Autorzy

Trwa wczytywanie

Marian Gawalewicz

Kryptonimy i pseudonimy: Aria; Bies; Borejko; Długi; Flor; g.; (g); -g-; G; G.; (G); G.M…; Gawal.; Gcz; Konstanty; Konstanty Borejko; m; m; M.; M. Borejko; m.g.; -m-g-; M.G.; (M.G.); M.G.Quis; M.Gaw.; Mar.Ga.; Marian; Marian G…; Marian Gaw….cz; Maryan; mg; mg.; -mg-; (mg); Mn; Ms.Gcz.; n; n.; -n; …..n; (n); N.; Ostrowidz; Przygodny; q; -q.; (q); Q; -Q-; -gs.-; -Qs-; Quis.

Ur. 21 października 1852 we Lwowie, zm. 26 maja 1910 we Lwowie

Krytyk teatralny, publicysta, powieściopisarz, nowelista, dramaturg, tłumacz, reżyser, dyrektor teatru.

Urodził się we Lwowie i tam ukończył gimnazjum, potem studiował na wydziale inżynierskim Instytutu Technicznego w Krakowie i uczęszczał na wykłady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na łamach prasy debiutował jeszcze we Lwowie (w 1868 w „Przyjacielu Domowym” opublikował pierwszą nowelę), w latach 1873–1874 współpracował z „Przeglądem Lwowskim”, gdzie publikował recenzje dramatów, potem w Krakowie wraz z Kazimierzem Bartoszewiczem założył czasopismo „Szkice Społeczno-Literackie”, w którym ogłaszał swoje utwory. Po odbyciu służby wojskowej i uzyskaniu stopnia oficerskiego w 1876 przeniósł się do Warszawy i rozpoczął długoletnią karierę dziennikarską i literacką. Niezwykle aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym stolicy: „Warszawie oddał Gawalewicz cały swój talent, pracę wytężoną swoich najlepszych lat trzydziestu kilku, podzielonych z przedziwną umiejętnością i zdumiewającą łatwością pomiędzy poezję, powieść, dziennik i teatr” (Z. Dębicki, W służbie Warszawy, „Kurier Warszawski” 1910 nr 146). Współpracował z wieloma miejscowymi dziennikami, tygodnikami i kwartalnikami, zamieszczał w nich stałe kroniki, felietony, recenzje teatralne, literackie oraz własne utwory (nowele, opowiadania, powieści, dramaty). Popularność wśród mieszkańców Warszawy zyskał dzięki „Pogawędkom” pisanym dla kobiecego „Bluszczu” (1886–1904), kronikom publikowanym w „Tygodniku Ilustrowanym” („Kronika tygodniowa” 1888–1890 oraz „Z tygodnia na tydzień” 1891–1898) oraz „Listom z Krakowskiego Przedmieścia” adresowanym do czytelników „Kuriera Warszawskiego” (1889–1903). Życie stolicy relacjonował „z perspektywy salonu”, wiele miejsca poświęcał wystawom plastycznym (ale też rolniczym i przemysłowym), nowościom literackim, wszelkiego rodzaju jubileuszom oraz premierom teatralnym. Jego wyjątkowo różnorodną aktywność dziennikarską trafnie, choć krytycznie i ironicznie, podsumował Antoni Sygietyński (Plotka w powieści, „Przegląd Tygodniowy” 1888 nr 17): „– Pięć milionów liter rocznie! – powtarza p. Marian Gawalewicz i puszcza w ruch od samego rana swe lekkie pióro, z którego spływają swobodnie gładkie, okrągłe, milutkie, słodziutkie artykuły polityczne, sprawozdania literackie, felietony, krytyki artystyczne, nowele i nowelki, szkice, obrazki, portrety, powieści i powiastki, romanse i romancera, fantazje, ballady, nokturny, sonety i libretta, dramaty, komedie, żarciki sceniczne, frazesy estradowe, monologi, dialogi, nekrologi i kto by tam zliczył co jeszcze”.

Obok dziennikarstwa (którym zarabiał na życie) i literatury, wielką pasją Gawalewicza był teatr. Nie tylko pisał recenzje i utwory dramatyczne, ale aktywnie uczestniczył w życiu teatralnym Warszawy, Łodzi i Lwowa. Najpierw występował w teatrach amatorskich, od 1881 kierował sceną Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i reżyserował tam przedstawienia Stowarzyszenia Miłośników Sceny, m.in. 15 grudnia 1896 wystawił po raz pierwszy w Warszawie Intruza Maurycego Maeterlincka, a premierę poprzedził cyklem artykułów o belgijskim dramaturgu („Kurier Warszawski” 1896 nr 348, 349, 351, 354, 355). W 1891 na otwarcie Teatru Wielkiego po przebudowie Gawalewicz napisał specjalny prolog, który wykonano na inauguracyjnym przedstawieniu. W latach 1899–1901 pełnił funkcję kierownika artystycznego w warszawskim Teatrze Ludowym, wykładał też estetykę w Klasie Dykcji i Deklamacji Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Od 1903 był dyrektorem teatru łódzkiego i z jego zespołem najpierw występował w Warszawie, a potem przeniósł się do stolicy, by w 1906 stworzyć tam pierwszy prywatny teatr pod nazwą Teatr Mały w Filharmonii. Scenę prowadził do 1909, kiedy to jesienią przeniósł się do Lwowa i na zaproszenie dyrektora Ludwika Hellera został kierownikiem literackim Teatru Miejskiego. Zmarł zaledwie kilka miesięcy po objęciu tej funkcji. W rodzinnym mieście urządzono mu niezwykle uroczysty, manifestacyjny pogrzeb i pochowano na cmentarzu Łyczakowskim. Bogaty księgozbiór teatralny Gawalewicza trafił najpierw do teatru lwowskiego, a potem do zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta Lwowa.

Marian Gawalewicz był nie tylko recenzentem, ale także wyjątkowo skrupulatnym kronikarzem życia teatralnego. Pisywał tradycyjne sprawozdania (publikowane drugiego dnia po przedstawieniu), przeglądy teatralne omawiające kilka kolejnych przedstawień (często na różnych scenach), sylwetki jubileuszowe i nekrologi, a także dłuższe rozprawy poświęcone dramaturgii (dawnej i współczesnej). Liczne uwagi o teatrze Gawalewicz zamieszczał także w cotygodniowych kronikach, gdzie w lżejszej, często ironicznej formie komentował najważniejsze wydarzenia z życia teatralnego. Pisał o występach gościnnych i debiutach, teatromanii, aktorach, publiczności, muzyce antraktowej, teatralnych zwyczajach, zakulisowych intrygach, a nawet o damskich kapeluszach na widowni. Interesowały go nie tylko wszystkie sceny Warszawskich Teatrów Rządowych, ale także teatrzyki ogródkowe (Alhambra, Eldorado, Belle Vue, Nowy Świat) i amatorskie oraz ważniejsze przedstawienia na scenach Krakowa, Lwowa i Poznania. Podróżował po Europie, odwiedzał teatry wiedeńskie, berlińskie i paryskie, a Kornel Makuszyński w nekrologu („Słowo Polskie” 1910 nr 240) zauważył, że: „Mało kto w Polsce tak, jak Gawalewicz miał zawsze przed oczyma żywy ruch, rozgrywający się w literaturze teatralnej Zachodu. Nie było kilkustronicowej broszurki, omawiającej w jakimkolwiek języku jakiś nowy problem teatralny, której by Gawalewicz nie znał; był to wielbiciel i znawca teatru w wielkim stylu”.

Lista czasopism, w których Gawalewicz zamieszczał recenzje i inne teksty o teatrze jest ogromna. Pisał przede wszystkim w prasie warszawskiej, m.in. w gazetach codziennych: „Kurier Warszawski” (1878–1882, 1896, 1899–1902), „Gazeta Polska” (1885–1889), „Kurier Poranny” (1882, 1886, 1893, 1894), „Kurier Codzienny” (1887–1888, 1892–1893), „Słowo” (1899, 1901–1903), publikował w tygodnikach, kwartalnikach i miesięcznikach: „Tygodnik Powszechny” (1880–1885), „Kłosy” (1880, 1881), „Tygodnik Ilustrowany” (1886, 1889–1899), „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” (1884–1886, 1891, 1901), „Świt” (1886, 1887), „Tygodnik Mód i Powieści” (1887), „Bluszcz” (1887, 1894–1896, 1902), „Ateneum” (1890), „Biblioteka Warszawska” (1900, 1909), „Kurier Niedzielny” (1897–1898), „Tygodnik Polski” (1899), „Scena i Sztuka” (1907–1909). Przedruki teatralnych tekstów Gawalewicza trafiały do czasopism lwowskich, krakowskich i poznańskich, a stałe korespondencje o teatrze i muzyce wysyłał do petersburskiego „Kraju” (1895–1896, 1901).

Wilhelm Feldman zaliczył Gawalewicza do krytyków teatralnych „pseudo-realistycznych”, a za główną cechą jego recenzji uznał „kompromisowość” i „niezbyt oryginalne poglądy”, doceniał natomiast szeroką wiedzę publicysty, szczere zamiłowanie do teatru oraz umiejętność głębokiej analizy. Z kolei Antoni Zaleski (Towarzystwo warszawskie, t. 2, 1888, s. 129) pisał, że Gawalewicz „recenzentem teatralnym jest karmelkowym, a mimo tego nastroił się jakby z musu do batuty głównego kapelmistrza – Bogusławskiego, i cieszy się sympatią i powodzeniem”. Piotr Chmielowski w pisarstwie Gawalewicza doceniał „styl płynny i potoczysty, gładki, bez trudu jakby wypowiadający myśl i uczucie, zaprawiony nieraz dowcipem”, zaś Irena Maciejewska (analizująca przede wszystkim twórczość literacką Gawalewicza) nazwała go „umiarkowanym sojusznikiem pozytywistów” i wskazywała na jego niechęć do naturalizmu i modernizmu.

Szczegółową analizę krytyki teatralnej Mariana Gawalewicza przeprowadziła Grażyna Golik-Szarawarska. Zwróciła uwagę na „umiarkowany konserwatyzm” recenzji oraz perspektywę realizmu krytycznego, negatywną ocenę modernizmu, zwłaszcza sztuk Stanisława Przybyszewskiego oraz akceptację dla dramaturgii skandynawskiej (głównie utworów Ibsena). Jak większość sprawozdawców teatralnych końca XIX w. Gawalewicz najwięcej miejsca w recenzjach poświęcał krytycznemu rozbiorowi sztuki, który jednak prowadził z punktu widzenia dramatopisarza oraz praktyka sceny. Sporo pisał też o aktorach i ich grze, większe rozprawy poświęcił gwiazdom europejskim i gościom warszawskiej sceny (Ernesto Rossiemu, Sarze Bernhardt i Helenie Modrzejewskiej), był autorem wielu sylwetek aktorskich pisanych z okazji benefisów i jubileuszy (m.in. Aleksandra Ładnowskiego i Wincentego Rapackiego). W grze aktorów cenił realizm, ale „z pewnym tchnieniem poezji, która strzeże od spospolitowania i trywialności” („Kurier Codzienny” 1892 nr 306), podkreślał inteligencję i pracę nad rolą, lubił grę wystudiowaną, często zwracał uwagę na dykcję, od rodzimych aktorów wymagał pięknej polszczyzny. Podobali mu się aktorzy „szkoły krakowskiej”, a Stanisława Koźmiana uważał za ideał reżysera „zamiłowanego w sztuce i swoich obowiązkach”, który osiągnął zespołowość gry obcą teatrom warszawskim (Z notatek teatromana, „Kurier Warszawski” 1884 nr 313b i 314b). Tak jak inni krytycy Gawalewicz z zainteresowaniem przyjął stołeczne występy Meiningeńczyków i w „Pogadankach”, kronice drukowanej na łamach „Tygodnika Powszechnego”, opisywał wspaniałą „wystawę sceniczną”, „harmonię wszystkich sił”, a przede wszystkim „geniusz scenicznego organizatora”, reżysera Ludwiga Chronegka. Gawalewicz był zwolennikiem „artystycznego dyktatorstwa” reżysera i o jego pracy często pisał w swoich recenzjach. Zawsze donosił o zmianach reżyserów teatrów warszawskich, oceniał ich pracę, wytykał „grzechy reżyserii”, z których głównym były „brak troski o autorów”, słabe zainteresowanie nowościami oraz kierowanie sceną „z wieczora na wieczór, z dnia na dzień bez planów na przyszłość” (Kronika warszawska, „Kraj” 1895 nr 39).

Krytyka teatralna była tylko jedną z wielu sfer działalności Mariana Gawalewicza, ale ilość odnalezionych i zidentyfikowanych tekstów o teatrze, pisanych przez ponad 30 lat i rozsianych po różnych czasopismach, jest imponująca. I mimo, że stosunkowo rzadko Gawalewicz pełnił funkcję głównego sprawozdawcy teatralnego, znacznie częściej był tylko kronikarzem, a także zastępcą (np. Władysława Bogusławskiego w „Kurierze Warszawskim” czy Edwarda Lubowskiego w „Tygodniku Ilustrowanym”), to wartość jego publicystyki teatralnej jest ogromna, choćby ze względów faktograficznych, bo niewielu krytyków tak skrupulatnie i systematycznie opisywało scenki ogródkowe i amatorskie oraz dokumentowało wszystkie, nawet najdrobniejsze wydarzenia życia teatralnego.

Bibliografia podmiotowa

Układ chronologiczny, oznaczono teksty anonimowe (także niepewnego autorstwa) oraz publikowane pod kryptonimami i pseudonimami, reszta opatrzona była pod pełnym nazwiskiem

◼ Ogólne wypowiedzi o teatrze i dramacie, sylwetki, nekrologi, recenzje publikacji, prologi teatralne

Maryan, „Cola Rienzi” (dramat historyczny z XIV wieku w pięciu aktach oryginalnie napisany przez Adma Asnyka. Kraków 1873), „Przegląd Lwowski” 1873 poszyt 16, s. 276–280 [recenzja edycji dramatu]; • Maryan, „Obce żywioły”, komedia w 5ciu aktach oryginalnie prozą napisana przez Jana Aleksandra hr. Fredrę. Przedstawiona na scenie lwowskiej i krakowskiej w r. 1873, „Przegląd Lwowski” 1873 poszyt 14, s. 131–135 [rec. dramatu]; • Maryan, Listy ze Lwowa, „Przegląd Lwowski” 1874, zeszyt 10, s. 659–663; • M.G., Maurycy Jokay, „Kłosy” 1880 nr 788; • M.G., Dworski Teatr w Wiedniu, „Kłosy” 1880 nr 796; • M.G., Aleksander Ładnowski, „Kłosy” 1880 nr 806 [z okazji jubileuszu]; • G., 50 lat dla sceny i na scenie, „Kurier Warszawski” 1880 nr 256 [jubileusz Aleksandra Ładnowskiego]; • -m-, Odczyt. „O Fauście” Władysława Bogusławskiego, „Kurier Warszawski” 1880 nr 278 i nr 280; • G., Teatr Mały, „Kłosy” 1881 nr 813 [o nowo otwartym teatrze w Warszawie]; • „Antoniusz i Kleopatra”. Wykład publiczny wygłoszony w d. 6 i 8 lutego r.b. na rzecz Warsz. Tow. Dobroczynności, „Tygodnik Powszechny” 1880 nr 9, s. 131–132, nr 10, s. 147–148, nr 11, s. 164–166, nr 12, s. 183, 186, nr 13, s 198–199, 202, nr 14, s. 214–215, nr 15, s. 228–229; • ; • M.G., Jubileusz Calderona, „Kurier Warszawski” 1881 nr 120; • [List w sprawie szkoły dramatycznej w Warszawie], „Kurier Poranny” 1882 nr 133; • M.G., Edward Pailleron, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 21, s. 327, 330; • M.G., Józefa Reszkówna. Artystka-obywatelka, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 26, s. 403–404; • M.G., Władysław Ludwik Anczyc, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 31, s. 481–482; • M.G., Jan Królikowski, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 52, s. 820, 821; • M.G., Alexandra Rakiewiczowa, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 46, s. 727–728, 730; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 7, s. 100–101 [m.in. krytycznie o cukierni w Teatrze Rozmaitości]; • Quis, Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 20, s. 309–310 [m.in. o „deficycie teatralnym”]; • M.G., Nasz współczesny dramat i komedia, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 26–30; • Quis., Pogadanka. Jubileusz Bałuckiego w Krakowie dnia 22‑go Października r.b., „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 44, s. 691–692; • Quis, Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 46, s. 726 [m.in. o konkursie dramatycznym im. Wojciecha Bogusławskiego]; • O teatrze amatorskim. Kilka luźnych uwag skreślonych przez Mariana Gawalewicza, „Echo Muzyczne i Teatralne” 1884 nr 50–52; • „Sen nocy letniej”, „Echo Muzyczne i Teatralne” 1884 nr 53–56; • Z notatek teatromana, „Kurier Warszawski” 1884 nr 313b, nr 314b [relacja z wyjazdu do teatrów krakowskiego i lwowskiego]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 7, s. 115–116 [m.in. jubileusz Bolesława Ładnowskiego]; • M.G., Wiktor Hugo, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 23, s. 354–355, nr 24, s. 378–380; • M.G., Józef Rychter, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 27, s. 421–422, 432; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 27, s. 422 [m.in. o pogrzebie Józefa Rychtera i jubileuszowym przedstawieniu Halki]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 35, s. 548–549 [m.in. o muzyce antraktowej]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 47, s. 744–745 [m.in. o krytyce teatralnej]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 50, s. 810–811 [m.in. o dublowaniu ról]; • Laureaci. (Stanisław Kozłowski i Aleksander Mańkowski), „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1886 nr 127, s. 97–98; • Nad grobem Jana Królikowskiego, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1886 nr 155, s. 375 [wiersz]; • M.G., Jan Lam, „Gazeta Polska” 1886 nr 170 [nekrolog]; • M.G., Ś.p. Jan Królikowski, „Gazeta Polska” 1886 nr 202 [nekrolog]; • M.G., Artur Bartels, „Kłosy” 1886 nr 1071 [nekrolog]; • Goethe w Polsce, „Tygodnik Ilustrowany” 1886 nr 180, s. 374–375, nr 181, s. 388–389, nr 182, s. 404–406; • M.G., Michał Chomiński, „Tygodnik Ilustrowany” 1886 nr 200, s. 283 [nekrolog]; • Józef Ignacy Kraszewski (Życiorys), „Tygodnik Ilustrowany” 1887 nr 221, s. 194–195; • „Antoniusz i Kleopatra”. Tragedia Szekspira; • „Makbet”. Tragedia Szekspira [w:] Sylwetki i szkice literackie, Kraków 1888; • M.G., Witalis Smochowski, „Kurier Codzienny” 1888 nr 22 [nekrolog]; • M.G., Byron (W stuletnią rocznicę urodzin), „Tygodnik Ilustrowany” 1888 nr 264 s, 38–39, nr 265, s. 54–55; • Q., Rządy pana Gliksona w teatrze krakowskim, napisał J. H. Błeszyński, Kraków, rok 1889, „Gazeta Polska 1889 nr 140 [rec. książki]; • O autorze „Fircyka w zalotach” (Franciszek Zabłocki). Szkic biograficzno-krytyczny, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 27–37; • M.G., Nasz numer teatralny, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 49, s. 375–376 [o numerze wydanym z okazji otwarcia Teatru Wielkiego po przebudowie]; • Prolog na otwarcie teatru Wielkiego w Warszawie w piątek, d. 11‑go b.m., „Kurier Codzienny” 1891 nr 251; • Q., Adolf Beolt, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 54, s. 27; • -q.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 70, s. 286–287 [o konkursie rzeźbiarskim na pomnik Żółkowskiego i Królikowskiego]; • Prolog na otwarcie teatru Wielkiego w Warszawie, odegrany w piątek, dnia 11‑go b.m. oryginalnie napisany przez Mariana Gawalewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 89, s. 162–163 [w nr. 90 fot. z odegranego prologu]; • -qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 89, s. 174–175 [o otwarciu Teatru Wielkiego po przebudowie]; • Q., Ś.p. Aleksander Ładnowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 98, s. 317–318 [nekrolog]; • Q., Kazimierz Łuniewski, „Tygodnik Ilustrowany” 1892 nr 107, s. 45 [nekrolog]; • M.G., Ś.p. Józef Bliziński, „Kurier Poranny” 1893 nr 118 [nekrolog]; • Michał Bałucki. (Kartka z albumu), „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 158, s. 3–6; • M.G., Carlo Goldoni, „Tygodnik lustrowany” 1891 nr 162, s. 70–71; • Q., Józef Bliziński, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 168, s. 164–166 [jubileusz]; • Q., Józef Bliziński, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 175, s. 278–279 [nekrolog]; • Franciszek Zabłocki. Szkic biograficzno-krytyczny, Kraków 1894; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1894 nr 52, s. 417 [m.in. rec. książki A. Dobrowolskiego Józef Bliziński]; • M.Gaw., Kronika warszawska. Aleksander Zarzycki, Adolf Ostrowski, „Kraj” 1895 nr 43 [nekrologi]; • Bogusławscy. (Trzy pokolenia), „Tygodnik Ilustrowany” 1895 nr 5; • Edward Lubowski. XXX, „Tygodnik Ilustrowany” 1895 nr 52, s. 477–478 [z okazji jubileuszu]; • M.Gaw., Mira Hellerówna, „Kraj” 1896 nr 6; • M.Gaw., Ze świata teatralnego, „Kraj” 1896 nr 9 [m.in. omówienie książki Paula Lindaua, Vorspiele auf dem Theater i uwagi o teatrze krakowskim pod dyr. Tadeusza Pawlikowskiego]; • Konferencja o Maurycym Maeterlincku (Przed wystawieniem „Intruza”), „Kurier Warszawski” 1896 nr 348, 349, 351, 354, 355; • Teatr, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 7, s. 122 [ogólna refleksja o teatrze i teatromanii]; • Bolesław Ładnowski (z portretem), „Kraj” 1896 nr 33, s. 68–69 [o nowym kierowniku komedii i dramatu teatrów warszawskich]; • Korzeniowski o sobie (z nieznanych materiałów), „Biblioteka Warszawska” 1897 t. 1, s. 482–514; • M.G., Dwie rocznice, „Tygodnik Ilustrowany” 1897, nr 12, s. 234–235 [dot. Józefa Korzeniowskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego]; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1897 nr 14, s. 263–264 [m.in. o J. Korzeniowskim]; • M.G., Ś.p. Stanisław Marek Rzętkowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1897 nr 42, s. 829–830 [nekrolog]; • Władysław Żeleński, „Tygodnik Ilustrowany” 1897 nr 49, s. 958–960, nr 50, s. 984–985; • Q., Anastazy Trapszo, „Kurier Niedzielny” 1898 nr 29, s. 456–457 [nekrolog]; • M.G., Ś.p. Alexandra Rakiewiczowa, „Tygodnik Polski” 1898 nr 8, s. 145–146 [nekrolog]; • M.G., Marcella Borkowska (Jubilatka sceny warszawskiej), „Tygodnik Polski” 1899 nr 4, s. 77–78; • M.G., Zuzanna Ostrowska, „Tygodnik Polski” 1899 nr 10, s. 197–198 [jubileusz]; • M.G., Zygmunt Sarnecki, „Tygodnik Polski” 1899 nr 15, s. 281–282 [jubileusz debiutu dramatopisarskiego]; • Józef Kenig (Wspomnienie pośmiertne), „Biblioteka Warszawska” 1900 t. 1, s. 561–567; • Autor „Kłopotów Starego Komendanta” (Ś.p. Albert Wilczyński), „Biblioteka Warszawska” 1900 t. 2, s. 322–332; • Memoriał w sprawie teatru ludowego, „Gazeta Lwowska” 1900 nr 231–233; • M.G., Trzydzieści pięć lat na scenie. Józef Grzywiński, „Kraj” 1900 nr 42; • Wędrowny teatr ludowy, „Tygodnik Narodowy” 1900 nr 52; • Ludwik Śliwiński, „Kurier Warszawski” 1901 nr 342 [o reżyserze i kierowniku artystycznym Teatru Małego i Teatru Nowości]; • M.G., Adelaida Ristori, „Bluszcz” 1902 nr 5, s. 54–55; • M.G., Śp. Aniela Aszpergerowa, „Bluszcz” 1902 nr 6, s. 68–69 [nekrolog]; • M.G, Adam Bełcikowski, „Bluszcz” 1902 nr 20, s. 229–230; • „Legenda” Stanisława Wyspiańskiego, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1902 nr 8–10, nr 13, nr 15; • Listy do redakcji, „Kurier Warszawski” 1905 nr 281[podziękowanie dla publiczności warszawskiej po gościnie zespołu łódzkiego kierowanego przez Gawalewicza]; • g., Dwa epizody z życia Henryka Ibsena, „Bluszcz” 1906 nr 23; • Ibsen i aktorzy przez Mariana Gawalewicza, „Scena i Sztuka” 1907 nr 2, nr 3, nr 5, 1908 nr 1; • M.G., Władysław Bogusławski (sylwetka jubileuszowa), „Bluszcz” 1908 nr 7; • G., Teatry amatorskie na prowincji, „Scena i Sztuka” 1908 nr 17; • Głosy publiczności. Od p. Mariana Gawalewicza otrzymujemy list następujący, „Przegląd Poranny” 1908 nr 177 [dot. posady dyrektora Teatru Rozmaitości, dementuje pogłoski o swojej kandydaturze]; • Ś.p. Władysław Bogusławski, „Biblioteka Warszawska” 1909 t. 3, s. 388–393; • Ś.p. Władysław Bogusławski, „Scena i Sztuka” 1909 nr 34 [nekrolog].

◼ Recenzje teatralne

1875

Miscelanea, „Szkice społeczne i Literackie” 1875 nr 2, s. 13 [anonimowo, rec. z: O. Feuillet, Dwa światy]

1878

Teatr amatorski w Towarzystwie Dobroczynności, „Kurier Warszawski” 1878 nr 103 [anonimowo, rec. z: J. Bliziński, Mąż od biedy]; • -Q-, Teatra letnie, „Kurier Warszawski” 1878 nr 124 [rec. z: A. Fredro, Śluby panieńskie, zespół lwowski W. Terenkoczego, Eldorado]; • -Q-, Z teatrów, „Kurier Warszawski” 1878 nr 132 [wzmianka o J. Blizińskim, Mąż od biedy, Teatr Letni]; • -Q-, Z teatrów letnich, „Kurier Warszawski” 1878 nr 138 [rec. z premier w Eldorado, m.in. H. Meilhac i L. Halévy, Kuglarka]; • -Q-, Balet, „Kurier Warszawski” 1878 nr 119 [o wznowieniu baletu Modniarki czyli Karnawał paryski]; • -m.-, Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1878 nr 145 [rec. z A. Dumas, Kean, gw. Ernesta Rossiego]; • -m.-, La morte civile, „Kurier Warszawski” 1878 nr 150 [rec. z P. Giacometti, Śmierć cywilna, gw. E. Rossiego]; • -m-, Z teatrów, „Kurier Warszawski” 1878 nr 153 [rec. z J. Horwat, Szczęście Walusia, Eldorado]; • -m-, Ludwik XI, „Kurier Warszawski” 1878 nr 154 [rec. z: C. Delavigne, Ludwik XI, gw. E. Rossiego]; • -m.-, Teatrzyki. „Fourchambault”, komedia w 5‑ciu aktach Emila Augier, „Kurier Warszawski” 1878 nr 155; • -m-, Pan Damazy [J. Bliziński, Teatr Letni], „Kurier Warszawski” 1878 nr 160; • -m-, „Niby małżeństwa”. Komedia w 4‑ch aktach E. Paillerona, „Kurier Warszawski” 1878 nr 171 [rec. z występu zespołu poznańskiego w Alhambrze]; • -Q-, Z teatrów, „Kurier Warszawski” 1878 nr 174 [o teatrzykach ogródkowych]; • q., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1878 nr 176 [o pożegnaniu śpiewaczki Justyny Machwicówny]; • -m-, Teatrzyki. „Zmykajmy”, krotochwila w 3ch aktach przez A. Hennequina, przełożona z francuskiego przez St. D., „Kurier Warszawski” 1878 nr 180 [rec. z przedstawienia zespołu lwowskiego w Eldorado]; • -m-, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 182 [rec. z A. Fredro, Dożywocie z J. Kotarbińskim w roli Birbanckiego]; • -m-, Teatr, „Kurier Warszawski” 1878 nr 183 [rec. z: F. Halm, Syn puszczy]; • q., Teatrzyki, „Kurier Warszawski” 1878 nr 186 [rec. z F. Schober, Barnaba Fafuła z Mościsk i Józio Grojseszyk z Tarnowa na wystawie paryskiej 1878 r., zespół poznański w Alhambrze]; • -m-, Teatrzyki. „Blagiery”, dramat w 5 aktach oryginalnie napisany przez Emila Derynga, „Kurier Warszawski” 1878 nr 194 [zespół poznański w Alhambrze]; • G., Rossi i jego występy na scenie warszawskiej, „Tygodnik Powszechny” 1878 nr 29, s. 451–454, nr 30, s. 464–465, nr 31, s. 481–482, nr 32, s. 496–497, nr 33, s. 515

1879

-m-, Z teatrzyku Dobroczynności, „Kurier Warszawski” 1879 nr 4 [rec. z przedstawienia składanego, m.in. W. Koziebrodzki, Zawierucha, L. Niemojowski, Dzika róża]; • -m-, Dyliżans, „Kurier Warszawski” 1879 nr 156 [rec. z A. Fredro, Dyliżans, Alhambra]; • -m-, Otello. (Trzeci występ p. Bolesława Ładnowskiego), „Kurier Warszawski” 1879 nr 170; • -m-, Romeo i Julia. (Czwarty gościnny występ p. Bolesława Ładnowskiego), „Kurier Warszawski” 1879 nr 172

1880

M.G., Przegląd teatralny. Debiuty. – Występy gościnne Józefa Rychtera. – „Pan Benet” Fredry (ojca) i „Ubogi, czy bogaty?” Fredry (syna), „Kłosy” 1880 nr 788, s. 94–95; • M.G., Przegląd teatralny. „Dzień św. Zofii”. Obrazek dramatyczny w jednym akcie, przez Juliusza Germana, „Kłosy” 1880 nr 790, s. 122; • M.G., Przegląd teatralny. „Posąg” dramat w 3‑ch aktach, wierszem oryginalnie napisany przez Wacława Szymanowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie Teatru Wielkiego w dniu 11 Grudnia b.r., „Kłosy” 1880 nr 808, s. 406–407

1881

M.G., Przegląd teatralny. „Jakże trudno dobrać pary!” Komedia w 1‑ym akcie, oryginalnie napisana przez Emera. – „Nad ranem”, obrazek sceniczny w 1‑ym akcie, Zygmunta Sarneckiego. – „Poranek muzyczny”. Krotochwila w dwóch aktach Zofii Mellerowej, „Kłosy” 1881 nr 811, s. 22–23; • M.G., Przegląd teatralny. „Stryj przyjechał”, komedia w 1‑ym akcie Władysława hr. Koziebrodzkiego. – Poranek benefisowy w Teatrze Wielkim. – „O czem marzą młode panienki”, fragment sceniczny A. Musseta. – „Epilog do Wita Stwosza”, Wincentego Rapackiego. – „Żydzi”, Korzeniowskiego, „Kłosy” 1881 nr 815, s. 90

1882

(q), Teatrzyki, „Kurier Poranny” 1882 nr 157 [rec. z: J. Strauss, Król Indygo, Belle-Vue]; • (q), Z teatru, „Kurier Poranny” 1882 nr 193 [rec. z: A. Fredro, Ostatnia wola; E. Labiche, A. Delacour, Biretka]; • (q), Z teatrzyków, „Kurier Poranny” 1882 nr 195 [rec. z: W. Dębski, Nowa podróż po Warszawie, Alhambra]; • (q), Z teatrzyku, „Kurier Poranny” 1882 nr 200 [rec. z: W. Gutowski, Surdut i siermięga, Nowy Świat]; • (q), Z teatru, „Kurier Poranny” 1882, nr 206 [rec. z E. Gondinet, Dorosłe dzieci, Alhambra]; • (q), Z teatrzyku, „Kurier Poranny” 1882 nr 212 [rec. z L. Madejski, Jedenkroć, Belle-Vue]; • (q), Z teatrzyków, „Kurier Poranny” 1882 nr 219 [rec. z: A. Hałuszkiewicz, Garbus sierota, Eldorado]; • (q), Z teatrzyków, „Kurier Poranny” 1882 nr 260 [rec. z: S. Olechnowicz-Stecki, Wieczornice, Belle-Vue]; • (q), Z teatrzyków, „Kurier Poranny” 1882 nr 261 [rec. z: F. Kościelecki, Warszawianki, Alhambra]; • (q), Z teatrzyku, „Kurier Poranny” 1882 nr 262 [rec. z: J. Grajnert, Pan Łapcewicz, Eldorado]; • (q), Z teatrzyków, „Kurier Poranny” 1882 nr 264 [rec. z: A. Mostowski, Bruliony, Belle-Vue]; • (q), Z teatrzyków, „Kurier Poranny” 1882 nr 270 [rec. z: H. Chivot, Lokatorowie pana Blondeau, Belle-Vue]; • (g)., Z teatru, „Kurier Poranny” 1882 nr 319 [rec. z: I. Maciejowski, Świetne partie; E. Pailleron, Świat zabawy; G. Moser, Spirytyści]; • M.G., Teatr. „Odetta”, komedia w 4‑ch aktach Wiktoryna Sardou, „Kurier Warszawski” 1882 nr 112; • M.G., Teatr. „Córka pana Fabrycjusa”, dramat w 4‑ch aktach Adolfa Wilbrandta, tłumaczony z niemieckiego, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 28, s. 438–439, 442; • M.G., Teatr. „Wspólne winy”. Obraz dramatyczny w 5‑ciu aktach (osnuty na tle stosunków wiejskich) napisany przez J.K. Galasiewicza, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 32, s. 506–508; • M.G., Teatr. „Z przeciwnych obozów”, fraszka sceniczna w 2‑ch aktach napisana przez St. R. Stanisławskiego. – „Kapelusz słomkowy”, komedia w 5‑ciu aktach pp. Marc-Michel i Labiche, tłumaczona z francuskiego przez M. Ziółkowskiego. – Występy gościnne p. Antoniny Hoffman, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 35, s. 550–551; • M.G., Teatr. „Na wsi”, komedia w 4‑ch aktach Leopolda Świderskiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie Teatru Nowego d. 14‑go b.m., „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 43, s. 678–679; • M.G., Teatr. „Piękna”, dramat w 4‑ch aktach Wł. Okońskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie Teatru Rozmaitości 25‑go z.m., „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 45, s. 710–711, 714; • M.G., Teatr. „Świetne partie”, komedia w 3‑ch aktach Sewera. – „Świat zabawy”, komedia w 1‑m akcie E. Paillerona, w przekładzie E. Lubowskiego. – „Spirytyści”, komedia w 4‑ch aktach G. Mosera, w tłumaczeniu Cyryla Danielewskiego, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 48, s. 758–759; • M.G., Teatr. „Jacuś”, komedia w 4‑ch aktach, oryginalnie napisana przez Edwarda Lubowskiego, „Tygodnik Powszechny” 1882 nr 52, s. 824, 826

1883

M.G., Teatr. „Podpory społeczeństwa”, dramat w 4‑ch aktach Henryka Ibsena, przekład C. Danielewskiego, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 1, s. 10–11; • M.G., Teatr. „Straduję!” komedia w 1‑ym akcie Zofii Mellerowej, „Zawierucha”, komedia w 1‑m akcie Wł. hr. Koziebrodzkiego, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 3, s. 42–43; • m., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 5, s. 79 [rec. z: E. Augier, Syn Giboyera]; • M.G., Teatr. „Kto winniejszy?” komedia w 3‑ch aktach Zofii Mellerowej. „Jeden kroć”, komedia w 1‑m akcie L. Madejskiego, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 8, s. 122–123; • M.G., Teatr. „Cudzoziemiec”, dramat w 5‑ciu aktach Jerzego Ohneta, przełożony z francuskiego przez Jana Arwina, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 11, s. 165–167; • M.G., Teatr. „Tancerka”, fantazja dramatyczna w 1‑ym akcie wierszem przez Kazimierza Kaszewskiego. – „Wujaszek Alfonsa”, komedia w 1‑ym akcie Stanisława Dobrzańskiego, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 14, s. 213–214; • M.G., Teatr. „Dwa światy”, dramat w 5‑ciu aktach Oktawiusza Feuilleta, tłumaczony przez Zyg. Sarneckiego z muzyką Kaz. Hoffmana. – „Żołnierz królowej Madagaskaru”, komedia w 3‑ch aktach oryginalnie napisana przez St. Dobrzańskiego. – Jednoaktowe komedie: Alf. de Launay „Pierwsza miłość”, - Karola Monseleta i Pawła Arene’a „Helota”, - S. J. Łuniewskiego „Pantofel”, - Zygmunta Przybylskiego, „Gałązka jaśminu”, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 17, s. 260–262; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 20, s. 319 [rec. z: L. Thiboust, T. Barriére, Mazgaje romansowi]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 24, s. 383 [rec. z: J.A. Fredro, „Oj młody, młody!”]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 26, s. 415 [rec. z E. Pailleron, Niewdzięczny wiek, A. Labiche, Porywczy kapitan]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1883 nr 30, s. 478 [rec. z V. Sardou, Nowe godło]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 31, s. 495 [rec. z: H. Mosenthal, Zagroda Sobkowa]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 33, s. 526 [rec. z: G. Bizet, Carmen; E. Audran, Pierścień rodzinny; H. Meilhac i L. Halévy, Pomyłka pana Lambineta]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 34, s. 543 [rec. z: E. Augier, Zaraza]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 35, s. 559 [rec. z: A. Abrahamowicz, Ciurkiewicz czy Dziurkiewicz]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 36, s. 575 [rec. z teatrzyków ogródkowych, m.in. M. Bałucki, Dom otwarty, Nowy Świat]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 42, s. 670 [rec. z: A. Belot, A. Daudet, Risler senior i Fromont junior]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 43, s. 687 [rec. z: V. Sardou, Safanduły; T. Barriére, Nerwowi]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 45, s. 718 [rec. z: E. Gondinet, T. Barriére, Trzpiotka]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 46, s. 766–767 [rec. z: E. Legouvé, Anna de Kervillerr]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny 1883 nr 49, s. 782–783 [rec. z: J. Wieniawski (Jordan), Słomiany człowiek]

1884

Quis, Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 3, s. 38 [m.in. o otwarciu Teatru Rozmaitości]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 3, s. 47 [rec. z przedstawienia składanego na otwarcie Teatru Rozmaitości]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 7, s. 110 [rec. z: J.A. Święcicki, O własnej sile]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 8, s. 126 [rec. z M. Wołowski, Mam go!]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 10, s. 158–159 [rec. z: L. Madejski, Miodowe miesiące; Ch. Chivot, A. Duru, Małżeńska czwórka; L. Lefèvre, Pokój o dwóch łóżkach]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 12, s. 189–190 [rec. z: J. Kościelski, Dwie miłości]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 15, s. 238–239 [rec. z:H. Laube, Hrabia Essex]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 18, s. 286–287 [rec. z: E. Gondinet, Co to za głowa!]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 19, s. 302–303 [rec. z: E. Cadol, Hrabina Berta]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 23, s. 366 [rec. z: M. Bałucki, Gęsi i gąski]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 24, s. 383 [rec. z: E. Labiche, A. Duru, Za piękna żona]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 26, s. 414–415 [rec. z: G. Ohnet, Właściciel kuźnic]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 27, s. 431 [rec. z: E. Scribe, P. Cormon, P. Grange, Nie ma męża w domu]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 29, s. 462–463 [rec. z: A. Delpit, Bracia Maucroix]; • mg., Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 30, s. 478 [rec. z: E. Labiche, E. Martin, Bańki mydlane]; • Quis, Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1884, nr 33, s. 516 [m.in. o teatrze]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 33, s. 526–527 [rec. z: S. Skarbek-Borowski, Inżynierowie jadą!]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 35, s. 557–558 [rec. z: E. Augier, E. Labiche, Zemsta pana Martin]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 36, s. 574–575 [rec. z: H. Meilhac, P. Gille, Mój kolega]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 38, s. 606–607 [rec. z: T. Barriére, L. Thiboust, Kobiety z kamienia; A. Leuven i Brunswick, Dwaj złodzieje; F. Lanci, Rocznica Ślubu]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 40, s. 639 [rec. z: J. Korzeniowski, Przyjaciółki]; • Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 41, s. 654 [zamiast rec. informacja Gawalewicza o swojej sztuce Barkarola]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 43, s. 686 [rec. z: P. Moreau, Sprzymierzeńcy]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 45, s. 718–719 [rec. z: W. Shakespeare, Sen nocy letniej]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 46, s. 734–735 [rec. z: H. Meilhac, L. Halévy, Mąż debiutantki]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 47, s. 750–751 [rec. z: Molière, Szkoła kobiet, występ gościnny Józefa Rychtera]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 52, s. 827 [rec. z: W. Syrokomla, Chatka w lesie; L. Mikorska, Zuch dziewczyna]

1885

Quis, Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1885 nr 122 [rec. z: W. Sabowski, Pół miliona]; • Quis, Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1885 nr 198 [rec. z: S. Rzętkowski, Livia Quintilla]; • M.G., Przegląd teatralny. „Półświatek”, komedia w pięciu aktach Aleksandra Dumasa (syna) w przekładzie Al. Hr. Przeździeckiego, „Świt” 1885 nr 89; • M.G., Przegląd teatralny. P. Giacometti, „Śmierć cywilna”, M. Bałucki, „Polowanie na męża”, J. Bliziński, „Przezorna mama”, „Świt” 1885 nr 93; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 1, s. 15 [rec. z: A. Staszczyk, Noc świętojańska]; • M.G., Z teatru. Modrzejewska na scenie warszawskiej, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 4, s. 59–60; • Quis, Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 5, s. 67–68 [m.in. o Modrzejewskiej i Meiningeńczykach]; • -mg.-, Teatr. „Wieczór trzech króli”. Komedia w pięciu aktach Wiliama Szekspira, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 6, s. 93–94 [gw. Modrzejewskiej]; • Quis, Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 7, s. 100–101 [m.in. o Modrzejewskiej i teatromanii]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne. „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 7, s. 110 [rec. z: M. Desvallières, Pożycz mi swej żony; H. Chivot, A. Duru, Zbytek mojej żony]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 8, s. 127 [rec. z: V. Sardou, Dora]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 9, s. 132–133 [m.in. zapowiedź wizyty Meiningeńczyków]; • Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 9, s. 142–143 [anonimowa, rec. z: W. Piotrowski, Gwałtowni oraz z poranku jubileuszowego Bolesława Ładnowskiego z udziałem Modrzejewskiej]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 11, s. 165–167 [gł. rec. z wyjazdu na premierę do Lwowa: W. Żeleński, Konrad Wallenrod]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 11, s. 174 [rec. z występów gościnnych czeskiej aktorki Marii Pospišil]; • ]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 12, s. 190 [rec. z: F. Cohen, P. Ferrier, A. Valabrègue, Płomienista]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 13, s. 195–196 [m.in. rec. z przedstawienia dobroczynnego w Teatrze Małym oraz żywych obrazów ze Starej baśni J. I. Kraszewskiego w Teatrze Wielkim]; • M.G., Maria Pospiszilówna, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 14, s. 214–215, 224 [rec. z występów gościnnych czeskiej aktorki Marii Pospišil]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 14, s. 222–223 [rec. z: H. Laube, Kato niezłomny]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 16, s. 255 [rec. z: E. Labiche, A. Duru, Czy trzeba powiedzieć]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 17, s. 260–261 [m.in. o Meiningeńczykach]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 18, s. 286–287 [rec. z: M. Bałucki, Bilecik miłosny; • Z. Mellerowa, „Uwięziona”; • A. Tripplin, „Hrabia rejent”]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 19, s. 302 [rec. z: M. Ordonneau, Jedynaczki papy Godin]; • Quis, Pogadanka. Meiningeńczycy w Warszawie. – Jerzy II. – Wystawa i repertuar. – Solidarność w sztuce. – Harmonia wszystkich sił. – Chronegk. – Wpływ na publiczność, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 20, s. 308–310; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 20, s. 319 [rec. z: W. Laczykowski, Za przykładem]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 21, s. 324–325 [m.in. o Meiningeńczykach]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 23, s. 357–358 [m.in. o teatrzykach ogródkowych: Nowy Świat, Eldorado, Belle-Vue]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 24, s. 382–383 [rec. z: W. Sabowski, Pół miliona]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 25, s. 399 [rec. z: J. Offenbach, Piękna Helena i o reżyserii w Teatrze Małym]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 26, s. 406–407 [m.in. o występach Władysława Mierzwińskiego, reżyserii opery oraz jubileuszu Halki]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 27, s. 430–431 [rec. z: A. Dumas, Dyoniza]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 28, s. 446–447 [rec. z: A. Duru, Dwużeniec]; • Quis., Pogadanka, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 30, s. 468–469 [m.in. o letnim sezonie teatralnym, debiutach i występach gościnnych]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 31, s. 494 [rec. z: W. Gutowski, Surdut i siermięga]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 34, s. 542–543 [rec. z: E. Labiche, E. Martin, Małe ręce] ; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 35, s. 558–559 [rec. z: A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski, Mąż z grzeczności]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 36, s. 574 [rec. z: F. i P. Schönthan Porwanie Sabinek]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 39, s. 622 [rec. z: F. Reinstein (A. Mir), O dwie godziny]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 41, s. 654–655 [rec. z: A. Chatrian, E. Erckman, Bracia Rantzau; L. Madejski, W domu i za domem]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 43, s. 686 [rec. z: F. Coppée, Przechodzień]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 46, s. 738 [rec. z: E. Labiche, Trzy pary żółtych rękawiczek]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 47, s. 754–755 [rec. z: E. Augier, Diana]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 49, s. 787 [rec. z: A. Dumas, Półświatek]; • -mg.-, Teatr i sztuki piękne, „Tygodnik Powszechny” 1885 nr 52, s. 831 [rec. z P. Giacometti, „Śmierć cywilna”]

1886

-g-, Z teatru, „Gazeta Polska” 1886 nr 170 [rec. z: E. Gondinet, Klara Soleil]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1886 nr 237 [rec. z: J. Słowacki, Mazepa]; • M.G., Z teatru. „Przez zazdrość”, komedia w jednym akcie Alfreda de Musset (wznowienie). – „Potrzebne grzeszki”, komedia w trzech aktach Stanisława Rzewuskiego, „Kurier Poranny” 1886 nr 275; • M.G., Z teatru. „Wielki dzwon”, komedia w 4‑ch aktach Blumenthala, przełożona z niemieckiego przez A. Podwyszyńskiego, „Kurier Poranny” 1886 nr 284; • M.G., Z teatru. „Złoty pająk”, krotochwila w 4‑ch aktach F. Schönthana, tłumaczona z niemieckiego, „Kurier Poranny” 1886 nr 308; • M.G., Z teatru. „Wicek i Wacek”, komedia w 4‑ch aktach Zygmunta Przybylskiego, „Kurier Poranny” 1886 nr 316; • M.G., Z teatru. „Arria i Messalina”. Tragedia w 5‑ciu aktach Adolfa Wilbrandta, przekład Kazimierza Kaszewskiego, „Kurier Poranny” 1886 nr 344 i nr 345 (sprostowanie); • M.G., Z teatru. „Po amerykańsku (Jonatan)”, komedia w 3 aktach Edmunda Gondineta, „Kurier Poranny” 1886 nr 345; • M.G., Przegląd teatralny. „Bezczelni”, komedia w pięciu aktach E. Augiera, tłumaczona z francuskiego, „Świt” 1886 nr 96; • M.G., Przegląd teatralny. „Chata za wsią”, dramat ludowy w 5‑ciu aktach Z. Mellerowej i J.K. Galasiewicza (według powieści J. I. Kraszewskiego), „Świt” 1886 nr 99; • M.G., Przegląd teatralny. „Model na bohaterkę” [H. Holpein], „Deputowany z Bombignac” [A. Bisson], „Skrytka” [J.W. Gomulicki], „Mąż i żona” [A. Fredro], „Świt” 1886 nr 102; • M.G., Przegląd teatralny. „Wicek i Wacek”, komedia w 4‑ch aktach Zygmunta Przybylskiego. – „Dziewczę z chaty za wsią”, obraz ludowy w 5‑ciu aktach p. Zofii Mellerowej i Jana Galasiewicza (rzecz wzięta z powieści Kraszewskiego). – „Podróż pantofla” krotochwila w 3‑ch aktach przez M. Trapszę i E. Simona, „Tygodnik Ilustrowany” 1886 nr 188, s. 87, 90 [rec. z teatrów ogródkowych Alhambra, Nowy Świat]; • M.G., Przegląd teatralny. „Nie wypada”, komedia w 5‑ciu aktach Michała Wołowskiego i Józefa Kotarbińskiego. – „Aktorowie dworu”, dramat w 4‑ch aktach Karola Wartenburga, przekład Władysława Bogusławskiego. – „Nad przepaścią”, obraz sceniczny w 5‑ciu aktach Hugona Müllera, opracowany przez Ludwika Śliwińskiego. – „Małaszka”, obraz sceniczny w 6‑ciu odsłonach Gabrieli Zapolskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1886 nr 191, s. 139–141 [rec. z teatru ogródkowego Alhambra oraz Teatru Letniego i Teatru Nowego]

1887

Quis, Pogawędka, „Bluszcz 1887 nr 11 [relacja z teatru krakowskiego, m.in. z premiery Larika J. Gadomskiego]; • Quis, Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1887 nr 34–35 [rec. z: E. Lubowski, My się kochamy; A. Wilbrandt, Aria i Messalina; dublowanie ról]; • Quis, Premiera w Krakowie. „Larik”, tragedia w 5‑iu aktach J. Gadomskiego, „Gazeta Polska” 1887 nr 47; • Quis, Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 74 [rec. z: A. Valabregue, Szczęście małżeńskie]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 102 [rec. z : A. Hennequin, H. Bocage, Zmykajmy]; • Quis, Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1887 nr 114–115 [rec. z: A. Dumas (syn), Francillon]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 116 [rec. z : E. Labiche, A. Choler, Omal nie zbrodnia]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 118 [rec. z : F. Schiller, Zbójcy z Romanem Żelazowskim]; • Quis, Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1887 nr 129 [rec. z: K. Zalewski, Małżeństwo Apfel]; • q., Wielki koncert, „Gazeta Polska” 1887 nr 132 [rec. z koncertu Towarzystwa Muzycznego]; • Quis, Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1887 nr 146–147 [rec. z: J. Gastyne i H. Raymond, Sąsiadeczki oraz z teatrów ogródkowych: Państwo Wackowie w Belle-Vue]; • Z ogródków, „Gazeta Polska” 1887 nr 149 [rec. z: W. Simon, M. Trapszo, Piszę komedię, Alhambra, F. Schober, Majstrówna, Belle-Vue]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 152 [rec. z : E. Augier, Rodzina Fourchambault, deb. Wandy Barszczewskiej]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 153 [rec. z: Z. Przybylski, Wicek i Wacek, deb. Marcelego Trapszy]; • Quis, Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1887 nr 158–159 [rec. z teatrów ogródkowych, m.in.: A. Müller, Błazen królewski, E. Zdanowski, Córki na wydaniu]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 164 [rec. z: G. Moser, Z przyjemnością]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 169 [rec. z: J.K. Galasiewicz, Chata za wsią, deb. Antoniny Junoszówny]; • q., Z teatrzyku i teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 170 [rec. z: A. Abrahamowicz i R. Ruszkowski, Florek]; • q., Z teatrzyku, „Gazeta Polska” 1887 nr 171 [rec. z: G. Ohnet, Wielka marglownia, Belle-Vue]; • q., Z opery, „Gazeta Polska” 1887 nr 174 [rec. z występów obcych śpiewaków]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 181 [rec. z: A. Hennequin i A. Millaud, Lili, Belle-Vue]; • Quis, Felieton teatralny, „Gazeta Polska” 1887 nr 176–177 [rec. z: A. Dennery i E. Tarbe, Męczennica]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 182 [rec. z: H. Meilhac, A. Millaud, Nitouche]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 187 [rec. z: A. Fredro, Śluby panieńskie, deb. Antoniny Junoszówny; • q., Z teatru i teatrzyku, „Gazeta Polska” 1887 nr 193 [rec. z: A. Bisson, Pod kuratelą; A. Mańkowski, Czarny Matwiej, Alhambra]; • q., Z teatru i teatrzyku, „Gazeta Polska” 1887 nr 195 [rec. z przedst. w teatrzyku Nowy Świat, m.in.: F. Mielnicki, Nowy Tersytes]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 198 [rec. z: H. Meilhac, A. Millaud, Nitouche, deb. Marii Teksel]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 222 [rec. z: J. Narzymski, Epidemia]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 229 [rec. z: A. Asnyk, Przyjaciele Hioba; A. Bayard, P. Dumanoir, Indiana i Charlemagne]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 233 [rec. z: C. Delavigne, Paria]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 240 [rec. z: A. Bisson, Deputowany z Bombignac]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 243 [rec. z: V. Sardou, Safanduły, jubileusz Alojzego Żółkowskiego]; • M.G., „Pokusa”. Komedia w pięciu aktach O. Feuillet’a, „Gazeta Polska” 1887 nr 247; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 249 [rec. z: F. Mielnicki, Swaty na parkanie]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 263 [rec. z: A. Musset, Kaprys]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 265 [rec. z: Jordan (właśc. J. Wieniawski), Polowańko]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 267 [rec. z: M. Jezierski, Farbowane lisy]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 270 [rec. z: J. Bliziński, Rozbitki, pierwszy występ Mieczysława Frenkla]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1887 nr 273 [rec. z: A. Valabrègue, Szczęście małżeńskie, II występ M. Frenkla]; • M.G., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 144 [rec. z E. Labiche, A. Choler, Omal nie zbrodnia]; • M.G., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 146 [rec. z: F. Schiller, Zbójcy z występem Romana Żelazowskiego]; • M.G., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 187 [rec. z: E. Augier, Rodzina Fourchambault, deb. Wandy Barszczewskiej]; • M.G., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1887 nr 190 [rec. z: Z. Przybylski, Wicek i Wacek, teatr Alhambra]; • M.G., „Panna”. Komedia w 4‑ch aktach oryginalnie napisana przez Zygmunta Przybylskiego, „Kurier Codzienny” 1887 nr 196; • M.G., „Z przyjemnością”. Farsa w 4‑ch aktach Gustawa Mosera, opracowana przez p. Ludwika Śliwińskiego, „Kurier Codzienny” 1887 nr 202; • M.G., Z teatru. „Florek” [A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski], „Kurier Codzienny” 1887 nr 209; • M.G., Z teatru. „Nitouche”, „Kurier Codzienny” 1887 nr 223 [rec. z: F. Ronger (Hervé), Mamzell Nitouche]; • M.G., Z teatrów. „Kaprys” [A. Musseta] i „Ciężkie czasy” [H. Glücksberg], „Kurier Codzienny” 1887 nr 322; • M.G., Z teatru. „Żorżetta”, komedia w 4 aktach Wiktoryna Sardou, przekład Zygmunta Sarneckiego, „Kurier Poranny” 1887 nr 2; • M.G., Z teatru. „Zbłąkana owieczka” farsa w 4‑ch aktach pp. E. Grange i F. Bernard w przekładzie Jana Arwin, „Kurier Poranny” 1887 nr 3; • M.G., Z teatru. „Mieszczanie na prowincji”, komedia w 5 aktach Wiktoryna Sardou, „Kurier Poranny” 1887 nr 56; • M.G., Z teatru. „Stacja Champbaudet”. Komedia w 3‑ch aktach pp. Labiche i Marc-Michel, „Kurier Poranny” 1887 nr 82; • M.G., Z teatru. „Szczęście małżeńskie”. Komedia w 3‑ch aktach Albina Valabregue, tłumaczyła Wanda Barszczewska, „Kurier Poranny” 1887 nr 93; • M.G., Poranek dramatyczny, „Kurier Poranny” 1887 nr 101; • G., Teatr. „Żorżeta”, komedia w 4‑ch aktach W. Sardou, przekład Zyg. Sarneckiego, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 5; • G., Teatr. „My się kochamy”. Komedia w 5‑ciu aktach Edwarda Lubowskiego, „Tygodnik Mód i powieści” 1887 nr 8; • G., Teatr. „Przyjaciel domu”, komedia w trzech aktach Labicha i Delacoura, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 13; • G., Teatr. „Noe”, opera w trzech aktach, muzyka Halevego i Bizeta, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 16; • G., Teatr. „Szczęście małżeńskie”, komedia A. Valabregue, przetłumaczona z francuskiego przez pannę Wandę Barszczewską, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 17; • G., Teatr., „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 22; • G., Teatr. „Z przyjemnością”, farsa w 4‑ch aktach G. Mosera, przyswojona scenie naszej przez L. Śliwińskiego, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 39; • G., Teatr. „Pojedynek u Ninon”, komedia w jednym akcie naśladowana z francuskiego, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 40; • G., Teatr. „Lekkoduch”, komedia w czterech aktach oryginalnie napisana przez J. Blizińskiego i Z. Sarneckiego, przedstawiona w teatrzyku Belle-Vue, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 41; • G., Teatr. „Męczennica”, dramat w pięciu aktach, ułożony przez pp. Dennery i Tarbe, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 42; • G., Teatr. „Lili”, wodewil w trzech aktach ułożony przez Hennequin i Millauda, muzyka Herwego, „Tygodnik Mód i Powieści” 1887 nr 43.

1888

M.G., Teatr. „Hrabina Sara”, komedia w 5‑iu aktach Jerzego Ohneta, przekład Zygmunta Sarneckiego, „Gazeta Polska” 1888 nr 3; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 5 [rec. z: T. Barriére, L. Thiboust, Szyk]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 14 [rec. z: M. Wołowski, J. Kotarbiński, Nie wypada]; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 18 [rec. z: G. Moser, Meteor oraz poranku benefisowego Jana Tatarkiewicza]; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 46 [rec. z: Z. Przybylski, Wicek i Wacek]; • q., Z operetki, „Gazeta Polska” 1888 nr 49 [rec. z: E. Audran, Pierścień rodzinny]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 52 [rec. z: H. Chivot, A. Duru, Księżniczka Rinaldini]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 69 [rec. z E. Verconsin, Przygody Jana]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 72 [rec. z: F. Mielnicki, Nowy Tersytes]; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 91 [rec. z: J. Echegaray, Galeotto]; • q., Z estrady, „Gazeta Polska” 1888 nr 95 [rec. z występów aktorów francuskich w sali resursy obywatelskiej]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 103 [rec. L. Gandillot, Przylepki]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 129 [rec. z: E. Zdanowski, Córki na wydaniu]; • q., Jan de Thommeray. (Komedia w 5‑ciu aktach pp. L. Augier i J. Sandeau), „Gazeta Polska” 1888 nr 145; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 146 [rec. z: H. Chivot, A. Duru, Przygody poślubne rezerwisty i przedstawiania składanego na rzecz kasy pożyczkowej artystów i oficjalistów teatralnych]; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 163 [rec. z: E. Scribe, G. Delavigne, Sukcesorka]; • q., „Pan Zołzikiewicz”. Dramat ludowy w 5‑ciu aktach, napisany przez Zofię Mellerową i J.K. Galasiewicza według noweli H. Sienkiewicza „Szkice węglem” z muzyką Z. Noskowskiego, „Gazeta Polska” 1888 nr 164; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 171 [rec. z: E. Scribe, Safanduły, deb. Antoniego Siemaszki]; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 202 [rec. z: M. Karczewski (Jasieńczyk), Lena]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 210 [rec. G. Moser, Z przyjemnością, deb. Antoniny Junoszówny]; • M.G., Teatr. „Myszka”, komedia w 3‑ch aktach Edwarda Paillerona, tłumaczona z francuskiego przez p. Betlejowską, „Gazeta Polska” 1888 nr 218–219; • q., „Gazeta Polska” 1888 nr 228 [rec. z: J. Bliziński, Przezorna mama]; • q., Poranek benefisowy, „Gazeta Polska” 1888 nr 234–235 [rec. z: P. Ferrari, Dwie damy, benefis Aleksandry Rakiewiczowej]; • M.G., Teatr, „Gazeta Polska” 1888 nr 243 [rec. z: W. Shakespeare, Hamlet]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 256 [rec. z: E. Labiche, A. Delacour, Białe szpaki]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 263 [rec. z: W. Koziebrodzki, Reprezentant domu Miller i Spółka]; • q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 266 [rec. z: A. Dreyfus, Pan i pani]; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 267 [rec. z: V. Sardou, Nasi najserdeczniejsi]; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 279 [rec. z: A. Fredro, Zemsta]; • M.G., Teatr. „Hrabia Réne”, komedia w 5‑ciu aktach wierszem Fryderyka Halma, „Gazeta Polska” 1888 nr 280–281; • M.G, Teatr. „Uriel Acosta” tragedia w 5‑u aktach Karola Gutzkowa, „Gazeta Polska” 1888 nr 286–287; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1888 nr 291 [rec. z: M. Hennequin, A. Valabrègue, Wakacje małżeńskie, Z. Przybylski, A. Abrahamowicz, Propinacja]; • M.G., Z sali teatralnej, „Kurier Codzienny” 1888 nr 167 [rec. z: A. Tripplin, Stryj i synowiec]; • M.G., Z teatru i teatrzyków, „Kurier Codzienny” 1888 nr 177 [rec. z: E. Augier, V. Sardou, Jan de Thommeray; • Q., „Sukcesorka” [E. Scribe, G. Delavigne], „Kurier Codzienny” 1888 nr 200; • M. G., „Pan Zołzikiewicz”, „Kurier Codzienny” 1888 nr 201 [rec. sztuki Z. Mellerowej i J.K. Galasiewicza według noweli H. Sienkiewicza Szkice węglem, Wodewil]; • mg., Teatr. „Nowy”, „Kurier Codzienny” 1888 nr 278 [rec. z: G. Feydeau, Krawiec damski]; • m.g., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1888 nr 319 [rec. z: W. Koziebrodzki, Reprezentant domu Müller i Spółka]; • M.G., Przegląd teatralny. „Lena” dramat w 4‑ch aktach a w 6‑iu odsłonach Mariana Jasieńczyka (Wacława Karczewskiego), odznaczony na konkursie dramatycznym imienia Wojciecha Bogusławskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1888 nr 298, s. 171–172.

1889

M.G., Teatr. Z teatru Małego, „Gazeta Polska” 1889 nr 53 [rec. z: M. Boucheron, H. Raymond, Cocard i Bicoquet; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 57 [rec. z: F. Schiller, Zbójcy, występ Romana Żelazowskiego]; • M.G., Teatr. „Ojciec Konstanty”, komedia w 3‑ch aktach L. Halèvy, Crèmieux i Decourcelle, „Gazeta Polska” 1889 nr 58–59; • M.G., Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 69–70 [rec. z przedstawienia składanego na jubileusz Walerii Niewiarowskiej]; • Q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 185 [rec. z: Ch. Lecocq, Serce i ręka, występ Adolfiny Zimajer]; • Q., Z teatru, „Gazeta Polska” 1889 nr 188 [rec. z: E. Audran, Pierścień rodzinny, występ Adolfiny Zimajer]; • Q., Z teatru. Fernanda, komedia w 4‑ch aktach W. Sardou, „Gazeta Polska” 1889 nr 189; • Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 325, s. 190–191 [m.in. o przedst. benefisowym dla Józefa Blizińskiego]; • Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 326, s. 203–206 [m.in. o poranku benefisowym Walerii Niewiarowskiej]; • Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 333 [m.in. o A. Mańkowski, Dziwak w Teatrze Rozmaitości]; • M.G., Przegląd teatralny. „Konik polny i mrówki”, komedia w 1‑ym akcie pp. Labiche’a i Legouve’go. – „Odwiedziny”, komedia w 2‑ch aktach Edwarda Brandesa. – „Nowa Francillon”, fraszka w 1‑ym akcie i „Florek”, krotochwila w 3‑ch aktach Ad. Abrahamowicza i Rysz. Ruszkowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 344, s. 75–76; • Q., Przegląd teatralny. „W Tatrach”, wodewil w 4‑ch aktach Klemensa Junoszy, muzyka Zygmunta Noskowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 347, s. 123–124; • M.G., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 347, s. 124, 126 [m.in. o kursach deklamacji i występach gościnnych Adolfiny Zimajer]; • Q., Przegląd teatralny. „Fernanda”, komedia w 4‑ch aktach Wiktoryna Sardou, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 348, s. 138–139; • M.G., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 348, s. 140–142 [m.in. rec. z: A. Walewski, Hulaj dusza w teatrzyku ogródkowym Wodewil]; • Q., Przegląd teatralny. „Nad Wisłą”, wodewil w 1‑ym akcie Antoniego Wieniarskiego z muzyką A. Tarnowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 349, s. 155; • M.G., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 349, s. 155–156, 158 [m.in. o nowej organizacji teatrzyków ogródkowych]; • Q., Przegląd teatralny. „Pocałunek”, komedia w 1‑ym akcie Teodora de Banville, tłumaczona przez A. Langego, „Tygodnik Ilustrowany” 1889 nr 350, s. 170.

1890

Przegląd teatralny, „Ateneum” 1890 t. 1, s. 128–140 [rec. z: S. Rzewuski Ostatni dzień Don Juana]; • Przegląd teatralny, „Ateneum” 1890 t. 1, s. 493–503 [rec. z: A. Bayard, Pierwsza wyprawa młodego Richelieu; W. Busnach, Chateau Iquem; S. Bernhardt, Wyznanie; M. Bałucki, Kuzynek; J. A. Fredro Hypnotyzm; J. Bliziński, Szach i mat; A. Abrahamowicz i R. Ruszkowski, Książę pan]; • Przegląd teatralny, „Ateneum” 1890 t. 2, s. 144–151 [rec. z: E. Lubowski, Przyjaciółka żon; A. Pinero, Niebieska grota]; • M.G., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 28, s. 26–27 [m.in. o teatrzykach ogródkowych]; • M.G., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 29, s. 45–46 [m.in. o teatrze ludowym]; • M.G., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 30, s. 53–54 [m.in. o komediopisarzach, konkursach dramatycznych i rec. z: J. K. Galasiewicz, Ciarachy i P. Kośmiński, Zły duch]; • M.G., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 38, s. 188, 190 [m.in. o początku sezonu i pożegnaniu dyrygenta opery Józefa Chodakowskiego]; • M.G., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 40, s. 222–223 [m.in. o teatrze łódzkim i teatrze polskim w Petersburgu]; • ; • M.G., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 44, s. 283 [m.in. o jubileuszu Józefa Grzywińskiego]; • Q., Przegląd teatralny. „Niniche”, wodewil Hennequin’a i Millaud’a w 3‑ch aktach. – „Mąż śpiący”, komedia w 1‑ym akcie Edmunda Gondineta. – „Między Scyllą a Charybdą” komedia w 1‑ym akcie Oktawiusza Feuillet’a. – „Z wdzięczności” drobnostka sceniczna Edwarda Lubowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1890 nr 51, s. 406.

1891

-qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 53, s.15 [o występach Władysława Mierzwińskiego]; • -qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 54, s. 30 [relacja ze spotkania z Heleną Modrzejewską]; • -qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 56, s. 62 [o operze, m.in. śpiewaczce Janinie Babińskiej]; • -qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 60, s. 127 [o Modrzejewskiej]; • -qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 61, s. 143 [o śmierci Marii Nowakowskiej podczas gw. Modrzejewskiej] ; • -qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 73, s. 333–334 [m.in. o popisie uczniów szkoły dramatycznej]; • ; • -qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 77, s. 399 [o ustanowieniu w kierownictwie komedii i dramatu w teatrach warszawskich]; • -qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 82, s. 62–63 [m.in. rec. z: A. Dygasiński, Szwagrowie, Eldorado]; • M.G., Przegląd teatralny. „Teść”, komedia w 3‑ch aktach R. Ruszkowskiego i A. Abrahamowicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 84, s. 92–94; • -qs.-, Z tygodnia, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 86, s. 126 [m.in. o teatrzykach ogródkowych]; • Q., Przegląd teatralny. „Bajadera”, krotochwila w 3‑ch aktach Freda Hornera, tłumaczona z angielskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 87, s. 141–142; • Q., Przegląd teatralny. „Roznosicielka chleba”, dramat w 3‑ch aktach z prologiem w 9‑ciu obrazach, tłumaczyła z francuskiego H.S., „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 88, s. 156–158; • M.G., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 99, s. 333–334 [zapowiedź benefisu Wincentego Rapackiego i o gw. Gustawa Fiszera]; • M.G., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 102, s. 381–382 [m.in. o teatrze i Janie Tatarkiewiczu, nekrolog]; • M.G., Przegląd teatralny. „Pierwszy bal”, komedia w 1‑ym akcie Zygmunta Przybylskiego. – Poranek benefisowy Wincentego Rapackiego. – „Sprawa rodzinna” obrazek dramatyczny w 1‑ym akcie, „Tygodnik Ilustrowany” 1891 nr 103, s. 397–398.

1892

M.G., Z teatru, „Kurier Codzienny” 1892 nr 256 [rec. z: O. Feuillet, Miłość ubogiego młodzieńca, deb. Ireny Horwath]; • M.G., Z Rozmaitości, „Kurier Codzienny” 1892 nr 296 [rec. z: M. Bałucki, Flirt]; • Z teatru Wielkiego. „Dama kameliowa”, „Kurier Codzienny” 1892 nr 299 [gw. Sary Bernhardt]; • M.G., Z teatru Wielkiego. „Tosca”, „Kurier Codzienny” 1892 nr 300 [gw. Sary Bernhardt]; • M.G., Z teatru Wielkiego. „Frou-Frou” i „Joanna d’Arc”, „Kurier Codzienny” 1892 nr 302 [gw. Sary Bernhardt]; • M.G., Z teatru Wielkiego. „Kleopatra”, „Kurier Codzienny” 1892 nr 304 [gw. Sary Bernhardt]; • M.G., Z teatru Wielkiego. „Właściciel Kuźnic”. – Ostatni występ Sary Bernhardt, „Kurier Codzienny” 1892 nr 306; • M.G., Z Rozmaitości, „Kurier Codzienny” 1892 nr 310 [rec. z: W. Gąsiorowski, Szare życie]; • M.G., Z Rozmaitości, „Kurier Codzienny” 1892 nr 324 [rec. z: W. Koziebrodzki, Nauczycielka]; • M.G., Z teatru Małego, „Kurier Codzienny” 1892 nr 318 [rec. z: O. Blumenthal, G. Kadelburg, Influenza prowincjonalna]; • M.G., Z Rozmaitości, „Kurier Codzienny” 1892 nr 338 [rec. z: M. Praga, Te panny]; • M.G., Z teatru Wielkiego, „Kurier Codzienny” 1892 nr 344–346 [rec. z: H. Ibsen, Hedda Gabler]; • M.G., Teatr Mały, „Kurier Codzienny” 1892 nr 346 [rec. z A. Carré, Doktor Żożo]; • M.G., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1892 nr 110, s. 93–94 [m.in. rec. z: S. Moniuszko, Beata]; • M.G., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1892 nr 115–116, s. 188–189 [m.in. o przedstawieniu Manfreda G. Bayrona, dodane il. Józefa Ryszkiewicza]; • Q., Andrea Maggi, „Tygodnik Ilustrowany” 1892 nr 124, s. 316–317 [rec. z występów gościnnych].

1893

M.G., Z Teatrów. Rozmaitości, „Kurier Codzienny” 1893 nr 2 [rec. z: Z. Przybylski, Wyjście w świat]; • M.G., Z Teatru Małego, „Kurier Codzienny” 1893 nr 16 [rec. z: O. Blumenthal i G. Kadelburg, Podróż na wschód]; • Quis, Nowy dramat Sudermanna, „Kurier Codzienny” 1893 nr 231; • M.G., Z teatru. „Prawa serca”, sztuka w 4‑ch aktach przez Kazimierza Zalewskiego, „Kurier Poranny” 1893 nr 120; • mg., Z teatru, „Kurier Poranny” 1893 nr 193 [rec. z debiutów Teodora Rolanda i Laury Bończy]; • M.G., Z teatru. „Andrea”, komedia w 4‑ch aktach a 6‑ciu obrazach Wiktoryna Sardou, „Kurier Poranny” 1893 nr 202; • M.G., Z teatru. „Porwanie Sabinek”, krotochwila w trzech aktach Leona Gondillota, tłumaczona z francuskiego, „Kurier Poranny” 1893 nr 203; • mg., Z teatrów ogródkowych. „Ten czwarty” [P. Kośmiński], „Kurier Poranny” 1893 nr 216; • M.G., Z teatru. „Stadła paryskie”, komedia w 3 aktach Albina Valabregue’a, tłumaczona z francuskiego, „Kurier Poranny” 1893 nr 226; • M.G., Z teatru Eldorado, „Kurier Poranny” 1893 nr 235 [rec. z: F. i P. Schönthan, Zmarzlak]; • M.G., Z teatru, „Kurier Poranny” 1893 nr 238 [rec. z: A. Fredro, Zemsta]; • M.G., „Mateczka”. Komedia w 3‑ch aktach H. Meilhaca i L. Halévy’ego, „Kurier Poranny” 1893, nr 240; • M.G., Z teatrzyku, „Kurier Poranny” 1893 nr 249 [rec. z benefisu Henryka Halickiego reżysera lubelskiego zespołu występującego w Eldorado, m.in.: J. Golański, A. Popławski, Pokój do wynajęcia; S. Żyżkowski, Kaprys pani Kazimiery]; • M.G., Z teatru. „Champignol mimo woli”. Krotochwila w 3‑ch aktach Jerzego Feydeau i Maurycego Desvalliéres, „Kurier Poranny” 1893 nr 250; • mg., Z teatru., „Kurier Poranny” 1893 nr 252 [rec. z M. Bałucki, Flirt]; • M.G., Z teatru. „Król Lear”. Tragedia Szekspira w 5‑iu aktach (12‑tu obrazach), przekład J. Paszkowskiego, „Kurier Poranny” 1893 nr 268; • M.G., Z teatru. „Wnuk Tumrego”, obraz sceniczny w 4‑ch aktach ze śpiewami oryginalnie napisany przez Władysława Gutowskiego, z muzyką Stanisława Niedzielskiego, „Kurier Poranny” 1893 nr 271; • mg., Z teatru, „Kurier Poranny” 1893 nr 273 [rec. z: W. Shakespeare, Król Lear]; • M.G., Z teatru. „Mężowie ich córek. Komedia w 3‑ch aktach Piotra Wolffa, tłumaczona z francuskiego, „Kurier Poranny” 1893 nr 274; • M.G., Z teatru. „Flipota”. Komedia w 3‑ch aktach Juliusza Lemaitre’a z francuskiego tłumaczona, „Kurier Poranny” 1893 nr 290; • M.G., Z teatru. „Jakub Warka”, dramat współczesny w 4‑ch aktach Daniela Zglińskiego, „Kurier Poranny” 1893 nr 318; • mg., Z teatru. „Hamlet” (wznowienie), „Kurier Poranny” 1893 nr 319; • M.G., Z teatru. „Panna z posagiem”, komedia w 1‑ym akcie Józefa Blizińskiego, „Kurier Poranny” 1893 nr 339 [ponadto rec. z: G. Courteline, Boubourouche]; • M.G., Z teatru. „Przyjaciel męża”, komedia w 1‑ym akcie przez Zygmunta Przybylskiego, „Kurier Poranny” 1893 nr 348; • q., Przegląd teatralny. „Wejście w świat”, komedia w 3‑ch aktach Zygmunta Przybylskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 158, s. 13–14; • M.G., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 160, s. 45–46 [m.in. o występach Miry Heller]; • Quis., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 170, s. 205–206 [m.in. o poranku benefisowym Bolesława Ładnowskiego]; • Quis., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 174, s. 268–270 [m.in. o przedstawieniu na dochód pomników Jana Królikowskiego i Alojzego Żółkowskiego oraz o poranku benefisowym B. Ładnowskiego]; • Quis., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 189, s. 103, 106–107 [m.in. o teatrzykach ogródkowych]; • q., Przegląd teatralny. „Zły zasiew”, sztuka w 4‑ch aktach Ottona Vischera, tłumaczona z niemieckiego przez Teodora Jeske-Choińskiego. – „Ten czwarty”, krotochwila w trzech aktach, oryginalnie napisana przez Pawła Kośmińskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 189 s. 110; • q., Przegląd teatralny. „Stadła paryskie”, komedia w trzech aktach Albina Valabrègue’a, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 190, s. 126; • q., Przegląd teatralny. „Mateczka”, komedia w 3‑ch aktach Henryka Meilhaca i Ludwika Helévy’ego, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 192, s. 158; • Quis., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 193, s. 172–174 [m.in. o teatrze warszawskim i odejściu Józefa Kotarbińskiego]; • Quis., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1893 nr 204, s. 348–349 [m.in. o występach w operze francuskiego barytona Victora Maurela].

1894

Przegląd teatralny. „Wina kobiety”, dramat w 3‑ch aktach Emila de Girardin. – „Pierwszy pacjent”, komedia w 1‑m akcie Jordana, „Bluszcz” 1894 nr 41; • Przegląd teatralny. „Maruder”, komedia w 3‑aktach oryginalnie napisana przez St. Graybnera, „Bluszcz” 1894 nr 45; • Przegląd teatralny. „Doryna”, sztuka w 3‑ch aktach Wilhelma Rovetty, tłumaczona z włoskiego, „Bluszcz” 1894 nr 50; • M.G., Z teatru. „Stoliki magnetyczne”, krotochwila w 1‑ym akcie Stanisława Bogusławskiego, „Kurier Poranny” 1894 nr 1; • M.G., Z teatru „Lidia” obrazek sceniczny w 1‑ej odsłonie O. F. Gensichena; „Zjazd koleżeński” komedia w 1‑ym akcie Zygmunta Przybylskiego; „Żywe obrazy”, „Kurier Poranny” 1894 nr 8; • Z teatru. „Bajki”, komedia w 4‑ch aktach Michała Bałuckiego, „Kurier Poranny” 1894 nr 14 [anonimowo]; • M.G., Z teatru. „Właściciel kuźnic” [O. Feuillet] (wznowienie), „Kurier Poranny” 1894 nr 26; • M.G., Z teatru. „Myszy bez kota”, krotochwila w 3‑ch aktach, oryginalnie napisana przez Jordana, „Kurier Poranny” 1894 nr 28; • M.G., Z teatru. „Wycieczka z przeszkodami”, krotochwila w 3‑ch aktach Edwarda Lubowskiego, „Kurier Poranny” 1894 nr 32; • M.G., Z teatru. „Małżeństwo za Ludwika XV-go”, komedia w 4‑ch aktach Aleksandra Dumasa (ojca), „Kurier Poranny” 1894 nr 63; • M.G., Z teatru, „Irena”, sztuka w 4‑ch aktach Stanisława Graybnera, „Kurier Poranny” 1894 nr 71 i 72; • M.G., Z teatru. „Sen”, obrazek dramatyczny w 1‑ym akcie, oryginalnie napisany przez Stanisława Żyżkowskiego; „Najlepszy z mężów”, komedia w 3‑ch aktach Albina Valabregue’a, z francuskiego tłumaczona, „Kurier Poranny” 1894 nr 97; • M.G., Z teatru. „Letnicy”, komedia w 3‑ch aktach Zygmunta Przybylskiego, „Kurier Poranny” 1894 nr 124; • M.G., Z teatru. „Jak myślicie?…” komedia w 4‑ch aktach 5‑iu obrazach Kazimierza Zalewskiego, „Kurier Poranny” 1894 nr 150 i 151; • q., Przegląd teatralny. „Rodzinka!”, komedia w 3‑ch aktach Augusta Germain’a, tłumaczona z francuskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1894 nr 35, s. 134–135.

1895

Przegląd teatralny. „Walka motyli”, komedia w 4‑ch aktach H. Sudermanna, tłumaczona z niemieckiego przez Gabriela Kempnera, „Bluszcz” 1895 nr 2; • Przegląd teatralny. „Druga żona pana Tanqueray”, sztuka w 4‑ch aktach A. Pinero, z angielskiego. – „Cały los”, krotochwila Rufina Morozowicza. – „Ciepła wdówka”, komedia w 3‑ch aktach Michała Bałuckiego, „Bluszcz” 1895 nr 13; • Przegląd teatralny. „Dzień feralny”, komedia wierszem w 1‑m akcie Jordana. – „Doktor z musu”, komedia w 3‑ch aktach Moliera. – „Madame Sans-Gêne”, komedia w 3‑ch aktach z prologiem Wiktoryna Sardou. – „Harde dusze”, dramat w 5‑ciu aktach (6 odsłonach) z powieści Elizy Orzeszkowej, przerobiony na scenę przez Zygmunta Sarneckiego, „Bluszcz” 1895 nr 25, nr 26; • Przegląd teatralny. Wznowienia. – „Gąsienice”, komedia w 3‑ch aktach a 4‑ch obrazach oryginalnie napisana przez Alfreda Konara, „Bluszcz” 1895 nr 48; • M.Gaw., Kronika warszawska. Początek sezonu. „Teatr Benjaminek”. Opera. Balet. Komedia i dramat. Grzechy reżyserii, „Kraj” 1895 nr 39; • M.Gaw., Kronika warszawska. Kochańska-Sembrich. Środy Towarzystwa muzycznego. Hojność Battistiniego. Braki muzykalnej Warszawy. „Lutnia”. Z teatru Rozmaitości, „Kraj” 1895 nr 41; • M.Gaw., Kronika warszawska. Debiut pani Selens. Powodzenie Teatru Małego. „Hamlet” Thomasa i „Cudzoziemka” Dumasa, „Kraj” 1895 nr 42; • M.Gaw., Kronika warszawska. Monstre – koncerty popularne. Pomnik Moniuszki. Przedstawienia poobiednie. Z opery. Nowości obiecywane, „Kraj” 1895 nr 44; • M.Gaw., Kronika warszawska. Pianiści. Śliwiński, Hoffman, panna Jaczynowska, Teresina Tus, Mascagni w Warszawie, Jubileusz Lubowskiego, „Kraj” 1895 nr 45; • M.Gaw., Kronika warszawska. „Gąsienice” Alfreda Konara, Słówko o grze artystów, „Kraj” 1895 nr 46; • M.Gaw., Kronika warszawska. Ożywiony sezon. Józef Hofman. Z estrady koncertowej. Konkursowe kwartety. Widowisko na kasę pożyczkową, „Kraj” 1895 nr 47; • M.Gaw., Kronika warszawska. Opera „Jolanta” Czajkowskiego. „Pocałunek próbny”. Debiut aż do skutku. Trio berlińskie i kwartet czeski, „Kraj” 1895 nr 48; • M.Gaw., Kronika warszawska. Nowości repertuaru. Personel komedii. „Stowarzyszenie kobiet wyższych”, Fredry wnuka. „Syn” Kaz. Zalewskiego. Koncerta p. Wąsowskiej-Badowskiej i Jaczynowskiej. Jubileusz Lubowskiego, „Kraj” 1895 nr 50; • M.Gaw., Kronika warszawska. „Syn” Zalewskiego. Jubileusz i „Dzień wigilii” Edw. Lubowskiego. Autorowie i teatr. Słówko o honorariach autorskich. Z operetki i opery. Odnalezione dzieło Moniuszki, „Kraj” 1895 nr 51; • M.Gaw., Kronika warszawska. Z opery. Z baletu. Z komedii i dramatu. Z muzyki, „Kraj” 1895 nr 52.

1896

Przegląd teatralny. „Stowarzyszenie kobiet wyższych”, komedia w 1‑m akcie Andrzeja [właść. Jana Aleksandra] hr. Fredro. – „Syn” sztuka w 4‑ch aktach Kazimierza Zalewskiego. – „Dzień wigilii”, obrazek w 1‑m akcie Edwarda Lubowskiego, „Bluszcz” 1896 nr 2; • Przegląd teatralny. „Poranek na korzyść rodziny” śp. Adolfa Ostrowskiego. – „Mankiet” Edwarda Lubowskiego. – „Podprefekt” L. Gandillot’a. – „Wilk i owce”, krotochwila Jordana, „Bluszcz” 1896 nr 8; • M.Gaw., Kronika warszawska. P. Ross i Moore, Henryk Melcer, Cezary Thomson. Abonament. Nowości komediowe, „Kraj” 1896 nr 2; • M.Gaw., Kronika warszawska. Z teatru. Klamrzyńska i de Voyde. „Pan podprefekt”. Poranek na dochód rodziny po ś.p. Ostrowskim, „Kraj” 1896 nr 3; • M.Gaw., Kronika warszawska. „Lira”. Śliwiński. Mierzwiński. Pomnik Moniuszki, „Kraj” 1896 nr 4; • M.Gaw., Kronika warszawska. Sztuki oryginalne. „Wilk i owce” Jordana. Z opery. Nowinki, „Kraj” 1896 nr 5; • M.Gaw., Kronika warszawska. Z teatru. Przedstawienia popularne. Prasa i teatr. Orkiestra warszawska. Ś.p. Tomasz Zahorowski, „Kraj” 1896 nr 6; • M.Gaw., Kronika warszawska. „Królewicz” Edwarda Lubowskiego. Dykcja artystów warszawskich, „Kraj” 1896 nr 12; • M. Gaw., Kartki warszawskie. Dwa konkursy. Przedwczesny krytycyzm. Potrzeba reformy. Sigrid Arnoldson. Klotylda Kleeberg, „Kraj” 1896 nr 14 [m.in. o konkursie dramatycznym]; • M.Gaw., Kronika warszawska. „Odstępca” St. Graybnera. Próby generalne. „Wycieczka do Ameryki”. Tryumf p. Jaczynowskiej. Opera polska, „Kraj” 1896 nr 16; • M.Gaw., Kronika warszawska. Trzy orkiestry naraz. Hala koncertowa. Żeleński w Warszawie. „Dama kierowa”. Słówko pod adresem baletu, „Kraj” 1896 nr 17; • M.Gaw., Kronika warszawska. Jubileusz Moniuszki. Sława i chleb. Orkiestry warszawskie. Nowości teatralne, „Kraj” 1896 nr 18; • M.Gaw., Kronika warszawska. Battistinomania. Z opery, „Jolanta” Czajkowskiego. Koncert kompozytorski Zygmunta Noskowskiego, „Kraj” 1896 nr 19; • M.Gaw., Kronika warszawska. Sześć teatrów. Opera. „Verbum nobile”. Z dramatu i komedii tragiczne refleksje. Niepoprawne grzechy reżyserii. Współzawodnictwo z ogródkiem Melpomeny, „Kraj” 1896 nr 21; • M.Gaw., Kronika warszawska. Zmiana reżyserii. Bolesław Ładnowski. Teatrzyki ogródkowe. „Za oceanem” [B. Zappert], „Kraj” 1896 nr 26; • M.Gaw., Kronika warszawska. Ożywienie martwego sezonu. Słówko o tłumaczeniach na scenę. „Bańki mydlane” Csikyego. Cyrk i operetka. Koncerty i projekt p. dyr. Medyera, „Kraj” 1896 nr 27; • M.Gaw., Kronika warszawska. Melpomena pod parasolem. Wznowienie „Chaty za wsią” i słówko pod adresem Galasiewicza. Reżyseria Ładnowskiego. Ogródki i kłopotliwe położenie dyrekcji. Swojska orkiestra, „Kraj” 1896 nr 28; • M.Gaw., Dwie nowości repertuaru. (Dwie sensacyjne nowości na scenie: „Jadzia wdową” i „Nieszczęśliwi”. Występy gościnne, kłopot z repertuarem i nietykalnością ról), „Kraj” 1896 nr 30; • M.Gaw., Kronika warszawska. „Komedianci” Paillerona. Występy p. Józefa Śliwickiego. Klaka, reporteria i reklama w teatrze. Nowy talent komediopisarski [J. Szutkiewicz], „Kraj” 1896 nr 31; • M.Gaw., Kronika warszawska. „Umarli i żywi” [J. Korzeniowskie]. Młodsze siły w dramacie. Autorstwo dramatyczne. Konkurs. Repertuar oryginalny na scenach ogródkowych. Negliż na scenie, „Kraj” 1896 nr36; • M.Gaw., Kronika warszawska. Na sezon jesienny. Antrakty w teatrach warszawskich. Tempo na scenie. W interesie artystów. Ociężałość machiny zakulisowej. „Boruta” [balet z muz. K. Hoffmana], „Kraj” 1896 nr 37; • M.Gaw., Kronika warszawska. Na przełomie sezonu. Bilans ogródków. „Brzytwa” M. Wołowskiego. Projekt repertuaru. Występ gościnny. Z muzyki, „Kraj” 1896 nr 38; • M.Gaw., Kronika warszawska. Próby generalne. Głosy krytyki. Sezon operowy „Lakme” [E. Delibesa], „Kraj” 1896 nr 39; • M.Gaw., Kronika warszawska. Babie lato za nami. Potrzeba młodych sił. „Skowronek” Wildenbrucha”. Przywileje artystek, „Kraj” 1896 nr 40; • M.Gaw., Kronika warszawska. „Czartowska ława”. Trudności repertuarowe teatru Małego. Nowy utwór Galasiewicza. Koncert Laudowskiej. Z muzyki, „Kraj” 1896 nr 41; • M.Gaw., Kronika warszawska. „Szantaż” p. Daniela Zglińskiego. Orkiestra symfoniczna, „Kraj” 1896 nr 43; • Nowy reżyser warszawski, „Kurier Lwowski” 1896 nr 197 [o Bolesławie Ładnowskim, przedruk z „Kraju”]; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 6, s. 103–104 [m.in. o występach śpiewaczki Miry Heller]; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 14, s. 263–264 [m.in. zapowiedź występów Sigrid Arnoldson]; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 15, s. 283–284 [m.in. o debiutach na scenie warszawskiej]; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 24, s. 464 [m.in. o teatrzykach ogródkowych]; • M.G., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 28, s. 539–540 [m.in. o teatrach w Berlinie i Warszawie]; • M.G., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 32, s. 619–620 [m.in. rec. z: J. Słowacki, Mazepa w Teatrze Letnim]; • Q., „Goplana”. Opera romantyczna w 3 aktach (5 obrazach), słowa Ludomiła Germana, muzyka Władysława Żeleńskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 32, s. 631–632; • M.G., „Umarli i żywi”. Dramat w 5‑ciu aktach a 11‑tu obrazach Józefa Korzeniowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 37, s. 732; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 40, s. 779–780 [m.in. o występach łódzkiego zespołu Michała Wołowskiego w gmachu Cyrku]; • Przegląd teatralny. „Skowronek”, komedia w 4‑ch aktach Ernesta v. Wildenbrucha, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 41, s. 813–814; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1896 nr 45, s. 879–880 [m.in. o Mieczysławie Kamińskim, pośmiertnie].

1897

Przegląd dramatyczny i teatralny, „Kurier Niedzielny” 1897 nr 14, s. 163–165 [o objęciu reżyserii teatrów warszawskich przez Bolesława Ładnowskiego]; • Przegląd dramatyczny i teatralny, „Kurier Niedzielny” 1897 nr 15, s. 176–177 [m.in. o wznowieniach w Teatrze Rozmaitości: J. Korzeniowski, Karpaccy górale oraz rec. z: G. Zapolska, Żabusia]; • Przegląd dramatyczny. Repertuar letni i balast teatralny. – Ostatnie nowości. - Debiuty, „Kurier Niedzielny” 1897 nr 40, s. 474–475; • Teatr. Przegląd dramatyczny. Tłumaczenia. – Krytyka i reklamiarstwo. – „Maski” [R. Bracco]. – „Niewierna” [R. Bracco]. – „Marcela” [V. Sardou]. – „Baby” Przybylskiego i Junoszy. – Powrót p. Marczellówny na scenę, „Kurier Niedzielny” 1897 nr 44, s. 538–539 i nr 46, s. 569–570; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1897 nr 7, s. 123–124 [m.in. o nowym teatrze w Sosnowcu]; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1897 nr 11, s. 203–204 [m.in. o teatrze prowincjonalnym]; • Quis, Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1897 nr 28, s. 539–540 [m.in. o teatrzykach ogródkowych i gw. Józefa Kotarbińskiego]; • M.G., Około sceny. „Kula u nogi”, sztuka w 3‑ch aktach z epilogiem, napisana przez Jana Szutkiewicza. – Występy p. Józefa Śliwickiego, artysty teatru krakowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1897 nr 32, s. 630–632; • M.G., Około sceny. „Bez wyjścia”, sztuka w 4 aktach przez Ig. Grabowskiego i A. Knolla, „Tygodnik Ilustrowany” 1897 nr 35, s. 689—690.

1898

Przegląd dramatyczny. „Ucieczka” [E. Brieux]. – „Dla dobra ogółu” [J. Wieniawski (Jordan)]. – „Wesele Fonsia” [R. Ruszkowski]. – „Maciek Samson” [J. Galasiewicz]. – „Szaławiła” [K. Gliński], „Kurier Niedzielny 1898 nr 4, s. 50–51, nr 5, s. 66, nr 6, s. 82–83; • Przegląd dramatyczny. „Ogniwa”, sztuka w 4‑ch aktach Kazimierza Zalewskiego (Teatr Rozmaitości), „Kurier Niedzielny 1898 nr 9, s. 130–131, nr 10, s. 147–148; • Przegląd dramatyczny. „Almanzor”, komedia w 5‑iu aktach Kazimierza Glińskiego (Teatr Wielki), „Kurier Niedzielny 1898 nr 11, s. 163–164, nr 12, s. 178–179; • Przegląd teatralny. „Vasantasena”, sztuka w 5‑u aktach. „Szwaczki”, komedia w 3‑ch aktach M. Bałuckiego. – „Kinematograf”, farsa w 3ch aktach Oskara Blumenthala i Gustawa Kadelburga. – Jubileusz Bolesława Leszczyńskiego, „Kurier Niedzielny 1898 nr 22, s. 343–345; • M.G., Przegląd teatralny. „Zazdrośnica”, komedia w 3‑ch aktach Al. Bissona i Ad. Leclerq’a, w przekładzie Kazimierza Glińskiego (Teatr Letni), „Kurier Niedzielny” 1898 nr 26, s. 408; • M.G., Przegląd teatralny. Inspektor repertuaru. – „Pod białym koniem” wodewil w 4‑ch aktach Oskara Blumenthala i Gustawa Kadelburga. (Teatr Nowy), „Kurier Niedzielny” 1898 nr 28, s. 440; • M.G., Przegląd teatralny. „Idealna żona”, komedia Marka Pragi, tłumaczona z włoskiego przez Zofię Mellerową (Teatr Letni), „Kurier Niedzielny” 1898 nr 29, s. 455–456; • M.G., Przegląd teatralny. „Prawo mężczyzny, sztuka w 3‑ch aktach P. Hervieux, tłumaczona z francuskiego przez Zyg. Sarneckiego, - „Farbiarze”, komedia w 1‑ym akcie Adolfa Walewskiego, „Kurier Niedzielny” 1898 nr 35, s. 554–555; • M.G., Ze sceny i estrady. Teatr. Reformy teatralne. – Wznowienia. – „Albo niebo, albo piekło” [A. Madejski]. – „Chory z urojenia”[Molière], „Tygodnik Polski” 1898 nr 1, s. 14–15; • M.G., Ze sceny i estrady. Teatr. „Taboryci”. Dramat w pięciu aktach wierszem Stanisława Kozłowskiego, „Tygodnik Polski” 1898 nr 2, s. 34–35, nr 3, s. 56–57; • (M.G.), Teatr i muzyka, „Tygodnik Polski” 1898 nr 5, s. 104 [rec. z: M. Strzemieńczyk, Tola]; • Quis, Felieton. Przy czarnej kawie, „Tygodnik Polski” 1898, nr 8, s. 162–163 [m.in. o premierze S. Moniuszko, Hrabina]; • M.G., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 2, s. 23–24 [m.in. o sezonie zimowym w teatrze warszawskim]; • M.G., Z tygodnia na tydzień, „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 3 s. 56 [m.in. o W. Żeleńskim].

1899

M.G., „Kurier Warszawski” 1899 nr 247 s. 3 [rec. z: G. Zapolska, Jan Kochanowski]; • Repertuar ludowy i honoraria autorskie, „Kurier Warszawski” 1899 nr 315; • Q, Z teatru. „Szczęście w zakątku”, sztuka w 3‑ch aktach Hermana Sudermana, przekład Gabriela Kempnera, „Słowo” 1899 nr 130; • q., Teatr amatorski, „Słowo” 1899 nr 131 [rec. z przedstawienia amatorskiego w Teatrze Nowym]; • Q., Teatrzyki. (Wodewil: „Burza”, fantazja dramatyczna w 5 obrazach, oryginalnie napisana przez Ign. Grabowskiego, zaszczytnie odznaczona na konkursie Paderewskiego. – Bagatela: „Syn naturalny”, komedia w 5 aktach Aleksandra Dumasa, syna), „Słowo” 1899 nr 134; • Q., Ze sceny ogródkowej, „Słowo” 1899 nr 143 [o występach zespołu Michała Wołowskiego w Bagateli, rec. z: G. Hauptmann, Kolega Crampton]; • Q., Ze sceny ogródkowej, „Słowo” 1899 nr 145 [rec. z: S. Grodecki, Wściekła czwórka]; • Q., Teatrzyki, „Sądy Boże”, dramat w 4‑ch aktach z życia żydowskiego, oryginalnie napisany przez Wilhelma Feldmana (Odeon). – „Dzwon zatopiony” Gerharta Hauptmanna (Bagatela), „Słowo” 1899 nr 148; • Q., Ze scen ogródkowych, „Słowo” 1899 nr 150 [rec. z: F. Domnik, Stare Miasto, Wodewil; E. Morand, Rybka, Bagatela]; • Q., Teatrzyki. „Cyrano de Bergerac”, komedia bohaterska w 5‑ciu aktach wierszem przez Edmonda Rostanda w tłumaczeniu B. Londyńskiego (teatr łódzki w Bagateli), „Słowo” 1899 nr 160–161; • Q., Ze scen ogródkowych, „Słowo” 1899 nr 173 [rec. z: A. Bisson, M. Hennequin, Duch opiekuńczy, Odeon]; • Q., Z teatru, „Słowo” 1899 nr 184 [rec. z: K. Zalewski, Nasi zięciowie, Teatr Letni]; • Q., Ze scen ogródkowych, „Słowo” 1899 nr 186 [rec. z: F. Dobrowolski, Garbusek z Podwala, Wodewil]; • Q., Ze scen ogródkowych, „Słowo” 1899 nr 190 [rec. z: M. Starzyńska, Chryzantema, Odeon]; • Q., Ze sceny ogródkowej, „Słowo” 1899 nr 191 [rec. z: E. Pohl, Niespokojne czasy, Odeon]; • Q., Z Bagateli, „Słowo” 1899 nr 192 [rec. z: H. Raymond, P. Burani, Agencja pana Piperlin]; • Q., Z teatru, „Słowo” 1899 nr 193[rec. z: E. Lubowski, Nietoperze, Teatr Letni]; • Q., Z Wodewilu, „Słowo” 1899 nr 194 [rec. z: A. Grodecki, Metodyści]; • Q., Ze scen ogródkowych, „Słowo” 1899 nr 200 [m.in. rec. z: G. Feydeau, M. Hennequin, System pana Ribadier, Odeon]; • Teatr i teatrzyki (Wznowienia i wznowienia. – Trupa łódzka w Bagateli. – „Urszulka z Czarnolasu” w Wodewilu), „Słowo” 1899 nr 209; • Q., Z Odeonu, „Słowo” 1899 nr 210 [rec. z farsy Żoko]; • M.G., Ze sceny, „Tygodnik Polski” 1899 nr 2, s. 34–36, nr 3, s. 56–58 [rec. z: A. Niemojewski, Familia; E. Grabowiecki, I co teraz?; L. Fulda, Koledzy szkolni; A. Bisson, Kontroler wagonów sypialnych]; • M.G., Ze sceny. Teatr Rozmaitości: „Dzwon zatopiony” Gerharta Hauptmana, baśń dramatyczna. – Teatr w Ogrodzie Saskim: „Anonimy”, krotochwila w 3‑ch aktach, „Przepadł” krotochwila Bisson’a. – Teatr Wielki; Poranek benefisowy pani Z. Ostrowskiej, „Tygodnik Polski” 1899 nr 11, s. 214–216, nr 12, s. 234–237.

1900

Teatr ludowy, „Kurier Warszawski” 1900, nr 201, nr 202; • Pierwszy rok teatru ludowego, „Kurier Warszawski” 1900, nr 321.

1901

Przegląd dramatyczny. „Wieczna bajka”, obrazek dramatyczny, oryginalnie napisany przez Andrzeja Marka, odegrany po raz pierwszy dnia 25 t.m. 1891 r. na scenie teatru Letniego, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1901 nr 39, s. 416–417; • Przegląd dramatyczny. „Wiedenki”, sztuka w 3‑ch aktach Hermana Bahra, tłumaczona z niemieckiego, wystawiona na scenie teatru Letniego po raz pierwszy dnia 9 października b.r. „Trzeci szwadron”, komedia w 3‑ch aktach B. Buchbindera, tłumaczona z niemieckiego, przedstawiona po raz pierwszy na scenie teatru Nowości dnia 5 b.m. 1901 r., „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1901 nr 41, s. 437–439; • Przegląd dramatyczny. „Symbolista”, prolog sceniczny w 1 akcie, oryginalnie napisany przez St. Kozłowskiego, przedstawiony po raz pierwszy na scenie teatru Rozmaitości dnia 13 października r.b. – „Pan Geldhab”, komedia w 3 akatch Al. Fredry (ojca), wznowiona tegoż dnia i na tej scenie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1901 nr 42, s. 452; • Gabryela Réjane w Warszawie, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1901 nr 43, s. 462–463; • Przegląd dramatyczny. „Kajetan Orug”, dramat w 4‑ch aktach Tadeusza Konczyńskiego, odegrany po raz pierwszy na scenie teatru Rozmaitości d. 4 b.m. 1901 r., „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, 1901 nr 46, s. 503–505; • Teatr. „Czarne diabły”, sztuka w 4 aktach Wiktoryna Sardou w tłumaczeniu Gustawa Czernickiego, „Kurier Teatralny” 1901 nr 23; • Teatr. Występy gościnne p. Morskiej, p. Sulimy i p. Przybyłowicza, „Kurier Teatralny” 1901 nr 25; • Teatr. „Krwawe gody”, dramat Alberta Lindnera w przekładzie Aurelego Urbańskiego. Teatr Letni, „Kurier Teatralny” 1901 nr 26; • Teatr. „Na wakacjach”, sielanka humorystyczna w 3‑ch aktach, oryginalnie napisana przez Sydona Friedberga; „Pacjent Nr 1”, humoreska sceniczna w 1 akcie przez A. Starkmana, „Kurier Teatralny” 1901 nr 28; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1901 nr 6 i nr 41 [m.in. o teatrze marionetek w Monachium i Warszawie]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1901 nr 164 i nr 178 [m.in. o operze warszawskiej i zarobkach Salomei Kruszelnickiej]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1901 nr 241 [m.in. o teatrze lwowskim pod dyr. T. Pawlikowskiego i o teatrze łódzkim]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1901 nr 283 [m.in. o „sprawach teatralnych”]; • M.G., Z teatru, „Słowo” 1901 nr 244 [rec. z P. Berton, „Zaza”, gw. Gabrielle Réjane z zespołem]; • M.G., Z teatru, „Słowo” 1901 nr 245 [rec. z V. Sardou, E. Moreau, Madame Sans-Gêne, gw. G. Réjane]; • Z teatru, „Słowo” 1901 nr 282–283 [rec. z: S. Przybyszewski, Złote runo]; • M.G., Z teatru, „Słowo” 1901 nr 289 [rec. z: Ofiara miłości, krotochwila tł. przez Z. Mellerową]; • M.G., Z teatru, „Słowo” 1901 nr 292 [rec. z: J. Korzeniowski, Stary mąż].

1902

„Pogrzeb”. Tryptyk sceniczny wierszem [K. Laskowskiego], „Dziennik Poznański” 1902 nr 181 [przedruk z „Kuriera Warszawskiego”]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1902 nr 75 [m.in. o występach Sady Yacco]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1902 nr 94 [m.in. o wizycie Pietro Mascagniego w Warszawie i występach Kazimierza Kamińskiego w Łodzi]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1902 nr 108 [m.in. zapowiedź jubileuszu Edwarda Wolskiego i kłopoty z repertuarem]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1902 nr 177 [m.in. o wystawie teatralnej]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1902 nr 191 [m.in. o repertuarze i cenach biletów]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1902 nr 296 [m.in. o Józefie Kotarbińskim]; • Listy z Krakowskiego Przedmieścia, „Kurier Warszawski” 1902 nr 338 [m.in. „realizm na scenie”]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 1 [rec. z: A. Fredro, Damy i huzary]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 11 [rec. z: A. Fredro, Mąż i żona]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 15 [rec. z: S. Krzywoszewski Piękna ogrodniczka]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 21 [rec. z: M. Hennequin, G. Duval, Sobowtór]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 26 [rec. z: F. Schiller, Zbójcy, wznowienie]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 33 [rec. z: F. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld, „Ogrodniczka”]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 61 [rec. z występów Sady Yacco]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 67 [rec. z: O. Ernst, Dyrektor Flachsman]; • Z teatru. „Zamek historyczny”, komedia w 3‑ch aktach Al. Bissona i J. Berre-Turique’a, „Słowo” 1902 nr 85; • Z teatru. „W sieci”, studium sceniczne w 4‑ch aktach J. A. Kisielewskiego, „Słowo” 1902 nr 97; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 113 [rec. z: Z. Mellerowa, Wdowa z EfezuZbyt doświadczony]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 121 [rec. z: E. Pailleron, Świat nudów, benefis Edwarda Wolskiego]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 141 [rec. z: E. Brieux, Córki pana Dupont Teatr Letni; A. Sylvan, Rezerwista, Teatr Nowy]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 159 [rec. z: E. Scribe, E. Legouve, Adrianna Lecouvreur]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 165 [rec. z: F. Schiller, Intryga i miłość]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 213 [rec. z: E. Brieux, Czerwona toga]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 223–224 [rec. z: G. Zapolska, Ashaverus]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 234 [rec. z: G. Engel, Ponad wodami]; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 261 [rec. z: S. Kozłowski, Luminarz]; • Z teatru („Dramat Kaliny” Kaweckiego. – „Dla szczęścia” Przybyszewskiego. – „Marchewka” Renarda), „Słowo” 1902 nr 288; • Z teatru, „Słowo” 1902 nr 298 [rec. z setnego przedstawienia Wicka i Wacka Z. Przybylskiego oraz z: M. Hennequin, Panna służąca].

1903

M.G., Z teatru, „Słowo” 1903 nr 3 [rec. z: S. Krzywoszewski, Małe dusze]; • Z teatru. „Małe dusze”, komedia w 3‑ch aktach, oryginalnie napisana przez Stefana Krzywoszewskiego, „Słowo” 1903 nr 9; • Z teatru, „Słowo” 1903 nr 14 [rec. z: A. Mańkowski, Jadzia]; • Z teatru, „Słowo” 1903 nr 30 [rec. z: G. Feydeau, Kontrakt ślubny Ferdynanda]; • Z teatru, „Słowo” 1903 nr 32 [rec. z: H. Sudermann, Niech żyje życie]; • Z teatru. „Niech żyje życie!”, sztuka w 5‑ciu aktach Hermana Sudermanna, „Słowo” 1903 nr 33; • M.G., Z teatru, „Słowo” 1903 nr 55 [rec. z: J. A. Kisielewski, Ostatnie spotkanie]; • Z teatru, „Słowo” 1903 nr 56 [rec. z: J. A. Kisielewski, Ostatnie spotkanie]; • mg., Z teatru, „Słowo” 1903 nr 72 [rec. z M. Szukiewicz, Odkupienie]; • Z teatru. „Odkupienie”, fragment dramatyczny w 3‑ch aktach M. Szukiewicza, „Słowo” 1903 nr 73; • Z teatru. (Poranek benefisowy p. Walerii Niewiarowskiej: „Dziewiczy wieczór” Gabrieli Zapolskiej. – „Pani kasztelanowa”. – „Śluby panieńskie”), „Słowo” 1903 nr 91; • Z teatru, „Słowo” 1903 nr 107 [rec. z: W. Paliński, W odmęcie]; • Z teatru. „Monna Vanna”, sztuka w 3‑ch aktach Maurycego Maeterlincka, tłumaczona przez Zygmunta Sarneckiego, „Słowo” 1903 nr 122 i nr 123; • Z teatru, „Słowo” 1903 nr 123 [rec. z poranku benefisowego Aleksandry Lüde]; • Z teatru, „Dług honorowy”, komedia w 3‑ach aktach Zygmunta Przybylskiego, „Słowo” 1903 nr 199.

Bibliografia przedmiotowa

a) słowniki, bibliografie, repertuary

 • Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana. T. XXIV, Warszawa 1899 (Piotr Chmielowski);
 • Orgelbrand, Encyklopedia Powszechna. T. II, Warszawa 1898 (portr.);
 • Polski Słownik Biograficzny. T. VII/4 (z. 34). Kraków 1948 (Irena Turowska-Barowa);
 • Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut. T. 13, Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego. Warszawa 1970
 • Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965. Warszawa 1973 [zob. niżej];
 • Bieńka Maria Olga, Repertuar Warszawskich Teatrów Rządowych 1891–1900. Warszawa 1995;
 • Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w.-1970 r. T. 4. Wrocław 1996 (wykaz kryptonimów i pseudonimów);
 • Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1, A-H. Warszawa 2000;
 • Słownik badaczy literatury polskiej. T. VI, red. Jerzy Starnawski. Łódź 2003 (Edward Kula);

b) opracowania

 • Mefisto [Aleksander Rajchman], Nowelistki i noweliści polscy. XI. Marian Gawalewicz, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1888 nr 232 (portr.);
 • Rajchman Aleksander, Marian Gawalewicz, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1892 nr 447 (portr.);
 • Kurjer Warszawski. Książka jubileuszowa 1821–1896. Warszawa 1896 (portr.);
 • Album Teatralne 1897, t. 2 (biogram w dziale Krytycy teatralni);
 • Feldman Wilhelm, Piśmiennictwo polskie 1880–1904. T. 4 Współczesna krytyka literacka w Polsce. Lwów 1905 (rozdz. Krytyka teatralna, podrozdz. Krytycy pseudo-realistyczni, 349–351);
 • Brifflówna Ernestyna, Marian Gawalewicz. (W 25‑lecie śmierci – 26 V 1910 – 26 V 1935), „Kurier Literacko-Naukowy” 1935 nr 21;
 • Maciejewska Irena, Marian Gawalewicz, [w:] Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 2. Red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1966;
 • Taborski Roman, Warszawskie teatry prywatne w okresie Młodej Polski 1905–1918. Warszawa 1980 (rozdz.: Występy teatru łódzkiego za dyrekcji Mariana Gawalewicza w r. 1905 i 1906, s. 13–29; Teatr Mały za dyrekcji Mariana Gawalewicza 1906–1909, s. 30–63);
 • Wysokińska Alicja, Marian Gawalewicz. Warszawa z perspektywy salonu [w:] Warszawa pozytywistów. Praca zbiorowa pod red. J. Kulczyckiej-Saloni i E. Ihnatowicz. Warszawa 1992, s. 30–36;
 • Sobieraj Tomasz, O prozie Mariana Gawalewicza. Poznań 1999;
 • Janicka Kamila, Łódzki okres działalności teatralnej Mariana Gawalewicza 1903–1906. Lublin 2000;
 • Golik-Szarawarska Grażyna, Krytyka teatralna Mariana Gawalewicza. „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 1/2 s. 54–122.

Oprac. Barbara Maresz
 

Biogram w Słowniku biograficznym teatru polskiego

GAWALEWICZ Marian Konstanty (21 października 1852 Lwów – 26 maja 1910 Lwów),

reżyser, dyrektor teatru.

Uczę­szczał do szkół średnich we Lwowie. Następnie skończył Instytut Techniczny w Krakowie i studiował na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1876 prze­niósł się do Warszawy i rozwinął tu działalność literacką i publicystyczną; pracował w redakcjach wielu czaso­pism, pisał felietony i recenzje teatralne (najdłużej w „Ku­rierze Porannym”). Oprócz wierszy, opowiadań, po­wieści (w powieści pt. Powieść społeczno-obyczajowa wyd. 1901 w Warszawie charakterystyka życia teatralnego Warszawy na przeł. XIX i XX w., m.in. opis przedsta­wienia w teatrzyku ogródkowym Wodewil), szkiców literackich (m.in. Nasz dramat współczesny [właśc. Nasz współczesny dramat i komedia – red. ETP]; druk „Tygodnik Powszechny” 1884 nr 26–30), pisał dramaty, z których największe powodzenie zyskały: Barkarola, Hannibal ante portas, czyli Świdrzykowska jedzieDzisiejsi, tłumaczył drama­ty niemieckie, francuskie, włoskie.

Działalność teatralną rozpoczął w Warszawie w teatrze amator­skim, od ok. 1879 występując jako aktor i wystawiając swoje utwory, a od 1881 kierując sceną Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, reżyserując przedstawienia Stowarzyszenia Miłośników Sceny i koła teatralnego przy Muzeum Prze­mysłowym. Wykładał również (estetykę) w Klasie Dyk­cji i Deklamacji przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. W 1899 objął dyrekcję i kierownictwo artystyczne Teatru Ludowego w Warszawie i prowadził ten teatr, a także reżyserował w nim od 18 listopada 1899 do 18 listopada 1901; troszczył się o ciekawy, współ­czesny repertuar i skompletował dobry zespół aktorski. Od 1 września 1903 został dyrektorem teatru łódzkiego (sezon zaczął 17 października 1903) i kierował tą sceną do maja 1906. Tu rów­nież zebrał niezłych aktorów i wykazał dużo inicjatywy w zakresie repertuarowym, wystawiając wiele nowości zarówno polskich (Tadeusz Rittner, Gabriela Zapolska, Jerzy Żuławski), jak obcych (Gabriele d’Annunzio, Gerhart Hauptmann, Henrik Ibsen). Latem i jesienią 1905 teatrem łódzkim pod dyrekcją Gawalewicza występował gościnnie w Warszawie (od końca maja do 8 października) w sali Filharmonii, ciesząc się dużym powodzeniem ze wzglę­du na ciekawy, pierwszy raz przedstawiony w Warsza­wie repertuar (m.in. fragmenty Dziadów, oraz premiera Nie-Boskiej komedii w jego inscenizacji i reżyserii), a także gościnne występy znakomitych aktorów, których Gawalewicz ściągnął ze Lwowa i Krakowa. Zachęcony sukcesem, Gawalewicz przeniósł się w maju 1906 z zespołem do Warszawy. Przed przy­jazdem do Warszawy, zespół występował w Petersburgu w teatrze Akwarium (od 19 kwietnia 1906). 12 maja 1906 zainaugurował fragmentem Wesela istnienie sta­łego, prywatnego teatru w Warszawie, który przez lato 1906 grał w prowizorycznie urządzonej sali Filharmonii, a od 3 listopada tego roku tamże w Sali Kameralnej pod nazwą Teatr Mały w Filharmonii. Gawalewicz kierował tą sceną przez trzy następne sezony; jesienią 1909, zrażony niepowodzeniami i trudnościami materialnymi, od­stąpił Teatr Mały Kazimierzowi Zalewskiemu. W War­szawie wystawiał również na ogół wartościowy reper­tuar, szczególny nacisk kładąc na popularyzowanie sztuk modernistycznych, dramatów Henrika Ibsena, Gerharta Hauptmanna, Antona Czechowa, Henriego Bernsteina. Sam wiele reżyserował, m.in. Dzieci Waniuszyna (1906), Profesję pani Warren, Futro bobrowe, Moralność pani Dulskiej (1907). W 1907 wyjeżdżał z zespołem Teatru Małego na gościnne występy, m.in. do Lublina (luty) i Kijowa (październik). Od sezonu 1909/10 objął kierownictwo literackie Teatru Miejskiego we Lwowie (m.in. 7 stycznia 1910 reżyserował tu Romea i Julię).

Bibliografia

Album teatr. I s. 89 (il.), II s. 6; Czachowska: Zapolska; Filler: Melpomena; Grzymała-Siedlecki:Świat aktorski; Lipiec: Zelwerowicz i scena łódz.; Obraz literatury seria IV, t. H (I. Ma­ciejewska); Okręt s. 65–66; S. Orgelbrand: Encyklopedia Po­wszechna t. VI (il.); Owerłło; PSB VII (I. Turowska-Barowa; tu bibl.); Rulikowski: Teatr warsz.; Sikorski: Szkoła Aplika­cyjna s. 7; Skwarczyńska: Trzy opracowania „Nie-boskiej ko­medii”; Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, War­szawa 1899 t. 23–24 (P.Chmielowski); Zapolska: Listy (il.); Kur. warsz. 1881 nr 43, 1903 nr 283, 1906 nr 129, 297, 303, 1907 nr 285, 1910 nr 148; Scena i Sztuka 1910 nr 23; SI. 1904 nr 133; Tyg. ilustr. 1910 nr 24.

Ikonografia

S. Zagórski: Portret, brąz, grobowiec G. na Cmen­tarzu Łyczakowskim, Lwów, repr. Tyg. ilustr. 1910 nr 41; S. Lentz: Portret, rys., 1895 – MNWarszawa; F.Krassowski: G. oddaje T. Mały K. Zalewskiemu, karyk., rys., repr. Świat 1909 nr 42; Fot. pryw. – IS PAN, MTWarszawa, Bibl. Jagiell.

Źródło: Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, PWN, Warszawa 1973. Zachowano konwencję bibliograficzną i część skrótów stosowanych w źródłowej publikacji.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji