Artykuły

Nagrody Festiwalu polskich sztuk współczesnych

Obok opublikowanych w dniu wczorajszym nagród zespołowych, przyznane zostały nagrody: za reżyserię. za opracowanie dramatur­giczne. za scenografie, nagrody ak­torskie oraz nagrody dla zespołów technicznych

W dziale nagród za reżyseria Główna Komisja Oceny postanowiła przedstawić do nagrody państwo­wej: Erwina Axera za reżyserie sztuki A. Tarna "Zwykła sprawa" w Teatrze Współczesnym w Warsza­wie oraz Janusza Warmińskiego za reżyserie sztuki "Zwycięstwo" w Teatrze Nowym w Łodzi.

Główna Komisja Oceny postanowiła przyznać:

II nagrodę w wysokości 7.500 zł W Biegańskiemu za reżyserie sztu­ki L Rybarskiego "W stoczni" oraz za rolę Matuszczaka w tejże sztuce w Teatrze Wybrzeże w Gdy­ni: dwie II nagrody w wysokości po 5.000 zł Wł. Krasnowieckiemu za reżyserię sztuki J. Rojewskiego "Ty­siąc walecznych" w Teatrze Narodowym im. Wojska Polskiego w War­szawie oraz H. Szletyńskiemu za reżyserię sztuki J. Rojewskiego "Tysiąc walecznych" w Teatrach Dramatycznych w Krakowie.

Trzy III-cie nagrody w wysoko­ści po 3.000 zł Al. Bardiniemu za re­żyserię sztuki J. Lutowskiego "Pró­ba sił" w Teatrze Polskim w War­szawie, J. Kaliszewskiemu za reży­serię sztuki Al. Maliszewskiego "Wczoraj i przedwczoraj" w Te­atrach Dramatycznych w Krakowie oraz Idzie Kamińskiej za reżyserię i opracowanie dramaturgiczne sztu­ki I. Krzywickiej "Dr Anna Leś­na" w Teatrze Żydowskim w Ło­dzi.

W dziale nagród za opracowanie dramaturgiczne - dwie II nagrody w wysokości po 5.000 zł przyznano A. Grzymale - Siedleckiemu za o- pracowanie sztuki I. Krzywickiej "Dr Anna Leśna" w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu oraz J. Ję­drzejewiczowi za opracowanie sztu­ki T. Łomnickiego "Kąkol i psze­nica" w Teatrze im. St Żeromskiego w Kielcach.

W dziale nagród za scenografię -

II nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał Iwo Gall za opracowanie scenograficzne sztuki J. Rojewskiego "Tysiąc walecznych" w Teatrze Wojska Polskiego im. St. Jaracza w Łodzi.

Cztery III-cie nagrody w wyso­kości po- 3.000 zł przyznano: R. No­wickiemu za opracowanie scenogra­ficzne sztuki J.Rojewskiego "Ty­siąc walecznych" w Teatrze Naro­dowym im Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jędrzejewskiemu za opracowanie scenograficzne sztuki I. Krzywickiej "Dr Anna Leśna" w Teatrze Żydowskim w Łodzi oraz za opracowanie scenograficzne sztu­ki J.Lutowskiego "Próba sił" w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu, W. Langemu za opracowanie scenograficzne sztuki J. Piórkow­skiego "Nasze życie" w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, J Lu­towskiego "Próba sił" w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu, I. Krzy­wickiej "Dr Anna Leśna" w Te­atrze Żydowskim w Łodzi oraz J.Przeradzkiej za opracowanie sceno­graficzne sztuki J. Iwaszkiewicza "W Błędomierzu" w Teatrach Dra­matycznych we Wrocławiu.

W dziale nagród aktorskich, Głów­na Komisja Oceny postanowiła: przedstawić do nagrody państwowej Wojciecha Brydzińskiego za rolę profesora Czaplickiego w sztuce J. Rojewskiego "Tysiąc walecznych" w Teatrze Narodowym im. Wojska Pol­skiego w Warszawie, przyznać I na­grodę w wysokości 5.000 zł J. Krecz­marowi za rolę profesora Mokrzyc­kiego w sztuce J. Lutowskiego "Próba sił" w Teatrze Polskim w War­szawie.

Sześć II nagród w wysokości po 5000 zł przyznano: A.Boguckiemu za rolę doktora Grodeckiego w sztuce J.Lutowskiego "Próba sił" w Teatrze Polskim w Warszawie. T. Burnatowiczowi za rolę ojca w sztuce A. Maliszewskiego "Wczoraj i przedwczoraj" oraz za rolę Macie­jewskiego w sztuce J. Rojewskiego "Tysiąc walecznych" w Teatrze Dramatycznym w Krakowie, G Buszyńskiemu za rolę dyrektora Hertza w sztuce T. Gruszczyńskiego "Do­bry człowiek" w Teatrze Kameral­nym w Warszawie oraz za role pro­fesora Mokrzyckiego w sztuce J Lutowskiego "Próba sił" w Teatrze Polskim w Warszawie, M. Chmielarczykowi za role Meiselsa w sztuce J Lutowskiego "Próba sił" w Tea­trze im. J. Osterwy w Lublinie. Wł.Kaczmarskiemu za rolę majstra Zieji w sztuce J Rojewskiego "Ty­siąc walecznych" w Teatrze Naro­dowym im. Wojska Polskiego w Warszawie oraz M. Melmanowi za rolę dyrektora Winiarskiego w sztu­ce I. Krzywickiej "Dr Anna Leś­na" i za rolę Krzysiuka w sztuce Sz. Diamanta "W noc zimową".

Siedem III nagród w wysokości po 2.000 zł przyznano: H. Bąkowi za rolę Klimka w sztuce J. Rojewskiego "Tysiąc walecznych" oraz za rolę St. Siwickiego w sztuce J.Iwaszkiewicza "W Błędomierzu" w Teatrach Dramatycznych w Krako­wie,H.Drohockiej za rolę panny Wolfke w sztuce J. Iwaszkiewicza "Błędomierzu" w Teatrach Dra­matycznych we Wrocławiu, Ryszar­dzie Hanin za rolę Anny Danielak w sztuce L. Pasternaka "Trzeba było iskry" oraz za rolę Hani To­karek w sztuce K. Gruszczyńskiego "Dobry człowiek" w Teatrze Ka­meralnym w Warszawie, M. Łączowi za rolę Janka Kubicy w sztuce L. Pasternaka "Trzeba było iskry" oraz za rolę A. Wiechy w sztuce K. Gruszczyńskiego "Dobry człowiek" w Teatrze Kameralnym w Warsza­wie, L Madalińskiemu za rolę Józe­fa w sztuce A. Wydrzyńskiego "Sa­lon pani Klementyny" w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, M. Serwińskiemu za rolę Wojciecha Matusiaka w sztuce W. Żółkiewskiej "Awans" w Tea­trze Powszechnym w Warszawie oraz K. Żbikowskiej za rolę matki w sztuce Al. Maliszewskiego "Wczo­raj i przedwczoraj" w Teatrze Do­mu Wojska Polskiego w Warszawie.

W dziale nagród dla zespołów technicznych, Główna Komisja Oce­ny postanowiła przyznać:

Dwie II nagrody w wysokości po 1000 zł zespołowi technicznemu Teatru Ziemi Opolskiej w Opolu za prace przy sztukach festiwalowych oraz zespołowi technicznemu Teatru im. St.Jaracza w Olszty­nie - Elblągu za prace przy sztu­kach festiwalowych.

Dwie III nagrody w wysokości po 7.500 zł zespołowi technicznemu Teatru Ziemi Rzeszowskiej w Rze­szowie oraz zespołowi technicznemu Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu za prace przy sztukach fe­stiwalowych.

Prócz nagród Główna Komisja Oceny przyznała szereg wyróżnień.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się w dniu 19 bm. w Ministerstwie Kultury i Sztuki, w obecności przedstawicieli CRZZ, Zw. Literatów Polskich, Zw. Zaw.Pracowników Sztuki i Kultury. SPATIF-u, Generalnej Dyrekcji TOF oraz członków Głównej Komisji Oceny Polskich Sztuk Współczesnych.

Wręczenia dyplomów dokonał wicemin. W. Sokorski, składając laureatom serdeczne gratulacje.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji