Artykuły

O niedoli człowieczej (fragm.)

Obecne zainteresowanie modernizmem i secesją uwidaczniają się w obyczajach, modzie, sztuce. Coraz chęt­niej sięgamy po teksty dramatyczne te­go okresu. Czemu? W teatrze najpełniej odbija się epoka. Poprzez splot elemen­tów słownych, plastycznych, muzycz­nych, poprzez działanie aktora, w gruncie rzeczy chodzi zawsze o jedno: o człowieka. Czy to w formie wydarzeń jednostkowych czy metaforycznych uogólnień, w szukaniu przypadkowości lub praw losu - przyglądamy się doli człowieczej, przyglądamy się sobie. Być może staje się bliska dziś właśnie mo­dernistyczna, natarczywa wręcz pasja zgłębiania spraw ludzkich. Postawa buntu, obserwacja tragizmu świata, zniechęcenie do łatwego, fałszywego optymizmu dziejowych krzykaczy po­ciąga do nieufności i pesymizmu. Po­zorna delikatność, pusta, zbankrutowa­na elegancja podkreśla wartość szcze­rości, choćby brutalnej i przykrej. Ob­łuda prowokuje do wewnętrznego ob­nażania. Niedomówieniu, obojętności wobec drugiego człowieka przeciwsta­wia się jaskrawość widzenia, krańcowy wymiar ocen. Rosnący potwór maso­wości i bezimienności każe zatrzymać się właśnie nad tym co jednostkowe, własne, niepowtarzalne. Teatr, to czu­ły sejsmograf zjawisk i nastrojów. Je­żeli nie ma dostatecznie wymownego materiału współczesnego, sięga do przeszłości, by służyć dniom dzisiej­szym, nam. Więc Przybyszewski, Ka­sprowicz, Strindberg.

Teatr Dramatyczny prowadzi tę linię konsekwentnie. Była już kiedyś mowa o niespodziewanym powodzeniu "Śnie­gu" w Sali Prób. Teraz zaś nowe od­krycie: "Marchołt gruby a sprośny". Kasprowicz wprowadza na scenę Mar­chołta, popularny w średniowieczu symbol ludowej mądrości, tworząc wo­kół jego narodzin, życia i śmierci po­etycki moralitet, teatralną balladę, w której mocuje się z sobą i ze światem. Bo istotną treścią tego, co zawarte mię­dzy urodzeniem a zgonem, jest walka. Walka rozumu z żywiołem natury, czystości i skażenia, siły ludzkiej, słabości, lęku, walka wysiłów w kierunku naprawiania świata, który "na obie nogi chroma", jest pospolitą kawiarnią i burdelem, z upadkami i bankructwem działania. Walka jest życiem. Klęska,ostatecznym faktem. Dramat ma linię wznoszącą się i opadającą. Z chłopa król, z króla chłop. Utwór Kasprowicza, to ludowa malowanka,poetycki skrót filozofii bytu, zafascynowanie życiem i głęboki pesymizm, młodopolskie tęsk­noty i marzenia, a równocześnie saty­ryczny obraz rzeczywistości, wyraźne elementy groteski, ironii, które właśnie tworzą główny pomost między tekstem pisanym w początkach XX wieku a ar­tystyczną wrażliwością współczesnego widza. W odbiorze sztuki zdecydowanie dopomógł teatr trafną realizacją, two­rząc widowisko sceniczne, które jest doskonałym stopem tych różnorakich elementów. Zachowuje ono klimat se­cesji, jej bujność i rozrzutność ekspre­sji, liczne aluzje do literatury młodo­polskiej i średniowiecznej, umowną ludowość, szopkowość, a równocześnie na­leżycie eksponuje ukrytą mądrość iro­nii, gorzki żart, tragiczny grymas gro­teski. Od pozornej lekkości kolorowego obrazu, płynnie i zgrabnie przechodzi teatr do sugestii złowieszczego katastro­fizmu, rozrachunku z ciemnymi potęga­mi świata, z życiem i śmiercią, już bar­dzo serio i ostatecznie. Reżyser nieco skraca utwór, przestawia kolejność kil­ku scen, uzyskując tym jaśniejszą i bar­dziej zwartą konstrukcję. Oszczędna, skrótowa, trafnie łącząca funkcjonal­ność sytuacyjną poszczególnych ele­mentów i ich nośność dla nastroju i klimatu sztuki scenografia jest bardzo ważnym czynnikiem. Przedstawienie nie tyle "aktorskie" (choć można sporo dobrych słów powiedzieć o Tadeuszu Bartosiku w kolejnych wcieleniach Żebraka, Króla, Fauna, Ktosia, Znachora,a także o Franciszku Pieczce w roli Marchołta i wyrównanym poziomie ca­łego zespołu) to raczej sukces subtelnie przemyślanej i harmonijnej insceniza­cji. Inscenizacji, która dużo podsuwa, sugeruje, ale nie stawia kropek nad i. Jest tu również miejsce dla samodziel­nego myślenia widza.>>>

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji