Artykuły

Ciałopalenie w dolnym foyer

Sztuka polskiego autora, i to współczesna, to na naszych scenach rzadkość. "Ciałopa­lenie" to druga sztuka napisa­na przez Marka Bukowskie­go. Zainteresowała Władysła­wa Kowalskiego jako reżyse­ra i w ten sposób możemy przyjrzeć się, jak naszym cza­som przygląda się debiutują­cy dramaturg.

Nauczycielka Anna, działacz­ka parafialna, człowiek kryształo­wy przejeżdża pijaczka Woźnia­ka, zasłużonego niegdyś party­zanta. Nie udzielając mu pomocy, ucieka z miejsca wypadku. Szu­kają jej dwaj synowie Adam (Mariusz Benoit), Jacek (Krzysztof Stroiński), szuka jej także pracu­jący w policji Paweł (Piotr Kozłowski). W miarę rozwoju ak­cji dowiadujemy się, że nauczy­cielkę z Woźniakiem łączyły nie­jednoznaczne wydarzenia. Histo­ria nie pozostawia ich czystymi. W miarę napływania wiadomości o Woźniaku i Ani zmienia się re­akcja otoczenia. Miejscowi polity­kierzy chcą wykorzystać powsta­łą sytuację. Autorowi udało się ukazać, że nikomu nie chodzi o to, by ustalić jak było naprawdę. Związki zawodowe, policja, wie­loletni przyjaciel nauczycielki Olek (Kazimierz Kaczor) -wszy­scy chcą upiec swoją pieczeń. Choć może to tylko telewizja, pra­sa, radio wycinają z wypowiedzi ludzi fragmenty, które nie pasują im do ich obrazu wydarzeń.

Sztuka dotyczy najnowszych wydarzeń. Trudno w takim wypadku uniknąć publicystyki, ale wydaje się, że autor zanadto uległ bieżącym stereotypom. Wymiar bardziej uniwersalny mają jedy­nie postacie Jacka (bardzo dobra rola Krzysztofa Stroińskiego) oraz Adama -jedynego człowie­ka, któremu zależy na wykryciu prawdy. Rolę Adama Mariusz Be­noit prowadzi cały czas na jednej nucie, co jest nieco nużące. Świet­nym pomysłem było natomiast wykorzystanie foyer teatru jako sceny. Aktorzy chodzą i wypowia­dają swe kwestie za plecami, z bo­ku widzów, co sprawia wrażenie współuczestnictwa w akcji. W su­mie należy się pochwała tak de­biutującemu dramaturgowi, jak i Teatrowi Powszechnemu, że za­inwestował w niego. Nie przerób­ki sceny, oświetlenia itp. są praw­dziwymi inwestycjami teatralny­mi, lecz wydatki na honoraria au­torskie.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji