego. – Słówko o operze J. Offenbacha pt. „Opowieści Hoffmana”, „Gazeta Lwowska” 1884, nr 94; ***, Teatr. („Potomkowie senatorów”, komedia w 3 aktach W. J. Wdowiszewskiego. Słówko o grze artystów w dramacie Bolesławity „Trzeci Maja”, „Gazeta Lwowska” 1884, nr 104; ***, Teatr. („Książę Łobuz”, operetka w 3 aktach Aurelego Urbańskiego, muzyka Maurycego Falla. – „Orlica”, dramat ludowy w 5 aktach, z niemieckiego oryginału przerobił J. Pieniążek. – Słowo o grze artystów w „Rozwiedźmy się”, „Gazeta Lwowska” 1884, nr 116; ***, Teatr. („Nowy dziedzic”, komedia w 3 aktach Leopolda Świderskiego), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 121; ***, Teatr. („Odbijanego”, komedia w 5 aktach Wincentego Rapackiego. – „Hrabia Essex”, dramat w 5 aktach Henryka Laubego), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 132; ***, Teatr. „Adwokat bez klientów”, fraszka sceniczna w 3 aktach Adolfa Abrahamowicza i Lucjana Kwiecińskiego), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 135; ***, Teatr. (Kronika tygodniowa. Występy panny Wandy Urbanowicz i p. Siemaszki. Gra artystów w porze ogórkowej) [„Dzieciaki” L. Świderskiego, „Chichotki” H. Darc, „Mąż na wsi” J. Bayarda i J. de Vailly, „Różowe domina” A. Delacoura i A. Hennequina, „Akrobata” O. Feuilleta, „Górą nasi” K. Zalewskiego], „Gazeta Lwowska” 1884, nr 143; ***, Teatr. („Poświęcenie”, obraz dramatyczny w trzech aktach a czterech odsłonach, oryginalnie napisany przez E. Kulczyckiego), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 149; ***, Teatr. (Rozpoczęcie sezonu. „Właściciel kuźnic” /„Le maître de forges”/, dramat w czterech aktach Jerzego Ohneta. Poranek artystyczny), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 202; ***, Teatr. „Księżna Martin”, komedia w 1 akcie Meilhaca. „Pożycz mi swej żony!”, komedia w 2 aktach Maurycego Desvallieres. Pan Woleński w roli „Właściciela Kuźnic” Filipa Derblay. „Wesele Olivetty”, operetka w 3 aktach Edmunda Audran. Nowa komedia Henryka hr. Łączyńskiego pt. „Szukam spokoju”), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 208; ***, Teatr. („Roderyk Heller”, komedia w pięciu aktach Franciszka Schoenthana. Nowa komedia Blizińskiego „Szach i mat”), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 213; ***, Teatr. (Słowo o interpretacji utworów Szekspira, z powodu przedstawienia „Ryszarda III”), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 219; ***, Teatr. („Przyjaciel Fritz”, komedia w 3 aktach Erckmanna-Chatriana), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 239 i 240; ***, Teatr. („Chata za wsią”, dramat w 6 obrazach z powieści J. I. Kraszewskiego, przerobiony przez Gabrielę Śnieżko-Zapolską), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 271; ***, Teatr. („Niezadowoleni”, dramat w 5 aktach Konrada. Zapowiedziane nowości sceniczne i pogłoski o powrocie p. Wisnowskiej na scenę lwowską. Siły naszego teatru. Opera), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 288; [niepodpisana], Teatr („Barkarola”, obrazek dramatyczny M. Gawalewicza. – „Bilecik miłosny”, drobnostka sceniczna M. Bałuckiego. – „Moja córeczka”, jednoaktówka Labiche'a. – Opera. Ella Russel), „Gazeta Lwowska” 1884, nr 294.

1885

***, Teatr. („Eryk”, dramat historyczny w pięciu aktach Karola Brzozowskiego. – Opera i występy panny Elly Russel), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 8; ***, Teatr. („Dwie miłości”, dramat w pięciu aktach J. Kościelskiego. – Występy panny Elly Russel), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 14; ***, Teatr. (Sezon benefisowy. Kronika ubiegłego tygodnia. „Mąż z grzeczności”, komedia A. Abrahamowicza i R. Ruszkowskiego. „Wieczór Trzech Króli", komedia w 5 aktach Szekspira. Zapowiedziany benefis p. Stachowiczównej), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 63. [brak zdigitalizowanego egzemplarza „GL”]; [niepodpisana], Teatr. („Lilla Weneda”, dramat J. Słowackiego, benefis p. F. Stachowiczównej. „Norma”, opera Belliniego, benefis p.T. Arklowej. Produkcje pana Fiszera), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 67; ***, Teatr. („Makbet”, tragedia w 5 aktach Szekspira, benefis p. Wład. Woleńskiego. – Z ubiegłego tygodnia. – P. Stachowiczówna w roli Ludwiki Miller. – Drugi występ panny Praun w „Wesołej wojnie”, – Mała wycieczka w przyszłość), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 83; ***, Teatr. „Friebe”, komedia w 5 aktach Kazimierza Zalewskiego. – „Lorenzo i Jessyka”, fraszka sceniczna L. Kwiecińskiego), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 89; [niepodpisana], Teatr. („Gens minorennum”, komedia w 4 aktach dr Henryka Jasieńskiego i Mieczysława Schmitta), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 101; ***, Teatr. („O własnej sile”, komedia w trzech aktach Juliana Adolfa Święcickiego. Występy p. Bolesława Ładnowskiego), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 107; ***, Teatr. („Szukam spokoju”, komedia w 3 aktach Henryka hr. Łączyńskiego. Występy gościnne panny Marii Wisnowskiej), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 140; ***, Teatr. (Koniec sezonu. – Ostatnie słowo sprawozdawcy. Występy gościnne panny Marii Wisnowskiej, artystki teatrów warszawskich), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 147 i 148; ***, Z teatru. („Lis w kurniku”, komedia w 5 aktach Kazimierza Zalewskiego), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 204; ***, Z teatru. („Po śliskiej drodze”, komedia w 4 aktach z francuskiego przez Ludwika Leroy), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 212; ***, Z teatru. („Interregnum w domu”, komedia w 3 aktach wierszem przez J. K. S. [J. Kudelską]), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 218; ***, Z teatru. („Klara Soleil”, komedia w 3 aktach Edmunda Gondineta), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 225;***, Mierzwiński we Lwowie, „Gazeta Lwowska” 1885, nr 232; ***, Z teatru. („Denise”, komedia w 4 aktach Aleksandra Dumasa), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 235; ***, Z teatru. („Ogniem i mieczem”, dramat w pięciu aktach, a 6 odsłonach podług powieści Henryka Sienkiewicza, napisał B. Pobóg), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 241; ***, Z teatru. („Hrabina Berta”, dramat w 4 aktach Edwarda Cadol w przekładzie Władysława Bogusławskiego, po raz pierwszy przedstawiony na scenie lwowskiej dnia 2 listopada), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 251; ***, Z teatru. („Żona cudzoziemca”, dramat w 5 aktach Wandy Podgórskiej, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 6 listopada), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 255; ***, Karierowicz. („Karierowicz”, komedia w 4 aktach przez Józefa BIizińskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 13 listopada), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 262; ***, Z teatru. („Doktor Faustyna”, komedia w 3 aktach Stanisława hr. Rzewuskiego, przedstawiona na scenie lwowskiej dnia 12 grudnia), „Gazeta Lwowska” 1885, nr 286.

1886

***, Z teatru. („Rok 1886”. Wielki przegląd dramatyczny w 9 odsłonach. Debiut panny Bończa. „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”, fraszka sceniczna w 1 odsłonie przez Stanisława Obertyńskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 1 stycznia 1886 r.), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 3; ***, Z teatru. („Nasi zięciowie”, komedia w pięciu aktach Kazimierza Zalewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 15 stycznia 1886), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 13 i 14; ***, Z teatru. („Porwanie Sabinek”, komedia w 4 aktach Franciszka i Pawła Schönthanów, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej na dochód Mieczysława Frenkla dnia 5 lutego. – Panna Ella Russel jako artystka dramatyczna), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 30; ***, Z teatru. („Pan Tadeusz” , obraz dramatyczny w 5 aktach i 8 odsłonach, przerobiony na scenę przez Ludwika Kwiecińskiego. – Wieści o „Karierowiczu” J. Blizińskiego. – Nowa komedia p. Adolfa Abrahamowicza), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 42; ***, Z teatru. („Oddajcie mi żonę”, komedia w 3 aktach Adolfa Abrahamowicza, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 26 lutego 1886), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 48; [niepodpisana], Z teatru. (Benefis p. Antoniny Kwiecińskiej. „Na stanowisku”, dramat w 1 akcie przez A. Walewskiego. – „Trzech myśliwców”, komedia w 1 akcie przez Lucjana Kwiecińskiego. „Sztuka przypodobania się, czyli wicehrabia de Letonieres”, komedia w 3 aktach pp. Bayard i Dumanoir), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 53; ***, Z teatru. („Dziadzio filut”, komedia w trzech aktach przez M. S. A. [M. Schmitt, W. Wojdałowicz], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 15 marca 1886 na dochód Władysława Wojdałowicza. Słówko przypomnienia. Nowe komedie), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 62; ***, Z teatru. („Zbłąkana owieczka” /„la brébis egarée”/, komedia w 4 aktach pp. E. Grangé i V. Bernard, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 2 kwietnia na dochód panny Stanisławy Pysznikównej), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 77; ***, Teodora. („Teodora”, dramat w 5 aktach Wiktoryna Sardou, w przekładzie Zygmunta Sarneckiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 3 maja 1886), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 103; ***, Z teatru. („Bracia Lerche”, komedia w 3 aktach Adama Asnyka, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 20 maja 1886), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 117; ***, Z teatru. („Pechowcy”, krotochwila ze śpiewami w 3 aktach Adolfa Abrahamowicza i Ryszarda Ruszkowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 28 maja 1886), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 124; ***, Z teatru. („Głośny dzwon”, komedia w 4 aktach O. Blumenthala, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie A. Podwyszyńskiego, na dochód p. Anieli Aszpergerowej dnia 5 czerwca), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 129; ***, Z teatru. („Wicek i Wacek”, komedia w 4 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 24 września), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 221; ***, Z teatru. („Georgette”, komedia w 4 aktach W. Sardou, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej, na benefis Teofili Nowakowskiej, dnia 1 października), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 226; ***, Z teatru. („Piękna żonka”, komedia w 4 aktach M. Bałuckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 15 października), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 238; ***, Z teatru. („Rosenkranz i Güldenstern”, komedia w 4 aktach M. Klappa, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 22 bm. [22 X] w tłumaczeniu M. Gawalewicza. – „Karpaccy Górale” J. Korzeniowskiego), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 244; ***, Z teatru. („Paryżanin”, komedia w 3 aktach E. Gondineta, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 12 listopada w przekładzie St. Kremera), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 261; ***, Z teatru. („Izrael na puszczy”, obraz dramatyczny w 5 odsłonach Juliana Łętowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 19 listopada), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 267; ***, Z teatru. („Aktorowie dworu”, dramat w 3 aktach K. Wartemburga, przedstawiony po raz pierwszy d. 3 grudnia na scenie lwowskiej, w przekładzie W. Bogusławskiego, na benefis pani Felicji Stachowicz), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 279; ***, Z teatru. („Szklany dach”, komedia w 5 aktach Don Adelarda Lopez de Ayala, przełożona z hiszpańskiego na język polski przez dr L. Germana, a przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 13 grudnia), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 285; [niepodpisana], Z teatru. [„Dr. Klaus” Adolfa L’Aronge'a], „Gazeta Lwowska” 1886, nr 293; ***, Z teatru. („Chamillac”, komedia w 5 aktach Oktawa Feuilleta, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 29 grudnia w przekładzie Zygmunta Sarneckiego), „Gazeta Lwowska” 1886, nr 299.

1887

[niepodpisana], Z teatru. („Szczęście małżeńskie”, komedia w 3 aktach Albina Valabregue, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 7 stycznia na benefis pani Żelazowskiej), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 5; ***, Z teatru. („Lekkoduch”, komedia w 4 aktach Józefa Blizińskiego i Zygmunta Sarneckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej, na benefis Mieczysława Frenkla, d. 14 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 12; ***, Z teatru. („Męczennica”, dramat w 5 aktach d'Ennery i Tarbé, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej, na benefis pani Józefy Woleńskiej, w tłumaczeniu Z. Sarneckiego, d. 21 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 18; ***, Z teatru. („Och! ci mężczyźni!”, komedia w 4 aktach Juliusza Rosena, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 28 stycznia na benefis Ryszarda Ruszkowskiego), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 24; ***, Z teatru. („Na drugi dzień po ślubie”, fraszka w 3 aktach L. K. Sema, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 4 lutego), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 28; ***, Z teatru. („Łyse konie”, komedia w 4 aktach Adolfa Abrahamowicza, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej na benefis Marcelego Zboińskiego dnia 25 lutego), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 47; ***, Z teatru. („Panna”, komedia w 4 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej na benefis panny Stanisławy Pysznikównej dnia 4 marca), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 53; ***, Z teatru. („Pod kuratelą”, komedia w 3 aktach A. Bissona, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Z. Sarneckiego, d. 11 marca, na benefis pani Antoniny Kwiecińskiej), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 59; ***, Z teatru. („Osaczony”, komedia w 5 aktach Edwarda Lubowskiego, nagrodzona na konkursie warszawskim im. Bogusławskiego, a przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 18 marca na benefis p. Wład. Woleńskiego), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 65; [niepodpisana], Z teatru. [„Małe ręce”, farsa Labiche'a, premiera 23 marca], „Gazeta Lwowska” 1887, nr 68; [niepodpisana], Z teatru. [„Piękne sąsiadki”, farsa pp. Raymond i Gastine, przedstawiona po raz pierwszy 1 kwietnia na benefis Adolfa Walewskiego], „Gazeta Lwowska” 1887, nr 75; ***, Z teatru. („Francillon”, komedia w trzech aktach Aleksandra Dumasa, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 22 kwietnia), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 93; [niepodpisana], Z teatru. („Xenia”, poemat dramatyczny w 1 akcie Aurelego Urbańskiego), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 103; ***, Z teatru. („Meteor”, krotochwila w 4- aktach G. Mosera i O. Girndta, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 11 maja), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 109. [brak zdigitalizowanego egzemplarza „GL”]; ***, Z teatru. („Małe wybryki”, krotochwila w 3 aktach Karola Laufsa, spolszczył Franciszek Wysocki), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 132; ***, Z teatru. (Kilka uwag o scenie naszej z końcem sezonu. „W rezerwie”, komedia oryginalnie napisana przez W. T[raczewskiego]. i A. W[alewskiego], przedstawiona po raz pierwszy d.17 czerwca), „Gazeta Lwowska” 1887, nr 138.

1888

***, Z teatru. („Galeotto”, dramat w trzech aktach z prologiem, z hiszpańskiego, przez José Echegeray), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 12; ***, Z teatru. (Kilka słów o wielu zawodach. „Rigoletto”, „Państwo Wackowie”, Hr. Tournée-Schürmann. „Preludium Chopina”, obrazek dramatyczny w 1 akcie przez Mariana Gawalewicza. – „Rocznica ślubu”, komedia w 1 akcie Lancziego, odznaczona pierwszą nagrodą na konkursie warszawskim), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 18; ***, Z teatru. (Komisja budżetowa o stanie dramatu, komedii i opery. – „Durand i Durand”, komedia w 3 aktach Valabregue'a), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 24; ***, Z teatru. („Małżeństwo Apfel”, komedia w 4 aktach Kazimierza Zalewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 3 lutego), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 29, s. 1–2; 4–5; ***, Z teatru. [„O Józię”, fraszka M. Bałuckiego, przedstawiona 30 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 30; ***, Z teatru. („Ojciec Konstanty” /„L'Abbe Constantin”/, komedia w 3 aktach Halévy'ego i H. Cremieux, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 17 lutego. – „Czyja wina?”, obrazek dramatyczny w 1 akcie Henryka Sienkiewicza, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 13 lutego), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 41; ***, Z teatru. (Słówko o śmiechu, komizmie scenicznym, farsie i artystach-komikach, a to z powodu komedii w trzech aktach Gustawa Mozera i Ottona Girndta pt.: „Z przyjemnością”, przedstawionej w przekładzie Adolfa Walewskiego po raz pierwszy na scenie lwowskiej 24 lutego), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 47; ***, Z teatru. („Ptaki niebieskie”, komedia w 4 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 2 marca), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 53; ***, Z teatru. („Hernandez”, komedia w trzech aktach Augiera i Labiche'a, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 20 kwietnia. – „Reprezentant domu Müller i Sp.”, komedia w 1 akcie Władysława hr. Koziebrodzkiego. – „Nieszczęśliwi”, komedia w 1 akcie z niemieckiego [A. Kotzebue], przedstawiona 23 kwietnia), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 96; ***, Z teatru. (Kilka słów o tym co było w przeszłości i co nas czeka w obecnym sezonie. – „Dziwak”, komedia w 5 aktach Aleksandra Mańkowskiego. – „Gringoire”, dramat w 1 akcie T. de Beauville. – „Pomyłka pana Lambineta”, komedia w 1 akcie), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 216 i 217; ***, Z teatru. („Myszka”, La Souris, komedia w 3 aktach Edwarda Paillerona. – „Wyznanie” L’Aveu, dramat w 1 akcie Sary Bemhardt. Zapowiedziany debiut uczennicy Rapackiego, panny Wandy Charlemont), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 222; ***, Z teatru. („Niespodzianki rozwodowe” Les surprises du divorce, komedia w 3 aktach Aleksandra Bissona i Ant. Marsé, przedstawiona w przekładzie Zygmunta Sarneckiego po raz pierwszy na scenie lwowskiej 26 września. – Pierwszy występ p. Wandy Charlemont w komedii jednoaktowej Sienkiewicza „Czyja wina”. – „Pan Benet” [A. Fredry] i „Gil Blas”), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 226; ***, Z teatru. („Lena”, dramat w 4 aktach a sześciu odsłonach przez Mariana Jasieńczyka, odznaczony na konkursie imienia Wojciecha Bogusławskiego w Warszawie, przedstawiony na scenie lwowskiej po raz pierwszy dnia 3 października. Jeszcze „Pan Benet”. „Pierwsza miłość” [A. de Launay], komedia w 1 akcie z francuskiego), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 233; ***, Z teatru. [„Marynarz”, dramat w 1 a. A. Theurieta i „Numer o dwóch łóżkach”, farsa V. Lefevre’a i V. Varina, premiera 15 października], „Gazeta Lwowska” 1888, nr 238; ***, Z teatru. („Dwór w Władkowicach”, komedia w 4 aktach Zygmunta Przybylskiego. – „Hrabia Waldemar”, dramat w 5 aktach Gustawa Freytaga. – „Wybór zięcia”, farsa w 1 akcie Labiche'a i Delacoura), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 273; ***, Z teatru. („Stacja Champbaudet”, farsa w trzech aktach Eug. Labiche'a i Marc-Michela. – „Otchłań”, dramat w 5 aktach z prologiem w 2 odsłonach K. Dickensa. – „Mój mały”, obrazek sceniczny w 1 akcie przez Z. P[rzybylskiego]. – Występy pp. Linkowskich i debiut panny Szymańskiej), „Gazeta Lwowska” 1888, nr 290.

1889

***, Z  teatru. (Krytyka publiczność teatralna. Nawiasowe pytanie: „Kto u nas czyta i co czytają przeważnie”). – „Wielka Marglownia”, komedia w 5 aktach i 8 odsłonach Jerzego Ohneta. „Model na bohaterkę”, komedia w 1 akcie Henryka Holpeina w przekładzie W. Bogusławskiego. – „Partia pikiety”, komedia w jednym akcie z francuskiego [N. Fourniera i H. Meyera] w tłumaczeniu L. Nowakowskiego), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 7; ***, Z teatru. („Koniki polne”, komedia w trzech aktach Adolfa Walewskiego, przedstawiona na scenie lwowskiej po raz pierwszy 16 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 18; ***, Z teatru. („Owce Panurga”, komedia w 1 akcie H. Meilhaca i L. Halévy'ego. – „Wybryki”, kom. w 1 akcie Edm. Gondineta. – Występy p. Fiszera), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 25; ***, Z teatru. [„Myszka”, komedia E. Paillerona], „Gazeta Lwowska” 1889, nr 31; ***, Z teatru. (Opinia komisji teatralnej. – Uwagi sprawozdawcy ***. – Przedstawienie dramatu Meilhaca „Frou-Frou”), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 34; ***, Z teatru. (Komisja teatralna o operze i operetce. – Nowe siły), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 35; ***, Z teatru. („Korneliusz Voss”, komedia w 3 akt. Franciszka Schönthana, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 15 bm. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 41; ***, Z teatru. (Z dziejów trzech tygodni. – „Konkurent w pląsach” [balet O. Thiemé]. – „Krawiec damski” [komedia H. Meilhaca i L. Halévy’ego]. – „Pociąg nr 12, komedia w 1 akcie F. Beissiera. „Sprawa Clémenceau”, dramat w 5 aktach i 6 odsłonach A. Dumasa i A. d'Artois), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 64 i 65; ***, Z teatru. („Natan mędrzec”, dramat w 5 aktach Lessinga, w przekładzie Kwiryna Anastazego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 20 marca. – „Dziwacy”, komedia w 1 akcie Ludwika Świderskiego i „Ostatnia kwadra”, komedia w 1 akcie Edwarda Paillerona, przedstawiona po raz pierwszy 27 marca. – Nowości sceniczne), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 74; ***, Z teatru. („Książę Pan”, komedia w 3 aktach A. Abrahamowicza i R. Ruszkowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 10 kwietnia na dochód funduszu dla wdów i sierot po literatach i artystach), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 87; ***, Z teatru. „Kto winien”, scena małżeńska w 1 akcie Aurelego Urbańskiego. – „Hypnotyzm”, krotochwila w 1 akcie Jana Al. hr. Fredry, przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 15 bm. [kwietnia]. Panna Helena Zimajer w rolach Luni i Genowefy), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 92; ***, Z teatru. („Rozkosze wiejskie”, komedia w 3 aktach Witolda Traczewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 24 bm. [kwietnia]), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 97; ***, Z teatru. („Błędna gwiazda”, komedia w 5 aktach Bronisława Komorowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 3 b. m. [maja] – „Kawalerski pokój do najęcia”, fraszka sceniczna w 1 akcie Leopolda Wiśniowskiego), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 104; ***, Z teatru. („Przygody Jana”, komedia w 1 akcie z francuskiego [E. Verconsina]. „Kobiety nerwowe”, komedia w 3 aktach Ernesta Bluma i Raula Toché. – Czy to koniec sezonu?.. Trzy operetki z rzędu i „Gonitwa za szczęściem” [operetka F. Suppé]. – W Krakowie inaczej. – Występy panny Wisnowskiej), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 116; ***, Podróż do Sumatry. (Gawęda niby teatralna o tym, co się działo w piątek 24 maja, gdyśmy odbywali „podróż do Sumatry” dzięki pp. Mamrothowi i Weissowi, autorom komedii czteroaktowej pod powyższym napisanej tytułem), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 122; ***, Z teatru. [Recenzja z występów Armanda Dutertre na scenie teatru hr. Skarbka], „Gazeta Lwowska” 1889, nr 214; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z debiutu artysty teatru poznańskiego, Stanisława Knake-Zawadzkiego w tragedii Szekspira „Otello”, d. 19 września], „Gazeta Lwowska” 1889, nr 216; ***, Z teatru. (Występy p. Bolesława Ładnowskiego), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 234; ***, Z teatru. („Stracona wideta”, dramat w 5 aktach Leopolda hr. Starzeńskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 16 października), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 243; ***, Z teatru. („Kłusownicy” /Wilddiebe/, komedia w czterech aktach przez *** [H. Wittmanna i T. Herzla], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Jana Jakubowskiego dnia 20 listopada), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 272; ***, Z teatru. („Złote Rybki”, komedia w 4 aktach F. Schönthana i G. Kadelburga, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie J. K. Zielińskiego d. 18 b. m.[grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 294; „Le Pater”. [Streszczenie dramatu Franciszka Coppeego „Le Pater” /„Ojcze Nasz”/], „Gazeta Lwowska” 1889, nr 300.

1890

***, Z teatru. („Sodoma i Gomora”, die Gipsfigur, krotochwila ze śpiewami w 3 aktach Taubego. Zlokalizował A. Walewski. Muzyka Adolfa Petera), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 12; ***, „Walka o byt”. (Dramat w 5 aktach a 6 odsłonach Alfonsa Daudeta), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 27; ***, Z teatru. („Szeroka natura”, komedia w 3 aktach Aleksandra Ostrowskiego, przełożył z rosyjskiego Albert Wilczyński), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 37; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii K. Zalewskiego „Złe ziarno”, wznowionej na scenie lwowskiej 19 lutego], „Gazeta Lwowska” 1890, nr 42; ***, Z teatru. („Córka Fabrycjusza”, dramat w 3 aktach a 4 odsłonach Adolfa Wilbrandta, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 26 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 49; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Stefana Dąbrowskiego „Kłopoty dziadunia”, odegranej po raz pierwszy d. 3 marca], „Gazeta Lwowska” 1890, nr 52; ***, Z teatru. („Teściowa”, Belle Maman, komedia w 3 aktach Wiktora Sardou, przedstawiona na scenie lwowskiej po raz pierwszy dnia 7 marca w przekładzie Zygmunta Sarneckiego), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 57; ***, Z teatru. („Złote góry”. Komedia w 4 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 14 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 63; ***, Z teatru. („Oj kobiety, kobiety!”, komedia w 3 aktach, „Les femmes terribles”, Fr. Dumanoira, wznowiona na scenie lwowskiej 11 b.m. [kwietnia]), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 85; ***, Z teatru. („Oj mężczyźni, mężczyźni!”, komedia w 4 aktach Kazimierza Zalewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 18 kwietnia), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 91; ***, Z teatru. („Cień”, dramat w 4 aktach, Pawła Lindau, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 30 kwietnia, w przekładzie Mariana Gawalewicza), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 101; ***, Z teatru. [Recenzja z pierwszego występu Józefa Kotarbińskiego, artysty teatrów warszawskich, w dramacie Gutzkowa „Uriel Akosta”], „Gazeta Lwowska” 1890, nr 110; ***, Z teatru. (Występy p. J. Kotarbińskiego w „Hamlecie” i „Mazepie”), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 115; ***, Z teatru. (Występy p. J. Kotarbińskiego w „Hrabim Essexie” i „Intrydze i miłości”), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 119; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z dramatu Judyty Gautier „Handlarka uśmiechów”], „Gazeta Lwowska” 1890, nr 121; ***, Z teatru. (Występ gościnny panny Heleny Marczello w „Hrabinie Sarze” Ohneta), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 125; ***, Z teatru. (P. Helena Marczello w roli Klary, w dramacie Ohneta „Właściciel kuźnic”), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 127; ***, Z teatru. (Występy panny Heleny Marczello w „Rozwiedźmy się” i „Adriannie Lecouvreur”), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 130; ***, Z teatru. (Występy panny Heleny Marczello w dramacie Meilhaca „Frou-Frou” i w dramacie Al. Dumasa (syna) „Księżna Jerzowa”), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 136; ***, Z teatru. (Występ pożegnalny p. Heleny Marczello w roli Messaliny w dramacie Wilbrandta „Arria i Messalina”), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 139 ;***, Z teatru. (Początek sezonu. – Program pracy na przyszłość. – Nowe siły. – „Mateczka” [H. Meilhaca i L. Halévy’ego] i „Niebieska grota” [A. W. Pinero]. – Kilka słów o repertuarze i przedstawieniach niedzielnych. Kwestia teatru letniego), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 224; [ niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z obrazu dramatycznego Karola Holteia „Jan Jurga” i z fraszki scenicznej A. E. /W. Koziebrodzkiego/ „U doktora”], „Gazeta Lwowska” 1890, nr 230; ***, Z teatru. („Szalone gonitwy”, komedia w 4 aktach Ludwika Fuldy. Przekład Adolfa Walewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 8 października), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 235; ***, Z teatru. („Na przełomie” /„Krisen”/, komedia w 4 aktach Bauernfelda, przedstawiona na scenie lwowskiej 15 października), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 241; [niepodpisana[, Z teatru. [Recenzja z dramatu „Livia Quintilla” S. M. Rzętkowskiego i z obrazka Kordiana Szreniawy [K. Ujejskiego] „Pierwiosnki”], „Gazeta Lwowska” 1890, nr 242; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii L. Madejskiego „W domu i za domem”], „Gazeta Lwowska” 1890, nr 246; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Adolfa Walewskiego „Nasza naiwna”], „Gazeta Lwowska” 1890, nr 248; ***, Z teatru. („Honor”. Komedia w 4 aktach Hermana Sudermanna, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 7 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 258; ***, Helena Modrzejewska we Lwowie („Adrianna Lecouvreur”). [Recenzja z występu 10 listopada], „Gazeta Lwowska” 1890, nr 259 ; ***, Helena Modrzejewska we Lwowie. II. („Maria Stuart” – Hrabina d' Autreval w „Walce kobiet”), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 263; ***, Helena Modrzejewska we Lwowie. III. („Dama Kameliowa” – „Dalila” – „Makbet” – „Barbara Radziwiłłówna”), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 271; ***, Z teatru. (Słówko w obronie rodu męskiego. – „Klub kawalerów”, komedia w 3 aktach M. Bałuckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 12 grudnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 287; Z teatru. („Wesele w Waleni”, dramat w 4 aktach Feliksa Ganghofera i Marka Brocinera, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 29 grudnia), „Gazeta Lwowska” 1890, nr 299.

1891

[niepodpisana], Z teatru. („Nieboszczyk Toupinel”, komedia w 3 aktach A. Bissona, przedstawiona na scenie lwowskiej po raz pierwszy 2 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 3; ***, Z teatru. („Zwykłe dzieje”, dramat w 3 aktach z włoskiego Józefa Costetti, przedstawiony na scenie lwowskiej po raz pierwszy 9 b.m. [stycznia]. – „Wdowa Durasel”, komedia w 1 akcie A. Bissona), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 8; ***, Z teatru. („Paryż pod koniec wieku”, komedia w 5 aktach E. Blume i R. Toché’ego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 14 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 12; ***, Z teatru. („Rozwód Julietty”, komedia w 4 aktach Oktawiusza Feuilleta, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 23 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 20; ***, Z teatru. („Tola”, sztuka w 3 aktach przez Aurelego Urbańskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 3 lutego), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 28; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z wodewilu Meillhaca i Millauda „Żona papy”, przedstawionego po raz pierwszy 7 lutego], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 31; ***, Z teatru. („Syn Giboyera”, kom. w 5 aktach Emila Augier'a), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 36; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii „Marzenie mojej żoneczki”, spolszczonej przez Marcelego Zboińskiego, przedstawionej po raz pierwszy 16 lutego], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 38; ***, Z teatru. „Ostatnia miłość”, komedia w 5 aktach Ludwika Doczi’ego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 23 b.m. [lutego] w przekładzie Franciszka Konarskiego), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 46; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii „Wesołe małżeństwo” J. Feydeau i M. Desvalliéres, przedstawionej na scenie lwowskiej 11 marca], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 58; ***, Z teatru. „Teść”, komedia w 3 aktach Adolfa Abrahamowicza i R. Ruszkowskiego), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 66; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Szekspira „Sen nocy letniej”], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 74; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii L. Madeyskiego „Lew sejmowy”], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 78; ***, Z teatru. („Fałszywe drogi” /„Ewa”/, dramat w 4 aktach z prologiem Ryszarda Vossa, przedstawiony d.10 b.m. [kwietnia] po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Zofii Cichockiej), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 83; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z krotochwili Laufsa „Szalony pomysł”, przerobionej przez L. Śliwińskiego].„Gazeta Lwowska” 1891, nr 88; ***, Z teatru. („Raj utracony”, komedia w 3 aktach Ludwika Fuldy, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 1 maja), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 102; ***, Z teatru, („Państwo Moulinard”, komedia w 3 aktach H. Ordonneau, A. Valabregue i H. Kéroul, przedstawiona na scenie lwowskiej po raz pierwszy 13 b.m. [maja]), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 109; ***, Z teatru. („Thermidor”, dramat w 4 aktach Wiktoryna Sardou, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie p. Heleny Marfiewicz 29 maja), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 122; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii C. Danielewskiego „U ciotuni”], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 127; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z widowiska scenicznego ze śpiewami i tańcami „Kurier cara”, przeróbki powieści J. Verne'a „Michel Strogoff”, przez Adolfa Walewskiego], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 135; [niepodpisana], Z teatru letniego. [Recenzja z komedii P. Ferrier'a „Zemsta bogini”, A. Abrahamowicza „Pupil pupila”, J. Kościelskiego „Dzienniczek Justysi”, J. A. Fredry „Consilium facultatis”], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 139; [niepodpisana], Z teatru letniego. [Recenzja z obrazka dramatycznego W. Okońskiego [A. Świętochowskiego] „Helvia” i z komedii Ch.de Courcy'ego „Na zawsze”], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 144; ***, Z teatru letniego. („Ciężkie czasy”, satyra sceniczna M. Bałuckiego, przedstawiona na scenie teatru letniego 1 lipca), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 149. [defekt zdigitalizowanego egzemplarza „GL” – brak stron z recenzją]; [niepodpisana], Z teatru letniego. [Recenzja z krotochwili A. Valabregue'a i M. Hennequina „Wakacje małżeńskie”, w przekładzie M. Sachorowskiego], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 154; [niepodpisana], Z teatru letniego. [Recenzja z komedii E. Augiera „Post scriptum” i komedii Marc-Michela i E. Labiche’a „Raptus”, tłumaczonej przez J. Komorowskiego], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 158; ***, Z teatru letniego. („Nasze żony”, komedia w 5 aktach G. Mosera i F. Schönthana, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 15 b.m. [lipca] w przekładzie M. Sachorowskiego), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 160; [niepodpisana], Z teatru letniego. [Recenzja z komedii Buscha „Sakiewka” i z komedii L. Madeyskiego „Sen”], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 164; ***, Z teatru letniego. („Dom przy ul. Narwańskiej”, krotochwila w 4 aktach Gustawa Mosera, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 11 września), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 208; ***, Z teatru. („Czarna dama”, komedia w 4 aktach z niemieckiego [H. Wittmanna i T. Herzla, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 30 września), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 223; ***, Z teatru. („Musotte”, dramat w 3 aktach Guy de Maupassant i Jakuba Normand, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 7 b.m. [października] w przekładzie Julii Otrembowej), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 229; ***, Z teatru. („Święci z pozoru”, komedia w 4 aktach z angielskiego [A. W. Pinera], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 14 b.m. [października]), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 235; ***, Z teatru. („Kuzynka”, komedia w 3 aktach H. Meilhaca, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 28 października), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 247; ***, Z teatru. („Dobry numer”, komedia w 3 aktach Adolfa Abrahamowicza i Jana K. Zielińskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 4 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 255; ***, Z teatru. („Koniec Sodomy”, dramat w 5 aktach Hermana Sudermanna, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 16 listopada, w przekładzie p. Julii Otrembowej), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 263; ***, Z teatru. [Recenzja z tragedii F. Schillera „Wilhelm Tell”], „Gazeta Lwowska” 1891, nr 273; ***, Z teatru. („Przeszkoda” („l'Obstacle”), dramat w 4 aktach A. Daudeta, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 4 b.m. [grudnia] w przekładzie p. Julii Otrembowej. Słówko o „Konfederatach barskich”), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 279; ***, Z teatru. („Pierwszy bal”, komedia w 1 akcie Z. Przybylskiego. – „Piękna Helena”, komedia w 1 akcie Meilhaca i Halévyego), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 286; ***, Z teatru. („Wróg ludu”, sztuka w 5 aktach Henryka Ibsena, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 18 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1891, nr 290.

1892

***, Z teatru. („Sto diabłów”, komedia w 4 aktach Franciszka Dominika, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 11 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 8; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Z. Przybylskiego „Schadzka”], „Gazeta Lwowska” 1892, nr 12; ***, Z teatru. („Dwie Eleonory”, komedia w 4 aktach Pawła Lindau, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 25 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 20; ***, Z teatru. („Antonina Rigaud”, dramat w 3 aktach R. Deslandes, w przekładzie p. Julii Otrembowej, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 1 lutego), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 26; ***, Z teatru. („Na szarym końcu” /”Der Zaungast”/, komedia w 4 aktach Oskara Blumenthala, przedstawiona po raz pierwszy na scenie naszej d. 26 lutego b.r.), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 47; ***, Z teatru. („Żywy posąg”, dramat w 6 odsłonach Teobalda Cigoniego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 9 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 57; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Moliera „Chory z urojenia”], „Gazeta Lwowska” 1892, nr 63; „U kolebki narodu”. (Dramat z dziejów mitycznych w 5 aktach Adama Bełcikowskiego, uwieńczony drugą nagrodą na konkursie krajowym. – Dziwna polemika pt. „Kto winien?), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 84; ***, Z teatru. („Kazimierz Wielki i Esterka”, dramat historyczny w 5 aktach przez Stanisława Kozłowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 29 kwietnia), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 101’ ***, Z teatru. („Protekcja dam”, komedia w 3 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 31 maja), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 126; ***, Z teatru. („Trzy kapelusze”, komedia w 3 aktach Alfreda Hennequin, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 21 czerwca), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 141; ***, Z teatru. („Słodka trucizna”, komedia w 3 aktach Stanisława Graybnera, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 28 czerwca), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 147; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z krotochwili Henryka Moulin i Edmunda Delavigne „Człowiek o stu głowach”, przedstawionej po raz pierwszy dnia 5 lipca], „Gazeta Lwowska” 1892, nr 152; ***, Z teatru. (Nieco o sezonie letnim. – Z obecnej chwili. – Pani Adela Żelazowska. – Pan Żelazowski. – Panna Dziryttówna), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 208; ***, Z teatru. Pierwsze przedstawienie w teatrze zimowym. [Recenzja z przedstawienia dramatu H. Sienkiewicza „Na jedną kartę”], „Gazeta Lwowska” 1892, nr 227; ***, Z teatru. („Ostatnie słowo”, komedia w 4 aktach Franciszka Schönthana), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 238; ***, Z teatru. („Winny”, dramat w 3 aktach Ryszarda Vossa, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 24 października), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 244. [defekt zdigitalizowanego egzemplarza „GL” – brak stron z recenzją]; ***, Z teatru. („Nasze anioły”, komedia w 3 aktach Michała Wołowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 7 listopada), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 255; ***, Z teatru. („Chamska dusza”, dramat w 4 aktach Michała Wołowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 21 listopada), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 267; ***, Z teatru. („Pod maską” /„Das zweite Gesicht”/, komedia w 4 aktach Oskara Blumenthala), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 279; ***, Z teatru. („Hedda Gabler”, dramat w 4 aktach Henryka Ibsena, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 15 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 286; ***, Z teatru. (Sara Bernhardt jako Margerita Gauthier. Pierwszy występ 29 grudnia), „Gazeta Lwowska” 1892, nr 298.

1893

***, Z teatru. („Dla świętej ziemi”, obraz ludowy w 4 aktach Sewera [I. Maciejewskiego], z muzyką Steibelta, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 2 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 2; ***, Z teatru. („Zazdrość”, dramat w 4 aktach Augusta Vacquerie, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 16 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 13; ***, Z teatru. („Fredzio”, komedia w 3 aktach Stanisława Graybnera, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 23 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 19; ***, Z teatru. („Wejście w świat”, komedia w 3 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 30 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 25; ***, Z teatru. („Skowronek”, komedia w 4 aktach Ernesta Wildenbrucha, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 20 lutego), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 42; ***, Z teatru. („Ostatni akt”, dramat współczesny w 4 aktach Teodora Jeske-Choińskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 14 marca), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 61; ***, Z teatru. („Już go mam”, krotochwila w 3 aktach Ryszarda Ruszkowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 22 marca), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 68; ***, Z teatru. („Pan Poseł”, komedia w 3 aktach Adolfa Abrahamowicza i X. X.[I. Kliszewskiego], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 7 kwietnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 80; ***, Z teatru. („Górą Radziwiłł”, widowisko sceniczne w 7 obrazach przez Adolfa Walewskiego, z muzyką na tle motywów narodowych ułożoną przez E. Urbanka), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 89; ***, Z teatru. („Prawa serca”, dramat w czterech aktach Kazimierza Zalewskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 24 kwietnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 94; ***, Z teatru. („Watażka, dramat w 3 aktach a 4 odsłonach, osnuty na tle dziejowym z czasów Stanisława Augusta, przez Aurelego Urbańskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 15 maja), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 111; ***, Z teatru. („Podróż na Wschód”, komedia w 3 aktach Blumenthala i Kadelburga, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 24 maja), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 118; ***, Z teatru. [Występy Heleny Marcello], „Gazeta Lwowska” 1893, nr 139; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja ze sztuki Al. Daudeta i A. Bellota „Sapho”z H. Marcello], „Gazeta Lwowska” 1893, nr 156; ***, Z teatru. („Flirt”, komedia w 4 aktach M. Bałuckiego, nagrodzona na konkursie „Kuriera Warszawskiego”, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 16 października), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 237; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Z. Przybylskiego „Bzy kwitną”], „Gazeta Lwowska” 1893, nr 245; ***, Z teatru. („Gniazdo rodzinne” /Heimath/, dramat w 4 aktach Hermana Sudermanna, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 30 października), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 249. [defekt zdigitalizowanego egzemplarza „GL” – brak stron z recenzją]; ***, Z teatru. („Nauczycielka”, dramat w 4 aktach Władysława hr. Koziebrodzkiego, uwieńczony nagrodą na konkursie „Kuriera Warszawskiego”, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 6 b.m. [listopada), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 254; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii (Nagody) /I. Mrozowickiej/ „Perełka”], „Gazeta Lwowska” 1893, nr 260; ***, Z teatru. („Hrabina Fontenay”, dramat w 4 aktach Jerzego Ohneta, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 20 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 266; ***, Z teatru. („Na wyżyny”, dramat w 5 aktach Ludwika Ganghofera, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 4 b.m [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 278; ***, Z teatru. („Jakub Warka”, dramat w 4 aktach Daniela Zglińskiego, odznaczony na konkursie „Kuriera Warszawskiego”, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 13 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1893, nr 285; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z obrazka dramatycznego F. Zwilkońskiego „Jeden z ostatnich” i komedii L. Madeyskiego „Albo niebo, albo piekło”], „Gazeta Lwowska” 1893, nr 291; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii G. Feydeau i M. Desvallieresa „Champignol mimo woli”], „Gazeta Lwowska” 1893, nr 293.

1894

***, Z teatru, („Urocze oczy”, komedia w 4 aktach Zygmunta Sarneckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 3 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1894, nr 3; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z krotochwili Gustawa Mozera i Roberta Mischa „Ani panna, ani mężatka”], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 20; ***, Z teatru. („Letnicy”, komedia w 3 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 5 lutego 1894), „Gazeta Lwowska” 1894, nr 29; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z fantazji dramatycznej Kazimierza Tetmajera „Sfinks”], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 35; ***, Z teatru. (Nieco o grze mimicznej z powodu „Syna marnotrawnego”. A potem o farsie „Oj dragoni” pp. K. Bossu i E. Delavigne, przedstawionej po raz pierwszy na scenie lwowskiej 26 lutego), „Gazeta Lwowska” 1894, nr 47; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z obrazka scenicznego Z. Przybylskiego „Fotografia Jędrusia” i komedii Karola de Courcy „Nawrócenie”], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 63; ***, Z teatru. („Bajki”, komedia w 3 aktach Michała Bałuckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 19 marca), „Gazeta Lwowska” 1894, nr 65; ***, Z teatru. („Myszy bez kota”, komedia w 3 aktach Jordana [J. Wieniawskiego], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 28 marca b. r.), „Gazeta Lwowska” 1894, nr 72; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Oktawiusza Feuilletta „Między Scyllą a Charybdą” i  Edwarda Lubowskiego „Przez wdzięczność”), „Gazeta Lwowska” 1894, nr 133; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Franciszka Schönthana i Gustawa Kadelburga „Dwa dni szczęśliwe”], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 135; [niepodpisana], Z teatru. („Kruczek mecenasa”, komedia w 4 aktach J. K. Zielińskiego), „Gazeta Lwowska” 1894, nr 141; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Alberta Vanloo i Eugeniusza Leterier „Papa”], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 147; ***, Z teatru. („Filipota”, komedia w 3 aktach Jul. Lemaître'a, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia7 b.m. [lipca]), „Gazeta Lwowska” 1894, nr 155; ***, Z teatru. („Ciotka Karola”, komedia w 3 aktach Tomasza Brandona, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 30 lipca), „Gazeta Lwowska” 1894, nr 174; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z krotochwili Antoniego Siemaszki „Mąż w powijakach” i obrazka scenicznego Kazimierza Laskowskiego „Wyścig dystansowy”], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 222; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Alfonsa Daudeta i E. Manuella „Biały gwoździk”, Z. Przybylskiego „Przyjaciel męża” i z utworu scenicznego Ireny Mrozowickiej „Wotum pana Bolesława”], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 231; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja ze sztuki Artura W. Pinero w tłum. Fr. Wysockiego „Druga pni Tanqueray”], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 237; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z  komedii Stanisława Graybnera „Maruder”], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 243; Z teatru. [Recenzja z komedii W. Szekspira „Jak się wam podoba”, występ H. Modrzejewskiej], „Gazeta Lwowska” 1894, nr 263.

1895

[niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii ks. A. Czartoryskiego „Kawa”, L. Madeyskiego „Bakarat”, M. Gawalewicza „Guzik”, H. Meilhaca i L. Halévy’ego „Pomyłka pana Lambineta”], „Gazeta Lwowska” 1895, nr 4; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Wiktoryna Sardou i E. Moreau „Madame Sans Gêne”], „Gazeta Lwowska” 1895, nr 18; ***, Z teatru. („Walka motyli”, komedia w 4 aktach Sudermanna, w przekładzie M. Sachorowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 11 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1895, nr 35; ***, Z teatru. („Ciepła wdówka”, komedia w 3 aktach Michała Bałuckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 27 b.m [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1895, nr 49; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii A. Ostrowskiego „Łapownicy”], „Gazeta Lwowska” 1895, nr 59; ***, Z teatru. („Jak myślicie?”, komedia w 4 aktach a 5 odsłonach Kazimierza Zalewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 20 marca), „Gazeta Lwowska” 1895, nr 67; ***, Z teatru. („Towarzysz pancerny”, komedia w 3 aktach Michała Wołowskiego, odznaczona pierwszą nagrodą na konkursie krajowym, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 1 kwietnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1895, nr 76; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z fragmentu dramatycznego „Pójdźmy za Nim”, zastosowanego na scenę przez Zygmunta Przybylskiego ze znanej powieści Sienkiewicza i z komedii Michała Wołowskiego „Ostatni grosz”], „Gazeta Lwowska” 1895, nr 80; ***, Z teatru. („Harde dusze”, dramat w 5 aktach a 6 odsłonach, z powieści Elizy Orzeszkowej przerobiony na scenę przez Zygmunta Sarneckiego i przedstawiony po raz pierwszy w teatrze hr. Skarbka 17 b.m. [kwietnia]), „Gazeta Lwowska” 1895, nr 90; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Aleksandra Bissona „Bal maskowy”], „Gazeta Lwowska” 1895, nr 95; ***, Z teatru. („Pan Senator”, komedia w 3 aktach F. Schönthana i G. Kadelburga, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 9 maja w przekładzie M. Gawalewicza), „Gazeta Lwowska” 1895, nr 108; ***, Z teatru. („Historia jakich wiele”, komedia w 3 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 18 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1895, nr 267.

1896

***, Z teatru. („Odgrzewana miłość”, komedia w 4 aktach a 5 odsłonach Żegoty Krzywdzica [M. Dzikowskiego], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 8 stycznia b. r.), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 6; ***, Z teatru. („Szczęście w zakątku”, dramat w 3 aktach Hermana Sudermanna, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d.20 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 16; ***, Z teatru. („Hanusia”, marzenie senne w dwu częściach G. Hauptmanna, przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie M. Konopnickiej dnia 20 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 43; ***, Z teatru. („Sprawa kobiet”, komedia w 4 aktach ze śpiewami i tańcami Michała Bałuckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 2 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 52; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii A. Bissona i F. Carré „Pan Dyrektor”], „Gazeta Lwowska” 1896, nr 68; ***, Z teatru. („Jadzia wdową”, krotochwila w 3 aktach Ryszarda Ruszkowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 29 kwietnia), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 100; ***, Z teatru. („Burza”, dramat w 5 aktach A. N. Ostrowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie J. N. Popławskiego d. 9 maja), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 108; ***, Z teatru. („Królewicz”, komedia w 4 aktach Edwarda Lubowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 15 maja, „Gazeta Lwowska” 1896, nr 113; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii H. Fiszera i J. Jarno „Ojciec jakich mało”, w przekładzie Adolfa Walewskiego], „Gazeta Lwowska” 1896, nr 126; ***, Z teatru. [Recenzja z prologu K. Zalewskiego „Na Helikonie” i komedii K. Majeranowskiego „Rej z Nagłowic”], „Gazeta Lwowska” 1896, nr 217; ***, Z teatru. („Syn”, komedia w 4 aktach Kazimierza Zalewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 25 września), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 222; ***, Z teatru. („Miłostki”, dramat w 3 aktach Artura Schnitzlera, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 2 października), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 227; ***, Z teatru. („Gąsienice”, komedia w 3 aktach i 4 odsłonach p. Alfreda Konara, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 9 października), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 233; ***, Z teatru. („Niewierna”, komedia w 3 aktach Roberta Bracco, przedstawiona w przekładzie Jana Kasprowicza, po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 16 października b. r.), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 239; ***, Z teatru. („Bańki mydlane”, komedia w 3 aktach Grzegorza Csiky'ego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 23 października), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 245; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Henryka Meilhaca „Miliony”], „Gazeta Lwowska” 1896, nr 251;***, Z teatru. („Łotrzyca”, komedia w 5 aktach Kazimierza Zalewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 13 listopada), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 263; ***, Z teatru. („Mam prawo kochać”, komedia w 4 aktach Maksa Nordaua, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 23 listopada), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 271; ***, Z teatru. („Krew nie woda”, komedia w 6 aktach Żegoty Krzywdzica [M. Dzikowskiego], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 2 grudnia), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 279; ***, Z teatru. („Zwycięstwo”, dramat w 3 aktach Girolama Rovetti, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 11 grudnia b. r.), „Gazeta Lwowska” 1896, nr 286.

1897

***, Z teatru. („Cyrkowcy”, komedia w 3 aktach Fr. Schönthana, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 13 b.m. [stycznia]. – Słówko o „Popychadle”, komedii w 4 aktach Jana Szutkiewicza, przedstawionej po raz pierwszy 4 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 10; [niepodpisana], Z teatru. („Szklana góra”, baśń w 3 aktach i 5 odsłonach ze śpiewami i tańcami Zygmunta Sarneckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 22 b.m. [stycznia] z muzyką Michała Hertza). „Gazeta Lwowska” 1897, nr 18; ***, Z teatru. („Harpagoni”, komedia w 3 aktach Edwarda Grabowieckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 29 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 24; Z teatru. („ Matki”, dramat w 4 aktach Jerzego Hirschfelda, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 8 b.m. [lutego] w przekładzie Edwarda Lubowskiego), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 31; ***, Z teatru. („Mamuty”, komedia w 5 aktach Michała hr. Dzieduszyckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 15 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 37; ***, Z teatru. („Amulet”, komedia w 4 aktach Wacława Sawiczewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 22 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 43; ***, Z teatru. („Niewolnice z Pipidówki”, komedia w 4 aktach Michała Bałuckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 3b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 51; ***, Z teatru. („Przekupka warszawska”, obraz historyczny w 5 odsłonach Adama Bełcikowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 17 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 63; ***, Z teatru. („Baby”, komedia w 4 aktach Zygmunta Przybylskiego i Klemensa Junoszy, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 26 marca), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 70; ***, Z teatru. („Urzędowa żona”, dramat w 5 aktach podług powieści A. H. Savage'a, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 7 kwietnia), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 80; ***, Z teatru. (Jubileusz p. Adolfa Walewskiego. – „Z Przemyśla do Przeszowy”, komedia w 2 aktach Aleksandra hr. Fredry. – „Farbiarze”, komedia w 1 akcie Adolfa Walewskiego, przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 7 maja b.r.), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 105; ***, Z teatru. [Recenzja z trylogii Edwarda Grabowieckiego „Towarzyszki życia”], „Gazeta Lwowska” 1897, nr 120; Z teatru. („Upadek lwa”, dramat w 3 aktach Ryszarda Vossa, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 9 b.m. [czerwca] w przekładzie Michała Wołowskiego), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 131; [niepodpisana], Z teatru. („Maski”, sztuka w 1 akcie Roberta Bracco. – „Z dobrego serca”, komedia w 1akcie Lucjana Rydla), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 135; ***, Z teatru. („Sławna żona”, komedia w 3 aktach Fr. Schönthana i G. Kadelburga, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie M. Sachorowskiego dnia 26 b.m. [czerwca]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 145; ***, Z teatru. („Zwyciężony”, dramat w 4 aktach Władysława Rabskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 18 b.m. [września]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 215; ***, Z teatru. [Recenzja z przedstawienia dramatu Al. Dumasa „Daniszewy”], „Gazeta Lwowska” 1897, nr 225; ***, Z teatru. („Małka Schwarzenkopf”, dramat w 5 aktach Gabrieli Zapolskiej, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 6 b.m. [października]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 229; ***, Z teatru. („Wesele Fonsia”, farsa w 3 aktach Ryszarda Ruszkowskiego), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 237. [defekt zdigitalizowanego egzemplarza „GL” – brak stron z recenzją]; ***, Z teatru. („Turniej”, dramat z doby Odrodzenia w 5 aktach Stanisława Kozłowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 29 b.m. [października]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 249; ***, Z teatru. („Światowe kobiety”, komedia w 3 aktach Piotra Wolffa, w przekładzie Gabrieli Zapolskiej, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 5 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 254; ***, Z teatru. („Kolega Krampton”, komedia w 5 aktach Gerharda Hauptmanna, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 12 b.m. [listopada], w przekładzie L. G.), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 260; ***, Z teatru. („Nieuczciwi”, dramat H. Rovetty w 3 aktach, w przekładzie Jana Kasprowicza, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 19 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 266; ***, Z teatru. („Żabusia”, komedia w trzech aktach Gabrieli Zapolskiej, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 24 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 270; ***, Z teatru. („Nie zginęła”, obraz historyczny w 4 aktach Edwarda Webersfelda, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 29 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 274; [niepodpisana], Z teatru. („Ładny zastępca”, farsa w 3 aktach Wiliama Busnacha i Jerzego Duvala, przedstawiona w przekładzie M. Sachorowskiego po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 6 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 280; [niepodpisana], Z teatru. („Szalone wesele”, farsa w 3 aktach z francuskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 14 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 286; [niepodpisana], Z teatru. („Kozioł ofiarny”, komedia w 3 aktach Oskara Blumenthala i Gustawa Kadelburga, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 22 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1897, nr 293.

1898

***, Z teatru. („Bez pojedynku”, dramat w 3 aktach Artura Schnitzlera, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 7 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 5; ***, Z teatru. („Gdzie szczęście?”, komedia w 4 aktach przez Anonima [L. Germana], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 14 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 11; ***, Z teatru. („Na miejskim bruku”, dramat w 3 aktach Edwarda Grabowieckiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 24 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 19; ***, Z teatru. („Szwaczki”, komedia w 3 aktach Michała Bałuckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 31 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 25; ***, Z teatru. („Grochowy wieniec, czyli Mazury w Krakowskiem”, komedia w 4 aktach ze śpiewami i tańcami przez Antoniego Małeckiego, wznowiona na scenie lwowskiej d. 9 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 32; ***, Z teatru. („Dzwon zatopiony”, baśń dramatyczna w 5 aktach Gerharda Hauptmanna, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 28 lutego), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 48; ***, Z teatru. („Kula u nogi”, dramat w 4 aktach Jana Szutkiewicza, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 11 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 58; ***, Z teatru. [Recenzja z tragedii Shakespeare’a „Romeo i Julia”, wznowionej na scenie lwowskiej 18 marca], „Gazeta Lwowska” 1898, nr 64; ***, Z teatru. [Recenzja z  farsy „Mąż pod kluczem” G. Feydeau, przekład M. Sachorowskiego], „Gazeta Lwowska” 1898, nr 71; ***, Z teatru. („Widma” [„Upiory”], dramat w 3 aktach Henryka Ibsena, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 5 kwietnia w przekładzie M. Sachorowskiego), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 78; ***, Z teatru. („Kaśka Kariatyda”, melodramat w 5 aktach Gabrieli Zapolskiej, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 13 b.m. [kwietnia]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 84; ***, Z teatru. („Dwaj urwisze”, melodramat w 5 aktach a 8 obrazach Piotra Decourcelle, przedstawiony w przekładzie Zygmunta Sarneckiego po raz pierwszy na scenie lwowskiej d.2 maja), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 100; ***, Z teatru. („Kraj”, komedia w 4 aktach, odznaczona pierwszą nagrodą na konkursie krajowym 1891 r. – Ostatnie drobiazgi sceniczne), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 112; ***, W teatrze. [Recenzja z przedstawienia w setną rocznicę urodzin A. Mickiewicza, „Adam i Maryla”, obraz sceniczny Z. Sarneckiego], „Gazeta Lwowska” 1898 nr 116; ***, Teatr krakowski we Lwowie. („Komedia konkursowa” Adama Asnyka. – „Flipota”, komedia w 3 aktach J. Lemaître'a. – „Współzalotnicy”, komedia w 5 aktach Ryszarda Brinsley Sheridana. – „Na cel dobroczynny”, komedia w 4 aktach Schönthana i Kadelburga), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 127; ***, Teatr krakowski we Lwowie. [Recenzja ze sztuk O. Hartlebena „Słowo honoru” i F. de Curela „Lwia uczta”), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 134; ***, Z teatru. („Tamten”, sztuka w 5 aktach Józefa Maskoffa [G. Zapolskiej], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej przez grono artystów krakowskich d. 17 b.r. [czerwca]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 137; ***, Z teatru. („H. K. T.”, dramat w czterech aktach L. Germana), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 211; [niepodpisana], Z teatru. („Belweder”, sztuka w 3 aktach przez Bolesławicza [B. Eulenfelda]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 213; [niepodpisana], Z teatru. („Państwo młodzi”, farsa w 3 aktach Zygmunta Przybylskiego), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 215; ***, Z teatru. („Agnieszka Jordan”, dramat w 5 aktach Jerzego Hirschfelda, w przekładzie Jana Kasprowicza, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 28 b.m. [września]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 222; [niepodpisana], Z teatru. („Pod białym koniem”, komedia w 3 aktach Oskara Blumenthala i Gustawa Kadelburga), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 229; ***, Z teatru. („Szaławiła”, krotochwila w 5 aktach Kazimierza Glińskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 21 października), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 241; ***, Z teatru. („Portret Strukczaszego”, krotochwila szlachecka z XVIII wieku w 3 aktach, podług powieści J. I. Kraszewskiego, wierszem napisana przez Antoniego Orłowskiego; po raz pierwszy na scenie lwowskiej przedstawiona d.28 b.m. [października]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 247; ***, Z teatru. („Zazdrośnica”, komedia w 3 aktach Al. Bissona i Ad. Leclerq, przedstawiona po raz pierwszy w przekładzie Kaz. Glińskiego na scenie lwowskiej d. 9 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 256; ***, Z teatru. („Idealna żona”, komedia w 3 aktach Marka Pragi, w przekładzie z włoskiego Zofii Mellerowej, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 5 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1898, nr 278; ***, Z teatru. („Zaza”, sztuka z życia zakulisowego w 5 aktach Piotra Bertona i Karola Simona, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 21 b.m. [grudnia]). „Gazeta Lwowska” 1898, nr 291.

1899

***, Z teatru. („Światło morza”, sztuka w 4 aktach Ludwika Ganghofera, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 4 b.m. [stycznia]). „Gazeta Lwowska” 1899, nr 4; ***, Z teatru. („Cyrano de Bergerac”, romantyczna komedia w 5 aktach Edmunda Rostanda, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 16 b.m. [stycznia] w przekładzie Jana Kasprowicza), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 16; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja ze sztuki G. Zapolskiej „Tamten”], „Gazeta Lwowska” 1899, nr 25; ***, Z teatru. [Recenzja z farsy Aleksandra Bissona „Kontroler wagonów sypialnych”], „Gazeta Lwowska” 1899, nr 38; ***, Z teatru. („Na wyżynach”, dramat w 4 aktach [H. F. Arnsztajnowej], polecony do grania na konkursie Wydziału krajowego), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 50; ***, Z teatru. („Dziewiczy wieczór”, akwarella sceniczna Gabrieli Zapolskiej w 1 akcie. – Koncert na dochód pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 66; ***, Z teatru. („Pamela”, dramat w 4 aktach a 7 odsłonach Wiktoryna Sardou, przedstawiony w przekładzie p. M. Sachorowskiego po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 22 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 68; ***, Z teatru. („Woźnica Henschel”, dramat w 5 aktach Gerharda Hauptmanna, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 29 marca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 73; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Leona Gandillota „Podejrzliwy małżonek” („Villa Gaby”) w przekładzie M. Sachorowskiego], „Gazeta Lwowska” 1899, nr 84; ***, Z teatru. („Młodzi bohaterowie”, dramat w 4 aktach [B. Grabowskiego], przedstawiony na scenie lwowskiej dnia 21 b.m. [maja]), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 92; ***, Z teatru. („Jojne Firułkes”, sztuka w 5 aktach Gabrieli Zapolskiej, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 17 b.m. [maja]), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 113; ***, Z teatru. („Karykatury”, dramat w 4 aktach Jana Augusta Kisielewskiego, nagrodzony na konkursie im. Ignacego Paderewskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 7 b.m. [września]), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 206; ***, Z teatru. („Miejsca kobietom”, farsa w 4 aktach Valabregue'a i Hennequina, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 14 b.m. [września]), „Gazeta Lwowska” 1899, nr  211; ***, Z teatru. („Koledzy szkolni”, komedia w 4 aktach Ludwika Fuldy, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 25 b.m. [września]), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 220; [niepodpisana], Z teatru. („Córki pana Dupont”, komedia w 4 aktach Maurycego Brieux, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Z. Sarneckiego dnia 4 b.m. [października]), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 227; ***, Z teatru. („Bunt Napierskiego”, poemat dramatyczny w 3 aktach Jana Kasprowicza, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 18 października b.r.), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 239; ***, Z teatru. („Drużba”, komedia w 3 aktach Michała Bałuckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 27 b.m. [października]. – „Złoty cielec”, komedia w 1 akcie Stanisława Dobrzańskiego), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 247; ***, Z teatru. („Johannes”, dramat w 5 aktach a 7 odsłonach Hermana Sudermanna, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Jana Kasprowicza dnia 6 listopada), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 254; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z farsy Gustawa Sylvaina i Ludwika Artus „Damski sekwestrator”], „Gazeta Lwowska” 1899, nr 268; ***, Z teatru. („Sybir”, dramat w 4 aktach Józefa Maskoffa [G. Zapolskiej], przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 29 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 275; ***, Z teatru. („Debiutantka”, sztuka w 4 aktach z prologiem przez Nieznajomego [L. Hellera], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 15 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 287; ***, Z teatru. („Jeszcze raz”, komedia w 3 aktach Oskara Blumenthala i Gustawa Kadelburga, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 20 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1899, nr 291.

1900

***, Z teatru. („Synowa”, komedia w 3 aktach F. Carré i Pawła Bilhaud, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 3 stycznia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 3; ***, Z teatru. („Colinette”, komedia w 4 aktach Juliusza Lenôtre i Gabriela Martin, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 12 b.m. [stycznia] w przekładzie Zygmunta Sarneckiego), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 10; ***, Z teatru. („Wielkie figury”, komedia w 3 aktach Adolfa Walewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 19 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 16; ***, Z teatru. („Jarmark małżeński”, farsa w 3 aktach Jerzego Okonkowskiego), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 26; ***, Z teatru. („Potęga ciemnoty”, dramat w 5 aktach hr. Lwa Tołstoja, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 9 lutego b.r.), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 33.

***, Z teatru. („Dolli”, komedia w 3 aktach Henryka Christiernsona, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 2b.m. [marca] w przekładzie M. Sachorowskiego), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 51; ***, Z teatru. („Dzierżawca z Olesiowa”, komedia w 4 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 9 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 57; ***, Z teatru. „Futro bobrowe”, komedia w 4 aktach Gerharda Hauptmanna, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 4 b.m. [kwietnia]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 79; ***, Z teatru. („Tosca”, sztuka w 5 aktach Wiktoryna Sardou, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 20 b.m. [kwietnia]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 92; ***, Z teatru. (Pożegnanie dyrektora Ludwika Hellera), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 112; ***, Z teatru. („Sądy Boże”, sztuka w 4 aktach z życia żydowskiego przez Wilhelma Feldmana, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 16 b.m. [maja]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 114; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z farsy z francuskiego M. Ordonneau i Grenet-Dancourt „Javaraja”), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 118; ***, Z teatru. („Lygia”, sztuka z czasów prześladowania chrześcijan za Nerona przez James Barreta, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 28 b.m. [maja]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 123; ***, Z teatru. („Lichwiarskie swaty”, komedia w 4 aktach Kazimierza Zalewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 8 b.m. [czerwca]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 132; Z teatru. (Inauguracyjne przedstawienie w nowym teatrze miejskim dnia 4 października 1900 r. – „Baśń nocy świętojańskiej”, prolog Jana Kasprowicza z muzyką Seweryna Bersona. – „Odludki i poeta”, komedia w 1 akcie Aleksandra Fredry, ojca), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 228; ***, Z teatru [krótko o premierze „Spazmy modne”, komedia w 3 aktach W. Bogusławskiego], „Gazeta Lwowska” 1900 nr 231; Adam Krechowiecki, Z teatru. („Spazmy modne”, komedia w 3 aktach W. Bogusławskiego, przedstawiona na scenie teatru miejskiego 8 b.m. [października]. – „Dożywocie”, komedia w 3 aktach Al. Fredry, przedstawiona 11 b.m. [października]. – „Nowa Dejanira” /„Niepoprawni”/, dramat w 5 aktach Juliusza Słowackiego, przedstawiony 12 października b.r.), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 236: Z teatru. („Mąż od biedy”, komedia w 1 akcie Józefa Blizińskiego. – „Nasi najserdeczniejsi”, komedia w 4 aktach Wiktoryna Sardou), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 242; Z teatru. („Dla szczęścia”, dramat w 3 aktach Stanisława Przybyszewskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 24 b.m. [października]. – „Pan Jowialski”, komedia w 5 aktach Al. hr. Fredry, przedstawiona 27 b.m. [października]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 248; Z teatru. („Dzisiejsi”, komedia w 1 akcie Mariana Gawalewicza. – „Posażna jedynaczka”, komedia w 1 akcie Jana Aleksandra hr. Fredry. – „Z dobrego serca”, obrazek sceniczny w 1 akcie Lucjana Rydla, przedstawione d. 29 października. – „Zaczarowane koło”, baśń dramatyczna w 5 aktach Lucjana Rydla, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 2 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 253; Z teatru. („Wiele hałasu o nic”, komedia w 5 aktach W. Shakespeare'a, przedstawiona na scenie lwowskiej d. 10 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 259; Z teatru. („Bartel Turasel”, dramat w 3 aktach Filipa Langmana, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej 14 listopada b.r.. „Ksenia”, poemat dramatyczny w 1 akcie Aurelego Urbańskiego. „Wspomnienie”, obrazek dramatyczny w 1 akcie przez Gryfitę [B. Ronikier-Jaxa], przedstawiony po raz pierwszy d. 15 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 265; Z teatru. („Rodzeństwo”, komedia w 4 aktach Ignacego Grabowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 23 b.m. [listopada]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 271; Z teatru. („Czerwona toga”, dramat w 4 aktach M. Brieux, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 5 grudnia b.r. – „Igraszki trafu i miłości”, komedia w 3 aktach Piotra Chamblain de Marivaux, przedstawiona d. 8 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1900, nr 282.

1901

[niepodpisana], Z teatru. [Recenzja ze sztuki Aleksandra Dumasa (syna) „Pan Alfons”, przedstawionej po raz pierwszy na scenie lwowskiej 3 stycznia], „Gazeta Lwowska” 1901, nr 3; Z teatru. („Blagierzy”, komedia w 4 aktach Michała Bałuckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 9 b.m. [stycznia]. „Sobótki”, dramat w 4 aktach H. Sudermanna, przedstawiony d. 12 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 11; Z teatru. („Romantyczni”, komedia w 3 aktach Edmunda Rostanda, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 16 b.m. [stycznia]. – „Dziewczyna sędzią”, komedia w 3 aktach Fr. Zabłockiego, przedstawiona d. 18 b.m. [stycznia]. – Kurtyna Siemiradzkiego), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 17; Z teatru. („Sganarelle”, komedia w 1 akcie Moliera, przedstawiona dnia 21 stycznia. „Najstarsza”, komedia w 4 aktach a 5 odsłonach J. Lemaître’a, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 25 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 23; Z teatru. („Ocknienie”, dramat w 3 aktach Kazimierza Rakowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 30 stycznia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 28; Z teatru. („Spuścizna”, dramat w 3 aktach Artura Schnitzlera, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 9 lutego b.r.), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 34; Z teatru. („Nawojka”, komedia na tle stosunków krakowskich w XV w. (1409 r.) w 3 aktach Stanisława Rossowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 12 lutego b.r), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 40; Z teatru. („Pieniądze albo życie”, komedia w 4 aktach Alfreda Capus, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 22 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 46; Z teatru. („Psyche”, tragedia dziecięca dla dorosłych ludzi w 3 aktach Zofii Wójcickiej, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 12 marca b.r. – „Baśka”, krotochwila w trzech aktach Kazimierza Glińskiego, przedstawiona dnia 27 lutego b.r.), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 64; Z teatru. „Złote Runo”, dramat współczesny w 3 aktach Stanisława Przybyszewskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 27 marca b.r. – „Odrodzenie”, komedia w 3 aktach Franciszka Schönthana i Koppel-Ellfelda, przedstawiona 20 marca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 75; Z teatru. („Życie na żart”, dramat w 5 aktach Gabrieli Zapolskiej, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 11 b.m [kwietnia]), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 86; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z farsy Alfreda Capus w tłumaczeniu M. Sachorowskiego „Mężowie Leontyny”, przedstawionej na scenie lwowskiej po raz pierwszy dnia 10 maja], „Gazeta Lwowska” 1901, nr 109; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii Emila Augiera „Zaraza”, wznowionej na scenie lwowskiej dnia 17 maja]. „Gazeta Lwowska” 1901, nr 114; Z teatru. („Wesele”, dramat w 3 aktach Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 24 maja b.r.), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 121; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja ze sztuki Gerolama E. Nani „Uroczne oczy”, przedstawionej po raz pierwszy na scenie lwowskiej 15 czerwca], „Gazeta Lwowska” 1901, nr 137; Z teatru. („Blanchette”, komedia w 3 aktach Eugeniusza Brieux, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 22 czerwca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 143; Z teatru. (Helena Modrzejewska na dochód pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie. – „Warszawianka”, pieśń z r. 1831, napisał Stanisław Wyspiański. – „Wnętrze”, obraz dramatyczny Maurycego Maeterlincka, oba utwory przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej 2 b.m. [lipca]), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 154; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z komedii K. Karlweisa „Bogaty wujaszek”, przedstawionej po raz pierwszy na scenie lwowskiej 20 lipca], „Gazeta Lwowska” 1901, nr 166; [niepodpisana], Z teatru. („Kładka”, komedia w 3 aktach Fryderyka Gressac i Franciszka de Croisset, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 3 b.m. [października]), „Gazeta Lwowska” 1902, nr 228; Z teatru. („Śpiący rycerze”, widowisko fantastyczne w 5 odsłonach z prologiem przez Sydona Friedberga, z muzyką Michała Świerzyńskiego), „Gazeta Lwowska” 1902, nr 239; Z teatru. (Występ p. Heleny Modrzejewskiej w roli hr. Idalii.– Hamlet i hr. Fantazy p. Śliwickiego), „Gazeta Lwowska” 1902, nr 252; Z teatru. („Maria Stuart”, tragedia w 5 aktach Schillera. Występ gościnny HeIeny Modrzejewskiej i Józefa Śliwickiego, artysty teatrów warszawskich), „Gazeta Lwowska” 1902, nr 256; Z teatru. („Miarka za miarkę”, komedia w 5 aktach Szekspira. Występ p. Heleny Modrzejewskiej. – Ostatni występ gościnny Józefa Śliwickiego w „Romantycznych” Rostanda), „Gazeta Lwowska” 1902, nr 262; Z teatru. („Różne drogi”, komedia w 3 aktach K. Franciszka Swobody, w przekładzie M. Szukiewicza, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 17 listopada. – „Dzień Muzy”, komedia w 1 akcie Franciszka Domnika), „Gazeta Lwowska” 1902, nr 265; Z teatru. („Gniazdo rodzinne” Sudermanna. Helena Modrzejewska w roli Magdaleny), „Gazeta Lwowska” 1902, nr 274; Z teatru. „Manowcami”, („Le détour”), komedia w 3 aktach Henryka Bernsteina), „Gazeta Lwowska” 1902, nr 288.

1903

Z teatru. („Pietro Caruso”, dramat w 1 akcie Roberta Bracco, występ p. Romana w roli tytułowej i debiut Wandy Orbitównej w roli Margerity. – „Dług honorowy”, komedia w 3 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 30 grudnia 1902 roku), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 1; kr., Maeterlinck. (Z powodu zapowiedzianego przedstawienia „Monny Vanny” na scenie lwowskiej przez trupę francuską), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 18; Z teatru. („ Dyktator”, dramat w 4 aktach z prologiem przez Jerzego Żuławskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 22 stycznia 1903 roku), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 19; Z teatru. („Monna Vanna”, sztuka w 3 aktach Maurycego Maeterlincka, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 23 stycznia przez trupę francuską pani Georgetty Leblanc), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 21; Z teatru. („Mieszczanie”, sztuka w 4 aktach Maksyma Gorkija, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej, w przekładzie Stanisława Bossakowskiego d. 30 b.m. [stycznia]), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 26; Z teatru. („Fabryka krajowa”, komedia w 4 aktach, osnuta na tle stosunków miejscowych, przez Karolinę Słończewską, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 6 lutego b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 31; Z teatru. („Godziny życia; – „Kobieta ze sztyletem”; – „Ostatnie maski”; – „Literatura”; cztery jednoaktówki Artura Schnitzlera, przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 14 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 38; Z teatru. („Luminarz”, satyra w 4 aktach przez Stanisława Kozłowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 24 listopada [sic!] [lutego b.r), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 46; Z teatru. („Markiz de Priola”, komedia w 3 aktach H. Lavedana, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Wandy Nałęczównej dnia 6 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 55; Z teatru. („Na zawsze”, dramat w 4 aktach Lucjana Rydla, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 16 marca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 63; Z teatru. („Złocienie”, sztuka w 4 aktach przez Zygmunta Sarneckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 24 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 70; Z teatru. („Święto słońca”, dramat w 5 aktach Karola Schönherra, przedstawiony po raz pierwszy w przekładzie Z. Kaweckiego na scenie lwowskiej dnia 4 kwietnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 79; Z teatru. („Przed pojedynkiem”, obraz sceniczny w 1 akcie przez P. Pilecką, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 16 kwietnia. – „Stary mąż”, komedia w 4 aktach a 7 odsłonach Józefa Korzeniowskiego), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 88; Z teatru. („Panna służąca” – („Nelly Rosier”) – komedia w 3 aktach Pawła Bilhaud i Maurycego Hennequina, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 24 kwietnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 95; Z teatru. („W noc lipcową”, dramat w 3 aktach Bolesława Gorczyńskiego, nagrodzony na konkursie łódzkim imienia Henryka Sienkiewicza, a przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 11 maja b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 109; Z teatru. („Niebezpieczeństwo” – „L' autre danger” – dramat w 4 aktach Maurycego Donnaya, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Wandy Nałęczównej d. 25 b.m. [maja]), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 120; Z teatru. („Maszyna”, dramat w 4 aktach Tadeusza Rittnera, odznaczony pierwszą nagrodą na konkursie im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 2 czerwca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 126; Z teatru („ Na dnie”, sceny z życia – aktów cztery, przez Maksyma Gorkijego, przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 13 czerwca w przekładzie Aleksandra Zelwerowicza), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 135; Z teatru. („Nasi dekadenci”, komedia w 4 aktach Władysława Palińskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie teatru miejskiego we Lwowie dnia 23 czerwca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 143; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z farsy Grenet Dancourt i Maurycego Vaucaire „Syn marnotrawny”, przedstawionej po raz pierwszy na scenie lwowskiej 27 czerwca], „Gazeta Lwowska” 1903, nr 147; Z teatru. („Doktor na raty”, wzór obyczajowy z życia żydowskiego w 3 aktach przez Rucklina i Erskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 3 lipca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 151; Z teatru. („Wianek mirtowy”, dramat w 4 aktach Jerzego Żuławskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 2 września b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 202; Z teatru. („Kasztelanka” („La Châtelaine”), sztuka w 4 aktach przez Alfreda Capusa, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Jarosława Pieniążka dnia 10 b.m. [września]), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 208; [niepodpisana], Z teatru. [Recenzja z farsy Kurta Kraatza i Wilhelma Jacoby „Czerwona lampa”, przedstawionej po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 18 września], „Gazeta Lwowska” 1903, nr 215; Wróg ludu. [Streszczenie dramatu H. Ibsena „Wróg ludu”], „Gazeta Lwowska” 1903, nr 221; [niepodpisany], Z teatru. [Recenzja z dramatu H. Ibsena „Wróg ludu”, wznowionego na scenie lwowskiej dnia 26 września], „Gazeta Lwowska” 1903, nr 222; Z teatru. („Papla”, „L’Indiscret”, komedia w 3 aktach Edmunda Sée, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 6 października b.r. w przekładzie Wandy Nałęczównej), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 229; Z teatru. („Paweł Lange i Tora Parsberg”, dramat w 3 aktach przez Björnstjerne-Björnsona, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 16 października), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 238; Z teatru. („Zmartwychwstanie”, dramat w 4 aktach z prologiem wedle powieści L. Tołstoja, napisany przez Henryka Bataille, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 24 października b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 245; Z teatru. („Cud św. Antoniego”, sztuka w 2 aktach Maurycego Maeterlincka w przekładzie Zofii Wójcickiej. – „Zuzanna w kąpieli”, obraz sceniczny w 1 akcie przez Jerzego Grabicza – przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 30 b.m. [października]), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 250; Z teatru. („Dzika kaczka”, dramat w 5 aktach Henryka Ibsena, przedstawiony na scenie lwowskiej dnia 7 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 257; Z teatru. („Śnieg”, dramat w 4 aktach Stanisława Przybyszewskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 17 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 265; Z teatru. („Syn szatana” – „The Devil's Disciple”, sztuka w 3 aktach a 5 odsłonach Bernarda Shaw, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie B.... é dnia 27 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 274; Z teatru. („Serdeczne dzieje”, dramat w 3 aktach Józefa Giacosa, przedstawiony po raz pierwszy w przekładzie Niny Niovila-Petrykiewiczównej. – „W wilczym dole”, obraz dramatyczny w 1 akcie Giovanniego Verga, przedstawiony po raz pierwszy w przekładzie Jarosława Pieniążka, dnia 5 grudnia bież. roku), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 281; Z teatru. („Jan Gabriel Borkman”, dramat w 4 aktach Henryka Ibsena, przedstawiony na scenie lwowskiej po raz pierwszy 19 b.m. [grudnia]), „Gazeta Lwowska” 1903, nr 292.

1904

Z teatru. („Interes interesem” – „Les affaires sont les affaires” – komedia w 3 aktach Oktawiusza Mirbeau, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Bronisławy Ostrowskiej dnia 9 stycznia 1904), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 8; Z teatru. („Dymisja”, zwykła historia z życia w 4 aktach przez Stanisława Rossowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 15 stycznia 1904), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 13; Z teatru. („Faust” Goethego. – Gemma Bellincioni jako artystka dramatyczna), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 24; Z teatru. („Antonina Sabrier”, dramat w 3 aktach R. Coolusa, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 4 lutego b.r. w przekładzie Julii Otrembowej), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 31; Z teatru. („Poniedziałek karnawałowy” – „Rosenmontag” – tragedia oficerska w 5 aktach O. E. Hartlebena, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie K. Rakowskiego d. 12 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 36; Z teatru. („Mój dzieciak” – „Mon enfant” – komedia w 3 aktach przez Ambrożego Janvier de la Motte, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 22 b.m. [lutego]), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 44; Z teatru. („Eros i Psyche”, fantazja dramatyczna w 7 obrazach przez Jerzego Żuławskiego, przedstawiona na scenie lwowskiej dnia 27 lutego b. r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 49; Z teatru. („Los”, dramat w 4 aktach przez A. Habdanka, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 4 b.m. [marca]), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 56; Z teatru. („Dzieci Waniuszyna”, dramat w 4 aktach S. Najdienowa, w przekładzie H. Zbierzchowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 17 marca b. r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 68; Z teatru. („Nieporozumienie”, sztuka w 4 aktach przez Gabrielę Zapolską, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 9 b.m. [kwietnia]), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 85; Z teatru. („Skarb”, tragedia w 3 aktach przez Leopolda Staffa, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 19 kwietnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 91; Z teatru. (Przedstawienie na dochód Towarzystwa Dziennikarzy Polskich: „Na Olimpie”, 14 obrazów z żywych osób z legendy H. Sienkiewicza, układu artysty-malarza Stanisława Jasieńskiego, z muzyką Konstantego Górskiego; „Crainquebille”, komedia w 3 odsłonach Anatola France, w przekładzie Jerzego Żuławskiego; „Cavaleria Lwowiana”, parodia muzyczna w 1 akcie Maksymiliana Kramera, zlokalizowana przez Adolfa Kitschmana, z muzyką Bogumiła Zeplera, po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 26 kwietnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 97; Z teatru. (Przedstawienie trupy francuskiej. Pan Le Bargy jako markiz de Priola; p. Henrietta Roggers w roli pani de Valleroy), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 99; Z teatru. („Dr. Rentlow”, dramat w 3 aktach przez Michalinę Schwarzównę, odznaczony trzecią nagrodą na krajowym konkursie dramatycznym w r. 1904, a przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 29 kwietnia b.r. – Słówko o konkursach dramatycznych w ogóle), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 101; Z teatru. („Madej zbój”, baśń dramatyczna w 4 aktach z epilogiem, przez Karola Mattauscha, odznaczona 2-gą nagrodą na konkursie dramatycznym Wydziału krajowego, ilustrowana muzyką Fr. Słomkowskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej 7 b.m. [maja]), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 107; Z teatru. („Złodziej”, komedia w 1 akcie Oktawiusza Mirbeau, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej, w przekładzie Jarosława Pieniążka. – „Tęcza”, komedia w 3 aktach Stefana Krzywoszewskiego przedstawiona po raz pierwszy na tejże scenie dnia 13 maja b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 112; Z teatru. („Podrzutek”, tragedia w 4 aktach Macieja Szukiewicza, odznaczona trzecią nagrodą na konkursie Wydziału kraj., a przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 19 b.m. [maja]), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 118; ak., Z teatru. („Wszystko dobre, co się dobrze kończy”, komedia w 5 aktach, 8 odsłonach Wiliama Szekspira, w przekładzie L. Ulricha, wznowiona na scenie lwowskiej dmia 29 maja b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 123; Z teatru. („ Labirynt” – „Le dédale” – dramat w 5 aktach Pawła Hervieu, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Julii Otrembowej dnia 7 b.m. [czerwca]), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 131; Z teatru. („300 dni!” /„L’ enfant du miracle”/, farsa w 3 aktach Pawła Gavault i Roberta Charvey, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej, w przekładzie Jarosława Pieniążka, dnia 15 czerwca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 137; Z teatru. („Anonimy”, krotochwila w 3 aktach przez Devsalieres'a i Marsa, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 28 czerwca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 148; Z teatru. („Florio i Flavio”, igraszki i sceny miłosne w 3 aktach a 4 odsłonach przez F. R. Schönthana i F. R. Koppel-Ellfelda, przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Z. Wójcickiej, dnia 7 lipca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 155, Z teatru. („Wojna domowa”, komedia w 3 aktach Zygmunta Przybylskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 9 września b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 209; Z teatru. („Publiczna tajemnica” – „le secret de Polichenelle” – komedia w 3 aktach Piotra Wolffa, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 13 września b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 211; Z teatru. („Medor”, tragikomedia w 3 aktach Henryka Malin, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie z francuskiego Emilii Śliwińskiej, d. 21 b.m. [września]), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 218; Z teatru. („Capstrzyk” /„Zaplenstreich”/, sztuka w 4 aktach Adama Beyerleina, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 1 października), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 226; Z teatru. („Nitka jedwabiu” /„Les lemmes fortes”/, komedia w 4 aktach Wiktoryna Sardou, wznowiona na scenie lwowskiej dnia 10 października b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 233; [niepodpisana], „Lilith”. Bajka w trzech aktach przez Juliusza Germana. [Uwagi krytyczne], „Gazeta Lwowska” 1904, nr 239; ak., Z teatru. [Krótka recenzja z bajki Juliusza Germana „Lilith”, przedstawionej po raz pierwszy na scenie lwowskiej 21 października], „Gazeta Lwowska” 1904, nr 243; Z teatru. („Lilith”, bajka w 3 aktach Juliusza Germana, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 21 października b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 244; Z teatru. („Lekkomyślna siostra”, komedia w 4 aktach Włodzimierza Perzyńskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 12 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 261; Z teatru. „Tkacze”, sztuka w 5 aktach Gerharda Hauptmana, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej, w przekładzie Edmunda Libańskiego dnia 21 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 270; Z teatru. („Nie igra się z miłością” /„On ne badine pas avec l'amour”/ dramat w 5 aktach Alfreda de Musset, wznowiony na scenie lwowskiej dnia 30 listopada), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 276; Z teatru. („Terakoja, czyli wiejska szkółka”, dramat japoński w 1 akcie Tekeda Izumo w przekładzie i z prologiem Jerzego Żuławskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej o godzinie pół do 1 z poł. dnia 4 grudnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 279; Z teatru. („Wesele Sobeidy”, obraz dramatyczny w 3 aktach Hugona Hoffmansthala, przedstawiony po raz pierwszy w przekładzie Leopolda Staffa i „Daisy”, komedia w akcie z angielskiego w przekładzie Jarosława Pieniążka, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 9 grudnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 284; Z teatru. „Zaszumi las”, sztuka współczesna w 5 aktach Józefa Maskoffa [G. Zapolskiej], przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 19 grudnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1904, nr 293.

1905

Z teatru. („Betleem Polskie”, jasełka w 3 aktach Lucjana Rydla z muzyką Michała Świerzyńskiego, przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 28 grudnia 1904), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 1; Z teatru. „Róża Bernd”, dramat w 5 aktach Gerharda Hauptmanna, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej, w przekładzie Jana Kasprowicza, dnia 7 stycznia), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 7. [brak zdigitalizowanego numeru „GL”]; Z teatru. (Pierwszy występ p. Wandy Siemaszkowej. „W sieci”, komedia w 4 aktach J. A. Kisielewskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 12 stycznia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 10; Z teatru. („Legenda” w 2 częściach przez Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 26 stycznia b.r. –Występ gościnny Wandy Siemaszkowej i debiut p. Izabelli Kozłowskiej), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 22; Z teatru. („Cień”, dramat w 3 aktach Wilhelma Feldmana, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 7 lutego b.r. – Występ gościnny p. Wandy Siemaszkowej), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 31; Z teatru. („Pozłacana głowa”, komedia w 3 aktach Tadeusza Konczyńskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 14 lutego 1905), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 37. [brak zdigitalizowanego numeru „GL”]; Z teatru. („Ponad siły”, sztuka w 2 częściach a w 6 odsłonach przez Bjoernstjerne-Bjoernsona, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Jana Kasprowicza dnia 23 lutego bież. roku, „Gazeta Lwowska” 1905, nr 47; Z teatru. („Ijola”, dramat w 4 aktach z czasów średniowiecznych przez Jerzego Żuławskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 7 marca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 56; Z teatru. („W przystani”, dramat w 3 aktach Jerzego Engla, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 16 marca b.r. – Występ p. Charlotty Wiehe i artystów francuskich dnia 15 marca b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 65; Z teatru. („Majster”, komedia w 3 aktach Hermana Bahra, przedstawiona po raz pierwszy w przekładzie Jerzego Żuławskiego na scenie lwowskiej dnia 4 kwietnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 80; Z teatru. („Dom na Halickiem”, komedia współczesna przez Franciszka Domnika, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d.10 kwietnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 84; Z teatru. („Ksiądz Marek”, poemat dramatyczny w 3 aktach a 5 odsłonach Juliusza Słowackiego, przedstawiony na scenie lwowskiej d. 17 kwietnia. b.r. Występ gościnny p. Wandy Siemaszkowej w roli Judyty), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 90; Z teatru. („Figurantka”, komedia w 3 aktach Franciszka de Curel, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 26 kwietnia b.r. Występ p. Wandy Siemaszkowej w roli Berty), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 97; Z teatru. („Córka Joria”, tragedia pasterska w 3 aktach Gabriela d’Annunzio, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Marii Konopnickiej dnia 6 maja b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 105; Z teatru. („Śledztwo”, dramat w 2 aktach G. Henriota. – „Epidemia”, komedia w 1 akcie Oktawa Mirbeau, przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 20 maja b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 117; Z teatru. („Łańcuch” /„Kettenglieder”/, pogodne sceny z życia rodzinnego Hermana Heijermansa, przedstawione po raz pierwszy na scenie lwowskiej w tłumaczeniu Władysława Prokescha dnia 31 maja b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 126; Z teatru. („Moloch”, cztery epizody z życia, napisał Władysław Jastrzębiec Zalewski. – Sztuka nagrodzona pierwszym zaszczytnym odznaczeniem na krajowym konkursie dramatycznym w r. 1903, a przedstawiona po raz pierwszy na scenie Teatru miejskiego we Lwowie d. 29 sierpnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 200; Z teatru. („Karykatury”, studium sceniczne w 4 aktach J. A. Kisielewskiego, wznowione na scenie lwowskiej dnia 5 września b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 204; Z teatru. („Maskarada”, komedia w 4 aktach Ludwika Fuldy, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Józefa Nowickiego d. 13 września b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 212; Z teatru. (Z ubiegłego tygodnia. – Wznowienie „Wicka i Wacka” Z. Przybylskiego, „Warszawianki” Wyspiańskiego, „Doktora z musu” Moliera i „Śniegu” Przybyszewskiego. – Występy p. Marii Zawiejskiej, p. W. Szymborskiego, pp. Klimontowiczów), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 219; Z teatru. („Macierzyństwo”, dramat w 4 aktach Roberta Bracco, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 7 października b.r. w przekładzie Jerzego Żuławskiego), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 232; Z teatru. („Bagienko”, komedia w 3 aktach Bolesława Gorczyńskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 14 października 1905), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 237; Z teatru. („Birbant”, trywialna komedia w 4 aktach Oskara Wilde, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej dnia 23 października b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 244; Z teatru. „Mały Eyolf”, dramat w 3 aktach Henryka Ibsena, przedstawiony po raz pierwszy w przekładzie M. Sachorowskiego na scenie lwowskiej dnia 3 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 253; Z teatru. „Czerwony bukiet”, komedia w 3 aktach Tadeusza Rittnera, przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej d. 14 listopada b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 264; Z teatru. (Słówko o „Żydach” Czirikowa. – „Gioconda”, dramat w 4 aktach Gabriela d'Annunzio, przedstawiony po raz pierwszy na scenie lwowskiej w przekładzie Z. Wójcickiej d. 14 grudnia b.r.), „Gazeta Lwowska” 1905, nr 288.

Varia

***, Z teatru. (Początek sezonu. Występy p. Armanda Dutertre. Przeszłość i sprawozdanie dyrekcji. Widoki na przyszłość i zapowiedziane nowości), „Gazeta Lwowska” 1889, nr 207 i 208;***, Z teatru. [Sprawozdanie krytyczne o pierwszych przedstawieniach w teatrze hr. Skarbka pod dyrekcją dr Juliusza Bandrowskiego i Ludwika Hellera], „Gazeta Lwowska” 1896, nr 80; Rachunek sumienia. Szkic literacko-artystyczny. (Z powodu pierwszego okresu rządów p. Tadeusza Pawlikowskiego w teatrze miejskim we Lwowie. – Temperatura duchowa Lwowa. – Publiczność i krytyka literacka i artystyczna. – Posiew Lama. – Artystyczne natury. – Agitacje i walki w imię Sztuki. – Znamienne objawy. – Szczegółowa ocena ubiegłego sezonu. – Etyka i patriotyzm w teatrze. – Dlaczego tak obszernie pisze się o teatrze. – Domówienie), „Gazeta Lwowska” 1901, nr 166-169;Z Krynicy. Lipiec-sierpień. [Wrażenia, m.in. z wydarzeń kulturalnych]. „Gazeta Lwowska” 1903, nr 181; Wrażenia z tegorocznego krajowego konkursu dramatycznego, „Gazeta Lwowska” 1904, nr 65; Stanisław Koźmian o teatrze. („Rzeczy teatralne”, Kraków 1904 r. Księgarnia Fabiana Himmelblaua str. XXIII i 411). [Ocena krytyczna], „Gazeta Lwowska” 1904, nr 183-189; O tegorocznym krajowym konkursie dramatycznym. [Ocena krytyczna utworów dramatycznych nadesłanych na ten konkurs], „Gazeta Lwowska” 1907, nr 103.

Oprac. Mariola Szydłowska

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji