Artykuły

Tydzień teatralny

Kraków obfituje w wymarzone sceny na wolnej przestrzeni. Przypomniano tu niedawno Bar­bakan i zrośnięte z nim, a zarzuco­ne przedstawienie Igrców, przypom­nę znów ja dziedziniec dawnej Bi­blioteki Jagiellońskiej upamiętnio­ny przedwojenną komedią muzyczną o Kawalerze Księżycowym. Jest da­lej niewykorzystany amfiteatr anty­czny na stadionie Cracovii, jest tzw. katedra Twardowskiego na Krze­mionkach, nie mówiąc o wielu in­nych zakątkach architektury i pej­zażu Krakowa. Nad wszystkimi ty­mi miejscami góruje jednak wa­welski dziedziniec arkadowy, gdzie rozegrano niejedno świetne wido­wisko plenerowe. Niezwykły jest urok tej "sceny" nakrytej nocnym niebem, w kulisach renesansowych arkad i kolumn, w ciszy nocnej roz­brzmiewającej tylko biciem wieko­wych zegarów. Wawel jest wreszcie dla każdego Polaka miejscem jedynym i wyjątkowym, gdzie żyją wieki historii i legendy. Jednakże scena ta - na pewno nieporów­nana - rzadko bywa wykorzystana. Odstrasza ryzyko niepogody, nie mówiąc o ogromnym wysiłku i ko­szcie zorganizowania tu teatru.

Telewizja krakowska dokonała ostatnio nowego odkrycia w zakre­sie scenerii autentycznej, insceni­zując "Barbarę" Felińskiego we wnę­trzu zamku, co eliminowało trud­ność zasadniczą, jaką jest zależność od pogody. W ubiegły poniedziałek nadano transmisję tego przedstawie­nia Teatru Rozmaitości, znanego publiczności z repertuaru ubieg­łego sezonu. Nie wdaję się tu w oce­nę transmisji telewizyjnej, gdyż to nie moja sprawa. Chcę jedynie zasygnalizować, że zarówno w przeko­naniu aranżerów tego tele-spektaklu, jak i na podstawie głosów tele - widzów zadziałała tu w spo­sób wyjątkowy optyka wnętrz wa­welskich. Gdyż uroda dziedzińca ar­kadowego jest dość trudna do wy­eksponowania na ekranie, na któ­rym nie da się uzyskać perspektywy i monumentalności architektury. Natomiast muzealne wnętrza są wdzięcznym tematem dla kamery, dają się smakować właśnie dzięki swej kameralności. Tu każdy szcze­gół ma swój walor plastyczny, więc lśniąca zbroja czy starodawny por­tret, rzeźbiony kominek i mosiężny świecznik, odrzwia i okna, nawet posadzka, w ogóle każdy szczegół wystroju i architektury wnętrza.

Wynikają stąd sytuacje urozmai­cone, kiedy aktor ukostiumowany zostaje wcielony w tło autentyczne, powstają stąd kompozycje złożone z elementów sztucznych i prawdzi­wych o niezwykłym posmaku i sile wyrazu. Oczywiście stop ten nie powstaje samorodnie, lecz jest wynikiem godnego podziwu wy­siłku - reżyserów, kamerzystów, oświetleniowców i całego sztabu osób pracujących w niezwykłym napięciu psychicznym i fizycznym, wymaga­jącym szczególnej ostrożności, pre­cyzji, skupienia i zręczności w uję­ciu obrazu, głosu, synchronizacji, transmisji. Pochłania to masę czasu oraz pracy technicznej i artystycz­nej zarówno po stronie teatru, jak telewizji. Jednakże osiągnięcie jest tak wyjątkowe, że domaga się utrwalenia wawelskich tele-widowisk w repertuarze ogólnopolskim.

Impreza ta wymaga repertuaru dobranego - tak jak Barbara - za­równo stylem, jak kameralną formą do wnętrz zamkowych. Nie sądzę je­dnak, by powstały stąd jakieś trud­ności. Zadziała tu geniusz loci, same wnętrza nasuną właściwe pomy­sły swoim wyglądem i nastrojem. Wreszcie, otwiera się droga dla tek­stów nowych, dostosowanych do sce­nerii wawelskiej.

Rozumiem nieufność, jaką żywić muszą wobec tej inicjatywy oso­by, którym powierzono opiekę nad zbiorami. Jednakże Wawel jest nie tylko mauzoleum pamiątek, ale wciąż żywym źródłem świadomości narodowej. Tak więc zamienienie od czasu do czasu drobnej jego cząstki na teatr narodowy jest sprawą ro­zumną i pożyteczną. Nie należy też traktować krzątaniny towarzystwa teatralnego i telewizyjnego, jako na­jazdu centaurów czy potencjalnych wandali. Sądzę, że intruzi zdają so­bie sprawę z poszanowania należne­go tym wnętrzom i że mu nie uchy­bią.

Takie też odniosłem wrażenie, ma­jąc sposobność do obejrzenia zespo­łu teatralnego i telewizyjnego w akcji podczas transmisji "Barbary".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji