Artykuły

Premiera w BTD

"Przedstawienie opowie­dzieć ma historię życia czło­wieka, który był aktorem. (...) Rangę tej opowieści wy­znaczyć ma fakt, że jej boha­terem będzie jeden z najwię­kszych ludzi teatru, miano­wicie Molier (...). Jean Anouilh, prezentując życie Moliera, nieustannie suge­ruje, że jest i winno być ono po wsze czasy wzorem do naśladowania dla wszyst­kich ludzi teatru. Chętnie się z tym zgadzamy pomimo wiedzy o tym, jak wielkimi kosztami i wyrzeczeniami w życiu osobistym było ono okupione".

Tak o przygotowywanym przez siebie na scenie Bałtyc­kiego Teatru Dramatyczne­go przedstawieniu pisze Ry­szard Major w programie te­atralnym do "Molierówny" Jean Anouilha.

Jest to sztuka, która nie była dotąd wystawiana przez polskie teatry, nie li­cząc realizacji telewizyjnej z 1973 r. Telewizja zresztą ma swój szczególny udział w po­pularyzacji twórczości Anouilh'a, jednego z wielkich współczesnej dramaturgii francuskiej. Wystawienie "Skowronka" bowiem za­inaugurowało istnienie Tea­tru Telewizji.

"Molierówna" jest sztuką opowiadającą pewien fragment życia Moliera, ale jest również sztuką o miłości, wierności i lojalności, po­święceniu, wielkości, która zderzać się musi z podłością i małością. Wreszcie jest sztu­ką o kondycji teatru i ludzi uprawiających ten rodzaj sztuki, który czy chcemy te­go czy nie, jest w naszym życiu obecny i... niezbędny.

W roli Moliera na scenie BTD zobaczymy Kazimierza Tałaja, jego wierną przyja­ciółkę, towarzyszkę na teatralnych szlakach Madeleine Bejart gra Ewa Nawrocka, "tę drugą", wielką i tragicz­ną miłość starzejącego się Moliera, Armandę Bejart, zagra, debiutując tą rolą na deskach scenicznych Marze­na Wieczorek. Prócz akto­rów, kreujących główne po­staci dramatu Anouilha zo­baczymy na scenie cały ze­spół teatru.

"Molierówna" jest pierw­szą premierą nowego sezo­nu, zarazem pierwszą w BTD inscenizacją Ryszarda Majora - reżysera o boga­tych doświadczeniach teat­ralnych, poczynając od stworzonego przez siebie, znanego w latach siedem­dziesiątych teatru studenc­kiego "Pleonazmus", działa­jącego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma za sobą wiele inscenizacji, będących wydarzeniami w życiu kul­turalnym, przede wszystkim współpracując z gdańskim Teatrem Wybrzeże za dyrek­cji legendarnego dziś nieży­jącego Stanisława Hebanowskiego. "Białe, małżeństwo" Różewicza, "Ślub" i "Iwo­na, księżniczka Burgunda" Gombrowicza, to bodaj naj­głośniejsze spektakle Ryszar­da Majora z tego okresu. Gombrowicz pozostaje zre­sztą nadal w kręgu fascyna­cji Ryszarda Majora - "Hi­storia" jest ostatnim spek­taklem, zrealizowanym przez tego reżysera w Teat­rze Polskim w Szczecinie.

Premierowe przedstawie­nie "Molierówny" Jean Anouilha w reżyserii Ryszarda Majora, ze scenografią Jana Banuchy i muzyką Andrzeja Głowińskiego zobaczymy w niedzielę, 21 października o godzinie 19.00 na Dużej Sce­nie Bałtyckiego Teatru Dra­matycznego.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji