Artykuły

Jak trudno myśleć aktorem

W strukturze dramaturgicznej "Hen­ryka VIII" W. Szekspira jest coś wy­jątkowego i wyróżniającego tę kronikę dramatyczną spośród innych szeks­pirowskich kronik. Żadna z pozycji nie zbiera w sobie tak wielu zróżnicowa­nych wątków. Rzec by można, że jest to jedyny "syntetyzujący" dramat Szekspira, któremu nie udało się utrzy­mać do końca założonej kompozycji strukturalnej. "Henryk VIII" jest bo­wiem dramatem wieloistych postaw: Katarzyna, Wolsey, Anna Boleyn, Buc­kingham itd.. itd.

Reżyser przedstawienia w Teatrze Nowym, Jerzy Goliński, dokonał zabie­gu adaptacyjnego (w spektaklu wyko­rzystał tylko trzy pierwsze akty), do­konując jednoczesnie wyboru idei. W centrum swego spektaklu postawił kar­dynała Wolseya, aby zająć się problemem władzy w świecie hierarchii feu­dalnej. Stąd ów wyeksponowany podtytuł "Henryka VIII" "wszystko to prawda". Oto prawdziwa historia, w której biorą udział wszyscy powołani przez Szekspira i reżysera do przed­stawiania dziejów kardynała Wolseya i walczących z nim o władzę dworzan Henryka VIII.

Aby podkreślić tę koncepcję Urszula Kenar zaprojektowała scenografię pro­stą architektonicznie i niezmiernie su­gestywną w barwie. Szara materia, któ­ra zagospodarowuje scenę, szare kostiu­my aktorów, zielonkawy labirynt strzy­żonych ogrodów rozpisanych na podło­dze sceny i amarantowe insygnia władzy łączą się z bachanaliami na, równie intensywnym w barwie, ogromnym dmu­chanym materacu, gdzie rodzi się intryga; to w dół, to w górę idą ludzkie losy. Gdzie damy dworu w suk­niach koloru władzy, mają chwilową (?) władzę nad Królem i jego dworską kamarylą. Scenografia wnosi tym ra­zem metaforyczny akcent budując la­birynt, którym z trudem brną aktorzy, a barwie nadając nowe wartości języ­kowe. Urszula Kenar i Jerzy Goliń­ski związali aktora, ograniczyli jego możliwości ruchu scenicznego, wybrali tylko to, co było im potrzebne do spe­ktaklu. Ale pełna konsekwencja, nie­mal matematyczna dokładność przedstawienia rekompensuje tę konwencję. Można dyskutować z nią, nie akcepto­wać całej kompozycji, ale precyzji w wykonaniu reżyserowi odmówić nie można.

Po tym spektaklu, jakże trudno myś­leć o aktorze, o jego twórczości. I jak łatwo oddzielić tegoż aktora od całoś­ci spektaklu, osadzając go we własnym widzeniu "Henryka VIII". Nie można przecież grać Szekspira bez aktorów. Precyzja bowiem przedstawienia Jerze­go Golińskiego odnosi się także i do aktorów.

Król Henryk VIII (Bogusław Sochnacki) nie jest bohaterem sztuki ani spektaklu; jest poza mechanizmami, jest demiurgiczny, ale nie kieruje lo­sem, ponieważ sam nim jest. Bogu­sław Sochnacki rozumie to i dlatego przyjmuje "rolę" bawiącego się de­miurga. Żongluje ludźmi, ustawia ich, jak pionki na szachownicy życia czy w labiryncie życie. Aktor obrazuje to przede wszystkim za pomocą nadmier­nie i pozornie nie skoordynowanego ru­chu i gestyki. Manieryczny krok na lekko zgiętych nogach, szeroko zaryso­wany gest ręki itp.

Bardziej tonowane są pozostałe dramatis personae. Kardynał Wolsey (Woj­ciech Pilarski) konsekwentnie stara się wpływać na "kaprysy" demiurga, jest napuszenie śmieszny i groźny zarazem, jest człowiekiem walczącym o władzę, jak inni równie mało wyrazisty, jakby szary od środka, zimny i matematycz­nie dokładny. Ta dokładność wreszcie go zgubi. Wojciech Pilarski stosuje gest ściągnięty, oszczędny, podporządkowa­ny topografii świata kreowanego, jest sterowany przez "los".

W tym przedstawieniu nie ma jaw­nych protagonistów. Wszyscy mają je­den cel, władzę. Wszyscy są pionkami i Król - demiurug - los i Wolsey, łudzący się władzą, i kardynał Kampejusz (Mieczysław Voit), i książę Buc­kingham (Zbigniew Józefowicz), i kró­lowa Katarzyna (Barbara Horawianka), i Anna Boleyn (Mirosława Marcheluk) itd. Wszyscy wreszcie są pionkami w ręku reżysera i scenografa, których pre­cyzja koncepcji jest uchwytna i przej­rzysta. A aktor? Ileż w nim niespełnionej i podporządkowanej aktywności twórczej, ileż niezawinionej niemożnoś­ci. Jakże trudno myśleć aktorem.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji