Artykuły

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Łódź, ul. Zachodnia 93.

§ 1.1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1) wykształcenie wyższe;

2) znajomość przynajmniej jednego języka obcego ( angielski, niemiecki, francuski, rosyjski);

1) odpowiedni stan zdrowia;

2) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury;

3) niekaralność.

2. Dodatkowe preferowane umiejętności:

1) umiejętność kierowania zespołem;

2) znajomość specyfiki pracy w teatrze, znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;

3) umiejętności menedżerskie;

4) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym z UE.

§ 2. Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek-pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu, wraz z motywacją objęcia stanowiska dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi;

2) koncepcję organizacyjną, ekonomiczną oraz dotyczącą zarządzania Teatrem Nowym

im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji

i środków zewnętrznych;

3) program działalności artystycznej Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi;

4) curriculum vitae oraz ewentualne rekomendacje;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych (dopuszcza się przedstawienie oryginału lub odpisu bądź uwierzytelnionej notarialnie kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia), dodatkowo dyplom ukończenia studiów podyplomowych

z dziedziny kultury lub zarządzania, certyfikaty i dyplomy;

6) informacje o własnych dokonaniach artystycznych i menedżerskich;

7) dokumenty potwierdzające staż pracy na kierowniczym stanowisku w instytucjach kultury

(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucję kultury lub przez Kandydata);

8) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym;

9) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (ważne 3 miesiące od daty wystawienia);

10) zaświadczenie o niekaralności;

11) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233)".

§ 3. Dostarczenie dokumentów wymienionych w § 2 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi może nastąpić od dnia 1 października 2010 r. Przewidywany czas na jaki może zostać zawarta umowa o pracę - min 3 lata.

§ 5. Dokumenty, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi" należy składać

w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, 90-926 Łódź, w godzinach pracy Urzędu (w powszednie dni tygodnia oprócz sobót od godz. 8.00

do godz. 16.00, we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00), bądź przesłać listem poleconym na adres wydziału (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury) w terminie do dnia 6 września 2010 r.

§ 6. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka

w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie teatru, Łódź, ul. Zachodnia 93 tel.: 42 633 44 94 lub w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638 43 73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 7. Tryb pracy Komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

§ 8. O zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

§ 9. Złożone wnioski będą rozpatrzone w terminie do dnia 20 września 2010 r.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji