Artykuły

Matka, Artysta, Szarzy Ludzie

Stasys Eidrigevicius, arty­sta plastyk - którego charak­terystyczne ludziki zza mon­strualnych masek spoglądają z wielu polskich plakatów - po­kusił się o realizację spekta­klu teatralnego. "Biały jeleń albo Ryk Białego Jelenia", wy­stawiony właśnie w warszaw­skim Teatrze Studio, jest przed­stawieniem stricte autorskim. Stasys jest autorem tekstu, sce­nografii, kostiumów, masek, reżyserii, kreuje też jedną z głównych ról - Artysty.

"Biały jeleń" jest poetycko-ma­larską fantazją sceniczną, trak­tującą o przyjeździe dojrzałego mężczyzny do rodzinnego domu. Spotkanie z Matką (Irena Jun) przywołuje wspomnienie ojca: jego naturalnej wielkości por­tret ukaże się po otwarciu przez Artystę drzwi domu.

Słów - polskich i litewskich - nie pada tu wiele, dlatego tak docenia się ich prostotę i powa­gę. Polszczyzna zatraca ostre sze­leszczące kanty zwłaszcza w us­tach Artysty, który nadaje im ła­godną, wschodnią melodię.

Są jeszcze Szarzy Ludzie. Sie­dem jednakowo odzianych po­staci, jakby wprost z teatru Wit­kacego. Potrafią wykonywać ryt­miczne ruchy niby marionetki jednocześnie pociągane za sznurki. Wprawiają w ruch wie­le bardzo prostych w wykonaniu i użyciu elementów przestrzen­nych, wykorzystanych zaska­kująco pomysłowo. Szarzy Lu­dzie powtarzają za Artystą li­tewskie słówka, dobywają głosu z wielkich metalo­wych tub, ożywia­ją blaszane rynny i drewniane wali­zy, wsypując do nich metalowe kul­ki, kołaczą ścian­kami klatek z drewna. Ta muzy­ka konkretu wpi­suje się idealnie w partyturę niepoko­jących kompozycji Zygmunta Ko­niecznego i Bro­niusa Kutaviciusa. Buda, nieco za wielka jak dla psa, nieco za mała na ludzkie mieszka­nie, kłąb sznurka użyty jako piłka, rama, siatka, trój­wymiarowe maski, a właściwie głowy, które wymykają się z rąk przecho­dzących gigantycz­nych postaci - wszystko w tym spektaklu jest bardzo wyrazistym znakiem. Je­śli nie zawsze czytelnym, to na pewno urzekającym niepowta­rzalną plastyką.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji