Autorzy

Trwa wczytywanie

Tadeusz Boy-Żeleński

Ur. 21 grudnia 1874 w Warszawie, zm. 3/4 lipca 1941 we Lwowie

Kryptonimy i pseudonimy: Boy, b, (b)

Krytyk teatralny i literacki, publicysta, tłumacz

Był synem Wandy z Grabowskich, literatki i Władysława Żeleńskiego, kompozytora i twórcy wielu oper. Po ukończeniu gimnazjum krakowskiego podjął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po uzyskaniu dyplomu aż do wybuchu I wojny światowej pracował jako lekarz, przymierzając się do kariery naukowej w dziedzinie pediatrii. Związek z cyganerią krakowską i otoczeniem Stanisława Przybyszewskiego rozbudził w nim talent literacki.

Jako poeta zadebiutował w 1896 cyklem sonetów opublikowanych w czasopiśmie „Świat”, sławę przyniosły mu jednak teksty satyryczne, które od 1906 pisał dla krakowskiego kabaretu Zielony Balonik. W latach 1910–1912 wydawał je sukcesywnie własnym sumptem, a w 1913 opublikował w zbiorze pt. Słówka (ich dopełnieniem był wydany po latach w Warszawie tom wspomnień z czasów krakowskich początku wieku Znasz-li ten kraj). Po zakończeniu działalności Zielonego Balonika nie zaprzestał twórczości poetyckiej, na marginesie innych prac nadal pisał wiersze (część z nich zadedykował Jadwidze Mrozowskiej, część Annie Leszczyńskiej – aktorkom, pod których urokiem wówczas pozostawał). Prowadził także intensywną działalność przekładową, nie przerywając praktyki lekarskiej. W 1915 zmobilizowany do armii austriackiej kontynuował ją, tłumacząc wybrane dzieła literatury francuskiej, m.in. Kartezjusza, Montaigne’a, Molière’a (5 przetłumaczonych przez niego w tym czasie komedii wystawiły teatry w Krakowie i Lwowie). W uznaniu zasług na tym polu już w 1914 został odznaczony palmami Akademii Francuskiej, a w 1922 Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej.

Jako recenzent teatralny zadebiutował w 1919 na łamach krakowskiego „Czasu”, zachęcony przez redaktora pisma Rudolfa Starzewskiego, wyczuwającego drzemiący w Żeleńskim talent. Zastępując Antoniego Beaupré, stałego recenzenta pisma, pierwszą recenzję napisał ze Świętoszka Molière’a. Zastępstwo z czasem przerodziło się w stałą funkcję, którą Boy piastował do czerwca 1922, kiedy opuścił Kraków i zamieszkał w Warszawie. Regularnie oceniał przedstawienia prezentowane w Teatrze Miejskim im. Juliusza Słowackiego i Teatrze Bagatela, z dwóch działających w mieście operetek sprawozdań nie pisał. Mimo że – jak często powiadał – „nie znał się na tej gałęzi nauki”, jaką zaczynała być wiedza o teatrze, problematyka współczesnego teatru nie była mu obca. Od lat gimnazjalnych fascynował się teatrem, oglądał wszystkie krakowskie premiery, zachwycał się występami największych tuzów polskiej sceny: Heleny Modrzejewskiej, Kazimierza Kamińskiego, Mieczysława Frenkla, Stanisławy Wysockiej. Znajomość ze Stanisławem Wyspiańskim, Lucjanem Rydlem, Leonem Schillerem, Teofilem Trzcińskim, Ryszardem Ordyńskim dawała mu sposobność do rozmów o dramaturgii, aktorstwie, reżyserii. Miał dobrą orientację w kluczowych dla teatru problemach. Na zamówienie Ludwika Solskiego tłumaczył dla teatru sztuki Molière’a, Marivaux, Musseta. Do recenzowania podchodził sumiennie i w krakowskim okresie poszukiwał własnego stylu. Początkowo starał się odejść od klasycznej konstrukcji recenzji, rozpoczynającej się od uwag o dramacie; w centrum stawiał aktora. Analizował jego koncepcję roli, użyte środki, sporo miejsca poświęcając opisowi scenicznej kreacji. Choć w latach późniejszych w swej praktyce recenzenckiej zarzucił ten schemat, to nadal na sztukę aktorską pozostał wrażliwy.

Po przeprowadzce do Warszawy przez rok pracował w Teatrze Polskim na stanowisku kierownika literackiego, poświęcając się przede wszystkim lekturze nadsyłanych tekstów dramatycznych, a choć nie miał większego wpływu na wybory repertuarowe, swoją pracę wykonywał niezwykle rzetelnie. Jak twierdził, ten „rok nowicjatu” w teatrze, „mieszczący w sobie poczwórne śluby: ubóstwa, pokory, posłuszeństwa i czystości”, pozwolił mu zdobyć nowe doświadczenia i poznać teatr od kulis. Odwoływał się w latach późniejszych do tej wiedzy jako krytyk i felietonista, zgłaszający konkretne postulaty dotyczące organizacji życia teatralnego i pracy w instytucjach teatralnych, podpowiadając programy naprawcze tak w zakresie funkcjonowania teatru, programu artystycznego, jak i stosunków między aktorami, dyrekcją i magistratem. Problemom dramatopisarstwa i dramatopisarzy, z jakimi się wówczas zetknął, poświęcał wiele uwagi także w latach następnych.

Po rezygnacji z pracy w teatrze powrócił bowiem do krytyki i sprawozdawczości teatralnej, którą prowadził aż do śmierci z niespotykaną regularnością, zajmując przez 15 lat fotel recenzenta w „Kurierze Porannym”, a od 1936 przez 2 lata w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (okazjonalnie współpracował także z innymi czasopismami: „Wiadomościami Literackimi” „Rzeczpospolitą”, „Nowym Przeglądem Literatury i Sztuki”, „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Panią”). Na łamach tych pism publikował recenzje spektakli granych we wszystkich działających w dwudziestoleciu teatrach stolicy, także peryferyjnych, z teatrzyków kabaretowych i rewii oraz z pokazów studentów Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej i występów zagranicznych zespołów teatralnych. Według obliczeń Barbary Winklowej liczba napisanych w ciągu jednego roku recenzji dochodziła do 180 (w czasach krakowskich 120), suma wszystkich powstałych w tych latach tekstów krytycznych przekroczyła imponującą liczbę 1500.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem recenzje w warszawskiej prasie codziennej musiały ukazywać się nazajutrz po premierze, inaczej niż w krakowskim „Czasie”, w którym były drukowane trzy dni później. W efekcie, jak Boy sam przyznawał: „Tam pisało się spokojnie w domu, mogąc dowolnie kreślić i poprawiać, tu rzuca się jeszcze mokre kartki w czeluście drukarni” (Pisma, t. 20, s. 177–178). Ten tryb pracy wymagał od recenzenta pełnej mobilizacji, był męczący i niedogodny. Prawdopodobnie, jak sugeruje Wojciech Natanson, Boy radził sobie, uczestnicząc w próbach generalnych i przed obejrzeniem spektaklu sumiennie czytając dramat lub literaturę pomocniczą i konfrontując wrażenia z lektury z tym, co działo się na scenie. „Przed premierą Rosmersholmu przeczytał 11 sztuk Ibsena” – wspominał Józef Hen (Józef Hen, Błazen… s. 161). Zdarzało się także, że wiele spektakli omawiał w kilku tekstach drukowanych w kolejnych numerach pisma, co pozwoliło mu pogłębić proponowane interpretacje i analizy, przede wszystkim dramatu, był bowiem zwolennikiem tradycyjnego teatru literacko-artystycznego, najważniejszy był dla niego tekst i autor.

Choć wiele uwagi poświęcał reżyserom, nie uznawał ich pierwszorzędnej roli w tworzeniu spektaklu. W przedmowie do tomu 5. Flirtu z Melpomeną sprzeciwiał się supremacji aktora i reżysera nad autorem. Twierdził, że inwazja reżysera, znamienna dla ówczesnego teatru, przejawiająca się w nowinkarstwie (graniu przeciw tradycji), efekciarstwie (wykorzystaniu utworu do popisywaniem się pomysłowością w używaniu środków teatralnych) i nadmiernej widowiskowości (pokrywającej braki w zrozumieniu tekstu), umniejsza wartość dramatu. Dramat stoi, zdaniem Boya, w centrum przedstawienia, a zadaniem aktora, reżysera i scenografa jest skonkretyzowanie zawartych w nim sensów, zrozumienie charakterów, odczytanie intencji autora, umiejętne wyrażenie ich w teatralnej formie i wydobycie przez artystów teatru we właściwy dla siebie sposób. Rozszerzającą się w teatrze przewagę reżysera nazywał „reżyseromanią”, ukuł nawet specjalny termin pochodzenia medycznego „reżiseritis acuta, acutissima” (pol. „reżyseroza ostra” ) i konsekwentnie przez kolejne lata usiłował ten chorobowy stan napiętnować. Mimo konserwatywnych zapatrywań potrafił jednak docenić i opisać pracę reżysera, aktora i scenografa, zwłaszcza gdy służyła twórczemu ożywieniu fikcji literackiej i sprawiała, że obraz sceniczny korespondował z otaczającą rzeczywistością. Doceniał pomysłową reżyserię Leona Schillera czy Aleksandra Zelwerowicza, jeśli tylko potrafili powściągnąć pęd do efektów reżyserskich demonstrowanych dla samego efektu.

Zauważał scenograficzną pracę Karola Frycza, Wincentego Drabika, Władysława Daszewskiego, nawet Andrzeja Pronaszki, choć „nadmiar scenografii” przeszkadzał mu w przedstawieniu, czemu dawał wyraz w krytycznych uwagach kierowanych zwłaszcza do tych ostatnich. Podziwiał talent aktorski Stanisławy Wysockiej, Ludwika Solskiego, Kazimierza Kamińskiego, Mieczysława FrenklaStefana Jaracza. Z entuzjazmem witał występy debiutantek: Marii Modzelewskiej, Marii Malickiej, Hanki Ordonówny, Junoszy-Stępowskiego. Śledząc uważnie, jak w kolejnych latach rozwijają swój talent, czynił się ojcem chrzestnym ich scenicznego życia. Pisał np. „talenty Zuli rozwinęły się na naszych oczach, patrzyliśmy na jej pierwsze kroki”, „nasza pociecha Ćwiklińska”. W krótkim opisie roli potrafił zawrzeć umiejętne zespolenie różnych środków aktorskiej ekspresji: tembru głosu, gry ciałem, odpowiedniej intonacji i gestu.

Sztuka inscenizacji nie zajmowała go w takim stopniu, jak treść przedstawienia, to, co ma do powiedzenia autor. Dlatego często w jego recenzjach streszczenie zajmuje najwięcej miejsca, jest „techniczną” metodą poznania wyrażonej przez autora wizji świata, prawdy o nim i stosunku do życia. To staje się podstawą krytyki pojmowanej jako dialog, żywa reakcja na to, co dzieje się na scenie w konfrontacji z rzeczywistością. „Kiedy idę do teatru – przyznaje w recenzji Balladyny – zostawiam w domu to, czego nauczyłem się w szkole, wieszam pietyzm na kołku i staram się być jak czysta tabliczka, na której autor pisze sobie przez jeden wieczór, co mu się podoba. Słowacki czy Verneuil, wszystko mi jedno; patrzę, słucham – i koniec” (Pisma, t. 19, s. 314). W teatrze Boy rzeczywiście śledził spektakl jako uważny widz, jednak pisząc recenzję, objawiał się raczej jako widz kompetentny, wymagający, a przede wszystkim dopowiadający. Wielekroć wzbogacał streszczenie o swoje pomysły, opowiadając wymyślone na kanwie sztuki historie własnego autorstwa. Recenzja przedstawienia komedii László Fodora kończyła się konkluzją „Taką sztukę mógł napisać pan Fodor. Ale jej nie napisał; a przynajmniej niezupełnie. Treść ta sama, ale ton inny” (T. 24, s. 339). Opowiedzenie sztuki było nie tylko rozmową z autorem, ale także sposobem rozpoznania własnego zapatrywania na życie, sprawy, na innych ludzi. „Teatr zawsze bardziej mnie obchodził od strony literatury, a przede wszystkim od strony życia” wyznał we wstępie do Flirtu z Melpomeną (Pisma, t. 22, s. 279). W efekcie jego recenzje w pewnym tylko stopniu stanowią uzupełnienie źródeł do historii teatru, ich zasadnicza wartość polega na zapisie życia i myśli, stworzeniu panoramy dwudziestolecia prozą, którą można zaliczyć do literatury pięknej (Andrzej Stawar). Wydane tomy sam Boy określił jako „najbardziej osobistą książkę, wiodącą w prostej linii nie od uczonych wydawnictw teatrologicznych, ale od Słówek (Pisma, t. 22, s. 279). Nie znaczy to, że wybierając działalność recenzencką jako jedną z głównych aktywności literackich, nie próbował werbalizować krytycznej świadomości. Zwłaszcza wówczas, gdy swymi recenzjami wywoływał dyskusje i polemiki, zdradzał krytyczne motywacje, informował o problemach warsztatowych recenzenckiego rzemiosła. „Wierzcie mi, to nie jest lekka rzecz być krytykiem! To ciągle «pracowanie na skórze ludzkiej», jak mówiła Katarzyna II, to jest rzecz bardzo przykra. Pisze się najczęściej o swoich znajomych, nierzadko o przyjaciołach. Niejednego przyjdzie drasnąć, niejednemu nie dopełni się tej miary pochwał, której się spodziewał” (Pisma, t. 24, s. 212).

Był typem rzetelnego sprawozdawcy i recenzenta solidnie uzasadniającego swoją ocenę i opinię, zwłaszcza gdy były krytyczne. Miał określony gust i wyrobiony pogląd na wiele zjawisk teatralnych. Starając się zatem dochować wierności swemu wrażeniu i poglądom, nie unikał ostrych sądów, zawsze bronił swych ocen, wyjaśniał je w odpowiedziach na zarzuty, stając w szranki z uczonymi, krytykami teatralnymi, ludźmi teatru, z którymi niejednokrotnie łączyła go przyjaźń i dobra znajomość. Czasem wycofywał się z dokonania oceny. W okresie, w którym mnożą się ataki na niego, bronił się, pisząc, „Taką już mam naturę, że staram się w teatrze brać wszystko z dobrej strony. Dopóki się da, bo czasem się nie da…”.

Kilkakrotnie wypowiadał się też o zasadach, jakimi powinien kierować się „sumienny krytyk” i do jakich sam starał się stosować. „Krytyk – pisał – jest czymś w rodzaju ogrodnika, który wedle sił swoich, zależnie od potrzeb gruntu i chwili, podpiera, chroni, podlewa, to znów przycina wybujałości, plewi i wyrywa zielska” (Pisma, t. 26, s. 211). Doglądał dziedziny teatralnej uważnie, sprawy repertuarowe zaprzątały jego uwagę w pierwszej kolejności. Zabiegał o to, by teatr polski, podtrzymując ciągłość tradycji i silne potrzeby publiczności, umiejętnie komponował repertuar, w którym obok klasycznych dzieł powinny się znaleźć nowości zarówno zagraniczne, jak i polskie. Nie rozumiał fascynacji reżyserów literaturą skandynawską, mroczną i pesymistyczną, propagował raczej sztuki francuskie, uczące dystansu do życia i rozsądku. Ten typ mentalności był mu bliski i godny zaszczepienia również na polskim gruncie.

Był wielkim entuzjastą Shakespeare’a i Molière’a, odkrywcą dramatów Luigiego Pirandella, Paula Claudela, Jeana Sarmenta, Fernanda Crommelyncka i George’a Bernarda Shawa. Promował konsekwentnie, czasem wbrew opinii innych krytyków, dramaturgię Karola Huberta Rostworowskiego, torował drogę na scenę Witkacemu – choć idea Czystej Formy była mu obca, dostrzegał w autorze Tumora Mózgowicza wielką indywidualność. Popierał twórczość polskich dramaturżek, począwszy od Zapolskiej, odkrytej po latach na nowo, przez Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Marię Morozowicz-Szczepkowską, po Zofię Nałkowską, którą namówił na pisanie sztuk teatralnych.

Był wielkim orędownikiem młodej dramaturgii polskiej, a zdając sobie sprawę z jej szczupłości, zainicjował powstanie stowarzyszenia pod nazwą Młody Teatr, którego spektakle na peryferyjnej scenie recenzował z pełną żarliwością i wyrozumiałością. Wybór dramatu do wystawienia oceniał pod kątem „świeżości” zawartych w nim myśli, ich samodzielności i prawdziwości. Pisał: „Kto jednak zacznie śpiewać nie swoim głosem, ten skończy kogutkiem i zedrze się przedwcześnie”. Uważał, że nie każdy twórca musi wznosić się na wyżyny sztuki, artyzm nie jest łatwy do osiągnięcia, czasem staje się ambicją, która owocuje epigoństwem lub czczym eksperymentem. To przede wszystkim związek przedstawienia z dokonującymi się w życiu codziennym i obyczajowym przemianami był dla recenzenta wystarczającym uzasadnieniem do wprowadzenia go na afisz, nawet wtedy, gdy nie znajdował w nim wysokoartystycznych walorów.

Ponieważ dramat ożywał na scenie dzięki aktorom, Boy stosunkowo dużo miejsca poświęcał ocenie tego, jak zostali w sztuce obsadzeni, jak wywiązali się z powierzonych im ról. Sposób mówienia na scenie uważał za niezwykle istotny w stworzeniu prawdziwej postaci scenicznej, twierdził, że mówienie wierszem a mówienie prozą „to dwa odrębne światy kunsztu aktorskiego”, ale by kunszt ten mógł się ujawnić, aktor musi w pierwszej kolejności pamięciowo opanować tekst, dlatego zwłaszcza w recenzjach krakowskich piętnował braki w tym zakresie. Dostrzegał osiągnięcia nie tylko wielkich artystów sceny, jak Stanisława Wysocka, zauważał także aktorów obsadzanych w rolach drugoplanowych czy epizodycznych, zwracając baczną uwagę na debiutantów. A choć podziwiał pracę twórczą aktora-artysty, która, jak pisał „jest tak wyczerpująca nerwowo”, tak bardzo musi w niej aktor «płacić swoją osobą», że wymaga zainteresowania nieustannego, by wyzwolić w sobie drzemiący potencjał” (T. 19, s. 64), to jednak rzadko opisywał w recenzjach warszawskich użyte przez aktora środki, dając najczęściej wyraz ogólnemu wrażeniu z występu, nie szczędząc przy tym komplementów, rzadziej ganiąc. Więcej uwagi poświęcił aktorom w swych felietonach i publicystyce teatralnej. Intrygował go np. problem dezercji aktorek ze sceny spowodowany najczęściej zamążpójściem.

Prócz systematycznie wypełnianej rubryki przeznaczonej dla recenzji z teatrów, redagował także dział felietonów. W warszawskim „Kurierze Porannym” dział ten nosił tytuł „Niedyskrecje teatralne”, a poruszane w nim sprawy dotyczyły stołecznych stosunków teatralnych. W ogólnopolskim i nie tak silnie z Warszawą związanym „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” dział zatytułowany był mniej poufale „Plotki teatralne”. Zdarzało się Boyowi umieszczać w tych działach wypowiedzi widzów i wywiady, jakie przeprowadzał z artystami teatru (np. z dyrektorem Arnoldem Szyfmanem, Arturem Śliwińskim, Wiktorem Brumerem), najczęściej jednak sam w formie felietonu relacjonował meandry teatralnego życia: spory teatralne dotyczące np. zatargu między aktorami a dyrektorami teatrów, wypowiedzi polemiczne. Techniką „wkładania kija w mrowisko” inicjował dyskusje na różne okołoteatralne tematy. Czasem w atrakcyjnej formie skeczu i fikcyjnej rozmowy badał nastroje publiczności reprezentującej różne środowiska i gremia. Na koniec roku pisał obszerne podsumowania i omawiał wnikliwie sezony teatralne.

Działalność recenzencką prowadził systematycznie przez bez mała 30 lat, stając się kronikarzem teatralnej Warszawy, przez 4 lata kreśląc także „kroniczkę wydarzeń teatralnych Krakowa” ( (T. 19, s. 7). Jak wspominali biografowie, Boy, którego w przerwach spowodowanych wyjazdami zagranicznymi zastępowali inni recenzenci, po powrocie nadrabiał zaległości i oglądał przedstawienia, o których już pisać nie musiał, aby być na bieżąco. Do pisarstwa krytycznoteatralnego podchodził bowiem z pełnym zaangażowaniem. Początkowo zajęcie to traktował jako dopełnienie innych poważniejszych zajęć (praktyki lekarskiej, twórczości przekładowej). Z czasem ta przygoda teatralna przerodziła się w profesję. Sam twierdził, że jest przede wszystkim dziennikarzem. Świadczy o tym także jego staranie o publikowanie recenzji w odrębnych zbiorach, odpowiednio skomponowanych i poprzedzonych głosem odautorskim.

Każdy z 10 cyklicznie wydawanych od 1920 roku tomów nosił znaczący tytuł, zdradzający podejście autora do teatru i tego typu pisarstwa. Pierwsze pięć poprzedzała znamienna formuła „Flirt z Melpomeną”, zawarte w nich recenzje powstały z chęci podzielenia się z innymi fascynacją teatrem, który odsłaniał stopniowo przed recenzentem swe walory, „odświeżał go”, stając się antidotum na kurze biblioteczne, w jakich żył. Następne trzy tomy swym tytułem sygnalizowały bardziej poważne zaangażowanie się w teatr, który nie tylko pobudzał wyobraźnię recenzenta, ale też dostarczał wiedzy o świecie, stając się tytułowym Oknem na życie lub zapisem Wrażeń teatralnych. Pozostałe tomy w tytule zawierały aluzje do konkretnych przedstawień. Ta inicjatywa była novum na rynku wydawniczym i szybko znalazła naśladowców. W kolejnych latach swoje recenzje zaczęli wydawać także inni krytycy: Władysław RabskiKazimierz Wierzyński, którzy za przykładem Boya recenzje pisane doraźnie dla codziennej prasy uznali za ważny rodzaj twórczości, godny utrwalenia również poza gazetowym obiegiem.

Boy w swej krytycznej działalności wspierał się raczej intuicją. Nie pretendował do obiektywizmu, starał się dochować wierności swemu wrażeniu. Zorientowany przede wszystkim na relację sztuka – odbiorca – rzeczywistość, polegając na swym indywidualnym guście, który wyznaczał jego poglądy, weryfikował sztukę poprzez jej związek z aktualnym życiem społecznym, obyczajowym, z modą. Wskazywał różne możliwe odczytania sztuki, pragnął je twórczo wyznaczać, podpowiadał je, wzbogacając nawet najbłahsze utwory o bogaty kontekst „socjalny” i społeczny. Stąd, jak się wydaje, wynika jego otwartość na różne wydarzenia artystyczne, nie tylko przedstawienia w repertuarowym teatrze, również w Teatrze Młodych, w Rosyjskim Studium Dramatycznym oraz w teatrze dla dzieci i w kabarecie. Liberalny podgląd Boya na krytykę wynikał z niechęci podporządkowania się teoretycznym ustaleniom, pedantycznie wyznaczającym przedmiot i normy postępowania krytycznego. Jako recenzent – pisał – „Idę po prostu do teatru, siadam w fotelu, jak u dentysty i – poddaję się, nie bardzo troszcząc się o formułki i teorie. I przez to, że w tym jestem najpodobniejszy do publiczności, tkwi może sekret, iż publiczność dość chętnie czyta w książce te moje felietony” (Pisma, t. 21, s. 7).

Był przede wszystkim empirykiem. Sam wielokrotnie podkreślał, że jako recenzent zasiadający w „globtroterskim fotelu” jest mniej teatrologiem, mniej „dramaturgiem”, mniej nawet artystą, niż „podpatrywaczem” życia. Teatr doskonale nadawał się do podglądania rzeczywistości. Był materiałem wdzięcznym i bogatym dla „badacza prądów i nawarstwień kulturowych, pewnych układów i przemian w strukturze społeczno-obyczajowej”. W takiej właśnie roli widział Boya współczesny mu krytyk – Karol Husarski. Recenzent tomu Boya Okno na życie z dużą przenikliwością odczytał typowe dla autora socjologiczne podejście do teatru. Swoista boyowska „faculté maîtresse” krytycznej działalności wyrastała, jego zdaniem, z głębokiej potrzeby reagowania na sprawy bieżące, korespondowała z działalnością publicystyczną innego typu, jaką prowadził, walcząc o reformę prawa małżeńskiego, świadome macierzyństwo, kodeks karny, prawo autorskie. Boy angażował się w tę walkę, nie zważając na ataki i przykrości.

Miał temperament polemiczny. Prawdomówność, szczerość, czasem przekora wciągały go w liczne spory i polemiki, które dotyczyły także spraw teatralnych. Wielokrotnie bezpardonowo atakował teatry miejskie za politykę repertuarową, obsadę, gospodarkę, zarzucając dyrekcji niedbałość o poziom literacki i koniunkturalność. Kiedy zmieniono profil Teatru Małego na rozrywkowy, pisał, że „literaturę usunięto a zabawy zabrakło”. Ze Stefanem Kołaczkowskim – recenzentem „Przeglądu Warszawskiego”, jeszcze jako kierownik literacki gorąco polemizował w sprawie Zmartwychwstania Karola Huberta Rostworowskiego, broniąc artyzmu sztuki niedocenianej nie tylko przez publiczność, ale i krytyków. Kilka lat później jego udział w dyskusji, jaka przetoczyła się przez warszawską prasę w związku wystawieniem Antychrysta tegoż autora na scenie Teatru Narodowego, doprowadził do polemiki z samym Rostworowskim, urażonym tym razem krytyczną oceną. Z dawnym swym przyjacielem, Adamem Grzymałą-Siedleckim – autorem Spadkobierców, których skrytykował w recenzji przedstawienia, spierał się o fałszywy wydźwięk zastosowanych w sztuce rozwiązań dramaturgicznych. Zarzucał autorowi także hipokryzję w atakowaniu Dziejów grzechu wyreżyserowanych sprawnie przez Schillera w Teatrze Polskim, co ostatecznie doprowadziło do zerwania przyjaźni. Boy wziął także udział w słynnej polemice w sprawie „Pol-Fausta” i choć jak wielu innych krytyków surowo ocenił przekład Emila Zegadłowicza, nie ustrzegł się zarzutów małostkowości i drobiazgowości. Wśród adwersarzy Boya znaleźli się także profesorowie filologii polskiej, z którymi polemizował m.in. w sprawie odczytania Fredry (ich pokłosiem był tom Obrachunki fredrowskie wydany w 1934). Największym jednak wrogiem okazał się Karol Irzykowski, który w Beniaminku, określanym przez wielu jako paszkwil, stworzył krzywdzący wizerunek Boya – „płytkiego pisarza, reklamisty”, zlekceważył jego twórczość przekładową, a dorobek krytyczny określił jako niemerytoryczny.

Boy należał do czołówki warszawskich krytyków teatralnych, liczono się z jego zdaniem, choć trudno byłoby go uznać za przedstawiciela krytyki fachowej, teatrologicznej, wyznaczającej teatrowi kierunek dalszego rozwoju artystycznego. Uprawiał raczej krytykę socjologizującą, na jego ocenach i opinii o przedstawieniu ważył niejednokrotnie związek ze sprawami aktualnymi, z przemianami społecznymi diagnozowanymi właśnie przez teatr. Nie unikał prezentowania kontrowersyjnych sądów, chętnie prowadził polemiki z innymi publicystami i z kurtuazyjną pokorą przyjmował ich zarzuty, broniąc stanowczo swego zdania. Nie był ustępliwy, dyskusję puentował dowcipnie, czasem ironicznie. Polemikę z Grzymałą w sprawie Spadkobierców z przekąsem kończył słowami: „A przed następną Twoją premierą – darujesz, że w nagłych sprawach osobistych wyjadę do Skierniewic lub do Egiptu” (Pisma, t. 21, s. 305). List, w którym odpowiadał Rostworowskiemu na zarzuty i insynuacje, zatytułował familiarnie i kabaretowo: Karol, Karol, coś narobił, oj, oj! (Pisma, t. 21,s. 395).

Autor Słówek miał cięty język, operował po mistrzowsku dowcipem prostym a celnym, również w recenzjach. Na ich poczytność (także po latach) miała wpływ żywość wywodu, potoczystość, szybki tok narracji, urozmaiconej dygresją, wspomnieniem, anegdotą, czasem fantazją, a nawet dramatyczną scenką. Kiedy krytyk miał problem z uchwyceniem sensu sztuki, dawał w recenzji świadectwo temu, co ta sztuka z nim czyni, ujawniając tym samym jej performatywny potencjał. Po spektaklu Pocałunek wojny Stefana Kiedrzyńskiego pisał: „(…) jak urobić sobie zdanie?. Ot, na przykład mówią przez kwadrans rzeczy ckliwe – już krytyk formułuje sąd: «Thi, słabe!». Wtem naraz: «Brzdęk!» szyby z okien wylatują, za chwilę «Rrrrym» – całe okno leci na podłogę; człowiek wstrząsa się w fotelu i myśli: «E, silne!». I znów kilka minut dialogu (…) znów zaczyna się błąkać po mózgu «Jednak to słabe…». Aż tu: «Bum, bum, pif, paf, bum, bum» – nie ma co: «Silne!». I zapada kurtyna, i biedny krytyk, oszołomiony znajduje się na ulicy i wciąż nie umie sobie odpowiedzieć na pytanie: «Słabe czy silne?»” (Pisma, t. 19, s. 415). Wplatanie w wywód słów z różnych porządków języka, od wyrażeń potocznych po wyszukane wyrażenia zapożyczone z języka francuskiego, a nawet terminy medyczne, zdradza szeroki adres czytelniczy wypowiedzi recenzenta. Różnorodne style od familiarnego, nieoficjalnego po poważny i rzeczowy, pozwalały mu prowadzić grę z oczekiwaniami odbiorców. Krytyk z łatwością przechodził od sceptycznego dystansu do pełnego zaangażowania. Typowa dla felietonu dezynwoltura przykuwała uwagę. Wyraźnie znaczony podmiot krytyczny czynił te wypowiedzi rodzajem wyznania, zwierzenia i służył nawiązaniu bliskiej relacji z czytelnikiem. Był też rodzajem kamuflażu dla uprawianej przez recenzenta w ciekawy sposób dydaktyki i perswazji. Felietonowe recenzje Boya można porównać do inteligentnej rozmowy prowadzonej swobodnie i ze swadą, zarówno poważnie, jak i z przymrużeniem oka, rozmowy „nie lękającej się – jak pisał – wyjaskrawienia kwestii dla lepszego jej oświetlenia ani paradoksu wbijającego się klinem w bezładne cielsko komunału” (Pisma, t. 22, s. 161). To zaważyło na nieblaknącej nawet po latach urodzie samych tekstów.

Starał się być rzetelnym i na ogół życzliwym sprawozdawcą skrupulatnie i barwnie opisującym życie teatralne najpierw Krakowa, a potem Warszawy. Trudno zatem nie dać wiary słowom Stefana Żeromskiego, który ocenił Boya słowami: „Jest to jeden z tych niewielu ludzi w Polsce, którzy mają prawo pisać. Jego sąd każdy, gdyby nawet był niesprawiedliwy sub specie aeternitatis, jest zawsze ważki i znamienny ze względu na jego kulturę i talent” (Pisma, t. 21, s. 636). W pierwszych dniach września 1939 Boy upuścił Warszawę i wyjechał do Lwowa, gdzie najpierw pracował jako lekarz, a następnie, po otrzymaniu mianowania na profesora literatury francuskiej, jako wykładowca na Uniwersytecie Lwowskim. W 1941 nawiązał współpracę z czasopismem „Nowe Widnokręgi”. Pisał wówczas: „Nie bez wzruszenia przychodzi mi dziś zacząć na nowo pisać o teatrze. W ciągu lat dwudziestu towarzyszyłem jako krytyk jego losowi; nie było talentu autorskiego czy aktorskiego, którego bym rozwoju nie śledził od początku” (za: Barbara Winklowa, Nad Wisłą…, s. 199). Do recenzowania powrócił, niestety, na krótko, w czerwcu tego samego roku wraz z profesorami Uniwersytetu został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany.

 

Bibliografia przedmiotowa

a) monografie

 • Natanson Wojciech, Boy-Żeleński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1983;
 • Hen Józef, Błazen – wielki mąż. Opowieść o Tadeuszu Boyu-Żeleńskim, Warszawa 1998
 • Makowiecki Andrzej, Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1974;
 • Stawar Andrzej, Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1958;
 • Winklowa Barbara, Nad Wisłą i nad Sekwaną. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Warszawa 1998
 • Winklowa Barbara, Tadeusz Żeleński (Boy). Twórczość i życie, Warszawa 1967;
 • Zimand Roman, Trzy studia o Boyu, Warszawa 1961;

c) opracowania

 • Krasuski Krzysztof, Tadeusz Boy-Żeleński – krytyk w dobie przebudowy, [w:] Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy, pod red. Eleonory Udalskiej, Katowice 1998;
 • Łuskina Ewa, Boy jako krytyk, „Gazeta Poranna” 1919, nr 4988, 4992 (19 grudnia, 21 grudnia) [wersja cyfrowa: cz. 1, cz. 2], artykuł również w: „Goniec Krakowski” 1919, nr 346 (23 grudnia) [wersja cyfrowa];

 • Husarski Karol, Boy jako krytyk, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 47 [wersja cyfrowa];
 • Kott Jan, Felietony teatralne Boya, „Dialog” 1958, nr 12.

Bibliografia podmiotowa

Zbiory recenzji teatralnych opublikowanych w poszczególnych tomach Pism (podano adresy bibliograficzne i linki do wersji cyfrowych pierwotnych wydań książkowych).
 

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XIX, red. H. Markiewicz, oprac. i przedmowa J. Kott, Warszawa 1963: Flirt z Melpomeną. Wieczór pierwszy i drugi. Uzupełnienia.

Flirt z Melpomeną. Wieczór pierwszy, Warszawa 1920 [wersja cyfrowa]

Molier „Tartuffe”, Teatr Miejski im. J. Słowackiego, przekład Boya. Reż. T. Trzcińskiego. Dekor. Z. Wierciaka [30 III 1919], s. 51–56 • Krzywoszewski „Pani Chorążyna”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego, Reż. J. Sosnowski. Dekor. Z. Wierciaka [2 V 1919], s. 57–60 • Garczyński „Rzeczywistość”, Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. Marina Jednowskiego [17 V 1919], s. 88–94 • [wznowienie 20 VIII 1919], s. 106–108 • Szukiewicz „Odys w gościnie”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. Mariana Jednowskiego. Ilustracja muz. Mariana T. Rudnickiego. Dekor. projektowane przez Karola Frycza wykonał Z. Wierciak. Nowe rekwizyty z pracowni W. Bielika [28 V 1919], s. 95–101 • Rittner „Głupi Jakub”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. Józefa Sosnowskiego (wznowienie) [14 VI 1919], s. 101–105 • Rittner „W małym domku”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski (wznowienie) [1 IX 1919], s. 109–111 • Zapolska „Ich czworo”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski (wznowienie) [3 IX 1919], s. 112–114 • Wyspiański „Wyzwolenie”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski [6 IX 1919], s. 115–118 • Jastrzębiec-Zalewski „Lancet”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski (wznowienie) [9 IX 1919], s. 119–121 • Rittner „Ogród młodości”, Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński. Dekor. Z.Wierciak [13 IX 1919], s. 122–126 • Perzyński „Polityka”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski [20 IX 1919], s. 127–132 • Zapolska „Artysta”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski. Dekor. Z. Wierciak [4 X 1919], s. 133–140 • Szekspir „Makbet”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski. Dekor. Z Wierciak [23 X 1919], s. 140–147 • Zapolska „kobieta bez skazy”, Arnold i Bach „Hiszpańska mucha”. Teatr Bagatela. „Kobieta bez skazy”. Reż. L. Czarnowski [25 X 1919], „Hiszpańska mucha”, farsa Arnolda i Bacha. Reż. L. Czarnowski_ [26 X 1919], s. 154–159 • Mickiewicz „Dziady”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Re ż. J. Sosnowski [2 XI 1919], s. 160–164 • Feydeau „Dudek”. Teatr Bagatela. Reż. Z. Noskowski [4 XI 1919], s. 165–166 • Testoni „Powodzenie”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski. Dekor. Z. Wierciak [15 XI 1919], s. 167–172 • Molnar „Konfekcja męska”. Hennequin „Panna służąca”. Teatr Bagatela. „Konfekcja męska” Franciszka Molnara. Reż. Fr. Wysocki [16 XI 1919]; „Panna służąca” Hennequina. Reż. Fr. Wysocki [19 XI 1919], s. 173–177 • Wójcicka „Jeszcze wczoraj”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński. Dekor. Z. Wierciak [29 XI 1919], s. 178–182 • Winawer „Roztwór prof. Pytla”. Teatr Bagatela. Reż. L. Czarnowski [2 XII 1919], s. 183–187 • Sardou i Barrière „Nerwowi”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Dobrzański [6 XII 1919], s. 188–191 • Coolus „ABC miłości”. Teatr Bagatela. Reż. Z. Noskowski [10 XII 1919], s. 192–195 • Kampf „Nina”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Przeł. St. Sierosławski. Reż. J. Sosnowski [16 XII 1919], s. 196–204 • Lengyel „Tancerka”. Z Teatru Bagatela. Reż. Fr. Wysocki [17 XII 1919], s. 205–209 • Rydel „Betlejem polskie”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski. Dekor. wg projektu A. Gramatyki-Ostrowskiej wykonał Z. Wierciak. Muz. M. Świerzyński [25 XII 1919], s. 210–213 • Molier „Tartuffe”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Przeł. Boy. Reż. T. Trzciński [3 I 1920], s. 214–219 • Hennequin i Veber „Czy jest co do oclenia”. Z teatru Bagatela. Reż. L. Czarnowski [8 I 1920], s. 220–221 • Wyspiański „Sędziowie” – Hofmannsthal „Elektra”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. (Występ Stanisławy Wysockiej). „Sędziowie”. M. Jednowski [10 I 1920] – „Elektra”. Przeł. T. Świątek. Reż. M. Jednowski [10 I 1920], s. 222–227 • Fredro „Zrzędność i przekora”. Korzeniowski „Panna mężatka”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. „Zręczność i przekora”. Reż. T.Trzciński [17 I 1920]. „Panna mężatka”. (Występ Stanisławy Wysockiej). Reż. St. Wysocka [17 I 1920], s. 234–239 • Schmidt „Tylko sen”. Z Teatru Bagatela. Reż. L. Czarnowski [22 I 1920], s. 240–241 • Jerome-Jerome „Miss Hobbs”. Z teatru Bagatela. Reż. Fr. Wysocki [29 I 1920], s. 242–243 • Ibsen „Rosmersholm”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. (Występ Stanisławy Wysockiej). Reż. J. Sosnowski [31 I 1920], s. 345–250 • Friedman i Kottow „Wuj Bernard”. Z teatru Bagatela. Reż. L. Czarnowski [18 II 1920], s. 251–254 • Słowacki Lilla Weneda”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. (Występ Stanisławy Wysockiej). Reż. St. Wysocka. Dekor. Z. Wierciak [24 II 1920], s. 255–261 • Kiedrzyński „Gra serc”. Z teatru Bagatela. Reż. L. Czarnowski [2 III 1920], s. 261–267 • Żeromski „Ponad śnieg”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski. Dekor. Z. Wierciak [6 II 1020], s. 268–276 • XXII Wieczór klasyczny. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Wieczór klasyczny Akademickiego Koła Miłośników Dramatu Klasycznego; „Persowie” dramat w jednym akcie Ajschylosa, w tłum. Kasprowicza; „Żołnierz Samochwał”, komedia w trzech aktach Plauta, tłumaczenie Kraszewskiego. Reż. K. Korecki. Reż. filologiczny prof. Sternbach [8 III 1920], s. 277–279 • Wilde „Brat marnotrawny”. Teatr Bagatela, komedia lekkomyślna dla ludzi serio w trzech aktach, napisał Oskar Wilde, przeł. B. Gorczyński. Reż. Fr. Wysocki [12 III 1920], s. 280–285;477 • Rostworowski „Miłosierdzie”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. St. Wysocka. Dekor. wg projektu J. Fedkowicza wykonał Z. Wierciak [23 III 1920], s. 286–294 • Flers i Caillavet „Zielony frak”. Z teatru Bagatela. Przeł. Z. Jachimecka. Reż. Z. Noskowski. Dekor. Roman Czaplicki [23 III 1920], s. 295–301

Flirt Melpomeną. Wieczór drugi, Warszawa 1921 [wersja cyfrowa]

Shaw „Nawrócenie Kapitana Brassboud”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Przekład T. Ehrenberg. Reż. J. Sosnowski. Dekor. Z. Wierciak [10 IV 1920], s. 308–315 • Stärck i Eisler „Sprawa Kaizera”. Teatr Bagatela. Reż. L. Czarnowski [7 IV 1920], s. 316–318 • Szaniawski „Papierowy kochanek”. Z teatru Bagatela. Reż. L. Czarnowski. Dekor. R. Czaplicki [20 IV 1920], s. 319–324 • Grabiński „Ciemne siły”. Z teatru im. Słowackiego. Reż. M. Jednowski. Dekor. wg projektu arch. W Wierzchowskiego, wykonał Z. Wierciak [24 IV 1920], s. 325–331 • Croisset „Jastrząb”. Z teatru Bagatela. Reż. L. Czarnowski [3 V 1920], s. 334–338 • Caillavet i Flers „Zakochani”. Z teatru Bagatela. Reż. Z. Noskowski [11 V 1920], s. 339–342 • Fijałkowski „Pan Poseł”. Z teatru Bagatela. Reż. T. Trzciński [12 V 1920], s. 343–346 • Henneqiun i Veber „Pani Prezesowa”. Z teatru Bagatela. Reż. L. Czarnowski [21 V 1920], s. 347–348 • Donnay „Polowanie na mężczyznę”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Przeł. Boy. Reż. T. Trzciński [25 V 1920], s. 349–356 • Fijałkowski „Pan Poseł”. Występ Mieczysława Frenkla. Reż. Fr. Wysocki. Dekor. R. Czaplicki [2 VI 1920], s. 357–359 • Gavault i Charvay „Ziuta, moja żona”. Teatr Bagatela. Reż. Z. Noskowski [5 VI 1920], s. 360–363 • Bałucki „Grube ryby”. Teatr Bagatela. Występ Mieczysława Frenkla. Reż. L. Czarnowski [11 VI 1920], s. 364–365 • Lindau „Prokurator Hallers”. Z teatru Bagatela. Reż. Z. Noskowski [16 VI 1920], s. 366–369 • Guranowski, „Żona dwóch mężów”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. „Za Króla Sasa” – Reż. J. Sosnowski. W akcie trzecim „Żona dwóch mężów”, opera buffo, słowa J. Guranowskiego, muz. B. Wallek-Walewski. Reż. T. Trzciński. Kapelmistrz B. Wallek-Walewski. Kostiumy i dekoracje Z. Wierciak [19 VI 1920], s. 370–373 • Bahr „Mistrz”. Występ Kazimierza Kamińskiego. Reż. L. Czarnowski [22 VI 1920], s. 374–377 • Perzyński „Aszantka”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [7 VII 1920], s. 377–381 • Winawer „Rycerze z łabędziem”. Teatr Bagatela. Reż. L. Czarnowski [13 VIII 1920], s. 382–384 • Wyspiański „Noc listopadowa”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski. Dekor. J. Spitziar. Ilustr. muz. B. Raczyński [19 VIII 1920], s. 385–389 • Dregelli „Dobrze skrojony frak”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [24 VIII 1920], s. 390–392 • Chiarelli „Twarz i maska”. Teatr Bagatela. Reż. Z. Noskowski. Dekor. R. Czaplicki (wznowienie) [28 VIII 1920], s. 393–394 • Lengyel „Tajfun”. Z teatru Bagatela. Reż. L. Czarnowski [3 IX 1920], s. 395–399 • Bałucki „Kiliński”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski [4 IX 1920], s. 400–402 • Krzywoszewski „Kolombina”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski [11 IX 1920], s. 403–406 • Guitry „Strażnik cnoty”. Z teatru Bagatela. Reż. Fr. Wysocki [13 IX 1920], s. 407–410 • Kiedrzyński „Pocałunek wojny”. Teatr Bagatela. Reż. L. Czarnowski [24 IX 1920], s. 411–416 • Haddon-Chambers „Weteran”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski [25 IX 1920], s. 417–421 • Bernard i Athis „Ten, który chciał zbyt wielu ludziom zrobić przyjemność na raz”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [4 X 1920], s. 422–426 • Rittner „Tragedia Eumenesa”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński. Dekor. Z. Wierciak [9 X 1920], s. 427–431 • Tarkington „Klaudiusz’. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [18 X 1920], s. 432–436 • London „Dom naprzeciwko”. Teatr Bagatela. Reż. Fr. Wysocki [26 X 1920], s. 437–440 • Zapolska „Moralność Pani Dulskiej”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [8 XI 1920], s. 441–445 • Lange „Samson i Dalila”. Teatr Bagatela. Reż. W. Brydziński [16 XI 1920], s. 446–451 • Lopez „Ten trzeci”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [29 XI 1920], s. 452–455 • Rostand „Orlątko”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski. Dekor. Z. Wierciak [2 XII 1920], s. 456–463 • Lipschütz „Magdalenki”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [6 XII 1920], s. 464–466 • Szukiewicz „Noc św. Mikołaja”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski. Muzyka częścią z motywów Jakuba Offenbacha, część oryginalna Stanisława Koniora [6 XII 1920], s. 467–468 • Kisielewski „Karykatury”. Teatr Bagatela [15 XII 1920], s. 469475 • Berger „Powódź”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [26 XII 1920], s. 476–480 • Dobrzański „Żołnierz Królowej Madagaskaru” Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Wieczór sylwestrowy artystów miejskiego teatru. Reż. J. Dobrzański [31 XII 1920], s. 481–485 • Nancey i Armont „Dwójka hultajska”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [13 I 1921], s. 486–489 • Goldoni „Sługa dwóch panów”, Cervantes „Teatr cudowności”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński. Dekor. Z. Wierciak [15 I 1921], s. 490–495 • Vernon i Owen „Mandaryn Wu”. Tetr Bagatela. Dekor. R.Czapliński [20 I 1921], s. 496–500 • Bataille „Amazonka”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski [29 I 1921], s. 501–506 • Karlweiss „Bogaty wujaszek”. Teatr Bagatela. Reż. Fr. Wysocki [31 I 1921], s. 507–509 • Katerwa „Przechodzień”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski [17 II 1921], s. 510–513 • Barrie „Nieporównany Crichton”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [21 II 1921], s. 514–518 • Picard „Kiki”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [2 III 1921], s. 519–521 • Gavauit i Charvay „300 dni”. Teatr Bagatela. Reż. F Wysocki [14 III 1921], s. 522–525 • Strindberg „Taniec śmierci”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński [14 III 1921], s. 526–532 • Rittner „Don Juan”. Teatr im. J. Słowackiego. Reż.M. Jednowski [19 III 1921], s. 533–536 • Molnar „Karnawał”. Teatr Bagatela. Reż. Fr. Wysocki [21 III 1921], s. 537–541 • Szekspir „Hamlet”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski [2 IV 1921], s. 542–551 • Pastonchi „Łzy Gianetty”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [5 IV 1921], s. 551–553.
 

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XX, red. H. Markiewicz, oprac. i przedmowa J. Kott, Warszawa 1963: Flirt z Melpomeną. Wieczór trzeci i czwarty. Uzupełnienia

Flirt Melpomeną i inne flirciki. Wieczór trzeci, Warszawa 1922 [wersja cyfrowa]
Sezon 1920/1021 (ciąg dalszy)

Bisson „Niespodzianki rozwodowe”. Z Teatru Bagatela. Wieczór jubileuszowy p M. Dąbrowskiej. Reż. J. Nowacki [13 IV 1921], s. 10–13 • Lopez „Brzydki Ferrante”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński. Występ gościnny K. Adwentowicza [19 IV 1921], s. 14–18 • Zapolska „Panna Maliczewska”. Teatr Bagatela”. Reż. J. Nowacki [21 IV 1921], s. 19–23 • Deval „Słaba kobieta”. Teatr Bagatela. Reż. L. Fritsche [6 V 1921], s. 24–28 • Bliziński „Rozbitki”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski [7 V 1921], s. 29–32 • Teatr Miejski im. J. Słowackiego. „Wieczory Boya” z udziałem I. Solskiej [14, 15 V 1921]; Caillavet i Flers „Ładna historia”. Teatr Bagatela. Występ Z. Czaplińskiej. Reż. J. Nowacki [13 V 1921], s. 33–37 • Winawer „Księga Hioba”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż.J. Sosnowski [21 V 1921], s. 38–43 • Gavault „Zota ciocia”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [23 V 1921], s. 44–46 • Ibsen „Rosmersholm” Reż. T. Trzciński [31 V 1921] i „Hedda Gabler”. Reż. J. Sosnowski [2 VI 1921]. Teatr Miejski im. J. Słowackiego_, s. 47–50 • Zapolska „Nerwowa awantura”. Teatr Bagatela. Reż. F. Wysocki [6 VI 1921], s. 51–55 • Maugham „Lady Frederic”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski [9 VI 1921], s. 56–60 • Żuławski „Eros i Psyche”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski [18 VI 1921], s. 61–64 • Schöntan „Porwanie Sabinek”. Teatr Bagatela. Występ M. Frenkla. Reż. J. Nowacki [22 VI 1921], s. 65–67 • Witkiewicz „Tumor Mózgowicz”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Przedstawienie eksperymentalne. Reż. T. Trzciński [30 VI 1921], s. 68–76 • Victor „Koteczka”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [9 VII 1921], s. 77–79

Sezon 1921/1922

Zapolska „Ich czworo”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [27 VIII 1921], s. 80–82 • Bracco „Prawdziwa miłość”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [2 IX 1921], s. 83–85 • Zbierzchowski „Małżeństwo Loli”. Teatr Bagatela. Reż. F. Wysocki. Wnętrza Loewenkron [7 IX 1921], s. 86–88 • Maeterlinck „Burmistrz ze Stylmondu”. Reż. J. Sosnowski [10 IX 1921]; „Cud Św. Antoniego”. Reż. M. Jednowski. Teatr Miejski im. J. Słowackiego, s. 89–92 • Besier „Don”. Teatr Bagatela. Reż. A. Węgierko. Wnętrze Loewenkron [14 IX 1921], s. 93–97 • Capus „Urzędniczka pocztowa”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Leszczyński [17 IX 1921], s. 98–100 • Savoir „Osma żona Sinobrodego”. Teatr Bagatela. Reż. L. Fritsche [21 IX 1921], s. 101–103 • Sutro „Dwie cnoty”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski [24 IX 1921], s. 104–107 • Bernard „Kurnik”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [30 IX 1921], s. 108–109 • Winawer „Promienie FF”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński. Dekor. Z. Stryjeńskiej [1 X 1921], s. 110–115 • Garrick „Kobieta, która zabiła. Teatr Bagatela. Insc. i rez. A. Węgierko [10 X 1921], s. 119–122 • Wilde „Salome”. Reż. T Trzciński. Dekor. J. Spitziar. Muz. F. Roth [26 X 1921], „Tragedia Florencka”. Reż. J. Sosnowski. Dekor. Z. Wierciak [26 X 1921], Teatr Miejski im. J. Słowackiego_, s. 123–127 • Friedman i Nertz „Dr Stieglitz”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki. Wnętrza Loewenkron [31 X 1921], s. 128–132 • Grabiński „Zaduszki”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego, Reż. T.T rzciński, M. Jednowski, J. Sosnowski [31 X 1921], s. 133–135 • Bałucki „Bajki”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski [12 XI 1921], s. 136–139 • Strindberg „Ojciec”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński [19 XI 1921], s. 140–144 • Senkowska „Nasi nad Bałtykiem”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki. Wnętrza Loewenkrona [28 XI 1921], s. 145–147 • Wyspiański „Klątwa”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. J. Sosnowski. Dekor. Z. Wierciak [3 XII 1921], s. 148–154 • Caillavet i Flers „Osiołkowi w żłobie dano”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [15 XII 1921], s. 154–157 • Rostworowski „Straszne dzieci”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński. Dekor. Z. Wierciak. Projekt kost. I.Gall [17 XII 1921], s. 160–166 • Jaroszyński „Sąsiadka”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński [31 XII 1921], s. 167–169 • Surgoczew „Jesienne skrzypce”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski [7 I 1922], s. 170–173

Flirt z Melpomeną. Wieczór czwarty, Warszawa 1924 [wersja cyfrowa]

Kaiser „Gaz”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński [22 IV 1922], s. 179–183 • Czyżowski „Ulica dziwna”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński. Dekor. wg projektu I. Galla [4 V 1922], s. 184–190 • Niccodemi „Świderek”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [4 V 1922], s. 191–193 • Kiedrzyński „Oczy księżniczki Fatmy”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. T. Trzciński [13 V 1922], s. 194–198 • Andrejew „Ten, którego bija po twarzy”. Teatr Bagatela. Reż. J. Nowacki [20 V 1922], s. 199–202 • Shaw „Lekarz na rozdrożu”. Teatr Bagatela. Rez. A. Węgierko [2 VI 1922], s. 203–206 • Rydel „Zygmunt August”. Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Reż. M. Jednowski [3 VI 1922], s. 207–208 • Strindberg „Ojciec”. Teatr Rozmaitości. Występ gościnny Adwentowicza. Reż. K. Adwentowicz [14 VII 1923], s. 209–213 • Müller „Płomień”. Teatr Mały (gościnnie I. Solska i S. Wysocka). Reż. S. Wysocka (18 VII 1923, s. 220–223 • Berr i Verneuil „Beverley”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. K. Frycz [21 VII 1923], s. 224–227 • Verneuil „Kochanek”. Teatr Komedia. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [24 VII 1923], s. 228–232 • Strindberg „Pelikan”. Teatr Mały. Reż. I. Solska i S. Wysocka – insc. [26 VI 1923], s. 233–237 • Bałucki „Klub kawalerów”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. W. Ryszkowski. Dekor. W. Drabik [28 VII 1923], s. 238–242 • Zapolska „Żabusia”. Teatr Rozmaitości. Reż. Z. Noskowski [1 VIII 1923], s. 243–246 • Shaw „Nie można nigdy przewidzieć”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [10 VIII 1923], s. 258–261 • Bałucki „Ciepła wdówka”. Teatr Rozmaitości. Reż. A. Bednarczyk [14 VIII 1923], s. 262–265 • Słowacki „Balladyna”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. K. Tatarkiewicz. Dekor. W. Drabik [18 VIII 1923], s. 266–269 • Biro „Ostatni pocałunek”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [23 VIII 1923], s. 270–273 • Hennequin i Veber „Pani prezesowa”. Teatr Komedia. Reż. J. Janusz [25 VIII 1923], s. 274–276 • Timur „Legenda o grajku”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński. Muz. M. Rudnicki [6 IX 1923], s. 287–290 • Tatarkiewicz i Nowina „Szukajmy murzyna”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner i E. Chaberski. Dekor. W Drabik [20 IX 1923], s. 291–294 • Mirande i Quinson „Dzień cudów”. Teatr Komedia. Reż. J. Janusz. Dekor. S. Śliwiński [22 IX 1923], s. 297–300 • Szekspir „Poskromienie złośnicy”. Teatr Rozmaitości. Reż. R. Ordyński. Dekor. W. Drabik. Oprac. muz. L. Schiller [26 IX 1923], s. 301–304 • Trarieux „Eskapada”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz [5 X 1923], s. 305–307 • Szekspir „Sen nocy letniej”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. i kost. K. Frycz. Tańce T. Wysocka [13 X 1923], s. 308–310 • Kleszczyński „Zwycięzca”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [18 X 1923], s. 312–317 • Molier „Amfitrion”. Teatr Rozmaitości. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik [24 X 1923], s. 318–323 • Veber i De Gorse „Bęben”. Teatr Komedia. Reż. J. Janusz. Dekor. S. Śliwiński [23 X 1923], s. 324–327 • Pirandello „Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko [10 XI 1923], s. 336–347 • Rittner „Rycerz powietrza”. Teatr Rozmaitości. Reż. M. Dulębianka. Dekor. I. Gall [8 XI 1923], s. 348–351 • Urwancew „Wiera Mircewa”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [9 XI 1923], s. 352–355 • Żeromski „Sułkowski”. Teatr Rozmaitości. Reż. P. Owerłło. Dekor. Sz. Kamiński. Muz. H. Adamus [17 XI 1923], s. 356–358 • Wyspiański „Warszawianka”, reż. L. Solski, „Sędziowie”, reż. J. Śliwicki. Teatr Rozmaitości [28 XI 1923], s. 365–367 • Savoir „Szwaczka z Lunéville”. Teatr Komedia. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [6 XII 1923], s. 368–372 • France i Chaine „ Bogowie łakną krwi”. Teatr Rozmaitości. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [8 XII 1923], s. 373–375 • Vildrac „Okręt do Kanady”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. J. Żyznowski [11 XII 1923], s. 376–381 • Grubiński „Lampa Aladyna”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. K. Frycz [13 XII 1923], s. 382–388 • Zapolska „Ich czworo”. Teatr Rozmaitości. Reż. A. Bednarczyk. Dekor. Sz. kamiński [18 XII 1923], s. 389–390 • Szaniawski „Ptak”. Teatr Rozmaitości. Reż. J. Osterwa. Dekor. W. Drabik. Muz. L. Marczewski [22 XII 1923], s. 391–394 • Hennequin i Veber „Chrześniak wojenny”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner i E. Chaberski [29 XII 1923], s. 403–404 • L. Pirandello „Człowiek i zwierzę”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz [31 XII – 1 I 1923/1924], s. 405–406 • Picard i Lavenline „Dama do towarzystwa”. Teatr Komedia. Reż. J. Janusz [11 I 1924], s. 407–410 • Benelli „Uczta szyderców”. Teatr Polski. Reż. R. Ordyński. Dekor. K. Frycz [12 I 1924], s. 411–414 • Moncey „Pan naczelnik… to ja!”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner i E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [12 I 1924], s. 415–418 • Sarment „Poławiacze cieniów”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [15 I 1924], s. 419–423 • Słowacki „Kordian”. Teatr Rozmaitości. Reż. W. Ryszkowski. Dekor. J. Wodyński [30 I 1924], s. 426–430 • Verneui „Ananas”. Teatr Komedia. Reż. J. Janusz [2 II 1924], s. 431–435 • Bałucki „Grube ryby”. Teatr Rozmaitości. Reż. K. Kamiński [2 II 1924- wznowienie]; Perzyński „Lekkomyślna siostra”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [6 II 1924], s. 436–439 • Frondaie „Zbuntowana”. Teatr Rozmaitości. Reż. P. Owerłło. Dekor. i kost. W. Drabik. Muz. L. Rogowski [16 II 1924], s. 440–443 • Kaiser „Od poranka do północy”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. T. Gronowski. Muz. L. Marczewski [21 II 1924], s. 449–452 • Bałucki „Dom otwarty”. Teatr Reduta. Reż. zespołu [20 II 1924], s. 453–458 • Kiedrzyński „Cudowne medium”. Teatr Komedia. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [27 II 1924], s. 459–463 • Crommelynck „Wspaniały rogacz”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz. Muz. L. Marczewski [5 III 1924], s. 463–468 • Tołstoj „Żywy trup”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz [8 III 1924], s. 469–471 • Armont i Gerbidon „On, ona i mama”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner i E. Chaberski. Dekor. A. Kozłowski [29 III 1924], s. 481–482.

Uzupełnienia

List z Warszawy. Teatry warszawskie: Teatr Polski. „Chory z urojenia” Moliera. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. wg projektu K. Frycza wykonał S. Śliwiński. Muz. L. Rogowski. Choreogr. K. Łobojko [13 X 1921], Teatr Mały. „Ósma żona Sinobrodego” A. Saviora. Reż. J. Janusz. Dekor. S. Śliwiński [12 VIII 1921], s. 491–496 • Teatr Praski. Otwarcie nowego sezonu. „Wesele” Wyspiańskiego. Reż. M. Mieczyński [1 IX 1923], s. 528–529 • Debiut w Teatrze Komedia. „Osma żona Sinobrodego” A. Savoira, s. 530–531 • Z Teatru Rozmaitości. „Dziady” A. Mickiewicza w insc. S. Wyspiańskiego (wznowienie), s. 532–533 • Z Teatru Letniego. „Papa” Caillaveta i Flersa. Reż. E. Gasiński. Dekor. A. Aleksandrowicz [27 XII 1923], s. 539–541 • Z Teatru Rozmaitości. „Burmistrz ze Stalmudu” M. Maeterlincka. Reż. P. Owerłło. Dekor. W. Drabik [18 I 1924], s. 542–543;
 

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XXI, red. H. Markiewicz, oprac. i przedmowa J. Kott, Warszawa 1964: Flirt z Melpomeną. Wieczór piąty i szósty. Uzupełnienia

Flirt Melpomeną. Wieczór piąty, Warszawa 1925 [wersja cyfrowa]
Sezon 1924/1925

Rostand „Cyrano de Bergerac”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. i kost. K. Frycz. Rekwizyty: W. Rakowski [3 IV 1924], s. 14–19 • Ossendowski „Żywy Budda”. Teatr Rozmaitości. Reż. L. Solski. Dekor. i kost. W. Drabik. Ilustr. muz. M. Szulc [12 IV 1924], s. 20–23 • Dickens „Świerszcz za kominem”. Teatr Mały. Reż. Al. Węgierko. Dekor. i stroje K. Frycz. Muz. L. M. Rogowski [23 IV 1924]_, s. 24–27 • Nowakowski „Tajemniczy ptak”. Teatr Komedia. Reż. J. Janusz. Dekor. S. Śliwiński [24 IV 1924], s. 28–31 • Gavault „Pomysł panny Franciszki”. Teatr Komedia. Reż. Al. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [17 V 1924], s. 32–34 • Molnar „Czerwony młyn”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński. Muz. L.M. Rogowski [28 V 1924], s. 35–38 • Rittner „Głupi Jakub”. Teatr Rozmaitości. Reż. K. Kamiński. Wznowienie [7 VI 1924], s. 39–47 • Romains „Knock, czyli tryumf medycyny”. Teatr Mały. Reż. R. Ordyński. Dekor. T. Gronowski [12 VI 1924], s. 48–52 • Gandera „Dwaj mężowie panny Marty”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner i E. Chaberski. Dekor. Aleksander Kozłowski [15 VI 1924], s. 53–54 • Caillavet i Flers „Ścieżki cnoty”. Teatr Rozmaitości. Reż. P. Owerłło. Dekor. Antoni Aleksandrowicz [18 VI 1924], s. 55–58 • Caillavet i Flers „Miłość czuwa”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko [20 VI 1924], s. 59–63 • Picard i Jäger-Schmidt „Małżeństwo Fredeny”. Teatr Komedia. Reż. A. Zelwerowicz [21 VI 1924], s. 64–67 • Niccodemi „Nieprzyjaciółka”. Teatr Rozmaitości. Reż. P. Owerłło. Dekor. A. Aleksandrowicz [5 VII 1924], s. 73–76 • Winawer „Promienie FF”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner i E. Chaberski. Dekor. A. Kozłowski [12 VII 1924], s. 77–81 • Mouézy-Éon „Musisz się Pan ożenić”. Teatr Komedia. Reż. J. Janusz [12 VII 1924], s. 82–85 • Savoir i Rey „Gdy kobieta zapragnie”. Teatr Rozmaitości. Reż. P. Owerłło. Dekor. A. Aleksandrowicz [22 VII 1924], s. 86–88 • Jaroszyński „Sąsiadka”. Teatr Komedia. Reż. J. Janusz. Wznowienie [29 VII 1924], s. 89–91 • Hopwood „Jutro pogoda”. Teatr Komedia”. Reż. J. Leszczyński. Wznowienie [21 VIII 1924], s. 92–93 • Kessler „Szylkretowy grzebień”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. Szczepan kamiński [6 IX 1924], s. 98–100 • Szober „Podróż po Warszawie”. Wskrzeszenie Teatru im. Bogusławskiego. Insc. L. Schiller. Dekor. W. Drabik i A. Pronaszko. Choreografia Michał Kulesza [11 IX 1924], s. 101–102 • Kiedrzyński „Jakoś to będzie”. Teatr im. Fredry. Reż. Jan Pawłowski [19 IX 1924], s. 109–110 • Rolland „Danton”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. St. Śliwiński. Muz. L. Rogowski [26 IX 1924], s. 111–113 • Samozwaniec „Malowana żona”. Teatr Mały. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. wg projektu M. Samozwaniec [27 IX 1924], s. 114–116 • Otwarcie Teatru Narodowego. „Wyzwolenie” Wyspiańskiego. Reż. T. Frenkiel; „Mazepa” J. Słowackiego. Reż. K. Kamiński. Dekor. W. Drabik [4 X 1924], s. 117–122 • Pawlikowska „Szofer Archibald”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dek. S. Śliwiński [17 X 1924], s. 123–127 • Maugham „Skandal”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner i E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [17 X 1924], s. 128–129 • Chiarelli „Śmierć kochanków”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [7 XI 1924], s. 130–132 • Szekspir „Henryk IV”. Teatr Polski. Reż. R. Ordyński. Dekor. i kost. K. Frycz. Muz. L. Rogowski [8 XI 1924], s. 133–137 • Gorki „Na dnie”. Teatr im. Fredry. Reż. J. pawłowski. Dekor. Z. Nirstein [31 X 1924], s. 138–139 • Zorilla „Don Juan”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik. Mu. H. Adamus [15 XI 1924], s. 140–145 • Dennery i Cormon „Głośna sprawa”. Teatr im. Fredry. Reż. T. Orłowski [22 XI 1924], s. 146–147 • Bakal „Rzeź Pragi”. Teatr Praski. Reż. Wacław Wacławski. Wystawa i dekor. B. Głuski [29 XI 1924], s. 148–150 • Krzywoszewski „Zmartwienia Pana Hamelbeina”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner. Dekor. A. Aleksandrowicz [22 XI 1924], s. 151–153 • Krajewski „Halucynacje”. Teatr Praski. Reż. Mieczysław Mieczyński [8 XI 1924], s. 154–156 • Szekspir „Opowieść zimowa”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. L. Schiller. Dekor. i kost. A. Pronaszko. Muz. L. Rogowski. Choreografia T. Wysocka [23 X 1924], s. 157–159 • Kamiński „Skalmierzanki”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż.J. Strachocki. Dekor. A. Pronaszko [2 XII 1924], s. 165–167 • Shaw „Święta Joanna”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński. Muz. John Foulas [3 XII 1924], s. 168–175 • Raynal „Pan swego serca”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. K. Frycz [5 XII 1924], s. 179–182 • Schönthan i Koppel-Elffeld „Odrodzenie”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz [27 XII 1924], s. 183–185 • Hertz i Tatarkiewiczówna „Szopka warszawska”. Teatr im. Fredry [25 XII 1924], s. 186–189 • Kisielewski „W sieci”. Teatr Polski. Reż. R. Ordyński. Dekor. K. Frycz [16 I 1925], s. 190–193 • Ghéon „Pasterka wśród wilków”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. L. Schiller. Dekor. A. i Z. Pronaszkowie, muz. L. M. Rogowski [12 I 1925], s. 194–197 • Pirandello „Gra”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [16 I 1925], s. 198–202 • Bernard „Kurnik”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner. Dekor. A. Aleksandrowicz [17 I 1925], s. 203–204 • Nancey i Armont „Wesoła spółka”. Teatr im. Fredry. Reż. J. Pawłowski [23 I 1925], s. 205–207 • Kawecki. „Poczekalnia I klasy”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. śliwiński [31 I 1925], s. 211–213 • Schiller „Bandurka” obrazki śpiewające z teki L. Schillera. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. L. Schiller. Dekor. A. i Z. Pronaszkowie [5 II 1925], s. 214–217 • Claudel „Zamiana”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. śliwiński [20 II 1925], s. 222–226 • Birabeau „Znaleziono nagą kobietę”. Teatr Letni. Reż. A. Fertner i E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [21 II 1925], s. 227–229 • Witkiewicz „Jan Maciej Karol Wścieklica”. Teatr im. Fredry. Reż. J. Pawłowski. Dekor. S. Grabczyk [25 II 1925], s. 234–240 • Żeromski „Uciekła mi przepióreczka”. Teatr Narodowy. Reż. J. Osterwa. Dekor. A. Kozłowski [27 II 1925], s. 241–250 • Kaiser „Romans kryminalny”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. K. Frycz [7 III 1925], s. 249–252 • Grubiński „Niewinna grzesznica”. Teatr Mały. Reż. W. Grubiński. Dekor. K. Frycz [20 III 1925], s. 253–256 • Krzywoszewski „Diabeł i karczmarka”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz. Muz. L. M. Rogowski [21 III 1925], s. 257–260 • Konczyński „Wygnany Eros”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [21 III 1925], s. 261–263;

Flirt z Melpomeną. Wieczór szósty, Warszawa 1926 [wersja cyfrowa]

Jewreinow „Okręt sprawiedliwych”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz. Kier. muz. K. Szymanowski. Choreogr. T. Wysocka [18 IV 1925], s. 271–276 • Vajda „Fata morgana”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [25 IV 1925], s. 277–280 • Hazelton i Benrim „Złoty płaszcz”. Teatr im. Bogusławskiego. Insc. L. Schiller. Reż. J. Strachocki. Dekor. i kost. A.i Z. Pronaszkowie. Muz. T. Zalewski [29 IV 1925], s. 281–285 • Grzmała-Siedlecki „Spadkobierca”. Teatr Narodowy. Reż. Antoni Bednarczyk. Dekor. A. Kozłowski [12 V 1925], s. 286–290 • Molier „Świętoszek” Jubileusz Aleksandra Zelwerowicza. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. K. Frycz [14 V 1925], s. 313–318 • An-Ski „Dybuk”. Teatr Szkarłatna Mask. Reż. i insc. Andrzej Marek. Dekor. Józef Wodyński [29 V 1925], s. 319–323 • Gignoux i Théry „Niedojrzały owoc”. Teatr Mały. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [14 VI 1925], s. 327–331 • Vojnović „Maskarada na poddaszu”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik [26 VI 1925], s. 332–335 • Ewans i Valentine „Beczki złota”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [27 VI 1925], s. 336–338 • Dymow „Śpiewak własnej niedoli”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. Józef Bonecki [27 VI 1925], s. 339–341 • Savoir „Wielka księżna i chłopiec hotelowy”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński. Choreogr. A. Zabojkina. Śpiew S. Metaxiana [1 VII 1925], s. 342–345 • Niccodemi „Nauczycielka”. Teatr Mały. Reż. S. Stanisławski i W. Kuncewicz. Dekor. S. Śliwiński [14 VII 1925], s. 346–349 • Verneuil „Fotel nr 47”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [24 VII 1925]; De Lorde i Chaine „Proboszcz wśród bogaczy” wg powieści C. Vautela. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [5 IX 1925], s. 353–356 • An-ski „Dzień i noc”. Teatr Komedia. Reż. K. Adwentowicz [1 IX 1925], s. 357–362 • Oby nie Sen nocy letniej [ Teatr Miejski w Łodzi. Szekspir „Sen nocy letniej”. Reż. W. Tatarkiewicz – [12 IX 1925], s. 364–368 • Szekspir „Jak wam sie podoba”. Teatr im. Bogusławskiego. Oprac. scen. i reż. A. Zelwerowicz, L. Schiller. Dekor. i kost. W. Drabik. Muz. L.M. Rogowski. Taniec zespół T. Wysockiej [16 IX 1925], s. 369–373 • Czaplicki „Bajka”. Teatr Mały. Reż. Z. Nowakowski. Dekor. S. Śliwiński [19 IX 1925], s. 374–378 • Pirandello „Żywa maska”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. K. Frycz [24 IX 1925], s. 379–384 • Rostworowski „Antychryst”. Teatr im. Fredry. Reż. K.H. Rostworowski. Dekor. J. Hollak [24 IX 1925], s. 385–389 • Wieniawski, „Myszy bez kota”. Teatr Letni. Reż. J. Pawłowski [1 X 1925], s. 400–401 • Labiche i Michel, „Kapelusz słomkowy”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. T. Gronowski [10 X 1925], s. 408–410 • Brończyk „Hetman Stanisław Żółkiewski”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. J. Wodyński [9 X 1925], s. 411–418 • Krzywoszewski „Pan minister”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [16 X 1925], s. 419–422 • Natanson „Śmieszni kochankowie”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [17 X 1925], s. 423–426;Sardou „madame Sans-Gêne”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski_ [23 X 1925], s. 433–438 • Caillavet i Flers „Ładna historia”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [31 X 1925], s. 439–441 • Zegadłowicz „Głaz graniczny”. Teatr Odrodzony (na Pradze). Reż. W. Jastrzębiec. Dekor. i kost. J. Hollak [31 X 1925], s. 442–447 • Szaniawski „Żeglarz”. Teatr Narodowy. Reż. S. Jaracz. Dekor. W. Drabik [6 XI 1925], s. 448–452 • Wyspiański „Achilleis”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. i insc. L. Schiller. Dekor. i kost. A. i Z. Pronaszkowie. Muz. L. Marczewski [13 XI 1925], s. 453–463 • Géraldy i Spitzer „Gdybym chciała”. Teatr Letni. Reż. J. Leszczyński. Dekor. W. Drabik [14 XI 1925], s. 464–467 • Szwarcenberg-Czerny „Manewry serc”. Teatr im. Fredry. Reż. S. Płoński-Fiszer. Dekor. wg projektu Rudiuka [25 XI 1925], s. 468–470 • Galsworthy „Lojalność”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski [3 XII 1925], s. 476–480 • Zegadłowicz „Lampka oliwna”. Teatr Narodowy. Reż. J. Węgrzyn. Dekor. W. Drabik [4 XII 1925], Jubileusz trzydziestolecia pracy scenicznej A. Bednarczyka, s. 481–486 • Schiller „Intryga i miłość”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Drabik [7 XII 1925], s. 487–492 • Lengyel „Bitwa pod Waterloo”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [18 XII 1925], s. 493–495 • Bączkowski „Polityk i miłość”. Teatr Narodowy. Reż. S. Jaracz [22 XII 1925], s. 496–500 • Maur czy murzyn? Z powodu premiery „Otella” w Teatrze Polskim, s. 501–506 • Faleński „Królowa Jadwiga”. Teatr Odrodzony. Reż. J. Turowicz [6 I 1926], s. 513–516 • Guitry „Mój ojciec miał słuszność”. Teatr Mały. Reż. Z. Nowakowski. Dekor. S. Śliwiński [2 I 1926], s. 517–520 • Caillavet i Flers „Król”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [16 I 1926], s. 521–526 • Goethe „Faust”. Teatr Narodowy. Reż. K. Kamiński. Dekor. W. Drabik. Choreogr. E. Kuryłło. Muz. L. Różycki [27 I 1926], s. 527–533; • Abrahamowicz i Ruszkowski „Wesele Fonsia”. Teatr im. Fredry. Reż. T. Orłowski. Dekor. S. Grabczyk [11 X 1924], s. 563 • Lengyel „Tajfun”. Teatr im. Fredry. Reż. Cz. Zbierzyński [6 II 1925], s. 575–576 • Miciński „Kniaź Potiomkin”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. i insc. L. Schiller. Dekor. A. i Z. Pronaszkowie. Muz. K. Szymanowski [6 III 1925], s. 580–581 • Bakony „Żółta rękawiczka”. Teatr im. Fredry. Reż. T. Orłowski. Dekor. S. Grabczyk [28 III 1925], s. 582–583 • Minaud i Gerard „Tajemniczy Dżems”(Król włamywaczy). Teatr im. Fredry. Reż. T. Orłowski. Dekor. S. Grabczyk [12 IV 1925], s. 584–585 • Dobrzański „Żołnierz królowej Madagaskaru”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. J. Kochanowicz [9 VI 1925], s. 593 • Przedstawienie Państwowej Szkoły Dramatycznej: „Szelmostwa Skapena” Moliera [11 VI 1925], s. 594–595 • Turski „Krakowskie zuchy”. Teatr im. Fredry. Reż. Cz. Zbierzyński [9 VI 1925], s. 596–598 • Hennequin i Veber „Codziennie o piątej”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Kozłowski [25 VII 1925], s. 602–603 • Premiera w Teatrze im. Bogusławskiego. „Intryga i miłość” F. Schillera. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Drabik [7 XII 1925], s. 621 • Walewski „Królowa Tatr”. Teatr Letni. Reż. Z. Noskowskie. Dekor. W. Drabik. Muz. H. Adamus. Choreogr. E. Kuryłło [13 XII 1925], s. 622–623 • Szekspir, „Otello”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. K. Frycz. Muz. L. Rogowski [23 XII 1925], s. 626–627 • Verneuil „Orzeł czy reszka”. Teatr Mały. Reż. Z. Nowakowski [28 I 1926], s. 630–632;
 

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XXII, red. H. Markiewicz, oprac. i przedmowa J. Kott, Warszawa 1964: Flirt z Melpomeną. Wieczór siódmy i ósmy. Uzupełnienia

Flirt Melpomeną. Wieczór siódmy, Warszawa 1927

Gogol „Rewizor”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. A. Kozłowski [22 I 1926], s. 7–10 • German „Cherubin z piekła”. Teatr Letni. Reż. L. Solski. Dekor. i kost. W. Drabik [30 I 1926], s. 11–13 • Morstin „W cichym dworze”. Teatr Narodowy. Reż. P. Owerłło [19 II 1926], s. 14–18 • Żeromski „Róża”. Teatr im. Bogusławskiego. Insc. i reż. L. Schiller. Układ tekstu W. Horzyca. Konstrukcja sceny A. i Z. Pronazkowie [5 III 1926], s. 19–24 • Pirandello „Tak jest jak sie wam wydaje”. Teatr Mały. Reż. A. Nowakowski. Dekor. S. Śliwiński [18 III 1926], s. 25–29 • Grubiński „Żydowska księżniczka”. Teatr Narodowy. Reż. W. Grubiński i P. Owerłło. Dekor. W. Drabik. Muz. H. Adamus. Tańce w układzie P. Zajlicha [19 III 1926], s. 34–38 • Forzano „Dar poranka”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Kozłowski [12 III 1926], s. 43 • Kiedrzyński „Wino, kobieta i dansing”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [8 IV 1926], s. 44–47 • Harwood „Komedia wiarołomstwa”. Teatr Letni. Reż. J. Pawłowski. Dekor. A. Kozłowski [9 IV 1926], s. 48–51 • Langer „Łatwiej przejść wielbłądowi…”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko [17 IV 1926], s. 52–56 • Erben „Agne”. Teatr Narodowy. Reż. S. Jaracz. Dekor. A. Świdwiński [20 IV 1926], s. 57–59 • Rapacki „Papa się żeni”. Teatr Letni. Reż. J. Leszczyński. Dekor. A. Kozłowski [28 IV 1926], s. 60–62 • Kawecki „Ludzie tymczasowi”. Teatr Narodowy. Reż. J. Węgrzyn. Dekor. W. Drabik [30 IV 1926], s. 63–67 • Beaumarchais „Cyrulik sewilski”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. A i Z. Pronaszkowie. Muz. L. Schiller [7 V 1926], s. 68–75 • Rivoire „Król Dagobert”. Teatr Polski. Reż. S. Stanisławski. Dekor. S. Śliwiński. Muz. L. Marczewski [8 V 1926], s. 76–79 • De Bondy „Światło w oknie”. Teatr Odrodzony na Pradze. Reż. W. Jastrzębiec [9 V 1926], s. 80–82 • S. I. Witkiewicz „Wariat i zakonnica”. Reż. K. Borowski, „Nowe wyzwolenie”. Reż. A. Węgierko. Teatr Mały [28 V 1926], s. 83–88 • Ibsen „Wróg ludu”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik [28 V 1926], s. 89–93 • Jasieńczyk „Lena”. Teatr im. Fredry [29 IV 1926], s. 94–96 • Sardou „Rozwiedźmy się”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Kozłowski [4 VI 1926], s. 97–99 • Montgommery „Dzień bez kłamstwa”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [3 VI 1926], s. 100–103 • Krasiński „Nieboska komedia”. Teatr im. Bogusławskiego. Insc. i reż. L. Schiller. Kompoz. sceny W. Drabik. Muz. J. Maklakiewicz [11 VI 1926], s. 104–112 • Caillavet i Flers „Osiołkowi w żłobie dano”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko [11 VI 1926], s. 112–114 • Szekspir „Burza”. Teatr Narodowy. Reż. S. Jaracz. Dekor. W. Drabik. Muz. H. Adamus. Obrazy mimiczne w wykon. baletu Teatru Wielkiego [18 VI 1926], s. 115–118 • Mirande i Quinson „Strzelec od Maksyma”. Teatr Letni. Reż. J. Pawłowski. Dekor. A. Kozłowski [28 VI 1926], s. 119–122 • Nowakowski „Puchar wędrowny”. Teatr im. Bogusławskiego. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Drabik [14 VII 1926], s. 128–131 • Sardou „Safanduły”. Teatr Narodowy. Reż. K. Kamiński [8 VII 1926], s. 132–134 • Verneiul i Berr „Azais”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [10 VII 1926], s. 135–139 • Dunin- Borkowska i S. Witkiewicz „Bzik tropikalny”. Teatr Niezależny. Reż. T. Leszczyc [2 VII 1926], s. 140–142 • Asch „Bóg zemsty”. Teatr Niezależny. Reż. A. Marek [6 VII 1926], s. 143–146

Sezon 1926/1927

Gavault „Córka króla czekolady”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Kamiński [1 IX 1926], s. 147–149 • Słowacki „Sen srebrny Salomei”. Teatr Narodowy. Reż. i układ sceniczny T. Trzciński. Dekor. W. Drabik. Muz. H. Adamus [16 IX 1926], s. 150–158 • Heijermans „Nadzieja” Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [10 IX 1926], s. 163–166 • Fraccaroli „Liść figowy”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Kamiński [26 IX 1926], s. 167–171 • Zalewski „Oj, mężczyźni, mężczyźni”. Otwarcie Teatru Ćwiklińskiej i Fertnera. Reż. J. Pawłowski. Dekor. J. Galewski [19 IX 1926], s. 172–174 • Gandera „Ślubne łoże”. Teatr Ćwiklińskiej i Fertnera. Reż. J. Pawłowski. Dekor. E. Mucharska [8 X 1926], s. 175–177 • Musset „Świecznik”. Teatr Narodowy. Reż. i układ sceniczny T. Trzciński. Dekor. W. Drabik [5 X 1926], s. 178–182 • Labiche i Martin „Podróż pana Perichona”. Teatr Letni. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Kamiński [20 X 1926], s. 183–185 • Żeromski „Dzieje grzechu”. Teatr Polski. Układ dramatyczny i insc. L. Schiller. Dekor. K. Frycz. Muz. J. Maklakiewicz [19 X 1926], s. 186–188 • „Dzieje grzechu” na scenie, s. 189–195 • Wyspiański „Klątwa”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [28 X 1926], s. 196–2001 • Sofokles „Król Edyp”. Teatr Narodowy. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Drabik. Muz. L. Marczewski [29 X 1926], s. 202–207 • Hopwood „Nasza żoneczka”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Kamiński, Bernard „Kawiarenka”. Teatr Fertnera i Ćwiklińskiej. Reż. E. Chaberski [30 X 1826], s. 208–211 • Sarment „Najpiękniejsze oczy w świecie”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. K. Frycz [13 XI 1926], s. 212–216 • Maugham „Kiedy wrócisz?”. Teatr Ćwiklińskiej i Fertnera. Reż. J. Pawłowski. Dekor. E. Mucharska [20 XI 1926], s. 217–219 • Wroczyński „W miłosnym labiryncie”. Teatr Narodowy. Reż. K. Kamiński. Dekor. W. Drabik [17 XI 1926], s. 220–224 • Montgommery „Tajemnica powodzenia”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Kamiński [24 XI 1926], s. 225–229 • Verneuil i Berr „Mecenas Bolbec i jego mąż”. Teatr Ćwiklińskiej i Fertnera. Reż. J. Pawłowski. Dekor. E. Mucharska [7 XII 1926], s. 230–234 • Mereżkowski „Car Paweł I”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [10 XII 1926], s. 235–238 • Fijałkowski „Albatros”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. [29 XII 1926], s. 239–243 • Perzyński „Uśmiech losu”. Teatr Narodowy. Reż. T. Trzciński. Dekor. W. Drabik [17 XII 1926], s. 244–250 • Manners „Najdroższa moja Pegi”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [23 XII 1926], s. 254–256 • Mirande i Mouzey- Eon „Ten pierwszy”. Teatr Ćwiklińskiej i Fertnera. Reż. J. Janusz. Dekor. E. Mucharska i J. Galewski [15 I 1927], s. 257–258 • Cooper i Hacket „Potęga reklamy”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Kamiński [16 I 1927], s. 259–263 • Goldoni „Sługa dwóch panów”. Teatr Polski. Tekst i forma widowiska L. Schiller. Dekor. i kost. K. Frycz. Muz. B. Rutkowski. Tańce wykon. zespół T. Wysockiej [27 I 1927], s. 264–267 • Bontempelli „Nasza boginka”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [29 I 1927], s. 268–269 • Schiller „Zbójcy”. Teatr Narodowy. Insc. T. Trzciński. Dekor. W. Drabik. Muz. H. Adamus [4 II 1927], s. 270–276

Flirt Melpomeną. Wieczór ósmy, Warszawa 1929 [wersja cyfrowa]

Miłaszewski „Parys”. Teatr Narodowy. Reż. J. Węgrzyn. Dekor. W. Drabik. Muz. H. Adamus [12 IV 1927], s. 283–287 • Coolus „Panna Marcelina”. Teatr Letni. Reż. J. Leszczyński [8 IV 1927], s. 288–290 • Scribe i Legouve „Adrianna Lecouvrer”. Teatr Polski. Reż. i insc. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [13 IV 1927], s. 290–295 • Płonka-Fiszer „Hejnał”. Teatr im. Fredry. [18 IV 1927], s. 296–297 • Fodor „Premier”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Kamiński [12 V 1927], s. 298–300 • Birabeau „Statyści”. Teatr Ćwiklińskiej i Fertnera. Reż. J. Janusz. Dekor. E. Mucharska [17 V 1927], s. 301–302 • Słonimski „Wieża Babel”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. T. Gronowski [18 V 1927], s. 304–312 • Caillavet i Flers „Michasia i jej matka”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko [31 V 1927], s. 313–316 • Engel „Przyjaciółka Pana Ministra”. Teatr Ćwiklińskiej i Fertnera. Reż. J. Janusz. Dekor. J. Galewski [31 V 1927], s. 317–318 • Caillavet i Flers „Różyczka”. Teatr Narodowy. Jubileusz Pawła Owerłły. Reż. T. Trzciński. Dekor. W. Drabik [2 VI 1927], s. 319–323 • Picard i Jäger-Schmidt „Kobieciątko”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [15 VI 1927], s. 324–326 • Krzywoszewski „Aktorki”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik [8 VII 1927], s. 327–330 • Słowacki- Calderon „Książę niezłomny”. Teatr Narodowy. Układ scen. i reż. J. Osterwa. Dekor. W. Drabik. Muz. A. Dołżycki [23 VI 1927], s. 331–333 • Słowacki „Złota czaszka”. Uroczyste przedstawienie w Teatrze Letnim ku czci Słowackiego. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik. Muz. H. Adamus [25 VI 1827], s. 334–336 • Słowacki „Samuel Zborowski”. Uroczyste przedstawienie w Teatrze Polskim ku czci J. Słowackiego. Tekst oprac. W. Horzyca. Układ scen. i reż. L. Schiller. Dekor. i kost. S. Śliwiński. Muz. B. Rutkowski [24 VI 1927], s. 337–346 • Berr i Verneuil „Panna Flû” Teatr Polski. Reż. K. Borowski [7 VII 1927], s. 347–350 • Kawecki „Fura słomy”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [31 VIII 1927], s. 351–354 • Sardou „Fedora”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [22 IX 1927], s. 371–375 • „Fedora” w Teatrze Polskim, s. 663–664 • Niccodemi i Mirande „Moja maleńka”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [23 IX 1927], s. 376–380 • Słowacki „Król Agis”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [30 IX 1927], s. 381–389 • s. 668–669 • Bliziński „Pan Damazy”. Teatr Narodowy. Reż. K. Kamiński. Dekor. W. Drabik [14 X 1927], s. 389–394 • s. 670–671Verneiul „Radość kochania”. Teatr Letni. Reż. J. Śliwicki. Dekor. W. Drabik [15 X 1927], s. 395–399 • Giachetti „Koń trojański”. Teatr Mały. Reż. W. Ryszkowski. Dekor. S. Śliwiński [4 XI 1927], s. 400–402 • Hennequin i Veber „Nie wywiódł jej w pole”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Deokor. A. Aleksandrowicz [15 XI 1927], s. 403–405 • Mickiewicz „Dziady”. Teatr Narodowy. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Drabik. Muz. A. Dołżycki [29 XI 1927], s. 406–410 • Wyspiański „Legenda”. Teatr Polski. Reż. T. Leszcyc. Dekor. S. Wyspiańskiego. Muz. L. Marczewskiego [30 X 1927], s. 414–4418 • Wroczyński „Aby żyć”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski [7 XII 1927], s. 419–422 • Johnson „Fenomenalna umowa”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [9 XII 1927], s. 423–426 • Perzyński „Lekarz miłości”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik [23 XII 1927], s. 427–430 • Miller i Milton „Szkoła wdzięku”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [31 XII 1927], s. 431–433 • Zapolska „Moralność pani Dulskiej”. Teatr Polski. Reż. J. Leszczyński [31 XII 1927], s. 434–438 • Gandillon „Maya”. Teatr Sensacji Reż. W. Biegański. Dekor. W. Daszewski [4 I 1928], s. 439–442 • Miłaszewski „Don Kiszot”. Teatr Polski. Insc. i reż. K. Borowski. Dekor. i kost. K. Frycz. Muz. J. Maklakiewicz. Tańce zespół T. Wysockiej [29 III 1928], s. 443–446 • Rapacki „Panna z dobrego domu”. Teatr Letni. Reż. J. Janusz. Dekor. A. Aleksandrowicz [3 IV 1928], s. 447–449 • Ibsen „Budowniczy Solnes”. Teatr Narodowy. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. A. Aleksandrowicz [27 IV 1928], s. 450–454 • Ridley „Pociąg widmo”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [26 IV 1928], s. 455–456 • Caillavet i Flers „Zielony frak”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [4 V 1928], s. 457–461 • Krzywoszewski „Walka”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [9 III 1928], s. 462–463 • Klabund „Kredowe koło”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. Drabik. Muz. Scheffer [25 V 1928], s. 464–466 • Korzeniowski „Zaręczyny aktorki”, „Majster i czeladnik”. Teatr Narodowy. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. A. Aleksandrowicz [18 V 1928], s. 467–468 • Maugham „Oto kobieta”. Teatr Mały. Reż. W. Ryszkowski. Dekor. K. Frycz [6 VI 1928], s. 469–471 • Dunnig i Abbot „Broadway”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. S. Śliwiński. Kost. S. Norblin. Piosenki J. Maklakiewicz [7 VI 1928], s. 472–474 • Ruszkowski „Wesele Fonsia”. Teatr Letni. Reż. J. Janusz [18 VIII 1928], s. 478–479 • Skierowski „Wesele na Kurpiach”. Teatr Regionalny. Układ sc. i reż. T. Skarżyński. Dekor. wg projektów S. Norblina. Muz. W. Macury [5 VII 1928], s. 480–482 • Verneuil „Kochanek pani Vidal”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [1 IX 1928], s. 483–484 • Zapolska „Małka Szwarcenkopf”. Teatr Nowości. Reż. i insc. A. Marek [25 VIII 1928], s. 485–489 • Zapolska „Tamten”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [30 VIII 1928], s. 490–494 • Perzyński „Dziękuję za służbę”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [18 IX 1928], s. 495–499 • Norwid „Wanda”. Placówka Żywego Słowa. Reż. M. Szpakiewicz. Dekor. J. Golus [5 X 1928], s. 500–504 • Langer „Przedmieście”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. S. Śliwiński. Muz. J. Maklakiewicz. Piosenki B. Wit [13 X 1928], s. 505–512 • Jastrzębiec-Zalewski „Premiowana piękność”. Teatr Letni. Reż. J. Janusz [17 X 1928], s. 513–514 • Hopwood „Słomiani wdowcy”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [20 X 1928], s. 515–517 • Górski „Śluby”. Palcówka Żywego Słowa [7 XI 1928], s. 521–524 • Słonimski „Murzyn warszawski”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [28 XI 1928], s. 525–531 • Bourdet „Ostatnia nowość”. Teatr Polski. Reż. J. Leszczyński. Dekor. K. Frycz [30 XI 1928], s. 532–535 • Wyspiański „Lelewel”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [29 XI 1928], s. 536–540 • Katajew „Kwadratura koła”. Placówka Żywego Słowa. Reż. J. Kochanowicz [7 XI 1928], s. 541–546 • Lonsdale „Kokoty z towarzystwa”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [11 XII 1928], s. 547–550 • Rybicki „Kostium Arlekina”. Teatr Nowy. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Drabik [14 XII 1928], s. 551–557 • Claudel „Spoczynek Dnia Siódmego”. Teatr Narodowy. Reż. W. Radulski. Dekor. W. Drabik. Muz. H. Gadomski i R. Palester [15 XII 1928], s. 558–563

Uzupełnienia

Praxy „Jej chłopczyk”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski [13 II 1926], s. 567–569 • Dumas „Dama kameliowa”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor i kost. K. Frycz [20 II 1926], s. 574–576 • An-ski „Dybuk”. Teatr Habima. Reż. E. Wachtangow [1 III 1926], s. 577–578 • Renard „Posiew wojny”. Teatr im. Fredry. Reż. B. Rosłan [27 II 1926], s. 579–581 • Reymont „Chłopi”. Teatr Odrodzony na Pradze. Real. scen. J. Zawieyski. Reż. J. Turowicz [11 III 1926], s. 584–585 • Szukiewicz „ Na wymowie”. Teatr Odrodzony na Pradze. Reż. J. Turowicz. Dekor. i kost. W Pietrakiewicz [9 VII 1926], s. 607–608 • Perzyński „Uśmiech losu”. Teatr Narodowy. Reż. T. Trzciński. Dekor. W. Drabik (17 XII 19260, s. 619–620 • Or-Ot „Zaczarowana królewna”. Teatr Polski. Reż. K. Tatarkiewicz. Dekor. i kost. S. Śliwiński. Oprac. muz. D. Karkowska. Tańce T. Wysocka [19 XII 1926], s. 621–623 • Monte Glass „Potasz i Perlmutter”. Teatr Ćwiklińskiej i Fertnera. Reż. J. Janusz [1 II 1927], s. 624–625 • Bernauer i Oesterreicher „W rajskim ogrodzie”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski [13 II 1927], s. 628–629 • Niccodemi „Świt, dzień i noc”. Teatr Mały, s. 641–642 • Hennequin i Coolus „Królowa Biaritz”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski [17 VI 1927], s. 645–646 • Przedstawienie ku czci Słowackiego na Starym Mieście Reż. L. Schiller 927 VI 1927), s. 647–648 • Savoir „Ósma żona Sinobrodego”. Teatr Mały. Reż. W. Ryszkowski [3 XII 1927], s. 673–675 • „Golem”, misterium dramatyczne, oprac. i reż. A. Marek. Dekor. A. Pronaszko i Sz. Syrkus [26 X 1928], s. 682–683 • Norwid „Wanda”. Teatr Związku Kolejarzy, s. 702–703;
 

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XXIII, red. H. Markiewicz, oprac. i przedmowa J. Kott, Warszawa 1965: Flirt z Melpomeną. Wieczór dziewiąty i dziesiąty. Uzupełnienia

Flirt z Melpomeną. Wieczór dziewiąty, Warszawa 1930 [wersja cyfrowa]

Wilde „Brat marnotrawny”. Teatr Narodowy. Reż. J. Osterwa. Dekor. W. Drabik [31 XII 1928], s. 7–10 • Grzymała-Siedlecki „Włamanie”. Teatr Polski. Reż. S. Stanisławski. Dekor. S. Śliwiński [8 I 1929], s. 11–15 • Szaniawski „Adwokat i róże”. Teatr Nowy. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Drabik [18 I 1929], s. 16–21 • Krzywoszewski „Z dansingu”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [1 II 1929], s. 22–24 • Słowacki „Fantazy”. Teatr Narodowy. Reż. J. Osterwa. Dekor. W. Drabik [13 II 1929], s. 25–28 • Hemar „Dwaj Panowie B.”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [12 II 1929], s. 29–32 • Goldoni „Oberżystka”. Teatr Ateneum. Reż. K. Zelwerowiczówna [14 II 1929], s. 33–34 • Kiedrzyński „Miłość bez pieniędzy”. Teatr Mały. Reż. S. Stanisławski. Dekor. S. Śliwiński [21 II 1929], s. 35–39 • Rolland „Wilki”. Teatr Ateneum. Reż. J. Kochanowski. Dekor. J. Golus [21 III 1929], s. 46–50 • 526;Szpotański „Król Stefan Batory”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik [22 III 1929], s. 51–55 • Goetel „Samuel Zborowski”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. i kost. K. Frycz. Muz. J. Maklakiewicz [4 IV 1929], s. 56–60 • Beylin „Zakład o miłość”. Teatr Letni. Reż. A. Różycki. Dekor. A. Aleksandrowicz [26 IV 1929], s. 65–66 • Kraszewski „Radziwiłł Panie Kochanku”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [4 V 1929], s. 67–70 • Gay i Brecht „Opera za trzy grosze”. Teatr Polski. Reż. i insc. L. Schiller. Dekor. S. Śliwiński. Muz. K. Weila. Kier. muz. G. Fitelberg [4 V 1929], s. 71–75 • Perzyński „Rozum czy głupstwo”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [17 V 1929], s. 76–79 • Rapacki (syn) „W czepku urodzony”. Teatr Letni. Reż. J. Warnecki. Dekor. A. Aleksandrowicz [1 VI 1929], s. 80–81 • Fredro (syn) „Oj, młody, młody!”. Teatr Ateneum. Reż. J. Kochanowicz [23 VI 1929], s. 82–84 • Shaw „Wielki kram”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [14 VI 1929], s. 85–90 • Veiller „Proces Mary Dugan”. Teatr Letni. Reż. J. Warnecki [24 VIII 1929], s. 91–95 • Lonsdale „Koniec Pani Cheney”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [14 IX 1929], s. 96–101 • Kalkowska „Sprawa Jakubowskiego”. Teatr Ateneum. Reż. J. Strachocki [13 IX 1929], s. 101–107 • Wroczyński „Wywczasy Donżuana”. Teatr Letni. Reż. J. Warnecki [15 X 1929], s. 108–110 • Toller „Hinkemann”. Teatr Ateneum. Reż. A. Socha. Dekor. W. Jewniewiczowa [8 X 1929], s. 111–115 • Mickiewicz „Konfederaci barscy”. Teatr Narodowy. Reż. J. Węgrzyn. Dekor. W. Drabik [11 X 1929], s. 116–120 • Rostworowski „Niespodzianka”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik (18 X 19290, s. 121–126 • Szpotański „Sprawa dr Hieronikma”. Teatr Nowy. Reż. i insc. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [19 X 1929], s. 127–130 • Pagnol „Pan Topaz”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [22 X 1929], s. 131–135 • Molnar „Olimpia”. Teatr Mały. Reż. J. Leszczyński. Dekor. K. Frycz [24 X 1929], s. 136–140 • Sherriff „Kres wędrówki”. Teatr Narodowy. Reż. R. Ordyński. Dekor. W. Drabik [9 XI 1929], s. 141–145 • Dymow „Bronx-Express”. Teatr Ateneum. Reż. W. Krasnowiecki. Dekor. wg projektu W. Jewniewiczowej B. Głuski [19 XI 1929], s. 146–148 • Gordin „Bóg, szatan i człowiek”. Teatr Elizeum. Reż. A. Marek [21 XI 1929], s. 149–151 • O’Neill „Anna Christie”. Teatr Nowy. Reż. W. Radulski. Dekor. W. Drabik [22 XI 1929], s. 152–155 • Rapacki (syn) „Czarujący emeryt”. Teatr Mały. Reż. J. Leszczyński [26 XI 1929], s. 156–158 • Gogol „Rewizor”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. i kost. K. Frycz [28 XI 1929], s. 159–160 • Roj-Rytardowa i Rytard „Podhale tańczy”. Teatr Ateneum. Oprac. muz. S. Mierczyńskiego. Insc. J. Strachocki. Dekor. W. Jewniewiczowej [31 XII 1929], s. 161–163 • Xanrof i Chansel „Książe małżonek”. Teatr Letni. Reż. T. Frenkiel. Dekor. A. Aleksandrowicz. Muz. W. Rapacki [10 I 1930], s. 164–168 • Miłaszewski „Bal w obłokach”. Teatr Narodowy. Reż. J. Węgrzyn. Dekor. W. Drabik. Muz. J. Maklakiewicz [11 I 1930], s. 169–173 • Anderson i Stallings „Rywale”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [10 I 1930], s. 174–178 • Rittner „Wilki w nocy”. Teatr Mały. Reż. S. Stanisławski. Dekor. S. Śliwiński [18 I 1930], s. 179–184 • Chesterton „Magia”. Teatr Nowy. Reż. R. Ordyński. Dekor. W. Drabik [25 I 1930], s. 185–192 • Beylin „Mąż naszej panienki”. Reż. J. Warnecki. Dekor. A Aleksandrowicz [14 II 1930], s. 193–196 • Frank „Karol i Anna”. Teatr Ateneum. Reż. J. Strachocki. Dekor. E. Poreda [11 II 1930], s. 197–2001 • Berstein „Melodramat”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [15 II 1930], s. 202–208 • Shaw „Związek niedobrany”. Teatr Mały. Reż. A. Szyfman. Dekor. K. Frycz [28 II 1930], s. 209–215;

Flirt z Melpomeną. Wieczór dziesiąty, Warszawa 1931 [wersja cyfrowa]

Rittner „Don Juan”. Teatr Narodowy. Reż. J. Osterwa. Dekor. W. Drabik [6 III 1930], s. 219–223 • Gozzi „Turandot Księżniczka Chińska”. Teatr Ateneum. Reż. J. Walden. Dekor. E. Poreda. Ilustr. muz. T. Sygietyński [7 III 1930], s. 224–227 • Iwaszkiewicz „Kochankowie z Werony”. Teatr Nowy. Reż. J. Warnecki. Dekor. W. Drabik [28 III 1930], s. 228–231 • Grzymała-Siedlecki „Maman do wzięcia”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz. Muz. W. Krupiński [20 III 1930], s. 232–236 • 535;Nałkowska „Dom kobiet”. Teatr Polski. Reż. M. Przybyłko-Potocka. Dekor. K. Frycz [21 III 1930], s. 237–245 • Mazaud „Dardamelle”. Teatr Nowy. Reż. W Radulski. Dekor. W. Drabik [10 IV 1930], s. 245–247 • Wyspiański „Legion”. Teatr Wielki. Reż. E. Chaberski. Dekor. i kost. W. Drabik. Muz. L. Marczewski [14 IV 1930], s. 248–252 • Kiedrzyński „Piorun z jasnego nieba”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [15 IV 1930], s. 253–257 • Jonson „Volpone”. Teatr Polski. Reż. R. Ordyński. Dekor. K. Frycz [20 IV 1930], s. 258–260 • Shaw „Dom serc złamanych”. Teatr Narodowy. Reż. L. Schiller. Dekor. W. Drabik [16 IV 1930], s. 261–266 • Molier „Chory z urojenia”. Teatr Ateneum. Reż. J. Walden. Dekor. E. Poreda [8 V 1930], s. 267–269 • Bourdet „Słaba płeć”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [17 V 1930], s. 270–272 • Goering „Wyprawa Kapitana Scotta do bieguna północnego”. Teatr Narodowy. Reż. W. Radulski. Dekor. W. Drabik [24 V 1930], s. 273–276 • Caillavet i Flers „Papa”. Teatr Mały. Reż. J. Leszczyński. Dekor. S. Śliwiński [27 V 1930], s. 277–279 • Winawer „Zły szeląg”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik [6 VI 1930], s. 280–283 • Rapacki (syn) „Wysoka stawka”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [7 VI 1930], s. 284–285 • Uroczyste przedstawienie ku czci Jana Kochanowskiego. Teatr Narodowy. „Odprawa posłów greckich”. Reż. J. Warnecki [14 VI 1930], s. 286–288 • Wolf „Cyjankali”. Teatr Łódzki w Warszawie. Teatr Capitol. Reż. L. Schiller. Dekor. K. Mackiewicz [28 VI 1930], s. 289–293 • Herczeg „Niebieski lis”. Teatr Narodowy. Reż. J. Warnecki. Dekor. W. Drabik (1 VII 1930, s. 294–296 • Hašek „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [12 VII 1930], s. 297–301 • 555 • Verneuil „Pan Lamberthier”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [16 VIII 1930], s. 302–305;556 • Perzyński „Dzieje Józefa”. Teatr Nowy. Reż. J. Śliwicki [20 VIII 1930], s. 306–309 • Savoir „Kreutzerowska sonata”. Teatr Adwentowicza. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. K. Mackiewicz [2 IX 1930], s. 310–313 • Rittner „Głupi Jakub”. Teatr Narodowy. Reż. J. Śliwicki. Dekor. W. Drabik [16 IX 1930], s. 314–317 • Lonsdale „Wszyscyśmy tacy sami”. Teatr Letni. Reż. P. Owerłło. Dekor. A. Aleksandrowicz [6 XI 1930], s. 318–321 • Carpentier „Kawaler – papa”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński. Muz. J. Maklakiewicz [19 XI 1930], s. 322–326 • Fodor „Wieczne pióro”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [1 X 1930], s. 327–329 • Hertz „Młody las”. Teatr Narodowy. Reż. A. Bednarczyk. Dekor. W. Drabik [10 X 1930], s. 330–333 • Kiedrzyński „Nie rzucaj nie, madame”. Teatr Letni. Reż. P. Owerłło. Dekor. A. Aleksandrowicz [24 X 1930], s. 334–336 • Shaw „Nowa umowa małżeńska”. Teatr Nowy. Reż. I. Solska. Dekor. W. Drabik [25 X 1930], s. 337–344 • Rolland „Gra miłości i śmierci”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. i kost. K. Frycz [30 X 1930], s. 344–347 • Rice „Ulica”. Teatr Ateneum. Reż. S. Jaracz. Dekor. I. Lorentowicz. Muz. H. Gadomski [13 XI 1930], s. 348–351) • Wyspiański „Noc listopadowa”. Teatr Polski. Insc. i reż. S. Wysocka. Dekor. i kost. K. Frycz. Muz. L. Marczewski [29 XI 1930], s. 352–358 • Słowacki „Kordian”. Uroczyste przedstawienie w Teatrze Narodowym. Oprac. scen. J. Osterwa. Dekor. W. Drabik. Muz. A. Dołżycki [28 XI 1930], s. 359–361 • Wyspiański „Warszawianka”. Uroczyste przedstawienie w Teatrze Nowym. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [29 XI 1930], s. 362–364 • Perzyński „Lekkomyślna siostra”. Teatr Mały. Reż. S. Stanisławski. Dekor. K. Frycz [2 XII 1930], s. 365–368 • Grzymała-Siedlecki „Pani ministrowa”. Teatr Letni. Reż. L. Solski. Dekor. A. Aleksandrowicz [13 XII 1930], s. 376–378 • Coolus i Rivoire „Romans ministerialny”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. K. Frycz [25 XII 1930], s. 379–382 • Pirandello „Rozkosz uczciwości”. Teatr Nowy. Reż. W. Biegański. Dekor. A. Aleksandrowicz [15 I 1931], s. 383–388 • Miłaszewski „Piękne Polki”. Teatr Narodowy. Reż. J. Węgrzyn. Dekor. W. Drabik [21 I 1931], s. 389–392 • Achard „Jaś z księżyca”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. K. Frycz (22 I 19310, s. 393–397 • Savoir „Katarzyna”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [24 I 1931], s. 398–402 • Krzywoszewski „Noc sylwestrowa”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [30 I 1931], s. 403–406 • Maszyński „Koniec i początek”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. K. Frycz [18 II 1931], s. 409–412 • Shaw „Lekarz na bezdrożu”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [5 III 1931], s. 413–417 • Bałucki „Dom otwarty”. Teatr Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. i kost. J. Zaruba [2 III 1931], s. 418–422 • Maugham „Mam prawo odejść”. Teatr Nowy. Reż. R. Ordyński. Dekor. W. Drabik [10 III 1931], s. 423–428 • Abrachamowicz i Ruszkowski „Mąż z grzeczności”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [27 III 1931], s. 429–432 • Nałkowska „Dzień jego powrotu”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [11 IV 1931], s. 433–440 • Molnar „Dobra wróżka”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski [18 IV 1931], s. 441–444 • Kawecki „Droga do piekła”. Teatr Mały. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. K. Frycz [24 IV 1931], s. 445–448 • Hertz „Pod falami”. Teatr Nowy. Reż. W. Biegański. Dekor. W. Drabik [24 IV 1931], s. 449–453 • Kaufman „Król teatru”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [25 IV 1931], s. 454–458 • Rostworowski „Przeprowadzka”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. W. Drabik [8 V 1931], s. 459–462 • Braun „Europa”. Teatr Ateneum. Reż. Z. Chmielewski. Dekor. M. i J. Żuławscy. Muz. H. Gadomski. Tańce T. Wysocka [8 V 1931], s. 463–465 • Guitry „Marieta, czyli jak się pisze historię”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Muz. O. Strauss. Dekor. S. Śliwiński [23 V 1931], s. 467–469 • Wroczyński „Dzieje salonu”. Teatr Letni. Dekor. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [27 V 1931], s. 470–473;

Uzupełnienia

Przedstawienie dla dzieci w Teatrze Polskim. Warnecki „Cudowny pierścień”. Reż. J. Warnecki. Dekor. i kost. K. Frycz. Choreogr. T. Wysocka [12 I 1929], s. 481–482 • Premiera w Domu Kolejarzy: Gorczyński „W noc lipcową” [21 V 1929], s. 507–508 • Jubileusz Zofii Czaplińskiej. Caillavet i Flers i Rey. Reż. A. Węgierko. Teatr Polski [13 V 1929], s. 509–510 • Zegadłowicz „Powsinogi beskidzkie”. Teatr Ateneum (Dom Kolejarzy). Insc. A. Piekarski. Dekor. J. Golus [16 VI 1929], s. 511–512 • Zespół Reduty w Teatrze Narodowym”. Żeromski „Uciekła mi przepióreczka”, s. 513–514 • Teatr Elizeum. Występy Wandy Siemaszkowej, s. 515–517 • Mirande „Panna z dyplomacji”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. A. Aleksandrowicz [30 XI 1929], s. 523–525 • Teatr Hebrajski Habima „Skarb” Szaloma Alejchema, s. 531–532 • Betsch „Władza się nie myli”. Teatr Ateneum. Reż. A. Piekarski [8 VI 1930], s. 545–547 • Thomas „Ciotka Karola”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski [1 VII 1930], s. 553–554 • Niemcewicz „Powrót posła”. Teatr Jaskółka [19 X 1930], s. 572 • Pięćdziesiąte przedstawienie „Zemsty” w Teatrze Ateneum, s. 574 • Słonimski „Lekarz bezdomny”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [9 XI 1930], s. 575 • „Ulica w Teatrze Ateneum, s. 576–577 • Flers i Croisset „Nowi panowie”. Teatr Polski. Reż. J. Leszczyński [7 V 1931], s. 599–560;
 

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XXIV, red. H. Markiewicz, oprac. i przedmowa J. Kott, Warszawa 1966: Okno na życie. Ludzie i bydlątka. Wrażenia teatralne

Okno na życie. Wrażenia teatralne, Warszawa 1933 [wersja cyfrowa]

Ervine „Pierwsza pani Frazer”. Teatr Mały. Reż. G. Buszyński. Dekor. K. Frycz [2 VI 1931], s. 9–13 • Molnar „Raz, dwa, trzy”. Teatr Narodowy. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Drabik [3 VI 1931], s. 14–16 • Galsworthy „Gołębie serce”. Teatr Ateneum. Reż. S. Jaracz. Dekor. E. Poreda [5 VI 1931], s. 17–21 • Nicols „Potrójne wesele”. Gościnne występy Teatry Miejskiego z Łodzi w sali kina Capitol. Reż. K. Tatarkiewicz. Dekor. B. Kudewicz [11 VI 1931], s. 22–24 • Birabeau i Dolley „Lazurowe wybrzeże”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [28 VI 1931], s. 25–27 • Vicki Baum „Ludzie w hotelu”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [3 VII 1931], s. 28–32 • Strindberg „Ojciec”. Gościnne występy Teatru Adwentowicza w sali Qui Pro Quo. Reż. K. Adwentowicz [1 VII 1931], s. 33–38 • Conners „Roxy”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [11 VII 1931], s. 39–43 • Alzberg i Hesse „Śledztwo”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. W. Drabik [30 VII 1931], s. 44–47 • Fajko „Człowiek z teką”. Gościnne występy Teatru Adwentowicza. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. Dłuski, w sali Teatru Ateneum [1 VIII 1931], s. 48–53 • Croisset „Jastrząb”. Teatr Narodowy. Reż. J, Janusz. Dekor. W. Drabik [30 VII 1931], s. 54–58 • Croisset „Kino i miłość”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [11 VIII 1931], s. 59–63 • Krumłowski- Schiller „Królowa przedmieścia”. Teatr Melodram. Insc. L. Schiller. Dekor. W. Daszewski [1 X 1931], s. 64–67 • Korczak „Senat szaleńców”. Teatr Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. E. Poreda. Ilustr. Muz. R. Palester [1 X 1931], s. 68–774 • Maugham „Oto kobieta”. Teatr Mały. Reż. M. Przybyłko-Potocka [3 X 1931], s. 75–78 • Maszyński „Katastrofa”. Teatr Mały. Rez. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [8 X 1931], s. 79–81 • Szekspir „Romeo i Julia”. Teatr Polski. Insc. i reż. A. Szyfman. Dekor. i kost. K. Frycz. Tańce T. Wysocka [29 X 1931], s. 82–92 • Romains „Szkoła obłudy”. Teatr Ateneum. Reż. Z. Chmielewski. Dekor. Z. Węgierkowa [28 X 1931], s. 93–99 • Rehfisch „Sprawa Dreyfusa”. Teatr Melodram. Reż. E. Wierciński. Dekor. W. Daszewski [4 XI 1931], s. 99–103 • Doillet „Kłopoty Bourrachona”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [14 XI 1931], s. 104–106 • Leczycki „Sztuba”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. i kost. K. Frycz [13 XI 1931], s. 107–112 • Fodor „Dr Julia Szabó”. Teatr Mały. Reż. S. Stanisławski. Dekor. S. Śliwiński [18 XI 1931], s. 113–116 • Machand „Baltazar”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. K. Frycz [5 XII 1931], s. 117–120 • Bruckner „Elżbieta królowa Anglii”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa. Muz. L. Marczewski. Piosenki J. Relidzyński [5 XII 1931], s. 121–126 • Büchner „Śmierć Dantona”. Teatr Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. E. Poreda [11 XII 1931], s. 127–130 • Miłaszewski „Drugie imię miłości”. Teatr Nowy. Reż. W. Biegański. Dekor. K. Frycz [21 XII 1931], s. 131–135 • Ellis „Omal nie noc poślubna”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [22 XII 1931], s. 136–139 • Joachimson „Jak stać się bogatym i szczęśliwym”. Teatr Melodram. Reż. L. Schiller. Dekor. i kost. W. Daszewski. Tańce T. Wysocka. Muz. Z. Wiehler [12 XII 1931], s. 140–142 • Middleton i Olivier „Panna młoda z dachu”. Teatr na Chłodnej. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [23 XII 1931], s. 143–146 • Szaniawski „Fortepian”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [9 I 1932], s. 147–152 • Czyżowski „Virtuti Militari”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. W. Drabik. Układ ilustracyjny L. Marczewski [16 I 1932], s. 153–156 • Zapolska „Moralność pani Dulskiej”. Teatr Na Chłodnej. Reż. G. Buszyński. Dekor. S. Śliwiński [16 I 1932], s. 157–161 • Kiedrzyński „Szczęście od jutra”. Teatr Mały. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [22 I 1932], s. 162–166 • Maugham „Święty płomień”. Teatr Nowy. Reż. W. Budzyński. Dekor. K. Frycz [10 II 1932], s. 167–172 • Katajew „Defraudanci”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [12 II 1932], s. 173–178 • Zapolska „Panna Maliczewska”. Teatr Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. E. Poreda [16 II 1932], s. 179–183 • Schiller „Don Karlos”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [20 II 1932], s. 184–189 • Rapacki „Wesoły wspólnik”. Teatr Letni. Reż. J. Śliwicki. Dekor. K. Frycz [18 II 1932], s. 190–193 • Grzymała-Siedlecki „Ich synowa”. Teatr Polski. Reż. G. Buszyński. Dekor. S. Śliwiński [27 II 1932], s. 194–198 • Morozowicz – Szczepkowska „Sprawa Moniki”. Instytut Reduty. Reż. Z. Modrzejewska [27 II 1932], s. 199–202 • Kaiser „Dzień październikowy”. Teatr im. Stefana Żeromskiego. Reż. I. Solska [7 III 1932], s. 203–208 • Winawer „Po prostu truteń”. Teatr Mały. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [18 III 1932], s. 209–213 • Verneuil „Bank Nemo”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [28 III 1932], s. 214–218 • Shaw „Pigmalion”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [30 III 1032], s. 219–224 • Camasio i Oxilia „Młodość szumi”. Teatr Nowy. Reż. W. Biegański. Dekor. K. Frycz [1 IV 1932], s. 225–228 • Komedie rybałtowskie [„Dziewosłęb”, „Komedia żakowska”, „Mięsopust”]. Teatr im. Stefana Żeromskiego. Insc. L. Schiller. Kost. W. Daszewski. Muz. R. Palester. Tańce J. Hryniewiecka [4 IV 1932], s. 229–233 • Mussolini i Forzano „Sto dni”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. K. Frycz [18 IV 1932], s. 234–239 • Morawska „Sobowtór”. Teatr im. Stefana Żeromskiego. Reż. zespołowa z pomocą J. Osterwy. Muz. R. Palester [2 V 1932], s. 240–244 • Kuncewiczowa „Miłość panieńska”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [4 V 1932], s. 245–252 • Kiedrzyński „Życie jest skomplikowane”. Teatr Letni. Reż. W. Biegański. Dekor. K. Frycz [11 V 1932], s. 253–257 • Sheldon „Historia dwu serc”. Teatr Narodowy. Reż. i insc. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [14 V 1932], s. 258–263 • Mihaly „Mam lat 26”. Teatr Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. Z. Węgierkowa. Muz. H. Gadomski [14 V 1932], s. 264–269 • Jewreinow „Miłość pod mikroskopem”. Teatr Nowy. Reż. i insc. L. Solski. Dekor. K. Frycz [21 V 1932], s. 270–276.

Ludzie i bydlątka. Wrażenia teatralne, Warszawa 1933 [wersja cyfrowa]

Morstin, „Dzika pszczoła”. Teatr Mały. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [28 V 1932], s. 279–284 • Shaw „Zbyt prawdziwe, aby było piękne”. Teatr Polski. Reż. i insc. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [4 VI 1932], s. 285–292 • Wakefield „Adwokat w opałach”. Teatr Letni. Rez. W. Biegański. Dekor. K. Frycz [17 VI 1932], s. 293–297 • Teatr na Wiśle”. Vane „Niezwykła podróż”. Statek „Bajka na Wiśle”. Zespół Reduty, s. 298–301 • Pagnol „Fanny”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [21 VI 1932], s. 302–307 • Słonimski „Murzyn warszawski”. Zespół Jaracza w teatrze :Banda”. Reż. S. Perzanowska. Dekor. I.Gall [22 VI 1932], s. 308–311 • Krumłowski „Białe fartuszki”. Teatr im. Stefana Żeromskiego. Insc. J. Gołaszewskiego. Oprawa scen. A. Jabłoński. Muz. R. Palester 926 VI 1932), s. 312–314 • Grey i Newman „Jim i Jill”. Teatr Polskie. Reż. A. Węgierki. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa. Muz. V. Ellis i R. Meyer. Kier. muz. M. Hemar i F. Rybicki. Choreogr. J. Trojanowski [13 VII 19032], s. 315–318 • Franck „Gwiazdy ekranu”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [16 VI 1932], s. 319–322 • Colantuoni „Bracia Castiglioni”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. K. Frycz [29 VII 1932], s. 323–328 • Lampl „Bunt w domu poprawczym”. Występy Teatru Jaracza w teatrze Banda. Reż. S. Perzanowska. Dekor. I. Gall [30 VII 1932], s. 329–335 • Fodor „Ruleta”. Teatr Letni. Reż. W. Biegański. Dekor. K. Frycz [10 VIII 1932], s. 336–340 • Croisset „Tajemnica zamku Leftsbury”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [20 VIII 1932], s. 341–344 • Sterck „Miłość już nie w modzie”. Teatr Nowy. Reż. J. Leszczyński [10 IX 1932], s. 345–347 • Winawer „R.H. inżynier”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski [16 IX 1932], s. 348–352 • Verneuil „Jak się zdobywa kobiety”. Teatr Letni. Reż. J. Śliwiński. Dekor. K. Frycz [23 IX 1932], s. 353–356 • Deval „Mademoiselle”. Teatr Nowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. K. Frycz [23 IX 1932], s. 357–362 • O’Neill „Czarne getto”. Teatr Nowe Ateneum. Reż. E. Wierciński. Dekor. S. Śliwiński. Muz. R. Palester [1 X 1932], s. 363–369 • Rostand „Cyrano de Bergerac”. Teatr Polski. Reż. i insc. A. Węgierko. Oprac. scen. i kost. W. Drabik. Muz. J. Maklakiewicz. Kapelm. Z. Górzyński. Piosenki J. Paczkowski [7 X 1932], s. 370–375 • Tołstoj „Car Iwan Groźny”. Teatr Narodowy. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz. Muz. J. Maklakiewicz. Tańce T. Wysocka [8 X 1932], s. 376–379 • DAbrowolska „Przystań zabłąkanych”. Teatr im Stefana Żeromskiego. Insc. zespołowa. Oprawa scen. L. Bielska [18 X 1932], s. 380–382 • Bogusławski i Kamiński „Krakowiacy i górale”. Teatr Artystów. Insc. Z. Nowakowski. Dekor. J. Jarnutowski [20 X 1932], s. 383–388 • Molier „Skąpiec”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski [22 X 1932], s. 389–393 • Arnold i Bach „Hulla Ben Bulla”. Teatr Letni. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. K. Frycz [21 X 1932], s. 394–396 • Zuckmayer „Kapitan z Koepenick”. Teatr Nowe Ateneum. Reż. L. Schiller. Dekor. S. Śliwiński [3 XI 1932], s. 397–405 • Winsloe „Dziewczęta w mundurkach”. Teatr Kameralny. Reż. Z. Modrzewska. Dekor. Z. Węgierkowa [15 XI 1932], s. 405–410 • Meilhac i Halévy „Nietoperz”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński. Muz. E.W. Korngold. Kier. muz. Z. Górzyński. Tańce J. Trojanowski [16 XI 1932], s. 411–414 • Gozzi „Księżniczka chińska”. Teatr Artystów. Insc. Z. Nowakowski. Dekor. W. Drabik [17 XI 1932], s. 415–417 • Wyspiański „Wesele”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. K. Frycz [28 XI 1932], s. 418–425 • Wyspiański „Daniel”. Teatr im. Stefana Żeromskiego. Insc. i reż. E. Poreda. Balet T. Wysockiej [6 XII 1932], s. 426–430 • Wyspiański „Sędziowie”. Teatr Nowe Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Drabik [12 XII 1932], s. 431–438 • Jenkins „Kobieta i szmaragd”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [14 XII 1932], s. 439–442 • Tołstoj i Szczegolew „Rasputin”. Teatr Artystów. Reż. J. Bonecki. Dekor. W. Drabik [15 XII 1932], s. 443–447 • Beer „Wszystko dla bliźnich”. Teatr Nowy. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [31 XII 1932], s. 448–453 • Shaw „Pierwsza sztuka Fanny”. Teatr Narodowy. Reż. i insc. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [31 XII 1932], s. 454–461 • Rostand „Człowiek, którego zabiłem”. Instytut Reduty. Reż. J. Osterwa, M. Limanowski i R. Zawistowski. Budowa sceny K. Pręczkowski [29 XII 1932], s. 462–468 • Krzywoszewski „Uśmiech hrabiny”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [21 I 1933], s. 469–472 • Passeur „Kobieta, która kupiła męża”. Teatr Polski. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [20 I 1933], s. 473–480 • Leczycki „Manekin zazdrości”. Teatr im. Stefana Żeromskiego. Reż. K. Benda [20 I 1933], s. 481–485 • Szaniawski „Most”. Teatr Narodowy. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [28 I 1933], s. 489–494 • Zilahy „Pokój nr 17 na trzecim piętrze”. Teatr Kameralny. Reż. A. Kwiatkowski [4 II 1933], s. 495–500 • Shaw „Major Barbara”. Teatr Nowy Ateneum. Reż. E. Wierciński. Dekor. W. Daszewski [7 II 1933], s. 501–506 • Niccodemi „Cień”. Teatr Nowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. K. Frycz [8 II 1933], s. 507–511 • Kiersnowski i Żdżarski „Panowie w nowych kapeluszach”. Teatr im. Stefana Żeromskiego [13 II 1933], s. 512–514 • Winawer „Smaczny chleb kłamstwa”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [23 II 1933], s. 515–519 • Tołstoj i Szczegolew „Azef’. Teatr Polski. Reż. i układ scen. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Daszewski [24 II 1933], s. 520–525 • Dumas „Kean”. Teatr Narodowy. Reż. K. Borowski. Dekor, K. Frycz [25 II 1933], s. 526–531 • Pagnol i Nivoix „Handlarze sławy”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz [29 II 1933], s. 532–537 • Kawecki „Dramat Kaliny”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [10 III 1933], s. 542–548 • Hauptmann „Dorota Angermann”. Teatr Nowe Ateneum. Reż. L. Schiller. Dekor. W. Daszewski [10 III 1932], s. 549–554;

Uzupełnienia

„Księzok się zeni”. Widowisko łowickie oprac. T. Skarżyński. Teatr Regionalny w Teatrze na Wyspie w Łazienkach [28 VI 1931], s. 56 • Arnold i Bach „Hiszpańska mucha”. Teatr Letni. Reż. J. Janusz. Dekor. A. Aleksandrowicz [28 VI 1931], s. 562–564 • „Zaklęta królewna”. Uroczyste otwarcie teatru dla dzieci pod kier. T. Ortyma w sali kinowej Hollywood [6 IX 1931], s. 589 • Dickens „Świerszcz za kominem”. Teatr Na Chłodnej. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński. Muz. L. Różycki [28 X 1931], s. 616–620 • Andersen „Słowik”. Teatr Jaskółka w teatrze w Pomarańczarni. Reż. H. Buczyńska. Dekor. Z. Węgierkowa. Muz. A. Zarubina [20 III 1932], T.24_, s. 631–632 • Verneuil „Orzeł czy reszka?”. Teatr Mały [5 VII 1932], s. 651–652 • Otwarcie Teatru Kameralnego w Warszawie. Fajko „Człowiek z teką”. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. J. Galewski [28 X 1932], s. 673–674 • Hertz „Podróż poślubna”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [19 XI 1932], s. 675–678 • Warnecki „Dwanaście godzin przygód”. Teatr Polski. Reż. J. Warnecki. Dekor. i kost. S. Śliwiński. Muz. M. Neuteich. Choreogr. E. Koszutski [18 XII 1932], s. 681–682.
 

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XXV, Reflektorem w serce. Romanse cieniów. Wrażenia teatralne, red. H. Markiewicz, oprac. i przedmowa J. Kott, Warszawa 1968

Reflektorem w serce. Wrażenia teatralne, Warszawa 1934 [wersja cyfrowa]

Pagnol „Mariusz”. Teatr Polski. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [21 III 1933], s. 7–12 • Andrejew „Ten, którego biją po twarzy”. Teatr Narodowy. Reż. i insc. K. Borowski, Dekor. i kost. K. Frycz [31 III 1933], s. 13–18 • Kulesza i Orłowski „Strajk zbrodni”. Teatr im. Stefana Żeromskiego. Insc. E. Poreda. Muz. B. Horowicz [20 III 1933], s. 19–22 • Ebermayer i Cammelrohr „Ach, ta gotówka!”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski, Dekor. K. Frycz [1 IV 1933], s. 23–26 • Romanow „Trzy pary jedwabnych pończoch”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz [4 IV 1933], s. 27–33 • Zapolska „Carewicz”. Teatr im. Gabrieli Zapolskiej. Reż. K. Benda. Dekor. S. Dąbrowski [11 IV 1933], s. 34–36 • Wirski „Kwadrans przed świtem”. Teatr Nowy. Reż. G. Buszyński. Dekor. K. Frycz [30 IV 1933], s. 37–42 • Suppé „Boccaccio”. Teatr Morskie Oko. Operetka. Insc. L. Schiller. Oprawa scen. W. Daszewski. Kier. muz. Z. Wiehler. Choreogr. J. Wojcieszko [3 V 1933], s. 43–45 • Coward „Wir”. Teatr Narodowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. K. Frycz [7 V 1933], s. 46–51 • Arystofanes – Zimmer – Tuwim „Ptaki”. Teatr Polski. Insc. i reż. A. Węgierko. Dekor. W. Daszewski. Muz. M. Kondracki. Kapelm. A. Zarubin. Choreogr. P. Nireńska [9 V 1933], s. 52–59 • Achard „Mistigri”. Teatr Letni. Reż. J. Śliwicki. Dekor. K. Frycz [7 V 1933], s. 60–64 • Hofmokl-Ostrowski „Zabawka”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz [10 V 1933], s. 65–70 • Rzepecka-Iwanowska „Jesień… Zima… Wiosna…”. Teatr im. Stefana Żeromskiego. Reż. A. Nowosielski [5 V 1933], s. 71–73 • Wroczyński „Kobiety i interesy”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. K. Frycz [18 V 1933], s. 74–76 • Tepa „Fräulein doktor”. Teatr Polski. Insc. i reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński. Efekty dźwiękowe J. Maliniak [3 VI 1933], s. 77–82 • Kiedrzyński „Ten stary wariat”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [31 V 1933], s. 83–87 • Nestroy „Rewolucja w Pikutkowie”. Teatr Nowe Ateneum. Insc. L. Schiller. Dekor. W. Daszewski. Tańce J. Hryniewiecka [2 VI 1933], s. 88–91 • Blume „Boston”. Studio Teatralne im. Stefana Żeromskiego. Insc. i reż. M. Brendt. Rozwiązania przestrzenne H. i Sz. Syrkusowie [31 V 1933], s. 92–97 • Fodor „Pocałunek przed lustrem”. Teatr Narodowy. Reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [33 VI 1933], s. 98–102 • Deval „Stefanek”. Teatr Nowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. K. Frycz [28 VI 1933], s. 103–106 • Słonimski „Lekarz bezdomny”. Teatr Kameralny. Reż. S. Daczyński [1 VII 1933], s. 107–109 • Bułhakow „Mieszkanie Zojki”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Frycz [7 VII 1930], s. 110–113 • Conners „Roxy”. Teatr Mały. Reż. T. Trzciński. Dekor. S. Śliwiński [12 VII 1933], s. 114–115 • Hodges i Percyval „Hau-Hau”. Teatr Narodowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. K. Frycz [15 VIII 1933], s. 116–117 • Zágon „Dźimbi”. Teatr Mały. Reż. T. Trzciński. Dekor. S. Śliwiński [22 VII 1933], s. 118–120 • Maar „Porucznik Przecinek”. Teatr Polski. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński. Muz. R. Palester. Piosenki J. Paczkowski. Kapelm. Z. Górzyński. Choreogr. J. Trojanowski [25 VII 1933], s. 121–125 • Kaufman i Ferber „Obiad o ósmej”. Teatr Narodowy. Insc. i reż. K. Borowski. Dekor. K. Frycz [5 VIII 1933], s. 126–130 • Braddell „Chcę właśnie ciebie”. Teatr Letni. Reż. W. Biegański. Dekor. K. Frycz [11 VIII 1933], s. 131–133 • Münzer – Marek „Żyda na stos”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. I. Gall [8 VIII 1933], s. 134–136 • Bergman „Testament Jaśnie Pana”. Teatr Narodowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. K. Frycz [1 IX 1933], s. 137–140 • Véber i Madis „Spódniczka czy toga”. Teatr Letni. Reż. L. Solski. Dekor. K. Gajewski [16 IX 1933], s. 141–143 • Hemar „Firma”. Teatr Nowa Komedia. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [27 IX 1933], s. 144–148 • Rostworowski „U mety”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. K. Gajewski [29 IX 1933], s. 149–154 • Przybyszewska „Sprawa Dantona”. Teatr Polski. Insc. i reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Śliwiński [30 IX 1933], s. 155–159 • Ibsen „Wróg ludu”. Teatr Kameralny. Reż. J. Ronard-Bujański. Oprawa scen. M. Różański [7 X 1933], s. 160–165 • Rittner „lato”. Teatr Mały. Reż. W. Biegański. Dekor. S. Śliwiński [7 X 1933], s. 166–169 • Otwarcie Teatru Rozmaitości. Cocteau „Głos człowieczy”. Reż. T. Trzciński. Dekor. T. Gronowski. Oprac. muz. T. Sygietyński [10 X 1933], s. 170–171 • Stern „Szkoła geniuszów”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. K. Gajewski [14 X 1933], s. 172–174 • Singer „Borys Sawinkow”. Teatr Ateneum. Insc. i reż. L. Schiller. Dekor. S. Śliwiński [14 X 1933], s. 175–179 • Szekspir „Miarka za miarkę”. Teatr Polski. Insc. i reż. J. Warnecki. Dekor. i kost. W. Daszewski [26 X 1933], s. 184–187 • Musset „Nie igra się z miłością”. Teatr Nowy. Insc. i reż. A. Węgierko. Kost. i dekor. K. Frycz. Muz. J. Maklakiewicz. Tańce P. Nireńska [31 X 1933], s. 188–192 • Wedekind „Przebudzenie wiosny”. Teatr Kameralny. Reż. E. Wierciński. Dekor. M. Różański [3 XI 1933], s. 193–196 • Anczyc „Kościuszko pod Racławicami”. Teatr Polski. Insc. i reż. A. Zelwerowicz. Dekor, i kost. K. Frycz [11 XI 1933], s. 197–2001 • Krežla „Baronowa Lenbach”. Teatr Mały. Reż. W. Biegański. Dekor. S. Śliwiński [9 XI 1933], s. 202–205 • Frank „Na drodze”. Teatr Ateneum. Insc. i reż. L. Schiller. Dekor. M. Różański [10 XI 1933], s. 206–210 • Bus-Fekete „Pieniądz nie jest wszystkim”. Teatr Letni. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Jarocki [11 XI 1933], s. 211–214 • Molnar „Ktoś…”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. M. Różański [25 XI 1933], s. 220–222 • Morozowicz-Szczepkowska „Milcząca siłą”. Instytut Reduty. Reż. Z. Modrzewska [23 XI 1933], s. 223–226 • Hasenclever „Pan z towarzystwa”. Teatr Ateneum. Reż. i insc. L. Schiller. Dekor. T. Roszkowska [5 XII 1933], s. 227–231 • Lopez „Brzydki Ferrante”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. M. Różański [12 XII 1933], s. 232–234 • Molier „Świętoszek”. Teatr Narodowy. Insc. i reż. L. Solski. Dekor. S. Jarocki [13 XII 1933], s. 235–242 • Jasnorzewska-Pawlikowska „Zalotnicy niebiescy”. Teatr Mały. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński [1 I 1934], s. 243–249 • Shaw „Nad przepaścią”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. W. Daszewski [15 XII 1933], s. 250–255 • Shaw „Nigdy nic nie wiadomo”. Teatr Narodowy. Reż. A. Węgierko. Dekor. Z. Węgierkowa [30 XII 1933], s. 256–260 • Grzymała-Siedlecki „Czwarty do brydża”. Teatr Nowy. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [4 I 1934], s. 261–265 • Perzyński „Aszantka”. Teatr Polski. Reż. W. Budzyński. Dekor. S. Śliwiński [16 I 1934], s. 266–270 • Treadweell „Maszyna”. Teatr Ateneum. Insc. i reż. L. Schiller. Dekor. T. Roszkowska [18 I 1934], s. 271–275 • Kiedrzyński „Ten i tamten”. Teatr Mały. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński [19 I 1934], s. 276–280.

Romanse cieniów. Wrażenia teatralne, Warszawa 1935 [wersja cyfrowa]

Szekspir „Hamlet”. Teatr Kameralny. Insc. i reż. K. Benda. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowskiej [17 I 1934], s. 290–296 • Maszyński „Tak, a nie inaczej”. Teatr Nowy. Reż. M. Maszyński [10 II 1934], s. 297–300 • Szereszewski „Szczury wędrowne”. Teatr Ateneum. Reż. H. Buczyńska. Dekor. J. Galus i E. Manteuffl [10 II 1934], s. 301–304 • Szekspir „Kupiec wenecki”. Teatr Polski. Insc. i reż. R. Ordyński. Dekor. i kost. S. Śliwiński [10 II 1934], s. 305–310 • Tepa „Ivar Kreuger”. Teatr Letni. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. M. Różański. Muz. J. Maklakiewicz [13 II 1934], s. 311–314 • Schiller „Maria Stuart”. Teatr Narodowy. Insc. i reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [14 II 1934], s. 315–319 • Rittner „W małym domku”. Teatr Kameralny. Reż. K. Benda. Dekor. M. Różański [28 II 1934], s. 320–324 • Bennett „Milionowy interes”. Teatr Mały. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński [2 III 1934], s. 325–328 • Ilf i Pietrow „Dwanaście krzeseł”. Teatr Ateneum. Insc. L. Schiller. Reż. M. Wyrzykowski. Dekor. S. Cegielski i W. Ujejski [3 III 1934], s. 329–333 • Verneuil i Berr „Szkoła podatników”. Teatr Letni. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Jarocki [10 III 1934], s. 334–337 • Ibsen „Upiory”. Teatr Nowy. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Jarocki [16 III 1934], s. 338–343 • Dostojewski „Zbrodnia i kara”. Teatr Polski. Insc. i reż. L. Schiller. Dekor. W. Daszewski [28 III 1934], s. 344–348 • Gogol „Płaszcz”. Teatr Nowa Komedia. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [6 IV 1934], s. 349–354 • Duvernois „Janka”. Teatr Mały. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński [14 IV 1934], s. 355–359 • Galsworthy „Ucieczka”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [19 IV 1934], s. 360–365 • Deval „Simona”. Teatr Nowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Jarocki [20 IV 1934], s. 366–369 • Kisielewski „Karykatury”. Teatr Ateneum. Insc. L. Schiller. Reż. zespołowa. Dekor. S. Cegielski [21 IV 1934], s. 370–374 • Granichstaedten „Domek z kart”. Teatr Letni. Reż. K. Borowski. Dekor. i kost. Z. Węgierkowa. Oprac. muz. M. Altenberg [20 IV 1934], s. 375–377 • Słowacki „Mazepa”. Teatr Wielki. Reż. J. Ronard-Bujański. Dekor. M. Różański. Jubileusz Karola Adwentowicza, s. 378–381 • Szwarkin „Cudze dziecko”. Teatr Mały. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Daszewski, s. 382–386 • Rostworowski „Kajus Cezar Kaligula”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. S. Śliwiński. Muz. J. Maklakiewicz. Tańce T. Wysocka [16 V 1934], s. 387–391 • Scribe „Szklanka wody”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [19 V 1934], s. 392–396 • Achard „Migo”. Teatr Nowy. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Jarocki [23 V 1934], s. 397–400 • Hinrichs „Awantura o Jolantę”. Teatr Polski. Rez. J. Warnecki [15 VI 1934], s. 401–404 • Valpius „Zwyciężyłem kryzys”. Teatr Letni. Reż. K. Borowski. dekor. S. Jarocki [20 VI 1934], s. 405–408 • Létraz „Szczęście na poddaszu”. Teatr Mały. Reż. T. Trzciński. Muz. A. Steinbrecher. Piosenki J. Paczkowski. Dekor. W. Daszewski. [20 VI 1934], s. 409–411 • Grubiński „Kochankowie”. Teatr Kameralny. Reż. W. Grubiński. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowskiej [20 VI 1934], s. 412–415 • Bałucki „Klub kawalerów”. Teatr Narodowy. Insc. i reż. A. Węgierko. Dekor. i kost. Z. Węgierkowa. Tańce E. Koszutski [4 VII 1934], s. 416–419 • Acrement „Arleta i zielone pudła”. Teatr Nowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Jarocki [7 VII 1934], s. 420–423 • Benatzky – Tuwim „Rozkoszna dziewczyna”. Teatr Polski. Insc. i reż. J. Warnecki. Dekor. W. Daszewski. Kost. I. Lorentowicz-Karwowska. Choreogr. E. Koszutski [19 VII 1934], s. 424–427 • Bachman „Niepoprawny Bobuś”. Teatr Letni. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Jarocki [7 VIII 1934], s. 428–430 • Rzepecka-Iwanowska „Burza nad morzem”. Teatr Dramatyczny. Reż. J. Maliszewski. Dekor. S. Cegielski [29 VIII 1934], s. 431–432 • Rapacki „Człowiek, który nie pije”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [6 IX 1934], s. 433436 • Zapolska „Moralność pani Dulskiej”. Teatr Aktora. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [15 IX 1934], s. 437–441 • Delavigne „Ludwik XI”. Teatr Narodowy. Reż. K. Borowski. Dekor. i kost. S. Jarocki [22 IX 1934], s. 442–447 • Jasnorzewska -Pawlikowska „Egipska pszenica”. Teatr Nowy. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Jarocki [28 IX 1934], s. 448–455 • Grubiński „Taniec”. Teatr Mały. Reż. W. Grubiński. Dekor. S. Jarocki [29 IX 1934], s. 456–459 • Szekspir „Sen nocy letniej”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. S. Śliwiński. Kost. W. Daszewski. Muz. F. Mendelssohn w układzie R. Palestra. Taniec T. Wysocka [3 X 1934], s. 463–467 • Geyer „Kłopoty z papą”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [17 X 1934], s. 468–471 • Lichtenberg „Mecz małżeński”. Teatr Ateneum. Reż. K. Opaliński. Dekor. K. Gajewski [12 X 1934], s. 472–474 • Szelburg – Zarembina „Sygnały”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. J. Galus. Muz. S. Walewski. Tańce I. Prusicka [23 X 1934], s. 475–478 • Bliziński „Rozbitki”. Teatr Narodowy. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Jarocki. Kost. Z. Węgierkowa [25 X 1934], s. 479–483 • Sardou i Moreau „Madame Sans-Gêne”. Teatr Aktora. Reż. K. Benda. Dekor. W. Lam [26 X 1934], s. 486–489 • Létraz -Hemar „Piosenka o Nadinie”. Teatr na Kredytowej. [25 X 1934], s. 490–492 • Zapolska „Ich czworo”. Teatr Mały. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński [8 XI 1934], s. 493–497 • Bourdet „Ciężkie czasy”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [8 XI 1934], s. 498–503 • Mackenzie „Igraszki muzyczne”. Teatr Nowy. Insc. i reż. L. Schiller. Dekor. S. Cegielski [15 XI 1934], s. 504–507 • Katajew „Kwiecista droga”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [16 XI 1934], s. 508–511 • Morozowicz – Szczepkowska „Typ A”. Teatr Ateneum. Reż. i insc. Z. Modrzewska. Dekor. T. Roszkowska [20 XI 1934], s. 512–514 • Zawieyski „Dyktator On”. Teatr Kameralny. Insc. i reż. J. Ronard-Bujański. Dekor. J. Golus [27 XI 1934], s. 515–519 • Schiller „Intryga i miłość”. Teatr Narodowy. Reż. A. Węgierko. Dekor. Z. Węgierkowa. Muz. M. Kondracki [14 XII 1934], s. 520–527 • Mickiewicz „Dziady”. Teatr Polski. Insc. i reż. L. Schiller. Kompozycja terenu i dekor. A. Pronaszko. Oprac. muz. R. Palester. Tańce T. Wysocka [15 XII 1934], s. 528–532 • Pirandello „Henryk IV”. Teatr Nowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Jarocki [19 XII 1934], s. 533–536 • Maugham „Karolina”. Teatr Mały. Reż. R. Ordyński. Dekor. S. Śliwiński [21 XII 1934], s. 537–539, s. 653 • Cwojdziński „Teoria Einsteina”. Instytut Reduty. Reż. J. Osterwa [23 XII 1934], s. 540–544 • Chlumberg „Niebieski migdały”. Teatr Ateneum. Reż. W. Biegański [3 I 1935], s. 545–547;

Uzupełnienia

Künneke „Szczęśliwej podróży”. Teatr 8.30. Reż. W. Zdzitowiecki. Dekor. S. Norblin. Kier. muz. T. Müller [20 IV 1933], s. 557–558 • Meré „Manekiny szatana”. Reż. K. Benda; Zoszczenko „Wina i …kara” groteska. Reż. F. Chmurkowski; Feydeau „Synuś dostanie na przeczyszczenie”. Reż. T. Trzciński. Teatr Rozmaitości Teatr [11 XI 1933], s. 581–583 • Friedman i Unzer „Gdzie jest mój papa?” Teatr Rozmaitości. Reż. F. Chmurkowski [8 XII 1933], s. 584–585 • Rzepecka-Iwanowska „Małżeństwo z konwenansu”. Teatr Dramatyczny. Reż. A. Nowosielski [7 III 1934], s. 590 • Szkwarin „Cudze dziecko”. Rosyjskie Studio Dramatyczne w Warszawie, s. 600–601, s. 602 • Otwarcie Teatru Ateneum. „Ułani Księcia Józefa”. Układ tan. P. Nireńskiej, „Pani X” Bissona. Reż. W. Biegański. Dekor. K. Gajewski [14 IX 1934], s. 612–614 • Jubileusz Michaliny Łaskiej w Teatrze Letnim [Katajew „Kwiecista droga”], s. 636–637 • Teatr dla dzieci Instytutu Reduty. H. Ch. Andersen „Zmarznięte serce”. Dekor. S. Cegielski [18 XI 1934], s. 646–648 • Katajew „Kwiecista droga”. Studio – teatr rosyjskiej emigracji, s. 649–650 • Strindberg „Ojciec”. Teatr Kameralny, s. 654.
 

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XXVI, Perfumy i krew. Krótkie spięcia. Wrażenia teatralne, red. H. Markiewicz, objaśnienia E. Krasiński i J. Stradecki, Warszawa 1969

Perfumy i krew. Wrażenia teatralne, Warszawa 1936 [wersja cyfrowa]

Watkins „Chicago”. Teatr Aktora. Reż. S. Perzanowska. Dekor. A. Pronaszko, s. 7–11 • Pagnol „Pan Topaz”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [3 XII 1934], s. 12–14 • Mailhac i Halévy „Piękna Helena”. Teatr Letni. Reż. M. Hemar. Kost. Irena Lorentowicz-Karwowska. Dekor. S. Śliwiński. Kier. muz. Z. Górzyński. Choreogr. E. Koszutski [12 I 1935], s. 15–20 • Bahr „Mistrz”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. J. Golus [15 I 1935], s. 21–25 • Żeromski „Uciekła mi przepióreczka”. Teatr Comoedia. Reż. i dek. E. Poreda [22 I 1935], s. 26–30 • Flers i Caillavet „Pan Brotonneau”. Teatr Aktora. Reż. S. Jaracz [30 I 1935], s. 31–34 • Molnar „W cukierence”. Teatr Ateneum. Reż. W. Biegański. Dekor. Z. Jaworski [1 II 1935], s. 35–39 • Berstein „Nadzieja”. Teatr Polski. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński [5 II 1935], s. 39–44 • s. 523 • ; Besier „Miss Ba”. Teatr Nowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. i kost. Z. Węgierkowa [6 II 1935], s. 45–49 • Kiedrzyński „Cudzik i S-Ka”. Teatr Mały. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [16 II 1935], s. 50–54 • Ibsen „Nora”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowska [5 III 1935], s. 55–60 • Kruczkowski „Kordian i cham”. Teatr Comoedia. Insc. E. Poreda. Muz. H. Gadomski [10 III 1935], s. 61–65 • Szaniawski „Krysia”. Teatr Narodowy. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Jarocki [14 III 1935], s. 66–69 • Shaw „Matołek z wysp nieoczekiwanych”. Insc. i reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa [15 III 1935], s. 70–76 • Strug „Dzieje jednego pocisku”. Teatr Ateneum. Insc. i dekor. S. Cegielski [16 III 1935], s. 77–79 • Vicki Baum „Plac paryski”. Teatr Aktora. Reż. K. Benda. Dekor. Z. Jaworski [16 III 1935], s. 80–84 • Cocteau „Maszyna piekielna”. Teatr Nowy. Reż. L. Schiller. Dekor. i kost. T. Roszkowska, M. Sigmund i W. Ujejski. Muz. M. Kondracki [23 III 1935], s. 85–92 • Kaye Davis „Wszelkie prawa zastrzeżone”. Teatr Mały. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Śliwiński [6 IV 1935], s. 93–97 • Stefani i Cerio „Krzyk”. Teatr Aktora. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [10 IV 1935], s. 98–101 • Rostworowski „Judasz z Kariothu”. Teatr Polski. Reż. L. Solski i L. Schiller. Dekor. S. Śliwiński [13 IV 1935], s. 102–107 • Schönherr „Tragedia dzieci”. Teatr Dramatyczny. Dekor. Preczkowski [3 IV 1935], s. 108–110 • Schurk „Muzyka na ulicy”. Teatr Letni. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Jarocki [16 IV 1935], s. 111–113 • Choromański, s. 572–574 • Teatr Nowy. Reż. E. Wierciński. Dekor. S. Jarocki [1 V 1935], s. 114–119 • Szekspir „Poskromienie złośnicy”. Teatr Narodowy. Insc. i reż. K. Borowski. Dekor. i kost. Z. Węgierkowa [26 IV 1935], s. 120–124 • Bus-Fekete „To więcej niż miłość”. Teatr Kameralny. Reż. J. Ronard Bujański. Dekor. K. Kruszyńska i J. Golus [27 IV 1935], s. 125–128 • Gołba „Rekruci”. Teatr Comoedia. Reż. i dekor. E. Poreda [7 V 1935], s. 129–133 • Winawer „Obrona Keysowej”. Teatr Mały. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Śliwiński [28 V 1935], s. 134–138 • Molier „Chory z urojenia”. Teatr Aktora. Reż. S. Perzanowska. Dekor. J. Galewski. Muz. A. Kitschman [6 VI 1935], s. 139–143 • Wilde „Wachlarz Lady Windermere”. Teatr Narodowy. Reż. A. Węgierko. Dekor. i kost. Z. Węgierkowa [7 VI 1935], s. 144–147 • Wyspiański „Wyzwolenie”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Scena z maskami oprac. J. Osterwa. Dekor. S. Śliwiński. Muz. R. Palester [8 VI 1935], s. 148–153 • Stuartowie „Szesnastolatka”. Teatr Nowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [8 VI 1935], s. 154–158 • Grabowska „Sprawiedliwość”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. H. Mistens [21 VI 1935], s. 159–162 • Kruczkowski „Bohater naszych czasów”. Teatr Comoedia. Reż. i dekor. E. Poreda [15 VI 1935], s. 168–171 • Caillavet, Flers i Aréne „Król”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [25 VI 1935], s. 172–175 • Fodor „Mysz kościelna”. Teatr Kameralny. Reż. T. Trzciński. Dekor. H. Mistens [9 VII 1935], s. 176–178 • Kingsley „Ludzie w bieli”. Teatr Polski. Insc. i reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński [20 VII 1935], s. 179–183 • Berstl-Hemar „Szczęśliwy pech”. Teatr Letni. Reż. A. Węgierko. Dekor. i kost. Z. Węgierkowa. Choreogr. E. Koszutski. Oprac. muz. H. wars [3 VIII 1935], s. 184–187 • Scribe i Legouvé „Walka kobiet”. Teatr Narodowy. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [22 VIII 1935], s. 188–192 • Bus-Fekete „Urodziny”. Teatr Polski. Insc. i reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [23 VIII 1935], s. 193–197 • Niewiarowicz „I co z takim zrobić?”. Teatr Malickiej. Reż. Z. Sawan. Dekor. S. Cegielski [31 VIII 1935], s. 198–202 • Huxley „Wiosenne porządki”. Teatr Mały. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Śliwiński [3 IX 1935], s. 203–207 • Jean de Létraz „Kubuś”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [3 IX 1935], s. 208–210 • Hick i Dukes „Stare wino”. Teatr Narodowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. Z. Węgierkowej [6 VII 1935], s. 222–225 • Jasnorzewska-Pawlikowska „Powrót mamy”. Teatr Nowy. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Jarocki [19 IX 1935], s. 226–229 • Szekspir „Król Lir”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. S. Śliwiński. Kost. I. Lorentowicz-Karwowska. Pieśni R. Palester [5 X 1935], s. 230–240;

Krótkie spięcia. Wrażeń teatralnych seria szesnasta, Warszawa 1938 [wersja cyfrowa]

Żeromski „Ponad śnieg bielszym się stanę…”. Teatr Kameralny. Reż. K. Benda. Dekor. H. Mistens [12 X 1935], s. 243–247 • Bliziński „Pan Damazy”. Teatr Narodowy. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Jarocki [3 X 1935], s. 248–253 • Cwojdziński „Epoka tempa”. Teatr Malickiej. Reż. zespołowa z udziałem autora. Dekor. S. Cegielski [1 X 1935], s. 254–257 • Shaw „Żołnierz i bohater”. Teatr Mały. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa [17 X 1935], s. 258–263 • Bałucki „Dom otwarty”. Teatr Letni. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Jarocki [17 X 1935], s. 264–268 • Bliziński „Marcowy kawaler”, Korzeniowski „Majster i czeladnik”. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski. Teatr Ateneum [2 X 1935], s. 269–272 • Morawska „Łańcuch”. Teatr Nowy. Reż. S. Wysocka. Dekor. Z. Węgierkowa [2 XI 1935], s. 273–277 • Słowacki „Kordian”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. i kost. S. Jarocki. Muz. R. Palester [2 XI 1935], s. 278–284 • Żeromski „Uciekła mi przepióreczka”. Teatr Narodowy. Reż. J. Osterwa [9 XI 1935], s. 285–292 • Żeromski „Turoń”. Teatr Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [13 XI 1935], s. 293–298 • Ibsen „Budowniczy Solness”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. L. Adwentowicz [16 XI 1935], s. 299–302 • Obey „Noe”. Teatr Malickiej. Reż. Z. Modrzewska. Dekor. i kost. S. Cegielski. Układ tan. J. Hryniewiecka. Oprac. muz. H. Gadomski [23 XI 1935], s. 303–308 • Corneille-Wyspiański „Cyd”. Teatr Narodowy. Reż. K. Borowski. Dekor. W. Daszewski [27 XI 1935], s. 309–316 • Kirszon „Przedziwny stop”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [26 XI 1935], s. 317–321 • Nestroy „Hultajska trójka”. Teatr Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [13 XII 1935], s. 322–324 • Anouilh „Był sobie więzień”. Teatr Nowy. Reż. A. Węgierko. Dekor. Z. Węgierkowa [17 XII 1935], s. 325–329 • Konczyński „Zburzenie Jerozolimy”. Teatr Polski. Reż. E. Wierciński. Dekor. S. Śliwiński. Muz. R. Palester [20 XII 1935], s. 330–334 • Nałkowska „Niedobra miłość”. Teatr Narodowy. Reż. R. Ordyński. Dekor. S. Śliwiński [29 I 1936], s. 335–339 • Fodor „Matura”. Teatr Kameralny. Reż. I. Grywińska. Dekor. R. Betta [28 I 1936], s. 340–343 • Brabowski „Niewierny Tomek”. Instytut Reduty. Reż. J. Osterwa. Dekor. S. Rzecki. Muz. E. Dziewulski [22 I 1936], s. 344–348 • Kiedrzyński „Raz się tylko żyje”. Teatr Letni. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [15 II 1936], s. 349–353 • Szekspir „Wieczór trzech króli”. Teatr Polski. Insc. i reż. K. Borowski. Dekor. i kost. W. Daszewski. Muz. L. Rollisen [21 II 1936], s. 354–361 • Kennedy-Dean- Giraudoux „Tessa” („Wierna nimfa”). Teatr Nowy. Reż. A. Węgierko. Dekor. Z. Węgierkowa. Muz. M. Joubert. Piosenki Ś. Karpiński [11 II 1936], s. 362–365 • Molier „Mieszczanin szlachcicem”. Teatr Narodowy. Reż. i układ scen. A. Zelwerowicz. Dekor. W. Daszewski. Choreogr. E. Koszutski Kapelm. K. Lewicki [10 III 1936], s. 366–370 • Achard „Koko”. Teatr Mały. Reż. J. Warnecki,. Dekor. S. Śliwiński [11 III 1936], s. 371–375 • Somin „Zamach”. Teatr Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [24 III 1936], s. 376–380 • Norwid „Pierścień wielkiej damy”. Instytut Reduty. Reż. J. Osterwa i M. Limanowski Urządzenie wnętrz i ubiory S. Rzecki [26 III 1936], s. 381–389 • Deval „Rodzina Massoubre”. Teatr Polski. Reż. L. Schiller. Dekor. T. Roszkowska. M. Sigmund i W. Ujejski [3 IV 1936], s. 390–395 • Grzymała – Siedlecki „Spadkobierca”. Teatr Narodowy. Reż. S. Stanisławski. Dekor. S. Jarocki [3 IV 1936], s. 395–399 • Szaniawski „Adwokat i róże”. Teatr Mały. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Jarocki [1 V 1936], s. 400–403 • Rittner „Głupi Jakub”. Teatr Narodowy. Reż. E. Wierciński. Dekor. S. Jarocki [23 V 1936], s. 404–408 • Shaw „Milionerka”. Teatr Polski. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. W. Daszewski [28 V 1936], s. 409–413 • Sarment „Lord i Hiszpanka”. Teatr Mały. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Śliwiński [6 VI 1936], s. 414–418 • Shaw „Profesja pani Warren”. Teatr Malickiej. Reż. Z. Sawan. Dekor. S. Kurman [10 VI 1936], s. 419–423 • Antoine „Nieprzyjaciółka”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. S. Jarocki [10 VI 1936], s. 424–426 • Bus-Fekete „Dziewczęta i oni”. Teatr Polski. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Śliwiński [17 VII 1936], s. 427–431 • Molnar „Wielka miłość”. Teatr Narodowy. Reż. J. Osterwa. Dekor. Z. Węgierkowa [18 VII 1936], s. 432–436 • Jennings „Sprawy rodzinne”. Teatr Nowy. Reż. S. Wysocka. Dekor. M. Nalewajski [1 IX 1936], s. 437–441 • Winawer „Ryk byłego lwa”. Teatr Mały. Reż. E. Wierciński. Dekor. Z. Węgierkowa, s. 447–450 • Rapacki (ojciec) „Wojciech Bogusławski”. Teatr Narodowy. Reż. J. Śliwiński. Dekor. S. Jarocki [26 IX 1936], s. 458–461 • Dickens „Klub Pickwicka:. Teatr Polski. Insc. i reż. A. Węgierko. Dekor. W. Daszewski [26 IX 1936], s. 462–467 • Sardou „Ćwiartka papieru”. Teatr Letni. Reż. S. Daczyński. Dekor. S. Cegielski [26 IX 1936], s. 468–471 • Jasnorzewska-Pawlikowska „Dowód osobisty Zebrzydowieckich”. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [2 X 1936], s. 472–477 • Molier „Szkoła żon”. Teatr Ateneum. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski. Muz. R. Palester [17 X 1936], s. 478–483 • Egan „Zwycięska płeć”. Teatr Mały. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. Z. Węgierkowa [17 X 1936], s. 484–489 • Jope-Slade i Stokes „Złoty wieniec”. Teatr Letni. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Cegielski [27 X 1936], s. 490–495 • Gobsch „Wróble gniazdo”. Teatr Kameralny. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. S. Jarocki [3 XI 1936], s. 496–501 • Żeromski „Sułkowski”. Teatr Polski. Oprac. scen. J. Osterwa. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa. Muz. E. Dziewulski [27 XI 1936], s. 502–507 • Nowaczyński „Cyganeria warszawska”. Teatr Narodowy. Reż. L. Solski. Dekor. S. Jarocki [1 XII 1936], s. 508–512

Uzupełnienia

Premiera w Teatrze Dramatycznym. „Narzeczony z wymówieniem” L. Jabłońskiego [25 XII 1934], s. 517–518 • Nowy teatr dla dzieci [„Staś lotnikiem” teatru Towarzystwa Przyjaciół Teatru Młodego Widza], s. 519–520 • Teatr dla dzieci Instytutu Reduta [ „Zabawa w króla” J. Morawskiej], s. 557–558 • Teatr Ateneum. „Mądra mama” kom. muz. L. Lajth. Reż. W. Biegański. Dekor. S. Norris [11 V 1935], s. 575–576 • „Świerszcz za kominem” Dickensa w Stołecznym Teatrze Powszechnym, s. 608–609 • Premiera w Teatrze Kameralnym. „Sąsiadka” T. Jaroszyńskiego. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. E. Mucharska [15 XII 1935], s. 612–613 • Premiera w Teatrze Letnim. „Codziennie o piątej” Hennequina i Vebera. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [25 XII 1935], s. 616–618 • Przedstawienie dla dzieci w Teatrze Letnim. „Wyprawa po szczęście” E. Szelburg-Zarembiny. Reż. Z. Karpiński. Dekor. S. Jarocki. Balet układu T. Wysockiej. Muz. K. Lewicki [26 XII 1935], s. 621–623 • Premiera w Teatrze Malickiej. „Trafika pani generałowej” Bus-Feketego. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Kurman [31 XII 1935], s. 624–625 • Rosyjskie Studio Dramatyczne [wystawienie sztuki Galla „Nasz geniusz”], s. 649–650 • Premiera w Teatrze Letnim „Pierwszy występ Jenny” komedia W. Ellisa. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [31 III 1936], s. 651–653 • Premiera w Teatrze Polskim „Ostatnia nowość” Bourdeta. Reż. J. Leszczyński. Dekor. S. Śliwiński [7 V 1936], s. 669–674 • Premiera w Teatrze Letnim „Nieusprawiedliwiona godzina” Bekeffego. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Jarocki [9 V 1936], s. 679–681 • Z Rosyjskiego Studio „Sen wujaszka” Dostojewskiego. Insc. H. Gullanicka [22 V 1936], s. 684–685 • Premiera w Teatrze Letnim „Podwójna buchalteria” Golzów. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Jarocki. Kier. muz. T. Müller. Tańce E. Koszutski [3 VII 1936], s. 692–693 • Operetka na Karowej „Miłosne walce” O. Starussa. Reż. W. Zdzitowiecki [7 VIII 1936], s. 696–698 • Premiera w Teatrze Letnim „Jubileusz mistrza” Rapackiego (syna). Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Jarocki [29 VIII 1936], s. 703–706 • Ostrowski w Rosyjskim Studio Dramatycznym [„Kruk krukowi oka nie wykole” Ostrowskiego], s. 713–714 • Teatr kukiełek dla dzieci [„O żaczku szkolaczku” i „O Sowizdrzale”], s. 715 • Operetka przy ulicy Karowej „Zakochana królowa” Grünewalda i Földersa. Reż. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [21 XI 1936], s. 718–719 • Teatr 8.15. „Gaby” B. Jenbacha. Reż. W. Zdzitowiecki. Kier. muz. A. Schütz [21 XI 1936], s. 720–721 • „Bój się Boga, Mazurkiewicz!…” Premiera w Teatrze Letnim, Insc. J. Warnecki. Dekor. W. Daszewski. Kier. muz. T. Sygietyński. Choreogr. E. Koszutski [3 XII 1936], s. 725–728.
 

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XXVII, Murzyn zrobił… Wrażeń teatralnych seria siedemnasta, red. H. Markiewicz, objaśnienia E. Krasiński i J. Stradecki, Warszawa 1970

Murzyn zrobił…, Warszawa 1939 [wersja cyfrowa]

Murzyn zrobił…. Teatr Narodowy „Fiesko” F. Schillera. Reż. L. Schiller. Dekor. i kost. S. Jarocki. Muz. F. Rybicki. Choreogr. T. Wysocka [19 II 1937], s. 7–13 • Ariel i Pularda. Teatr Mały „Lato w Nohant” Iwaszkiewicza. Reż. E. Wierciński. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa. Przy fortepianie S. Turel [4 XII 1936], s. 14–21 • Bajki zachodnie. Teatr Ateneum. „Woźny i minister” Birabeau. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [5 XII 1936], s. 22–25 • Kuchnia legendy. Teatr Nowy „Judyta” Giraudoux. Reż. L. Schiller. Dekor. T. Roszkowska [15 XII 1936], s. 26–31 • Zamieszaj, ale wypij sam…. Teatr Mały „Zamieszaj” Hertza. Reż. Z. Sawan. Dekor. S. Kurman [31 XII 1936], s. 32–34 • Odoperzony Figaro. Teatr Polski „Wesele Figara”. Insc. i reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa Muzyka na motywach Mozarta i dawnej muzyki francuskiej L. Schiller. Kapelm. A. Zarubin. Tańce J. Hryniewiecka [31 XII 1936], s. 35–43 • Kącik życiowy. Teatr Kameralny „Tajemnica lekarska” Fodora. Reż. I. Grywińska. Dekor. S. Jarocki [31 XII 1936], s. 44–49 • Straszy w Starym Dworze. Teatr Narodowy „Księżyc w żółtej rzece” Johnstona. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [14 I 1937], s. 50–55 • Optymizm mimo woli. Teatr Ateneum „Ludzie na krze” Wernera. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [10 II 1936], s. 56–61 • Ciuciubabka Osterwy. Teatr Nowy „3–6-9” Durana. Reż. J. Osterwa. Dekor. S. Jarocki [16 II 1937], s. 62–66 • Dzień dobroci dla defraudantów. Teatr Letni. „Jutro niedziela” Adlera i Perutza. Insc. i reż. J. Warnecki. Dekor. S. Cegielski. Oprac. muz. T. Sygietyński [8 III 1937], s. 67–71 • Nieśmiertelne guziki… Teatr Kameralny „Małżeństwo” Vaszary. Reż. i insc. E. Chaberski. Dekor. S. Jarocki [31 III 1937], s. 72–76 • Komiliton Cześnika. Teatr Narodowy. „Horsztyński” Słowackiego. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Jarocki [7 IV 1937], s. 77–82 • Trudniejsze od Hamleta… Teatr Nowy „Nagroda literacka” Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Reż. J. Leszczyński. Dekor. S. Jarocki (8 IV 19370, s. 83–87 • Zapaśnik w masce. Teatr Malickiej. „Mała Kitty i wielka polityka” S. Donata. Reż. Z. Sawan. Dekor. S. Kurman [17 IV 1937], s. 88–91 • Adam, Ewa i tasiemiec zamiast węża. Teatr Letni. „Adam i Ewa” Z. Liebla. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Jarocki [21 IV 1937], s. 92–96 • Martwić się, ale czym? Teatr Polski „Wiśniowy sad” Czechowa. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Śliwiński [27 IV 1937], s. 97–101 • Straszliwe mroki podświadomości. Teatr Mały. „Freuda teoria snów” Cwojdzińskiego. Reż. E. Wierciński. Dekor. S. Śliwiński [27 IV 1937], s. 102–107 • Dama z pieskiem w jaskini lwów. Teatr Narodowy. „Korsarze i lady” („Nawrócenie kapitana Brassbound”) G. B. Shaw. Reż. R. Ordyński. Dekor. S. Jarocki [5 V 1937], s. 108–112 • Nora czy Manon? Teatr Nowy. „Wolna kobieta”A. Salacrou. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [21 V 1937], s. 113–117 • Villon po amerykańsku. Teatr Letni. „Król włóczęgów” B. Hooker i W. H. Post, muz. R. Friml. Reż. J. Warnecki. Dekor. S. Jarocki. Oprac. muz. T. Sygietyński. Choreogr. J. Hryniewiecka [3 VI 1937], s. 118–123 • Lukrecja nie jacha na Ballo. Teatr Polski „Cezar i człowiek”. A. Nowaczyński. Reż. i insc. A. Węgierko. Dekor. i kost. Z. Węgierkowa. Układ muz. K. Stromenger. Tańce J. Hryniewiecka [5 VI 1937], s. 134–141 • Powrót… dobrze, byle ostatni. Teatr Narodowy. „Powrót Przełęckiego”. J. Zawieyski. Reż. J. Osterwa. Dekor. S. Jarocki [16 VI 1937], s. 142–148 • Fotografia fakira. Teatr Ateneum. „Zazdrość i medycyna”. M. Choromański. Reż. L. Schiller. Dekor. S. Cegielski [6 VII 1937], s. 149–153 • Mody i dusze. Teatr Polski. „Papa” Caillavet i Flers. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński, [7 VII 1937], s. 154–156 • Kapitał na mękach. Teatr Mały. „Szczygli zaułek” G. B. Shaw. Reż. E. Wierciński. Dekor. S. Śliwiński [4 IX 1937], s. 157–162 • Przykładna rodzina. Teatr Nowy. „Trzy asy i jedna dama” D. Amiela. Reż. A. Cwojdziński. Dekor. S. Jarocki [7 IX 1937], s. 163–166 • Prokurator w opałach. Teatr Narodowy. „Wilki w nocy” T. Rittnera. Reż. S. Wysocka. Dekor. S. Jarocki [9 IX 1937], s. 167–171 • Polip na kanapie. Teatr Malickiej. „Mięczaki” H. H. Daviesa. Reż. G. Błońska. Dekor. S. Kurman [13 IX 1937], s. 172–177 • Oczko puściło… Teatr Kameralny. „Współczesne” P. Gojawiczyńskiej. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. S. Cegielski [2 X 1937], s. 178–183 • Radca dworu. Teatr Ateneum. „Ożenek” M. Gogola. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [15 X 1937], s. 195–199 • Szlachecka komedia. Teatr Nowy „Skis” („Gra w miłość”) G. Zapolskiej. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Jarocki [16 X 1937], s. 200–205 • Wybaczcie błędy autora. Teatr Narodowy. „Życie snem” Calderona de la Barca, „Czarna dama z sonetów” G. B. Shawa. Reż. A. Cwojdziński. Dekor. A. Pronaszko [21 X 1937], s. 206–211 • Pod Messalką. Teatr 8.15 „Cnotliwa Zuzanna” J. Gilberta. Reż. W. Zdzitowiecki [16 X 1937], s. 212–213 • Straszny sen Grzymały. Teatr Letni. „Ormianin z Beyrutu” A. Grzymały-Siedleckiego. Reż. R. Niewiarowicz. Dekor. S. Jarocki [30 X 1937], s. 214–218 • Kiedyż sie zwali?! Teatr Mały. „Walący się dom” M. Morozowicz-Szczepkowskiej. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Śliwiński [8 XI 1937], s. 219–223 • Sztuka, która była potrzebna. Teatr Polski „Gałązka rozmarynu” Z. Nowakowskiego. Reż. i insc. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [9 XI 1937], s. 224–229 • Marysia Stuart. Teatr Malickiej. „Maria Stuart” J. Słowackiego. Reż. Z. Sawan. Dekor. S. Kurman [11 XI 1937], s. 230–235 • O czym śnią w ministerstwach. Teatr Kameralny. „Krystian” I. Noe’go. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. J. Rubczak [10 XI 1937], s. 236–240 • Zapolska klasykiem. Teatr Ateneum „Panna Maliczewska” G. Zapolskiej. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [20 XI 1937], s. 241–244 • Najpozytywniejsza korzyść. Teatr Narodowy. „Człowiek, który był czwartkiem” G. K. Chestertona. Reż. W. Radulski. Dekor. A. Pronaszko. Muz. R. Palester [24 XI 1937], s. 245–249 • Z nawiązką i podwiązką. Teatr Letni „Pod zarządem przymusowym” F. Arnolda i E. Bacha. Reż. R. Niewiarowicz. Dekor. S. Jarocki [11 XII 1937], s. 250–251 • Serce pastorowej. Teatr Malickiej. „Kandyda” B. Shawa. Reż. Z. Sawan. Dekor. S. Kurman [31 XII 1937], s. 252–256

Uzupełnienia

W Rosyjskim Studio Dramatycznym [„Cena życia” Niemirowicza Danczenki], s. 265–266 • Teatr 8.15. „Taniec szczęścia” R. Stolza. Reż. W. Zdzitowiecki [1 II 1937], s. 273–274 • Z Teatru Rozmaitości przy ul. Chłodnej. „Wesoły Emil” F. Arnolda i E. Bacha. Reż. M. Winkler [3 III 1937], s. 275–276 • Premiera w Teatrze Polskim. „Pigmalion” B. Shawa. Insc. i reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński [13 III 1937], s. 277–278 • Z Rosyjskiego Studio Dramatycznego. „Ożenek” Gogola, s. 283–284 • Z Warsztatu Teatralnego”. [„Gobseck” W. Hasenclevera. Reż. J. Kreczmar. Dekor. W. Ujejski. Teatr Narodowy], s. 294–296 • Premiera w Teatrze Kameralnym. „Mecenas Bolbec i jego mąż” J. Berra i L. Verneuila. Reż. A. Kwiatkowski. Dekor. S. Jarocki [8 VI 1937], s. 297–299 • Premiera w Teatrze Letnim „Miłość przy świecach” R. Katschera. Reż. T. Trzciński. Dekor. S. Cegielski. Kier. muz. F. Rybicki. Choreogr. M. Pianowski [8 IX 1937], s. 309–311 • Z Teatru 8.15. „Narzeczona zginęła” R. Stoltza. Reż. W. Zdzitowiecki [31 VIII 1937], s. 314–315 • Z Rosyjskiego Studio Dramatycznego. „Jesienne skrzypce” Surguczewa, s. 323–324 • Z Rosyjskiego Studio Dramatycznego. Ałdanow „Linia Brunhildy”, s. 331–333.

 • Tadeusz Żeleński (Boy), Pisma, t. XXVIII, 1001 noc teatru. Wrażeń teatralnych seria osiemnasta, red. H. Markiewicz, objaśnienia E. Krasiński i J. Stradecki, Warszawa 1975
  [wersja cyfrowa]

O wiele za serio. Teatr Nowy. „Ależ to nie na serio” L. Pirandella. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [31 XII 1937], s. 7–11 • Amerykańska Jowiałówka. Teatr Ateneum „Cieszmy się życiem” M. Harta i G. S. Kaufmana. Reż. Z. Chmielewski. Dekor. W. Daszewski [15 I 1938], s. 12–16 • Król plagiatu. Teatr Narodowy. „Balladyna” Słowackiego. Insc. i oprawa teatralna F. Ruszczyc. Dekor. i kost. wg projektu F. Ruszczyca. Reż. J. Osterwa. Ilustracja muz. H. Opieński [28 I 1938], s. 17–26 • Ani wefte, ani wefte. Teatr Kameralny. „Anna Karenina” Tołstoja w adapt. N. D. Wołkowa. Reż. L. Schiller. Dekor. W. Daszewski [28 I 1938], s. 27–31 • Chłopię jestem… Teatr Polski. „Mała Dorrit” wg powieści K. Dickensa. Reż. E. Wierciński. Kost. Z. Węgierkowa. Dekor. S. Śliwiński. Kier. muz. A. Zarubin. Tańce J. Hryniewiecka [3 II 1938], s. 32–37 • Nie to, co u nas. „Domina” Acharda. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. Z. Węgierkowa [3 II 1938], s. 38–42 • Czarująca babcia. Teatr Nowy. „Miła rodzinka” M de la Roche’a. Reż. A. Cwojdziński. Dekor. A. Pronaszko, s. 43–49 • Dzieje grzechu. Teatr Narodowy. „Bunt Absaloma” S. Miłaszewskiego. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki. Ilustracja muz. J. Maklakiewicz [4 II 1938], s. 50–55 • Debiut Zapolskiej. Teatr Kameralny. „Żabusia” Zapolskiej. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. J. Rubczak [5 III 1938], s. 56–63 • Nie wedle reguł. Teatr Letni. „Dama od Maksyma” G. Feydeau. Reż. R. Niewiarowicz. Dekor. i kost. S. Jarocki. Kier. muz. T. Sygietyński. Układ tan. E. Koszutski [5 III 1938], s. 64–68 • Proszek Fenacetyny. Teatr Narodowy. „Dar poranka” G. Forzano. Reż. A. Cwojdziński. Dekor. S. Jarocki [25 III 1938], s. 69–73 • Muchy w bursztynie. Teatr Malickiej. „Jastrząb wśród gołębi” J. A. Hertza. Reż. Z. Sawan. Dekor. S. Kurman [29 III 1938], s. 74–79 • Dzień Teatru Polskiego. Teatr Polski. „Noc listopadowa” S. Wyspiańskiego. Insc. i reż. A. Węgierko. Pomoc reż. M. Wiercińska. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa. Muz. L. Marczewski. Kier. muz. K. Szuster. Układ plastyczny R. Sorel [31 III 1938], s. 80–84 • Znacie tę bajeczkę?… Teatr Narodowy. „Cyrano de Bergerac” E. Rostanda. Reż. J. Leszczyński. Dekor. A. Pronaszko. Muz. J. Maklakiewicz [1 IV 1938], s. 85–90 • „Fedra” Racine’a w teatrze krakowskim. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie. Insc. i oprawa dekor. K. Frycz [6 IV 1938], s. 91–96 • Kaprysy Marianny, poety i teatru. Warsztat Teatralny Państwowego Instytutu sztuki Teatralnej (Teatr Narodowy). „Kaprysy Marianny” A. Musseta. Reż. L. Jabłonkówna Dekor. Z. Strzelecki. Opiekun L. Schiller [10 IV 1938], s. 97–102 • Diabeł trochę kulawy. Teatr Mały. „Asmodeusz” F. Mauriaca. Reż. M. Przybyłko-Potocka. Dekor. S. Śliwiński [8 IV 1938], s. 103–108 • Tragedia ludzi głupich. Teatr Kameralny. „Niewiniątka” L. Hellmana. Reż. I. Grywińska. Dekor. S. Jarocki [9 IV 1938], s. 109–113 • Pod dachami Paryża. Teatr Ateneum. „Szóste piętro” A. Gehri. Reż. Z. Chmielewski. Dekor. W. Daszewski [16 IV 1938], s. 114–118 • Z Tańskich Berstein. Teatr Nowy. „Serce” H. Bersteina. Reż. S. Wysocka. Dekor. S. Jarocki [6 V 1938], s. 119–123 • Gęsi zza grobu. Teatr Narodowy. „Gęsi i gąski” M. Bałuckiego. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Jarocki [13 V 1938], s. 124–129 • Skiz znaczony. Teatr Mały „Nowa Dalila” F. Molnara. Reż. M. Przybyłko-Potocka. Dekor. Z. Węgierkowa [20 V 1938], s. 130–134 • Król życia u dzikusów. Teatr Kameralny. „By rozum był przy młodości” S. Raphaelsona. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. S. Jarocki [2 VI 1938], s. 135–138 • Sto lat cyganerii. Teatr Polski „Cyganeria paryska” wg H. Murgera i T. Barriere’a M. Hemar. Insc. i reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa [10 VI 1938], s. 139–142 • Szefowa się puszcza… Teatr Malickiej. „W perfumerii” M. Laszlo. Reż. Z. Sawan. Dekor. S. Kurman [1 VI 1938], s. 143–147 • Pomysł fabrykanta smarów. Teatr Nowy. „Kochanek, to ja” R. Niewiarowicza. Reż. R. Niewiarowicz. Dekor. A. Pronaszko [24 VI 1938], s. 148–152 • Przyjemna komedia. Teatr Narodowy. „Zielony frak” R. de Flersa i G. A. de Caillaveta. Reż. K. Borowski. Dekor. A. Pronaszko [8 VII 1938], s. 153–157 • O klasykach i romantykach warszawskich. Teatr Letni. „On i jego sobowtór” M. Hennequina. Reż. K. Szubert. Dekor. S. Jarocki [9 VII 1938], s. 158–163 • Poseł i hrabina. Teatr Letni. „Jan” L. Bus-Feketego. Reż. T. Trzciński. Dekor. S. Jarocki [10 IX 1938], s. 164–168 • Książę pan raczy być ramolem. Teatr Nowy. „Bratnie dusze” K. H. Rostworowskiego. Reż. A. Cwojdziński. Dekor. S. Jarocki [22 IX 1938], s. 169–174 • Cyprianna rozwódką? Teatr Mały. „Rozwiedźmy się!” W. Sardou i E. de Najaca. Reż. A. Węgierko. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa [28 IX 1938], s. 175–179 • Genialna buda jarmarczna. Teatr Ateneum. „Świętoszek” Moliera. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski. Ilustracja muz. F. Rybicki [27 IX 1938], s. 180–185 • Molierzątko. Teatr Narodowy. „Szkoła obmowy” R. Brisleya Sheridana. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. i kost. W. Daszewski. Muz. K. Stromenger [30 IX 1938], s. 186–192 • Tragikomedia dziecka. Teatr Kameralny. „Głębia na Zimnej” Z. Rylskiego. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. S. Jarocki [30 IX 1938], s. 193–197 • Lecz czci ci nie oddam. Teatr Buffo. „Porwanie Sabinek” F. i P. Schönthanów. Insc. i reż. J. Warnecki. Dekor. i kost. W. Daszewski [2 X 1938], s. 198–201 • Grecki sarmatyzm. Teatr Polski. „Papa Nikoluzos” S. Malasa. Reż. E. Wierciński. Dekor. S. Śliwiński [11 X 1938], s. 202–206 • Dzieci chcą dobrze żyć. Teatr Malickiej. „Japoński rower” T. S. Chrzanowskiego. Reż. R. Zawistowski. Dekor. S. Kurman [25 X 1938], s. 207–211 • Purpura dziewicy. Teatr Narodowy. „Szaleństwo” Ch. de Peyret-Chappuis. Reż. A. Cwojdziński. Dekor. A. Pronaszko [25 X 1938], s. 212–217 • Śmiała propaganda. Teatr Nowy „Złoty deszcz” J. Boytona Priestleya. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Jarocki [29 X 1938], s. 218–222 • Miły najazd krakowian. Teatr Cricot (Kawiarnia Plastyków w IPS-ie). „Farsa o mistrzu Pathelinie” A. Polewki. Reż. J. Jarema. Dekor. i kost. P. Potworowski. Muz. L. Goldfluss [3 XI 1938], s. 223–227 • Junosza gra na puzonie. Teatr Letni. „W roli głównej Barbara Bow” M. Durana. Reż. T. Trzciński. Dekor. S. Jarocki [15 XI 1938], s. 228–231 • Życie jest skomplikowane. Teatr Kameralny. „Rodzeństwo Thierry” R. Martina du Garda. Reż. K. Adwentowicz. Dekor. S. Jarocki [15 XI 1938], s. 232–238 • Znów nagroda literacka. Teatr Ateneum „Kupiec i poeta” R. Ferdinanda. Reż. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [2 XII 1938], s. 239–242 • Car i poeta. Teatr Polski „Maskarada” J. Iwaszkiewicza. Reż. i insc. E. Wierciński. Dekor. S. Śliwiński. Kost. Z. Węgierkowa [3 XII 1938], s. 243–248 • Coś dla ludu. Teatr Mały. „Temperamenty” A. Cwojdzińskiego. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Śliwiński [14 XII 1938], s. 249–255 • „Wyzwolenie” – wyzwolone. Teatr Cricot. „Wyzwolenie” (cz. I i II) S. Wyspiańskiego, oprac. A. Polewka i W. Woźniak. Reż. W. Woźniak. Insc. W. Jarema. Dekor. J. Wolff-Bogucka, J. Stern, W. Kozłow, A. Marczyński. Oprac. muz. L. Goldfluss i R. Frank [17 XII 1938], s. 256262 • Kicha eks – ministrowi nawaliła. Teatr Nowy „Żywy ładunek” B. Winawera. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [2 I 1938], s. 263–268 • Miłość Kubańczyka. Teatr Malickiej. „Po prostu człowiek” M. de Unamuno. Reż. Z. Sawan. Dekor. S. Kurman [23 XII 1938], s. 269–274 • Premiera w Teatrze Kameralnym. „Dom wariatów” K. Laufsa. Reż. E. Chaberski [31 XII 1938], s. 275–278 • Inauguracja nowego teatru. Teatr Malickiej. „Pani Bovary” Flauberta w przeróbce Z. Nałkowskiej. Insc. Z. Sawan. Dekor. S. Kurman [17 I 1939], s. 279–284 • Farsa a obyczaj. Teatr Narodowy. „Grube ryby” M. Bałuckiego. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. A. Pronaszko [13 I 1939], s. 285–289 • Nie igra się z dziewiczym lasem. Teatr Ateneum. „Dziewczyna z lasu” J. Szaniawskiego. Rez. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski [19 I 1939], s. 290–295 • Stylizacje. Teatr Letni „Madame Sans-Gêne” W. Sardou i E. Mareau. Reż. R. Niewiarowicz. Dekor. S. Jarocki [13 I 1939], s. 296–299 • Wieczór trzech pokoleń. Teatr Nowy. „Miłość czysta u kąpieli morskich” C. K. Norwida; „Odwiedziny o zmroku” T. Rittnera; „Czasu jutrzennego” J. Czechowicza. Reż. A. Zelwerowicz. Rozplanowanie sceny i dekor. A. Pronaszko. Muz. H. Gadomski [4 II 1939], s. 300–305 • Jak tu nie być Ksantypą? Teatr Polski „Obrona Ksantypy” L. H. Morstina. Reż. E. Wierciński. Dekor. T. Roszkowska [10 II 1939], s. 306–311 • Kuglarstwo na cmentarzu. Teatr Narodowy. „Nasze miasto” T. Wildera. Reż. L. Schiller. Scena i kost. S. Cegielski [24 II 1939], s. 312–317 • Nasza pociecha Ćwiklińska. Teatr Nowy. „Weekend” N. Cowarda. Rez. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [17 II 1939], s. 318–322 • Prawa autorskie ducha. Instytut Reduta. „Haneczka i duch” A. Bunscha. Oprac. S. Janowski pod kier. J. Osterwy [25 III 1939], s. 323–327 • Sekret Elżbiety. Teatr Kameralny. „Elżbieta królowa, kobieta bez mężczyzny” A. Josseta. Reż. H. Szletyński. Dekor. S. Jarocki [25 III 1939], s. 328–332 • Hipopotam i Lady. Teatr Mały. „Brat marnotrawny” O. Wilde’a. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. i kost. Z. Węgierkowa [17 III 1939], s. 333–337 • Panna protoplastka. Warsztat Teatralny Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej (Teatr Narodowy). „panna Julia” A. Strindberga. Reż. E. Axer. Dekor. J. Rybkowski. Opiekun A. Węgierko [26 III 1939], s. 338–343 • Przekochany. Teatr Malickiej. „Zakochana” G. Porto-Riche’a. Reż. K. Benda. Dekor. S. Kurman [24 III 1939], s. 344–350 • Nieśmiertelny golibroda. Teatr Ateneum „Cyrulik sewilski” Beaumarchais’ego. Rez. S. Perzanowska. Dekor. W. Daszewski. Muz. R. Palester [4 IV 1939], s. 351–356 • Hamlet w nowej szacie. Teatr Polski. „Hamlet” Szekspira. Insc. i reż. A. Węgierko. Dekor. i kost. W. Daszewski. Ilustracja muz. M. Kondracki [4 IV 1939], s. 357–361 • I na fizyków deszcz pada. Teatr Narodowy. „Popielaty welon” M. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. Reż. A. Zelwerowicz. Dekor. S. Jarocki [5 IV 1939], s. 262–266 • Płacę i wymagam. Teatr Letni. „Pensjonat we dworze” S. Kiedrzyńskiego. Reż. K. Borowski. Dekor. S. Jarocki [15 IV 1939], s. 367–371 • Dramaturgia Matejki. Teatr Narodowy. „Samuel Zborowski” F. Goetla. Reż. L. Schiller. Dekor. A. Pronaszko. Kost. K. Frycz. Muz. J. Maklakiewicz [13 V 1939], s. 372–376 • Premiera w Teatrze Kameralnym. Teatr Kameralny. „Exposé pani ministrowej” J. Krzewińskiego. Reż. K. Adwentowicz [13 V 1939], s. 377–379 • Jeden tylko, jeden cud – z P. hrabianką polski lud. Teatr Polski. „Koleżanki” S. Krzywoszewskiego. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. S. Śliwiński [14 V 1939], s. 380–384 • Artretyzm bogatych. Teatr Malickiej. „Julia kupuje sobie dziecko” G. Martinezza Sierra i O. Maura. Reż. J. Nowaki. Dekor. S. Kurman [23 V 1939], s. 385–389 • Równanie o mnóstwie niewiadomych. Teatr Nowy. „Prawdziwe życie Anny” J. Zawieyskiego. Reż. A. Cwojdziński. Dekor. S. Jarocki [8 VI 1939], s. 390–395 • Recenzent czy kibic? Teatr Letni. „Król bridża” P. Armonta i L. Marchanda. Reż. T. Trzciński. Dekor. S, Jarocki [10 VI 1939], s. 396–398 • Dzikusy. Teatr Ateneum. „Szczęśliwe dni” C. A. Pugeta. Reż. S. Perzanowska. Dekor. J. Kosiński [6 VI 1939], s. 399–402 • Torpeda i miłość. Teatr Narodowy. „Lśniący strumień” Ch. Morgana. Reż. K. Borowski. Dekor. W. Daszewski [9 VI 1939], s. 403–407 • Pośmiertne życie cygana. Teatr Mały. „Ostrożnie, świeżo malowane!” R. Fauchoisa. Reż. E. Wierciński. Dekor. S. Śliwiński. Obrazy H. Krycha [14 III 1939], s. 408–412 • Jubileusz budy. Teatr Letni. „Zgorszenie publiczne” F. Arnolda. Reż. K. Tatarkiewicz [8 VII 1939], s. 413–418 • Czerwona wstążeczka. Teatr Narodowy. „Święty gaj” R. de Flersa i G. A. de Caillaveta. Reż. J. Leszczyński. Dekor. A. Pronaszko [13 VII 1939], s. 419–423 • Intelektualistka begonia. Teatr Polski. „Genewa” G. B. Shawa. Reż. Z. Ziembiński. Dekor. W. Daszewski [15 VII 1939], s. 424–429 • Pracowity wieczór. Teatr Narodowy. „Wesele Fonsia” R. Ruszkowskiego. Reż. K. Borowski. Dekor. W. Daszewski [11 VIII 1939], s. 430–435 • Polski Teatr we Lwowie. Lwowski Państwowy Polski Teatr Dramatyczny. „Dom otwarty” M. Bałuckiego. Reż. A. Bardini. Dekor. W. Daszewski [7 III 1941]; „Ostrożnie świeżo malowane!” R. Fauchoisa. Reż. B. Dąbrowski. Dekor. W. Daszewski [31 XII 1941], s. 445–453 • Opowieść o Bartoszu Głowackim. Lwowski Państwowy Polski Teatr Dramatyczny. „Opowieść o Bartoszu Głowackim” W. Wasilewskiej. Reż. W. Krasnowiecki. Dekor. W. Daszewski [25 III 1941], s. 454–561 • „Panna Maliczewska” Gabrieli Zapolskiej. Premiera w Teatrze Polskim. Lwowski Państwowy Polski Teatr Dramatyczny. Reż. E. Axer. Dekor. S. Cegielski [28 V 1941], s. 462–465 • „Krakowiacy i Górale” W. Bogusławskiego w Teatrze Polskim. Lwowski Państwowy Polski Teatr Dramatyczny. Reż. B. Dąbrowski. Dekor. S. Cegielski. Oprac. muz. S. Czosnowski [20 VI 1941], s. 466–470

Uzupełnienia

Teatr dla dzieci Ortyma. „Kopciuszek” według starej bajki T. Ortym [16 I 1938], s. 475–477 • Z Teatru 8.15. „Księżna Fodora”, operetka E. Kalmana. Reż. W. Zdzitowiecki. Dekor. L. Wiechecki. Kier. muz. L. Philipp [1 II 1938], s. 482–483 • Z Teatru Powszechnego. Stołeczny Teatr Powszechny. „Śluby panieńskie” A. Fredry. Reż. S. Stanisławski [30 I 1938]. „Na zawsze” L. Rydla. Reż. E. Poreda_ [8 II 1938], s. 484–486 • Warsztat Teatralny. „Nędza uszczęśliwiona” W. Bogusławskiego, według F. Bohomolca, muz. M. Kamieński. Reż. E. Axer. Dekor. J. Rybkowski. Opiekunowie: J. Marso i L. Schiller. „Szkoda wąsów” L. A. Dmuszewskiego. Adaptacja słowno-muzyczna L. Schiller. Reż. Z. Karpiński. Dekor. J. Rybkowski [20 II 1938], s. 488–492 • Teatr Habima w Warszawie. „Uriel Acosta” wg K. Gutzkowa, s. 497–499 • Z Warsztatu Teatralnego. „Żabusia” G. Zapolskiej. Reż. K. Rudzki. Dekor. J. Rybkowski. Opiekunowie: K. Borowski i J. Stempowski [1 III 1938], s. 500–501 • Przedstawienie dla dzieci w Naszym Teatrze. „Przyjaciel wesołego diabła” K. Makuszyńskiego. Reż. J. Bonecki. Dekor. S. Jarocki [XII 1938], s. 507–508 • „Korona Dawida” w Teatrze Habima, s. 511–512 • „Burza” Ostrowskiego w Rosyjskim Studio Dramatycznym., s. 513–515 • „Cezar i człowiek” w Teatrze Polskim [recenzja ponowna z przedstawienia z 1937), s. 549–550 • Pokaz w „Warsztacie Teatralnym”. „Dzieci nie chcą żyć” M. Grabowskiej. Reż. Z. Karpiński. Dekor. W. Ujejski, s. 552–555 • Premiera w Teatrze Letnim. „Nie trzeba było mnie przejeżdżać” J. Guittona. Reż. T. Trzciński. Dekor. S. Jarocki [21 V 1938], s. 556–558 • Premiera w Teatrze 8.15. „Krysia Leśniczanka” G. Jarno. Reż. W. Zdzitowiecki. Dekor. S. Kurman. Choreogr. K. Ostrowski [30 IV 1938], s. 559–560 • Premiera w Teatrze Malickiej. „Odrobina miłości” R. Lothara, muz. L. Aschera. Reż. R. Zawistowski. Dekor. S. Kurman [2 X 1938], s. 570–571 • Rosyjskie Studio Dramatyczne. „Wiśniowy sad” A. Czechowa, s. 572–573 • Po premierze „Głębi na Zimnej”[Teatr Kameralny], s. 575–576 • Z Rosyjskiego Studia Dramatycznego. „Most” I. Surguczewa i I. Łukasza, s. 597–599 • Premiera w Teatrze Buffo. „Niech przyjdzie pierwszego” S. Bekeffi i A. Stella. Reż. J. Warnecki. Dekor. J. Rybkowski [4 II 1939], s. 617–619 • Pokaz Warsztatu Teatralnego Państwowego Instytutu Sztuki. Piosenka wujaszka” J. A. Fredry, adapt. i reż. A. Bardini i L. Jabłonkówna. Dekor. E. Markowski. Opiekunowie: L. Schiller i T. Wysocka, s. 620–621 • Drugi pokaz w Warsztacie Teatralnym. „Jutro” J. Conrada. Reż. J. Wyszomirski. Dekor. Z. Strzelecki [2 IV 1939], s. 630–632 • Humor i dawność. Teatr Buffo. „Ale się zabawili !” wodewil J. N. Nestroya w oprac. J. Tuwima. Reż. J. Warnecki. Dekor. J. Rybkowski. Oprac. muz. A. M Kitschman. Choreogr. E. Kosztutski [4 IV 1939], s. 633–635 • Z Rosyjskiego Studio Dramatycznego. „Człowiek z dyplomem” C. Indiga, s. 636–637 • Czwarty pokaz Warsztatu Teatralnego. „Althea” F. Faleńskiego. Reż. A. Bardini. Dekor. Z. Strzelecki. Opiekun: E. Wierciński [7 V 1939], s. 647–648 • Molier w Stołecznym Teatrze Powszechnym. „Szelmostwa Skapena”. Reż. K. Rudzki. Dekor. K. Związek [maj 1939], s. 649–650 • Rosyjskie Studio Dramatyczne. „Szczęśliwe małżeństwo” M. Trigera, s. 651–653 • Z Teatru 8.15. „Baron Kimmel” W. Kollo. Insc. i reż. W. Zdzitowiecki. Dekor. L. Wiechecki [24 V 1939], s. 654–655 • Teatr Szkolny Reduty. „Rycerze radości” A. Cwojdzińskiego. Reż. M. Dulęba. Dekor. I. Gall [28 V 1939], s. 658–660 • Z Teatru 8.15. „Panna wodna” operetka morska J. Lawiny-Świętochowskiego i J. Krzewińskiego. Reż. W. Zdzitowiecki [2 VIII 1939], s. 674–675 • Z Teatru Polskiego we Lwowie. Lwowski Państwowy Polski Teatr Dramatyczny. „Niespokojna starość” L. Rachmanowa [24 V 1941], s. 683–689.
 

Recenzje z kabaretów i rewii

Szopka krakowska. Teatr Bagatela, aktualna rewia figurynkowa układu Aga-Pita [6 I 1920], t. 19, s. 557–559 • „Kabaret” artystów Teatru Miejskiego, Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Program kabaretowy „Bieg pocieszenia” [10 i 11 I 1920], t. 19, s. 560 • Ptak Niebieski, t. 21, s. 68–72 • ”Krzywe Zwierciadło”. Rosyjski teatr artystyczny, t. 21, s. 230–233 • Pod znakiem Guignolów. Gościna „Grand-Guignolu” w Warszawie – „Czerwona Maska”, t. 21, s. 264–268 • Premiera w Qui Pro Quo. „Rewia nr 2” [25 X 1924], t. 21, s. 564–566 • Premiera w Qui Pro Quo. Rewia „Precz z Grabskim” [18 XI 1924], t. 21, s. 567–568 • Premiera w Qui Pro Quo. „Kupa śmiechu” [23 XII 1924], t. 21, s. 569–570 • Premiera w Qui Pro Quo. „Program nr 6” [16 I 1925], t. 21, s. 571–572 • Premiera w Qui Pro Quo. Program siódmy: „7 krów tłustych”. Dekor. B. Cinzerling [31 I 1925], t. 21, s. 573–574 • Premiera w Szkarłatnej Masce. „Duch Banka. Wilczy dół”. Reż. J. Janusz. Dekor. T. Gronowski [18 IV 1925], t. 21, s. 586–587 • Szkarłatna Maska. Program czwarty: „Zatrzask. Pajęczyca. Don Juan z Pipidówki”. Reż. J. Janusz i W. Biegański. Dekor. T. Gronowski [9 V 1925], t. 21, s. 588–589 • Premiera w Qui Pro Quo. „Humpa! Humpa!”. Dekor. J. Galewski i A. Świdwiński [12 V 1925], t. 21, s. 590 • Premiera w Qui Pro Quo. „Ile mi dasz” [12 VI 1925], t. 21, s. 599 • Premiera w Qui Pro Quo. „Bez koszulki”. Reż. F. Járosy. Dekor. J. Galewski. Choreogr. E. Wojnar [10 VII 1925], t. 21, s. 600–601 • Premiera w szkarłatnej Masce. Dostojewski „Idiota”. Reż. J. Janusz. Dekor. T. Gronowski [24 VII 1925], t. 21, s. 604–606 • Perskie Oko. „Perskie Oko” wielka rewia [5 IX 1925], t. 21, s. 607–609 • Premiera w Qui Pro Quo. „Hocki-Klocki”. Reż. F. Járosy. Dekor. J. Galewski [19 IX 1925], t. 21, s. 610–611 • Premiera w Perskim Oku. „Tylko dla dorosłych”. Reż. L. Lawiński. Dekor. W. Jewniewiczowa i B. Cinzerling [1 X 1925], t. 21, s. 612 • Wieczór żywego słowa. Aleksander Moissi, t. 21, s. 613–614 • Z teatru Qui Pro Quo. „Grunt się nie przejmować”. Reż. F. Járosy. Dekor. J. Galewski [16 X 1925], t. 21, s. 615 • Premiera w Qui Pro Quo. „Przez dziurkę od klucza” [7 XI 1925], t. 21, s. 616–617 • Premiera w Qui Pro Quo. „Puść go kantem”. Dekor. J. Galewski, J. Dąbska i J. Śliwińska [14 I 1926], t. 21, s. 628–629 • Premiera w Perskim Oku. „Dzieje śmiechu”. Dekor. Jewniewiczowa i Cinzerling [2 XI 1926], s. 617–618 • Eksport ducha [o działaniach popularyzujących polski dramat i teatr poza granicami], t. 22, s. 637–640 • Premiera w Qui Pro Quo. „Moryc”. Reż. F. Járosy. Dekor. J. Galewski [21 IX 1927], t. 22, s. 661–662 • Premiera w Qui Pro Quo. „Pstryk”. Rewia aktualna napisali Twardzioch i Mięciuś [31 X 1927], t. 22, s. 672 • Premiera w Qui Pro Quo. „Typki z Qui Pro Quo” 930 XII 1927), t. 22, s. 674–675 • Jubileusz Józefa Galewskiego w Qui Pro Quo, t. 22, s. 681 • Otwarcie Teatru Sensacji, t. 22, 676 -677 • Dziesięciolecie Qui Pro Quo, t. 23, s. 40–45 • Premiera w Qui Pro Quo. „MSZ, czyli pamiętaj o mnie”. Reż. F. Járosy. Tańce T. Wysocka [18 I 1929], t. 23, s. 484–485 • Premiera „Jubileuszowa” w Qui Pro Quo. Reż. F. Járosy. Dekor. J. Galewski [22 III 1929], t. 23, s. 492 • Premiera w Qui Pro Quo. „Gabinet figur wo(j)skowych” [18 V 1929], t. 23, s. 506 • Premiera w Qui Pro Quo. „Kochajmy się!” [24 IX 1929], t. 23, s. 518–519 • Premiera w Morskim Oku „Cała Warszawa”. Kier. art. A. Włast. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa. Choreogr. J. Wojcieszko [31 X 1929], t. 23, s. 520–521 • Premiera w Qui Pro Quo. „Coś wisi w powietrzu” [10 XI 1929], t. 23, s. 522 • Premiera w Qui Pro Quo. Rewia „Dookoła Bartel”. Dekor. J. Galewski [31 I 1930], t. 23, s. 527–528 • Premiera tegorocznej zapustnej „Szopki Politycznej”. Mała sala Coloseum [31 I 1930], t. 23, s. 529–530 • Premiera w Qui Pro Quo. „Maj za pasem”. Reż. F. Járosy. Dekor. J. Galewski. Tańce T. Wysocka [14 III 1930], t. 23, s. 533–534 • Premiera w Morskim Oku „Uśmiech Warszawy”. Kier. artyst. A. Włast. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa. Choreogr. J. Wojcieszko [8 IV 1930], t. 23, s. 535 • Premiera w Qui Pro Quo. „Wiosenny budżet” [3 V 1930], t. 23, s. 539 • Premiera w Morskim Oku „Codziennie dansing” G. Herczega i K. Farkasa. Oprac. A.Włast i Szerszeń. Reż. J. Walden. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa. Choreogr. J. Wojcieszko, t. 23, s. 548–549 • Premiera w Qui Pro Quo. „Będzie gorąco”. Rewia [26 VI 1930], t. 23, s. 550 • Premiera w Morskim Oku. „Parada gwiazd” [25 IX 1930]. Reż. J. Walden. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa. Choreogr. J. Wojcieszko_, t. 23, s. 563–564 • Premiera w Qui Pro Quo „Zjazd Centrośmiechu” [2 X 1930], t. 23, s. 566–567 • Premiera w Qui Pro Quo. „Czysta wyborowa” [19 XI 1930], t. 23, s. 578–579 • Premiera w Qui Pro Quo. „Myszy bez kota” [23 XII 1930], t. 23, s. 582–583 • Premiera w Morski Oku. „Halo! Malicka i Sawan!” rewia karnawałowa. Reż. J. Walden. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa. Choreogr. J. Wojcieszko, [9 I 1931], t. 23, s. 584–585 • Premiera w Qui Pro Quo. Nos do góry” rewia [31 I 1931], t. 23, s. 586–587 • Premiera Szopki Politycznej. R. 1931 (Lechonia, Tuwima i Hemara) [13 II 1931], t.23, s. 590 • Premiera w Morskim Oku. „Sympatie Warszawy”. Reż. J. Walden. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa. Choreogr. J. Wojcieszko [21 II 1931], t. 23, s. 592 • Premiera w Qui Pro Quo. „W murowanej piwnicy”, wielka rewia [21 III 1931], t. 23, s. 593 • Premiera w Morskim Oku. „Podróż na księżyc”. Kier. art. A. Włast. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa. Choreogr. J. Wojcieszko [11 IV 1931], t. 23, s. 596 • Zespół murzyński w Qui Pro Quo. „Czarne na białym” Rewia [29 IV 1931], t. 23, s. 597 • Premiera w Qui Pro Quo. „Panie ministrze!”. Wielka rewia [29 V 1931], t. 23, s. 601 • Suppé „Piękna Galatea”. Teatr Bada”. Insc. F. Járosy. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowska [27 I 1933], t. 24, s. 486–488 • Berr i Verneuil „Moja siostra i ja”. Teatr Bada. Oprac. J. Tuwim i M. Hemar. Reż. M. Hemar. Dekor. S. Śliwiński [3 III 1933], t. 24, s. 533–541 • „Ale humorek jest”. Morskie Oko. Dekor. W. Jewniewiczowa. Gościnne występy L. Wyrwicza [4 VII 1931], t. 24, s. 567–568 • Występ Hanki Ordonówny w Teatrze Elizeum. „Małżeństwo Fredeny” Picarda. Reż. K. Wyrwicz-Wichrowski [6 X 1931], t. 24, s. 605–606 • Premiera w Bandzie. „Jajko Kolumba”. Kier. scen. F. Járosy. Kier. lit. J. Tuwim, kier. muz. M. Hemar. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowskiej [10 XI 1931], t. 24, s. 621–622 • Premiera w warszawskim Wesołym Oku. „Rumba, rumba”. Dekor. J. Galewski [20 XI 1931], t. 24, s. 623–624 • Premiera w Bandzie „…A Banda śmieje się”. Kier. scen. F. Járosy. Kier. lit. J. Tuwim, kier. muz. M. Hemar. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowskiej [22 XII 1931], t. 24, s. 625–626 • Premiera w Bandzie „Sto procent Bandy”. Kier. scen. F. Járosy. Kier. lit. J. Tuwim, kier. muz. M. Hemar. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowskiej [22 III 1932], t. 24, s. 633–644 • Premiera w Qui Pro Quo. „Poczekajcie, poczekajcie”. Reż. J. Pawłowski. Muz. R. Szlesberg. Dekor. G. i J. Galewscy [1 IV 1932], t. 24, s. 635–636 • Premiera w warszawskim Kameleonie. „Walter pod Messalką”. Dekor. W. Jewniewiczowa. Tańce A. Nelly [2 IV 1932], t. 24, s. 637–638 • Premiera w warszawskiej Bandzie. „Wiosna Bandytów”. Kier. scen. F. Járosy. Kier. lit. J. Tuwim, kier. muz. M. Hemar. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowskiej [21 IV 1932], t. 24, s. 639–640 • Premiera w Kameleonie. „Sąd nad Warszawą” [3 V 1932], t. 24, s. 641 • Premiera w Bandzie. „Jaracz i Banda”. Pożegnalny program komików. Insc. F. Járosy. Dekor. Pik [W. Daszewski] i I. Lorentowicz-Karwowska [28 V 1932], t. 24, s. 642–644 • Premiera w orskim Oku. „Wesoła podróż”. Dekor. i kost. T. Gronowski i J. Galewski. Muz. J. Maklakiewicz. Tańce F. Parnell [14 VI 1932], t. 24, s. 645 • Premiera w Morskim Oku „Hip-Hip-Hura”. Rewia sportowa. Dekor. J. Galewski [4 VIII 1932], t. 24, s. 659–660 • Premiera w Morskim Oku. „Przebój Warszawy”. Rewia inauguracyjna. Dekor. J. Galewski [20 IX 1932], t. 24, s. 661–662 • Na próbie generalnej w Bandzie. „Gaudeamus igitur”, t. 24, s. 661–665 • Premiera w Bandzie „Gaudeamus igitur”. Kier. scen. F. Járosy. Kier. lit. J. Tuwim, kier. muz. M. Hemar. Ewolucje taneczne E. Koszutski. Dekor. S. Śliwiński, G. Galewska, W. Jewniewiczowa, I. Lorentowicz-Karwowska [24 XI 1932], t. 24, s. 666–668 • Premiera w Bandzie. „Jarmark śmiechu”. Kier. scen. F. Járosy. Kier. lit. J. Tuwim, kier. muz. M. Hemar. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowska, Jewniewiczowa, G. Galewska i S. Norblin [28 X 1932], t. 24, s. 669–670 • Premiera w Morskim Oku. „Yo-Yo”. Kier. artyst. A. Włast. Choreogr. J. Wojcieszko. Dekor. T. Gronowski i J. Galewski. Kost. T. Gronowski. Reż. skeczów K. Krukowski. Kapelmistrz I. Wesby [29 X 1932], t. 24, s. 671–672 • Premiera w Morski Oku „Brawo, Bis!”. Dekor. i kost. T. Gronowski [7 XII 1932], t. 24, s. 679–680 • Premiera w Bandzie. „Serce na oścież”. Program gwiazdkowy. Kier. scen. F. Járosy. Kier. lit. J. Tuwim, kier. muz. M. Hemar. Dekor. Z. Nirstein, T. Lipski, W. Jewniewiczowa, I. Lorentowicz-Karwowska, G. Galewska, Borowicz [22 XII 1932], t. 25, s. 683–684 • „Pociąg Dansing – Żarty – Skecze”. Premiera w Bandzie. Reż. F. Járosy [2 V 1933], t. 25, s. 555–556 • „Rewia Warszawy”. Premiera w Morskim Oku. Insc. K. Krukowski i J. Wojcieszko [3 VI 1933], t. 25, s. 559- 560 • „Zjazd gwiazd”. Otwarcie music-hallu Rex. Reż. F. Járosy i A. Włast. Choreogr. J. Wojcieszko. Dekor. W. Jewniewiczowa i J. Galewski [14 VI 1933], t. 25, s. 561–563 • „Frontem do morza”. Premiera w Rexie. Reż. F. Járosy. Dekor. W. Jewniewiczowa i J. Galewski [11 VII 1933], t. 25, s. 569–570 • „Ram-pam-pam”. Inauguracja Cyganerii. Reż. F. Járosy. Dekor. i kost. J. Galewski. Choreogr. E. Koszutski i F. Parnell. Kapelm. Z. Górzyński [1 IX 1933], t. 25, s. 571–572 • „Wszystko dla wszystkich”. Premiera w Rexie. Dekor. W. Jewniewiczowa [1 IX 1933], t. 25, s. 573–574 • „Dzieje śmiechu”. Premiera w Rexie. Reż. skeczów S. Perzanowska. Dekor. W. Jewniewiczowa. Choreogr. J. Wojcieszko. Muz. I. Wesby [27 X 1933], t. 25, s. 577 • „Syrena na wędce”. Premiera w Cyganerii. Dekor. J. Galewski. Kapelm. Z. Górzyński [24 X 1933], t. 25, s. 578–579 • „100% rewii”. Premiera w Rexie. Reż. A. Włast. Dekor. W. Jewniewiczowa [28 X 1933], t. 25, s. 580 • „Cyganeria rozfikana”. Premiera w Cyganerii. Dekor. J. Galewski. Choreogr. E. Koszutski [13 I 1834], t. 25, s. 586–587 • Schlechter i Tom „Kobieta nr 5012”. Premiera w Cyganerii. Dekor. J. Galewski. Choreogr. E. Koszutski [17 II 1934], t. 25, s. 588–589 • „Wesołe jajko”. Premiera w Cyganerii. Dekor. J. Galewski i T. Gronowski [25 III 1934], t. 25, s. 591–592 • „Hulaj, Banda!”. Premiera w Starej Bandzie [10 VII 1934], t. 25, s. 603–604 • „101 pociech”. Premiera w Rexie. Kier. art. A. Włast. Dekor. W. Jewniewiczowa [19 VII 1934], t. 25, s. 605–606 • „Wesoła parada”. Premiera w Wielkiej Rewii. Kier. art. A. Włast. Współpraca lit. dr Pietraszka (Tuwim) i M. Hemar. Dekor. W. Jewniewiczowa. Choreogr. J. Wojcieszko. Reż. skeczów K. Krukowski. Kapelm. Z. Wiehler [18 VIII 1934], t. 25, s. 607–608 • „W Starej Bandzie diabeł pali”. Rewia inauguracyjna Starej Bandy. Kier. art. F. Járosy. Kier. lit. K. Tom. Dekor. J. Galewski. Kost. G. Galewska. Choreogr. F. Parnell. Tańce E. Koszutski. Kier. muz. Z. Górzyński [8 IX 1934], t. 25, s. 609–611 • Premiera w Starej Bandzie. „Frontem do Hożej” [13 X 1934], „Numer w numer” [16 X 1934], t. 25, s. 621–623 • „Naprzód marsz!”. Premiera w Wielkiej Rewii. Kier. art. A. Włast. Reż. M. Hemar. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa. Kier. muz. Z. Wiehler [10 IX 1934], t. 25, s. 633–634 • „Co w trawie piszczy”. Premiera w Starej Bandzie. Kier. art. F. Járosy. Kier. lit. K. Tom. Dekor. J. Galewski. Kost. G. Galewska. Choreogr. F. Parnell. Kier. muz. Z. Górzyński [13 XI 1934], t. 25, s. 641–642 • „Dawne dobre czasy”. Premiera w Wielkiej Rewii. Kier. art. A. Włast. Reż. M. Hemar. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa. Kier. muz. Z. Wiehler [7 XII 1934], t. 25, s. 651–652 • „Banda w komplecie”. Kier. art. F. Járosy. Kier. lit. K. Tom. Dekor. J. Galewski. Kost. G. Galewska. Choreogr. F. Parnell. Kier. muz. Z. Górzyński [20 XII 1934], t. 25, s. 655 • „Kubuś” a „Kawiarenka”. [recenzja „Kawiarenki” kom. muz. R. Benatzkyego w teatrze Wielka Rewia [19 IX 1935], t. 26, s. 217–221 • Premiera w Teatrze Wielka Rewia. „Wielka Rewia 1935”. Dekor. W. Jewniewiczowa [15 I 1935], t. 26, s. 515–516 • Premiera w Starej Bandzie. „Stara Banda”. Kier. art. F. Járosy [30 I 1935], t. 26, s. 521–526 • Premiera w Wielkiej Rewii „Tańce, hulanki, swawola!”. Reż. L. Lawiński i L. Sempoliński. Dekor. i kost. W. Jewniewiczowa, G. Galewska i J. Galewski. Oprac. muz. Z. Wiehler. Choreogr. J. Wojcieszko [1 II 1935], t. 26, s. 524 • Operetka w Cyrku. „Gwiazdy areny” W. Bus-Feketego. Adapt. A. Włast. Kapelm. I. Wesby [2 III 1935], s. 538–540 • Premiera w Starej Bandzie. „Z pocałowaniem ręki”. Kier. art. F. Járosy i K. Tom [5 III 1935], t. 26, s. 541–542 • Premiera w Starej Bandzie. „Stara Banda nie rdzewieje”. Kier. art. F. Járosy [4 IV 1935], t. 26, s. 555–556 • Premiera w Starej Bandzie. „Warszawa w kwiatach”. Kier. art. F. Járosy. Dekor. J. Galewski. Kier. muz. Z. Wiehler [8 V 1935], t. 26, s. 577–578 • Komedia muzyczna w Wielkiej Rewii. „Przygoda w Grand Hotelu” Savoira, wersja polska J. Walden, oprac. muz. P. Abraham. Dekor. i kost. G. i J. Galewscy. Choreogr. J. Wojcieszko. Kier. muz. T. Müller [28 VI 1935], t. 26, s. 584–585 • Premiera w Teatrze Hollywood. „Dziewczyna i hipopotam” kom. muz. M. Lucy. Adapt. i reż. K. Tom. Oprac. muz. Z. Wiehler [6 VII 1935], t. 26, s. 586–587 • Premiera w Cyruliku Warszawskim „Pod włos”. Program inauguracyjny. Kier. art. F. Járosy [1 VIII 1935], t. 26, s. 588–589 • „Na jeża”. Cyrulik Warszawski. Kier. art. F. Járosy. Dekor. J. Galewski [4 IX 1935], t. 26, s. 590–591 • Premiera w Teatrze Hollywood. „Dla Ciebie, Warszawo”. Rewia inauguracyjna. Kier. artyst. A. Włast [14 IX 1935], t. 26, s. 592–593 • Premiera w teatrze Hollywood”. Kier. art. A. Włast. Dekor. i kost. G. Galewska [15 X 1935], t. 26, s. 594–595 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „Z przedziałkiem” – trzeci program Cyrulika. Kier. art. F. Járosy. Muz. L. Boruński, T. Müller, H. Wars [26 X 1935], t. 26, s. 596–597 • Premiera w Teatrze Wielka Rewia. „Pan minister i dessous” kom. muz. K. Bernhauera i R. Oesterreichera. Wersja polska E. Schlechter. Muz. T. Müller., H. Wars i I. Świętochowski. Dekor. J. Galewski [16 XI 1935], t. 26, s. 604–605 • Premiera w Teatrze Hollywood „Warszawa – New York” wesoła podróż. Kier. art. A. Włast [23 XI 1935], t. 26, s. 610–611 • Premiera w Cyruliku Warszawskim „Wieczna ondulacja”. Program świąteczny. Kier. art. F. Járosy [20 XII 1935], t. 26, s. 614–615 • Premiera w Teatrze Wielka Rewia. „Widowisko nr 1.”. Kier. art. H. Ordonówna. Choreogr. J. Wojcieszko. Kier. muz. T. Müller [28 XII 1935], t. 26, s. 619–620 • Premiera w Cyruliku Warszawskim „Mycie głowy”. Kier. art. F. Járosy [9 II 1936], t. 26, s. 628–629 • Premiera w Wielkiej Rewii. „Całus i nic więcej”. E. Halásza, wersja polska J. Walden. Dekor. J. Galewski. Tańce E. Wojnara. Kapelm. T. Müller [25 II 1936], t. 26, s. 636–637 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. Szósty program „Ogród rozkoszy” rewia. Kier. art. F. Járosy [21 III 1936], t. 26, s. 644–645 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „kot w worku” komedia L. Sziláyi, wersja polska E. Schlechter. Reż. F. Járosy [7 V 1936], t. 26, s. 677–678 • Rewia Ordonki. Cyrulik Warszawski „Frontem do radości”. Kier. art. H. Ordonówna [4 VII 1936], t. 26, s. 694–695 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „Kariera Alfa Omegi” wodewil satyryczny M. Hemara i J. Tuwima. Muz. L. Boruński i H. Wars. Reż. F. Járosy. Dekor. W. Daszewski. Choreogr. E. Koszutski [5 IX 1936], t. 26, s. 707–710 • Premiera w Teatrze Hollywood. „Na gwiaździstej fali” rewia [16 IX 1936], t. 26, s. 711–712 • Raczej Mira niż satyra. Teatr 13 rzędów. „Mira i satyra” Ś. Karpińskiego, J. Minkiewicza i A. Nowickiego. Dekor. M. Berezowska i J. Galewski. Kier. muz. L. Philip [7 XI 1936], t. 26, s. 716–717 • Nieśmiały głos zbytecznego recenzenta teatralnego. Cyrulik Warszawski „Król z parasolem” R. Benatzky’ego. Reż. F. Járosy. Dekor. I. Lorentowicz-Karwowska [28 XI 1936], t. 26, s. 722–724 • Teatr 13 Rzędów. „Co wolno wojewodzie” Kar. Min. Jur.( Ś. Karpiński, J. Minkiewicz, J. Jurandot), [23 I 1937], t. 27, s. 267–268 • Premiera w Cyruliku Warszawskim „Cabaretissimo” M Hemara, J. Tuwima, A. Słonimskiego. Kier. artyst. F. Járosy [26 I 1937], t. 27, s. 269–270 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „Wielki bałagan” farsa muzyczna Proroka [A. Słonimskiego] i Cyrulika. Kier. artyst. F. Járosy. Muz. L. Boruński [18 III 1937], t. 27, s. 279–280 • Premiera w Wielkiej Rewii. „Wielka Rewia” [28 III 1937], t. 27, s. 281–282 • Premiera w Cyruliku Warszawskim „Słońce w Cyruliku”, rewia wiosenna. Kier. artyst. F. Járosy. Dekor. W. Daszewski, G. Galewska i J. Galewski [30 IV 1937], t. 27, s. 290–291 • Premiera w Wielkiej Rewii. „Podwójne życie panny Leny”. Komedia muz. W. Szilayi. Reż. K. Krukowski. Dekor. G. Galewska. Dyrygent I. Wesby [15 V 1937], t. 27, s. 292–293 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „Ciotka Karola” komedia T. Brandona. Reż. J. Gołaszewski [2 VII 1937], t. 27, s. 302–303 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „Jaś u bram”. Komedia R. Benatzky’ego i P. Morgana. Reż. F. Járosy [9 IX 1937], t. 27, s. 307–308 • Premiera w Wielkiej Rewii. „Król na jedną noc”. Kom. muz. K. Farkasa, muz. H. Langa. Reż. E. Chaberski [11 XI 1937], t. 27, s. 312–312 • Otwarcie teatrzyku Małe Qui Pro Quo. „Na pięterku”. Rewia dr Pietraszka [J. Tuwim] i J. Jurandota. Dekor. J. Zaruba [3 XI 1937], t. 27, s. 325–326 • Z Teatru Wielka Rewia. „Pst!… Janie…”, kom. muz. E. Behrendta, teksty Ś. Karpiński i J. Walden. Reż. J. Leszczyński. Kier. artyst. A. Włast. Dekor. Lipski [11 XII 1937], s. 327–328 • Premiera w Małym Qui Pro Quo. „Z melonikiem na bakier”, rewia [30 XII 1937], t. 27, s. 329–330; • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „Przy zamkniętych drzwiach” [20 I 1938], t. 28, s. 478–479 • Z teatru Wielka Rewia. „Czar walca”, operetka Jacobsona i F. Doermana. Muz. O. Strauss. Adapt. i reż. K. Tom. Dekor. J. i G. Galewscy. Dyrygent I. Wesby. Choreogr. M. Pianowski [31 XII 1937], t. 28, s. 480–481 • Premiera „Warszawskiej Szopki Politycznej”, t. 28, s. 493–494 • Premiera w Teatrze Wielka Rewia. „Rozwódka” operetka W. Leona, muz. L. Falla. Reż. K. Tom. Dekor. J. i G. Galewscy [19 II 1938], t. 28, s. 495–496 • Premiera a Małym Qui Pro Quo. „Skąd swąd” rewia J. Jurandota [4 III 1938], t. 28, s. 502–503 • Z Teatru Wielka Rewia. „Opiekuj się Amelią” G. Feydeau. Reż. E. Chaberski. Dekor. J. Galewski [14 V 1938], t. 28, s. 551 • Premiera w Małym Qui Pro Quo. „Od czego mamy rząd?”. Rewia J. Jurandota [21 V 1938], t. 28, s. 561 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „Romans z urzędem”. Farsa W. Lichtenberga. Reż. J. Warnecki [10 VI 1938], t. 28, s. 562–563 • Premiera w Wielkiej Rewii. „Dla Ciebie, Warszawo”, rewia inauguracyjna. Insc. i choreogr. A. Fortunato. Dekor. J. Galewski. Kost. G. Galewska i W. Jewniewiczowa [10 IX 1938], t. 28, s. 566–567 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „Naokoło Cyrulik”. Insc. F. Járosy. Dekor. J. Galewski i J.M. Szancer [9 IX 1938], t. 28, s. 568–569 • Premiera w Małym Qui Pro Quo. „Nic nie wiadomo” rewia J. Jurandota, T. Wittlina, E. Schlechtera i in. [21 IX 1938], t. 28, s. 574 • Cynian w pieśni. Cyrulik Warszawski. „Fric-Frac”, czyli Sprzedajemy Warszawę” złodziejska historyjka E. Bourfdeta. Reż. F. Járosy. Dekor. i kost. J.M. Szancer. Muz. W. Krupiński i L. Boruński [15 XI 1938], t. 28, s. 591–592 • Premiera w Małym Qui Pro Quo. „Wielka czwórka” rewia. Reż. E. Koszutski [24 XI 1938], t. 28, s. 593 • Premiera W Wielkiej Rewii. „Raj kobiet” rewia świąteczna. Kier. artyst. A. Włast. Reż. K. Tom. Dekor. J. i G. Galewscy. Baletmistrz A. Fortunato. Kapelm. I. Wesby [3 XII 1938], t. 28, s. 594 • Premiera w Cyruliku Warszawskim. „Kochajmy zwierzęta !” rewia M. Hemara, J. Jurandota, J. Minkiewicza i T. Wittlina. Kier. artyst. F. Járosy [23 XII 1938], t. 28, s. 595–596 • Premiera w Wielkiej Rewii. „Szukamy gwiazd” [21 I 1939], t. 28, s. 600 • Premiera w Małym Qui Pro Quo. „Pod parasolem” [4 II 1939]. t. 28, s. 615–616 • Otwarcie teatrzyku Ali-Baba. „Sezonie, otwórz się” rewia inauguracyjna dra Pietraszka [J. Tuwima], M. Hemara, W. Szlengla, Szer-Szenia [J. Brzechwy], T. Wittlina i A. Własta. Dekor. J. i G. Galewscy [5 IV 1939], t. 28, s. 638–639 • Rewia w Małym Qui Pro Quo. „Strachy na lachy”, rewia M. Hemara, W. Szlengla, E. Schlechtera i T. Wittlina [14 IV 1939], t. 28, s. 642 • Premiera w teatrze Ali-Baba. „Orzeł czy Rzeszka”, rewia M. Hemara, J. Jurandota, W. Szlengla, T. Wittlina, A. Własta i T. Kończyca [31 V 1939], t. 28, s. 656–657 • Warszawska szopka polityczna 1939 w Kawiarni Plastyków, t. 28, s. 664–665 • Otwarcie teatru Tip-Top. „Kogo szukacie?” inauguracyjna rewia [12 VIII 1939], t. 28, s. 676–677.
 

Artykuły i felietony

„Parlamentyzacja” teatru [o polityce teatralnej], t. 19, s. 61–66 • Kłopoty polskiego teatru [o repertuarze „codziennym”, czyli o rodzimej „dramaturgii użytkowej”], t. 19, s. 67–80 • Bezwiedne „orientacje” [o odniemczeniu polskiej umysłowości], s. 81–87 • Teatr i teatrzyk. Z powodu otwarcia Bagateli, t. 19, s. 148–154 • O kulturę wiersza na scenie, [w związku z wystawieniem Elektry Hofmannsthala], t. 19, s. 228–223 • Sędziwy humorysta”. Do autora w sile wieku [polemika z Winawerem na temat jego dramatu „Promienie FF”], t. 20, s. 116–118 • Żywotność komunału [o dostępności polskich teatrów dla młodych rodzimych dramatopisarzy – polemika z K. Irzykowskim], t. 20, s. 213–219 • Dezerterki [o aktorach, które porzuciły scenę – szkic socjologiczny], t. 20, s. 247–251 • Po kontraktach, a przed sezonem [specyfika zawodu aktora teatralnego], t. 20, s. 252–257 • Przekłady teatralne, t. 20, s. 277–286 • Dekoracje aktorów [o odznaczeniach aktorów krzyżami zasługi], t. 20, s. 295–296 • O bibliotece teatralnej [apel o stworzenie serii wydawniczej, w której publikowano by utwory dramatyczne polski i światowe], t. 20, s. 328–332 • Teatr na wieś! [teatr dla prowincji – zespoły objazdowe, zespoły ruchome], t. 20, s. 333–335 • Teatr czysty i nieczysty [o wiarołomstwie na scenie – konwencje przedstawienia miłości], t. 20, s. 359–364 • „Ablativus teatralis” [o aktorkach używających formy gramatycznej 6 przypadku – szczęśliwą], t. 20, s. 396–397 • W starych szpargałach [o perspektywach oceny teatru – dawnego i współczesnego], t. 20, s. 397–402 • „Mademoiselle Chourgotte” [polemika z Witoldem Noskowskim dotycząca recenzji sztuk Ananas Verneuila i Grubych ryb Bałuckiego], t. 20, s. 444–448 • Ivette Guilbert, t. 20, s. 477–481 • Zaginiony instynkt ludzkości [o instynkcie teatralnym, komentarz do Jewreinowa], t. 20, s. 483–487 • 90 osób w Teatrze Polskim na „Zmartwychwstaniu”, t. 20, s. 497; • Echa „Wesela”, t. 20, s. 498 • Repertuar Teatru Polskiego, t. 20, s. 499–514 • [O Zmartwychwstaniu Rostworowskiego], t. 20, s. 515–516 • [List do Redakcji „Naprzodu” w sprawie Wesela], t. 20, s. 517 • Stare i niwe Rozmaitości. Z powodu konkursu dramatycznego, t. 20, s. 520–527 • Paryski sezon teatralny, t. 20, s. 534–538 • Niedyskrecje teatralne [o piosenkach z wieczoru pieśni staropolskich w Reducie], t. 20, s. 544–555 • Rok teatralny [1923], t. 20, s. 546–555 • Konstytucja i listopad [nowa organizacja Teatru Polskiego – spółka udziałowa], t. 21, s. 94–97 • Nowy kajet [opis nowych „Rozmaitości”, czyli Teatru Narodowego], t. 21, s. 105–108 • ZASP [w związku z ukazaniem się 1 nr „Sceny Polskiej”], t. 21, s. 160–164 • Teatr Witkiewicza [zapowiedź premiery S. I. Witkiewicza Jan Maciej Karol Wścieklica w Teatrze im. Fredry], t. 21, s. 208–210 • Niedyskrecje teatralne [o polskość repertuaru], t. 21, s. 176–177 • Weteran piosenki [wspomnienie Aristida Bruanta twórcy piosenki paryskiej i kabaretu], t. 21, s. 218–221 • „Na widły!”_ [odpowiedź E. Ligockiemu na polemikę z recenzji ze Spadkobiercy A. Grzymały-Siedleckiego], t. 21, s. 291–296 • Jeszcze ostatnie widełki [c.d. polemiki z Ligockim o niezależności recenzenta od dyrektyw partyjnych], t. 19, s. 296–300 • Recenzja „Recenzji Recenzyj”. List do Adama Grzymały-Siedleckiego [odpowiedź na atak autora pomieszczony w „Warszawiance” 1925, nr 149 i 155], t. 21, s. 301–305 • Molier na scenie polskiej (Przed premierą „Świętoszka” w Teatrze Polskim), t. 21, s. 306–312 • I ja też „Pod światło” [polemika z A. Grzymałą-Siedleckim i S. Kołaczkowskim do tycząca twórczości Rostworowskiego i wystawionego w Teatrze im. Fredry Antychrysta], t. 21, s. 390–394 • Karol, Karol, coś narobił, oj, oj, oj! [polemika z K. H. Rostworowskim], t. 21, s. 395–399 • Pół wieku pracy dla sceny polskiej [o Ludwiku Solskim], t. 21,s. 402–407 • Jaskółka platonizmu [w obronie Śmiesznych kochanków Natansona]. t. 21,s. 427–432 • Grabski wraca [o kryzysie teatrów], t. 21, s. 471–475 • Wesoła wojna [polemika z S. Miłaszewskim w sprawie tłumaczenia Zegadłowicza Fausta], t. 21, s. 534–544 • Ostatnie słówko o Pol-Fauście [c.d. polemiki], t. 21, s. 545–549 • Z życia teatru. Jewreinow w Warszawie, t. 21, s. 577–579 • [O aktorach]. Zmamieni różowymi obietnicami aktorzy Teatru Odrodzonego na Pradze mrą z głodu, błaga ojców miasta o ratunek_, t. 21, s. 618–619 • Konkurs deklamacyjny w Państwowej Szkole Dramatycznej, t. 21, s. 624–625 • Dola krytyka, t. 21, s. 633–637; • Rok teatralny [1925], t. 21, s. 638–648 • Rok teatralny [1926], t. 21, s. 649–661 • Sowiety w teatrze [atak na aktorów T. Małego za odmowę gry w sztuce Witkacego Tumor Mózgowicz], t. 22, s. 30–33 • Niedyskrecje teatralne [polemika z A. Grzymałą-Siedleckim dot. Uśmiechu Losu Perzyńskiego], t. 22, s. 251–253 • Gémier i jego idea [idea Międzynarodowego Związku Teatralnego], t. 22, s. 123–127 • Niedyskrecje teatralne [odpowiedź dziennikarzowi „Dziennika Bydgoskiego” zarzucającego Boyowi polityczność w recenzji Snu srebrnego Salomei], t. 22, s. 159–162 • Niedyskrecje teatralne [o eksperymentach w teatrze w związku z Dziadami w reż. A. Zelwerowicza], t. 22, s. 411–413 • Niewinna zabawa [o sztukach, które w sezonie 1927/1928 nie zostały wystawione], t. 22, s. 475–477 • W teatrze żydowskim [uwagi o sztuce Pereca Nocą na Starym Rynku granej przez trupę wileńską w kontekście wpływów Wyspiańskiego na teatr żydowski], t. 22, s. 518–520 • Doroczny popis Szkoły Dramatycznej, t. 22, s. 601–602 • Popis Państwowej Szkoły Dramatycznej [25 VI 1927], t. 22, s. 650 • Na trawkę [uwagi na koniec sezonu teatralnego 1926/1927], t. 22, s. 653–658 • Niedyskrecje teatralne [przed premierą Bzika Tropikalnego w Teatrze Niezależnym], t. 22, s. 603–604 • Świętoszki [polemika z A. Grzymałą-Siedleckim w sprawie Dziejów grzechu w Teatrze Polskim], t. 22, s. 609–611 • Bastylia Grzymały [polemiki c.d.], t. 22, s. 612–614 • „Bezimienność” [polemiki c.d.], t. 22, s. 615–616 • „Ptak Niebieski” w Warszawie. Występy gościnne Niebieskiego Ptaka J. Jużnego w Teatrze Komedia w Warszawie [3 II 1927], t. 22, s. 626–627 • Wieczór poetów Skamandra, t. 22, s. 630–631 • Teatralna Liga Narodów; Konik polny – mrówka… [w związku z kongresem Międzynarodowego Towarzystwa Teatralnego], t. 22, s. 686–690 • Teatr maleńkich ludzi. Teatro dei Piccolo, t. 22, s. 696–697 • Artyzm Kamińskiego, t. 22,s. 698–701 • Rok teatralny [1926], t. 22, s. 709–719 • Rok teatralny [1927], t. 22, s. 720–724 • Rok teatralny [1928], t. 22, s. 725–729. • Teatr przyszłości [o projekcie teatru przyszłości Pronaszki i Syrkusa], t. 22, s. 61–64 • Gościna Trupy Francuskiej w Teatrze Polskim, t. 23, s. 369–375 • Teatr japoński [w związku z gościnnym występem zespołu Tokujiro Tsutsiu], t. 23, s. 407–408 • Ci, o których zapomniano w krakowskim konkursie [o autorach dramatów nieocenionych w konkursie dramatycznym], t. 23, s. 478–480 • Jerzy Leszczyński dyrektorem krakowskiego teatru?, t. 23, s. 490–491, 497 • Niedyskrecje teatralne [o Pirandellu], t. 23, s. 493–496, 497 • Niedyskrecje teatralne [repertuar teatrów], t. 23, s. 498–500 • Rosyjski teatr w Warszawie [o występach MCHAT-u], t. 23, s. 502–503, 504–505 • Teatr dla dzieci Jaskółka, t. 23, s. 536–537 • Niedyskrecje teatralne [w związku z oprotestowaniem sztuki Lamiel w teatrze wiedeńskim], t. 23, s. 540–541 • Teatr maleńkich ludzi [Teatro dei Piccoli], t. 23, s. 543–544 • Niedyskrecje teatralne [o przeróbce Zwycięstwa w teatrze lwowskim dokonanej przez Schillera], t. 23, s. 557–559 • Niedyskrecje teatralne. Przed otwarciem Ateneum, t. 23, s. 560–561 • Niedyskrecje teatralne [w obronie krytyków teatralnych], t. 23, s. 568–570 • Niedyskrecje teatralne [sukces frekwencyjny Ateneum], t. 23, s. 571;576 • Niedyskrecje teatralne [sfeminizowanie reżyserii], t. 23, s. 580- 581 • Teatr w Domu Żołnierza, t. 23, s. 588–589 • Niedyskrecje teatralne [Zofia Nałkowska jako pisarka sceniczna], t. 23, s. 594–595 • Rok teatralny [1930], t. 23, s. 602–608 • Rok teatralny [1931], t. 23, s. 609–615 • Kobiety piszą [o dramaturżkach], t. 24,s. 559–560 • Zatarg w teatrach [konflikt między Związkiem Dyrektorów a Związkiem Aktorów], t. 24, s. 565 • Pojedynek teatralny [o pojedynku między dyr. Szyfmanem a J. Wołoszynowskim], t. 24, s. 566 • Plotki teatralne I, II [o zatargu między Związkiem Dyrektorów a Związkiem Aktorów], t. 24, s. 569–572 • Hałaśliwy chory [oświadczeniach w teatrach], t. 24, s. 573–575 • Obrady Zjazdu Aktorów w Warszawie, t. 24, s. 576–577 • Wojna teatralna trwa dalej, t. 24, s. 578–581 • Próba siły [zerwanie rokowań między ZAD a ZASP], t. 24, s. 582–585 • Sytuacja teatralna w Warszawie, t. 24, s. 590–591 • Przypowieść o arbitrażu teatralnym, t. 24, s. 592–593 • O który teatr za dużo, t. 24, s. 594–595 • Nowa wojna teatralna, t. 24, s. 596–598 • Zamęt w teatrach miejskich, t. 24, s. 599–602 • Humorystyka czy skandal?), t. 24, s. 607–608 • Warszawska „wojna teatralna”. Co to jest „Komisja”, t. 24, s. 609–610 • Wojna teatralna w Warszawie niedorzeczna farsa, t. 24. s. 611–612 • Nic nie wyjaśniono i nic nie rozstrzygnięto, t. 24, s. 613–615 • Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy scenicznej Józefa Chmielińskiego, t. 24, s. 627–628 • „Damy i Huzary” w Teatrze Ateneum a krytyka, t. 24, s. 629–630 • Molier autor rewiowy, t. 24, s. 646–650 • Ubiegły sezon teatralny [1931/1932], t. 24, s. 653–658 • Dwudziestolecie Teatru Polskiego w Warszawie, t. 24, s. 685–687 • Jerzy Leszczyński – jubilat, t. 25, s. 180–183 • Wizyta w Łucku [o teatrze w Łucku], t. 25, s. 215–219 • Piętnaście lat teatru [o własnej działalności krytycznej], t. 25, s. 289 • Nasi milusińscy [o recenzji T. Kończyca Rozbitków], t. 25, s. 484–485 • Eurypides „Alcesta”, t. 25, s. 551–552 • Gościnne występy Michała Czechowa. Teatr Nowości 16 IV 1933, t. 25, s. 553–554 • Z końcem sezonu teatralnego [1932/1933], t. 25, s. 564–568 • Wizyta w żydowskim Studio Teatru Młodych, t. 25, s. 575–576 • Z Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej pod dyrekcją Aleksandra Zelwerowicza, t. 25, s. 593–594 • Nowa era teatrów warszawskich [zjednoczenie teatrów warszawskich TKKT], t. 25, s. 595–599 • Kwadratura błędnego koła [kwestia „żelaznego repertuaru”], t. 25, s. 615–520 • Teatr „repertuarowy” [rozmowa z dyr. Szyfmanem], t. 25, s. 624–625 • „Dyscyplinarka” Stefana Jaracza [polityka ZASP], t. 25, s. 629–632 • Pirandello na scenach warszawskich, t. 25, s. 637–640 • Telefon a technika sceniczna, t. 25, s. 643–645 • Rok teatralny [1934], t. 25, s. 657–662 • Jubilat Jaracz, t. 26, s. 163–167 • Lekki repertuar, t. 26, s. 211–216 • Cécil Sorel [występy gościnne], t. 26, s. 442–446 • W dzień Bogusławskiego [o sytuacji aktualnej w teatrach], t. 26, s. 451–457 • Jubileusz Teatru dla dzieci T. Ortyma, t. 26, s. 525–527 • Jubileusz Járosy’ego, t. 26, s. 535–537 • Przed jubileuszem Zelwerowicza, t. 26, s. 543–545 • Teatr Narodowy – teatrem „repertuarowym” – od dziś, t. 26, s. 547–549 • Jubileusz Ludwika Lawińskiego, t. 26, s. 550–551 • Wizyta w żydowskim Studio Teatru Młodych, t. 26, s. 552–554 • Przed jubileuszem Solskiego, t. 26, s. 559–563 • Za kulisami „strajkującego” teatru [strajk włoski teatru Comoedia], t. 26, s. 564–566 • Zgon Mieczysława Frenkla, t. 26, s. 567–571 • Egzamin publiczny Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, t. 26, s. 579 • Jubileusz Jaracza w Teatrze Wielkim, t. 26, s. 580–583 • Moris Szwarc w Teatrze Żydowskim [występy gościnne], t. 26, s. 598–599 • Otwarcie Stołecznego Teatru Powszechnego w Warszawie, t. 26, s. 600–601 • Rosyjskie Studio w Warszawie, t. 26, s. 602–603 • Konkurs szkolny Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, t. 26, s. 606–607 • Zgon Zuli Pogorzelskiej, t. 26, s. 626–627 • Z żydowskiego Studio Teatru Młodych, t. 26, s. 630–631 • Komedia francuska w Warszawie, t. 26, s. 632–635 • Po gościnie Komedii Francuskiej, t. 26, s. 638–643 • Pierwszy pokaz „Warsztatu Teatralnego” [organizowany przez przy PIST], t. 26, s. 646–648 • Z Warsztatu Teatralnego” [drugi pokaz], t. 26, s. 654–655 • Pokaz Państwowego „Warsztatu Teatralnego” [piąty pokaz], s. 675–676 • Siódmy okaz „Warsztatu Teatralnego”, t. 26, s. 686–688 • Popis Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, t. 26, s. 689–691 • Jubileusz Ćwiklińskiej, t. 26, s. 656–657 • Gościnne występy Teatru Wiedeńskiego w Warszawie, t. 26, s. 658–661, 662–663 • Katastrofa powodzeń [zubożenie kultury teatralnej], t. 26, s. 664–668 • Uderzenie się w pierś [o TKKT], t. 26, s. 699–702; • Sezon teatralny [1934/1935], t. 26, s. 729–734 • Rok teatralny [1935], t. 26, s. 735–751 • Po sezonie teatralnym [1935/1936], t. 26, s. 752–756 • Teatr a krytyka, t. 26, s. 757–761 • Mój kanikularny projekt [o małej ilości premier polskich], t. 26, s. 762–767 • Rok teatralny [1936], t. 26, s. 768–773 • Dni Krakowa [życie teatralne w Krakowie], t. 27, s. 124–133 • Święto teatru na Śląsku [piętnastolecie Teatru Polskiego w Katowicach], t. 27, s. 184–190 • Uroki Wilna [przegląd przedstawień], t. 27, s. 191–194 • Czego życzyć naszym teatrom? [podsumowanie roku 1937], t. 27, s. 257–260 • Cichy jubileusz [25 lat Teatru Polskiego], t. 27, s. 271–272 • Gościna wiedeńczyków w Teatrze Polskim, t. 27, s. 285–286 • Egzamin publiczny Państwowego Instytutu sztuki Teatralnej, t. 27, s. 309–310 • Dla młodej twórczości dramatycznej, t. 27, s. 304–306 • Młody teatr [o otwarcie teatru repertuarowego na młodych dramaturgów], t. 27, s. 316–322 • Po sezonie teatralnym [1936/1937], t. 27, s. 334–345 • Powstanie Towarzystwa „Młody Teatr”, t. 28, s. 473–474; • Ćwierćwiecze Teatru Polskiego, t. 28, s. 523–529 • Uroczystości jubileuszowe Teatru Polskiego, t. 28, s. 530–533 • Dziad i obraz [polemika z T. Kudlińskim w sprawie placówki „Młody Teatr” w Warszawie], t. 28, s. 536–541 • Czy nie za gorliwie? [w sprawie ocenzurowania sztuki Grabowskiej „Dzieci nie chcą spać” w Towarzystwie „Młody Teatr”], t. 28, s. 542–544 • Uchylenie zakazu przez cenzurę, t. 28, s. 546–547 • Jubileusz Konrada Toma, t. 28, s. 547–548 • Teatr Kukiełek Baj i książka o marionetkach [J. Sztaudynger Marionetki], t. 28, s. 584–587 • Teatr japoński Takaratsuka, t. 28, s. 588–590 • Medycyna i lekarze w teatrze, t. 28, s. 601–614 • Pokaz w Państwowym Instytucie Sztuki, t. 28, s. 644–646 • Egzamin publiczny absolwentów Wydziału Sztuki Aktorskiej, t. 28, s. 661–663 • Wanda Siemaszkowa, t. 28, s. 678–682 • Po półtorarocznej próbie [o organizacji „Młody Teatr”], t. 28, s. 667–673 • Po sezonie teatralnym [1937/1938], t. 28, s. 690–694 • Teatr w wolnej Polsce, t. 28, s. 695–704 • Zrzędzenia noworoczne [teatr w 1938], t. 28, s. 705–709 • Po sezonie teatralnym [1938/1939], t. 28, s. 710–717 • Rozkwit Teatru Polskiego we Lwowie, t. 28, s. 718–721.
 

Varia Wywiady, rozmowy

Niezwykła promocja [promocja doktorska krakowskiego aktora i reżysera Zygmunta Nowakowskiego], t. 19, s. 332–333 • Wywiad z Dyr. Szyfmanem, t. 21, s. 324–326 • U nowego dyrektora Teatrów Miejskich [rozmowa z Arturem Śliwińskim], t. 21, s. 507–512 • Stare pluskwy w nowym gmachu [o obyczajach teatralnych w związku z otwarciem Teatru Narodowego], t. 21, s. 553–557 • Słuchajcie! Słuchajcie! [o obyczajach teatralnych w związku z otwarciem Teatru Narodowego], t. 21, s. 558–562 • Na progu sezonu w Teatrze Narodowym [rozmowa z dyr. J. Lorentowiczem], t. 21, s. 355–359 • U wrót sezonu w Teatrze Polskim i Małym [rozmowa z dyr. Szyfmanem], t. 22, s. 360–365 • Józef Kotarbiński [wspomnienie pośmiertne], t. 22, s. 704–707 • Tajemnice Łodzi [Rozmowa z A. Szyfmanem o jego łódzkich sezonach], t. 22, s. 366–370 • ŚP. Sobiesław Bystrzyński [wspomnienie pośmiertne], t. 22, s. 634–635 • Ofiara tragicznego wypadku Kazimiera Niewiarowska, t. 22, s. 651–652 • Na progu sezonu teatralnego [rozmowa z E. Chaberskim], t. 22, s. 659–660 • Odrodzenie Teatru Odrodzonego [rozmowa z dyr. Brumerem], t. 22, s. 665–667 • Otwarcie Teatru Sensacji, t. 22, s. 676–677 • Nowy teatr w Warszawie [rozmowa z dyr. T. Miejskich A. Śliwińskim], t. 22, s. 678–680 • Niedyskrecje teatralne [Jadwiga Mrozowska jako prelegentka], t. 23, s. 598 • Gdy teatry zamilkły… Co mówią ludzie teatru o sytuacji, t. 24, s. 586–588 • O tak zwanych „Głosach prasy”, t. 25, s. 460–462 • Kazimierz Junosza-Stępowski. Przed jubileuszem [wywiad z aktorem], t. 26, s. 529–534 • Zgon ŚP. Honoraty z Rapackich Leszczyńskiej, t. 27, s. 263 • Śp. Janina Janecka, t. 28, s. 487 • Jubileusz Antoniego Różyckiego, t. 28, s. 504–506 • Jubileusz Roberta Böhlkego, t. 28, s. 509–510 • Jubileusz Antoniego Różyckiego, t. 28, s. 516–517 • Egzamin publiczny absolwentów Wydziału Sztuki Aktorskiej PIST, t. 28, s. 564–565 • Jubileusz Józefa Śliwickiego, t. 28, s. 578–580 • Jubileusz Józefa Śliwickiego w Teatrze Narodowym, t. 28, s. 581–583 • Spółka Akcyjna „Teatry Warszawskie” [wywiad z dyrektorem W. Zawistowskim], t. 28, s. 622–629 • Złote gody ze sceną Wandy Siemaszkowej, t. 28, s. 640–641 • Czterdziestolecie pracy scenicznej Antoniego Wzorczykowskiego, t. 28, s. 643 • Jadwiga Mrozowska w polskim radio, t. 28, s. 666.

Dorota Fox (2020)

Słownik biograficzny teatru polskiego

BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz, wlaśc. T. Kamil Marcjan Żeleński (21 XII 1874 Warszawa - 3 lub 4 VII 1941 Lwów). Był synem kompozytora Władysława Żeleńs­kiego i Wandy z Grabowskich. Znany pisarz, tłumacz, publicysta, krytyk teatralny. W 1906-08 współpracował z krak. kabaretem lit. Zielony Balonik, głównie jako autor tekstów. W 1919-22 ogłaszał recenzje teatr. w krak. "Czasie", a 1923-39 w warsz. "Kurierze Po­rannym" oraz "Ilustrowanym Kurierze Codziennym". Zebrał je w tomach: "Flirt z Melpomeną" (t. I-X, War­szawa 1920-32), "Okno na życie" (Warszawa 1933), "Ludzie i bydlątka" (Warszawa 1933), "Reflektorem w serce" (Warszawa 1934), "Romanse cieniów" (Warszawa 1935), "Perfumy i krew" (Warszawa 1936), "Krótkie spięcia" (Warszawa 1938), "Murzyn zrobił..." (Warszawa 1939). Był autorem licznych studiów pozostających w związku z ówczesnym życiem teatr., jak np. "Obrachunki fredrow­skie" (Warszawa 1934), oraz z historią dramatu, jak np. "Molier" (Warszawa 1924). Tłumaczył m.in. utwory dram. Moliera (otrzymał za to palmy Akademii Francuskiej), P. Marivaux, A. de Musseta. Działalnością swą wy­wierał znaczny wpływ na życie teatr. w Polsce, ale jego praca ściśle teatr. ograniczała się do sez. 1923/24, kiedy był kier. lit. T. Polskiego w Warszawie.
Bibl.: J. Kott: Dziennik Boya w osiemnastu tomach, wstęp do wyd.: T. Żeleński (Boy): Flirt z Melpomeną. Wieczór pierwszy i drugi. Warszawa 1963; Lorentowicz: T. Polski; SWPP I; B. Winklowa: Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1967 (il.).
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji